T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
  • /
  • Kısa Ders İçerikleri

Kısa Ders İçerikleri

BİYOKİMYA

Biyokimyanın tanımı, hücre yapısı ve işlevi, biyokimyanın amacı, Kimyasal bağlar hakkında genel bilgmi, Karbonhidratların genel özellikleri, karbonhidratların Sınıflandırılması. Glukoz Metabolizması, Glikojen Metabolizması, Glukoneogenez. Karbonhidratların sindirimi, metabolizma bozuklukları. diyabetin biyokimyasal mekanizması ve tanısı. Lipidlerin genel özellikleri ve sınıflandırılması, metabolizması, sindirimi, ve lipid metabolizma bozuklukları. Aminoasitler, proteinlerin genel özellikleri, sınıflandırılması, sindirimleri, metabolizma bozuklukları. Nükleik asitler, genel yapısı ve Kalıtım, Nükleik asit metabolizması ve bozuklukları, Enzimlerin genel özellikleri, Enzimlerin Sınıflandırılmaları, Enzimlerin Etki mekanizmaları, Enzimlerin Tanı ve Prognozda Kullanımı. Vitaminler ve Koenzimler ve işlevleri. Hormonların genel zellikleri, etki mekanizmaları, sınıflandırılması ve bazı hormon bozuklukları. Su ve elektrolit metabolizması, minaraller.


MİKROBİYOLOJİ PARAZİTOLOJİ

Mikrobiyolojiye giriş, bakteri yapı ve özellikleri. Bakteri yapısının hastalık oluşturmadaki etkileri. Mikroorganizmaların yaşam tarzları. En sık hastalık yapan bakterilere örnekler. Gram pozitifler. En sık hastalık yapan bakterilere örnekler. Gram negatifler. Viruslerin genel yapısı ve bazı önemli virüs hastalıklarından örnekler. Mantarların özellikleri, önemi ve bazı önemli mantar hastalıklarından örnekler. Protozoalar genel özellikleri ve bazı önemli önemli protozoon hastalıkları. Parazitlerin genel özellikleri ve bazı önemli önemli parazit hastalıkları. Bakteri genetiği, antibiytotikler ve antibiyotik direnci. Bakteri genetiği, antibiytotikler ve antibiyotik direnci. Mikrobiyoloji laboratuarı cihazları, hastadan örnek alma ve kültür-antibiyogram. Sterlizasyon kavramının öğrenilmesi, hemşirelikte ve ebelikte hijyen. Çevre mikrobiyolojisi ve normal flora kavramı. Hastane Enfeksiyonları kavramı ve hastane enfeksiyonlarından korunma. Mikrobiyoloj ayırıcı tanıda kullanımı.


İMMUNOLOJİ

Immunoloji nedir? Immun sisteme genel bir bakış. Antijen yapıları ve kimyasal özellikleri. Immun sistem bileşenleri oluşturan temel organlar. Immun sistem hücreleri. Antikorlar yapısı, özellikleri ve antijen-antikor birleşmesi. İmunolojinin hastalık tanısında kullanımı: Seroloji. Allerjik uyarım ve immun yanıt. Allerjik uyarım ve immun yanıt. Aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar. Aşırı duyarlılık tipleri. Bağışıklık sistemi zararlı hücre ve maddelerle nasıl baş eder? Alerji gelişimi ve allerjenler. Atopi ve bazı alerjik hastalıklar. Otoimmunite ve bazı otoimmun hastalıklar. Aşılar ve serumlar (aktif ve pasif bağışıklık). Aşılamada genel kurallar.


TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK

Hücreyi tanımak. Hücre zarı, işlevi ve taşıma sistemleri. Hücre organalleri ve fonksiyonları. Hücreler arası iletişim ve sinyal sistemlerİ. Hücre döngüsü ve hücre döngüsünün kontrol noktalar. Mitoz ve mayoz bölünme ve arasındaki farklar. Kalıtım ile ilgili temel kavramlar ve bazı kalıtsal hastalıklar. Serbest radikaller ve oksidatif hasar. Antioksidatif sistem ve bazı önemli antioksidanlar. Mutasyon, DNA hasarı, onarım mekanizmaları ve kanserle ilişkileri. Hücre ölümleri (apoptoz, nekroz ve otofaji). Kanser ve oluşumu. Kök hücrede etik.


ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Öğrencilerin 0-18 yaş dönemindeki çocukların temel büyüme-gelişme özelliklerini bilmesini, çocukluk ve ergenlik döneminde sağlığı koruma ve geliştirme yaklaşımlarını planlayabilmesini, akut ve kronik hastalıklarda çocukların ve ailelerinin sağlık bakımını sürdürmeye yönelik hemşirelik sürecini uygulayabilmesini sağlamaktır. Çocuk sağlığının önemi, durumu, sağlığı etkileyen faktörler, çocukluk döneminde görülen hastalıklar ve kazalar, çocukları hastalıklardan koruma yolları ve hasta çocuğun evde bakımı ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır. Çocuk sağlığı ile ilgili temel kavramlar, Çocuklarda sağlığı etkileyen faktörler, Dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığına ilişkin veriler, Çocukluk döneminde görülen hastalıklar ve sık görülen belirtiler, Çocuk hastalıklarının nedenlerini ve bulaşma yolları, Sık görülen solunum yolu hastalıkları ve korunma yolları, Beslenme yetersizliğine bağlı hastalıklar, Bağışıklık sistemi, Çocukluk dönemi aşıları, Çocuklarda sık görülen kazaları ve önleme yolları, İlk yardım uygulamaları. Kaynaklar; Çavuşoğlu, H. (2015). Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt I-II. (12. Baskı). Ankara: Sistem Ofset Basımevi. Durualp, E. (2016). Anne Çocuk sağlığı ve İlk Yardım. İçinde Öğretmenlik Alan Bilgisi Okul Öncesi Öğretmenliği. (2. Baskı). (Ed: N. Aral, Ü. Deniz ve A. Kan), 107-158, Ankara: Kısayol Yayıncılık. Törüner, E.K. ve Büyükgönenç, L. (2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Ankara: Göktuğ Yayıncılık. Erdem, Y. (2015). Çocuk Hastalıkları. Ankara: Vize Yayıncılık. Deniz, Ü. ve Önder, Ö.R. (2015). Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Derse aktif katılımı esastır.


İNFERTİLİTE

İnfertil çiftlere veya yardımcı üreme tekniklerine başvuran çiftlere yönelik yapılan tanı, değerlendirme ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi sahibi olur. Bu ders, infertilite sorunu prevalans, risk faktörleri, nedenleri, infertilitenin çiftler üzerindeki psikososyal etkileri, infertil çiftin değerlendirilmesi, infertilitede tedavi yaklaşımları, yardımcı üreme teknikleri (yüt) ve son gelişmeler, infertilite tedavisi ve etik sorunlar, infertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme ve ebenin rolü, infertil çiftlerin ailelerine destek yaklaşımı içerir.


HEMŞİRELİĞE GİRİŞ

Hemşirelik eğitimine başlayan öğrencilerin mesleği tanıması ve mesleğe hazırlanma sürecine uyumunu sağlamaktır. Dersin Sunuluşu, İnsan-Çevre-İnsan İlişkisi, İnsan Gereksinimleri, Sağlık-Hastalık-Koruyucu Sağlık, Profesyonel Hemşirelik, Hemşirelik Mesleği, Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Hemşirelik Eğitiminin Temel Amacı ve Felsefesi, İnsan-Hasta Hakları, Ulusal ve Uluslar arası Hemşirelik Organizasyonları. Yararlanılacak kaynaklar; Tanilli S.: Yaratıcı Aklın Sentezi, Kongar E.: Üniversite Üzerine, Güvenç B.: İnsan-Kültür, 1996 Cücelloğlu D.: İnsan İnsana, 1979 İlin M.,Segal E.: İnsan Nasıl İnsan Oldu,1995 Adler A.: Yaşamanın Anlamı ve Amacı,1996 Karakaş E.: Görüşler, 2006 Tanilli S: Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz, 1988 Kapani M.: İnsan Haklarının Uluslar arası Boyutları Sağlık Kurumları Yönetimi (Prof.Dr.Perihan Velioğlu, Doç.Dr. Sevgi Oktay) Anadolu Üniversitesi. Derse aktif katılımı esastır.


HEMŞİRELİKTE YÖNETİM

Hemşirelik hizmetinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine, ilişkin bilgi, beceri, tutumları kazandırmayı amaçlar. Dünyada ve ülkemizde yönetim ve hemşirelik yönetimi modellerini karşılaştırarak ülkemiz için olası uygulamaları fark etme,  Yönetim modellerinin farklarını seçebilmesi,  Hemşirelik yönetimi uygulamalarındaki yönetici ve liderlik rolünü tanımlama, Sağlık sistemi örgütlenmesinin olumlu ve olumsuz yanlarını listeleme Hemşirelik yönetimi basamaklarında yer alan işlevleri incelemesi, Hemşirelikte örgütsel yapıların en az ikisinin olumlu ve olumsuz yanlarını listeleme Yönetimsel sorun çözme ve karar vermede örgütsel yapıya uygun yeni bir iletişim sistemi önerme, Değişim teorilerini yönetimsel sorun/konulara uygulama. Vaka yöntemi, fonksiyonel hemşirelik, takım hemşireliği, primer hemşirelik ve vaka yönetimi gibi hastane ve toplum tabanlı bakım sunum sistemlerini karşılaştırma.  Hemşirelik hizmetleri yönetiminde delegasyon sürecini tartışma Bütçeleme sürecini tartışma Hemşirelik insan kaynakları yönetiminde çağdaş yaklaşımları açıklayabilme,   Performans değerlendirmede personel yönetimi ilkelerini uygulama.  Seçilmiş örgütsel davranışları alanla ilişkilendirmesi beklenir. Yönetime giriş, organizasyon teorileri, Bilimsel yönetim. Sağlık hizmetlerinde organizasyon tipleri, Türkiye Sağlık Sistemi. Hemşire yöneticinin fonksiyonları,Planlama,Organizasyon(Koordinasyon), Yöneltme, Denetleme. Sorumluluk kavramı, hemşirelik yönetiminde Etik. İletişim, Motivasyon ve iş doyumu, Hemşirelikte Liderlik, Zaman yönetimi, Problem çözme ve karar verme süreci, Personelin işe alınması ve yerleştirilmesi, İş analizi ve görev tanıtımı, Bütçe yapma ve kaynakların kullanımı, Performans değerlendirmesi, Kalite güvenliği ve risk yönetimi. Başhemşirenin ve Servis sorumlu hemşiresinin seçimi, görevleri, olması gereken nitelikler. Çatışma ve Stres yönetimi, Sağlık ve Hemşirelikle ilgili yasal düzenlemeler. Kaynaklar; Velioğlu P.:Hemşirelikte Yönetim Vehbi Koç Vakfı yayınları Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı Sağlık Hizmetleri Elkitabı ( Osman Hayran, Haydar Sun Yücel Yayınları 1998 Sağlık Kurumları Yönetimi ( Prof.Dr.Perihan Velioğlu, Doç.Dr. SevgiOktay ) Anadolu Üniversitesi Yayınları Sağlık  Hizmetlerinde Yönetim (Cemil Sözen) Atlas Kitabevi Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ( Doç.Dr.Nevzat Eren ) Hatipoğlu Yayınevi 1985 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı( Porf.Dr. Gülten Uyer) 1993 Swansburg, Russell C. and Swansburg, Richard J., Introductory Management and Leadership for Nurses, Second Edition (1999). Sudbury, MA, Jones and Bartlett Publishers. Huber, Diane, Leadership and Nursing Care Management. W. B. Saunders (2000). Sullivan, J., E., Decker, J., P., Effective Leadership and Management in Nursing, Fifth Edition (2001), Prentice Hall Inc., New Jersey. Marquis, B., L., Huston, J., C., Management Decision Making For Nurses, Third Edition (1998), Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia. Derse aktif katılımı esastır.


FARMAKOLOJİ

Farmakolojinin tanımı ve temel farmakoloji bilgilerinin öğretilmesi, tıpta ilaçların kullanımının öğretilmesi. 1. Hafta: Farmakolojinin tanımı, çalışma alanı, bölümleri, ilaçların elde edilmesi, kullanımı, uygulama şekilleri, yapıları 2. Hafta : Farmakokinetik, ilaçların vücutta uğradığı değişiklikler 3. Hafta : İlaçların toksik etkileri, zehirlenme durumları ve tedavisi. 4. Hafta : Otonom sinir sistemi ilaçları. Sempatomimetik, sempatolitik, pararam-patomimetik ve parasempatolitik ilaçlar 5. Hafta : Kardivovasküler sistem ilaçları, kalp glikozidleri, anjinaşektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar, hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, hiperlipidemi ve hinerkolesterslemi tedavisinde kullanılan ilaçlar. 6. Hafta : Antiagregan, trombolitik, oral antikoagülan ve pıhtılaşma bozukluklarında kullanılan ilaçlar 7. Hafta : Santral Sinir Sistemi İlaçları. Santral sinir sistemini deprese eden ilaçların etkileri, santral sinir sistemini uyaran ilaçlar. 8. Hafta : Kemoterapötik ilaçlar.Kemoterapi,kemoterapötik ilaçların sınıflandırılması,kullanılması,yan etkileri. 9. Hafta : Solunum sistemi ilaçları,öksürük kesici ve bronş genişletici ilaçların etki mekanizmaları,ezpektoran,antitusif,bromkodilatör ilaçlar,mast hücre skabilatözörleri 10. Hafta :Sindirim sistemi ilaçları,sindirim sistemi ilaçlarının etki mekanizması,yan etkileri,sınıflandırılması,ülser ilaçları,laksatif,purgatif ilaçlar,andidiyareik,emetik,antiemetik ilaçlar. 11. Hafta : Sıvı elektrolit dengesi ve böbrek rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar. 12. Hafta : Endokrin fonksiyonları etkileyen ilaçlar 13. Hafta : Otokoidler


BİLGİSAYAR

Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemini kavramasını sağlamaktır. 1.Hafta; Bilgisayara giriş, bilgisayarın genel yapısı, tarihçesi, çalışma prensibi, temel yapısı. 2.Hafta: İşletim sistemi, masaüstü ve simgeler,görev çubuğu, pencere işlemleri, temel dosya ve klasör işlemleri. 3. Hafta: Microsoft Word tanıtma, başlatma, Word ekranı, menüler ve kullanımı, dosya menüsü 4. Hafta; Microsoft Word ekle menüsü, biçim menüsü 5. Hafta: Microsoft Word araçlar menüsü, tablo menüsü. 6. Hafta: Microsoft Excel'e giriş, Excel sayfası, hücrelerin biçimlendirilmesi. 7. Hafta: Excel'de hesaplamalar, işlevler. 8.Hafta: Excel'de hesaplamalar, işlevler. 9. Hafta: Excel’de tablodan grafik oluşturma. 10. Hafta: Microsoft powerpointe giriş ve menüler. 11. Hafta: Powerpointte slayt oluşturma ve animasyon ekleme. 12. Hafta: Bilgisayar ağları ve internet. 13.Hafta: Bilgisayar ağları ve internet


HEMŞİRELİKTE İLAÇ YÖNETİMİ

Hemşirelik öğrencisinin hastaların güvenli ilaç kullanımını için gereken güncel ilaç bilgisine sahip olmasını hedeflemektedir. Bu ders öğrenciye, farmakolojinin temel ilkeleri doğrultusunda , ilaçların istenilen terapötik etkiyi sağlaması için gereken ilaçların majör etki ve yan etkileri, ilaç etkileşimleri, İlacın emilimini ve dağılımını etkileyen faktörler, akılcı ilaç kullanımı, hasta ve ailenin ilaçların kullanımı konusunda eğitimi ve ilaç uygulanması konularında bilgi kazandırır 1.Hafta; İlaç ve özellikleri 2. Hafta: İlaç sınıflandırmaları 3. Hafta:İlaç etkileşimleri 4. Hafta:Akılcı ilaç kullanımı ve önemi 5. Hafta:Çoklu ilaç kullanımı 6. Hafta:Yaşlı hastalarda ilaç kullanımı 7. Hafta:Gebe ve emziren kadında ilaç kullanımı 8. Hafta:Bebek ve çocuklarda ilaç kullanımı 9. Hafta:Bağışıklama 10. Hafta: İlaç uygulama hataları 11. Hafta: İlaç uygulamada hemşirenin yasal sorumlulukları 12. Hafta: Hukuksal olarak hemşirenin ilaç uygulama yetkisi 13. Hafta: Toplumda sık görülen hastalıklarda kullanılan ilaçlar


İLKYARDIM

Yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri ilk yardım gerektiren durumlarda müdahale edebilme bilgisini vermek. 1 İlk yardım nedir? İlk yardımın tarihçesi 2 İlk yardımcı için fizyolojik ve anatomik bilgiler 3 Ev Kazaları 4 Kardio-pulmoner resusitasyon 5 Kırık-çıkık-burkulmalar 6 Yanıklar ve Donuklar 7 Triyaj ve Taşıma 8 Zehirlenmeler 9 Boğulmalar 10 Kanamalar ve Şoklar 11 Travmalar 12 Elektrik Çarpmaları 13 Özel Durumlarda İlk Yardım


EPİDEMİYOLOJİ

Epidemiyoloji sağlık araştırmalarında bir yöntem bilimi olarak epidemiyoloji, temel epidemiyolojik araştırma tasarımları, bunların kullanım alanları ve temel veri kaynakları ile araştırma planlamanın temel prensipleri konularında bilgi kazanmalarını sağlamaktır. 1. Hafta Epidemiyolojinin Tanımı, Tarihsel Gelişimi Epidemiyolojinin Kullanım Alanları 2. Hafta epidemiyolojinin kullanım alanları 3 . Hafta Epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması 4. Hafta Tanımlayıcı Araştırmalar 5. Hafta Analitik Araştırmalar(vaka kontrol, kohort, kesitsel) 6. Hafta Analitik Araştırmalar(vaka kontrol, kohort, kesitsel) 7. Hafta Deneysel Araştırmalar 8. hafta Ara Sınav 9. Hafta Metodolojik araştırmalar 10.Hafta Epidemiyolojik veri kaynakları, özellikleri ve hataları kontrol yöntemleri 11. Hafta Epidemiyolojik ölçütler 12. Hafta Epidemiyolojik verileri sunum teknikleri (tablo ve grafikler) 13. Hafta Epidemiyolojik araştırma planlama 14. Hafta Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi, kavramlar, enfeksiyon zinciri, etmen konakçı çevre ilişkisi 15. Hafta Salgınların Epidemiyolojisi


SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRME

Sağlığı etkileyen faktörleri değerlendirmesini, insan yaşamında sağlığı koruma ve geliştirmenin önemini kavraması, sağlığı koruma ve geliştirmede hemşirenin sorumlulukları 1. Hafta Sağlığı Sağlığın belirleyicileri 2. Hafta Sağlığı geliştirmede temel kavramlar ve tarihsel süreç 3. Hafta Sağlığı geliştirmede uluslararası sözleşme ve hedefler 4. Hafta Sağlığı geliştirmede uluslararası sözleşme ve hedefler- 5. Hafta Sağlığı geliştirmede Türkiye ve dünya örnekleri 6. Hafta Sağlığı geliştirme ve sağlık eğitim 7. Hafta Sağlık eğitiminde yeni yaklaşımlar (Precede ve Proceed) 8. Hafta Ara Sınav 9. Hafta Yetişkinlerin öğrenme özellikleri (Androgoji) 10. Hafta Sağlık eğitim programı hazırlama 11. Hafta Olumlu eğitim ortamı oluşturma 12. Hafta Etkileşimli eğitim yöntemleri 13. Hafta Temel iletişim becerileri 14. Hafta Basın yayın organları ile iletişim 15. Hafta Uygulanan bir eğitim programının değerlendirilmesi 16. Hafta Final Sınavı


ANA ÇOCUK SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri, 0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb. ) ve korunma yöntemleri, aşılar, kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları, aile planlaması, 1. Hafta Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada anne-çocuk sağlığının durumu 2. Hafta Birinci Basamakta verilen ana-çocuk sağlığı hizmetleri 3. Hafta Anne ve çocuk sağlığının önemi 4. Hafta Anne sağlığı göstergeleri 5. Hafta Çocuk Sağlığı göstergeleri 6. Hafta Bebek ve çocuk ölüm nedenleri 7. Hafta Anne-çocuk Sağlığına yönelik uygulanan programlar 8. Hafta Doğum öncesi anneye yönelik bakım hizmetleri 9. Hafta Doğum öncesi çocuğa yönelik bakım hizmetleri 10. Hafta Gebelikte bakım 11. Hafta Gebelikte Beslenme 12. Hafta Doğum sonrası anneye yönelik bakım hizmetleri 13. Hafta Doğum sonrası çocuğa yönelik bakım hizmetleri 14. Hafta Birinci basamakta yürütülen aile planlaması hizmetleri


HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Halk sağlığı hemşireliğinin temel bilgi, kavram ve ilkelerini, ülkenin sağlık sistemi doğrultusunda kullanabilmeyi, toplumu aileyi ve her yaş grubundaki bireyleri yaşadıkları ve çalıştıkları tüm alanlarda sağlığın geliştirilmesi ve korunmasından rehabilitasyona kadar sürekli bir süreç olarak ele alan profesyonel hemşirelik rollerinin nasıl uygulanabileceğini öğretir. 1. Hafta Halk Sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği ile ilgili kavramlar 2. Hafta Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbın Tarihsel Gelişimi, Dünya’da Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi Türkiye’de Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi 3. Hafta Temel Sağlık Hizmetleri, Sağlıkta Dönüşüm, Aile Hekimliği 4. Hafta Halk Sağlığı Hemşiresinin Değişen ve Gelişen Rolleri, Sağlık Kavramı 5. Hafta Sağlık kavramı, korunması, geliştirilmesi, politika ve modeller, Sağlık eğitimi, İletişim ve danışmanlık 6. Hafta Ev ziyaretleri 7. Hafta Okul Sağlığı 8.Hafta Ara sınav haftası 9. Hafta Toplumda görülen önemli sosyal, bulaşıcı ve kronik hastalıklar 10. Hafta Bebek, Çocuk ve Adölesan sağlığı, Bağışıklama 11. Hafta Kadın, Erkek ve Yaşlı sağlığı, AP Danışmanlığı 12. Hafta Çevre Sağlığı 13. Hafta Toplum ruh sağlığı 14. Hafta İşçi sağlığı 15. Hafta Toplumda Risk Gruplarının Değerlendirilmesinde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü 16. Hafta Final sınavı


ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Hemşirelik disiplini, bilim ve araştırma, Hemşirelik araştırması, Araştırmaların hemşirelik hizmetlerinde kullanımı, Araştırma süreci, Araştırma probleminin oluşturulması, Araştırma tasarımı ile ilgili başlıca kavramlar, Araştırma tasarım  türleri, Niceliksel araştırma tasarımları, Niteliksel araştırma tasarımları, Araştırmada örnekleme, Veri toplama yöntem, teknik ve araçları, Veri toplama araçlarının niteliği, Verilerin çözümlenmesi, Araştırmada etik yaklaşımlar, Verilerin değerlendirilmesi, Tablo ve grafik yapımı, Araştırma raporunun yazımı. 1. Hafta Bilimsel araştırma kavramı, hemşirelikte bilimsel araştırma, Hemşirelik araştırmalarında etik 2. Hafta Araştırma konusu seçimi,Literatür tarama ve inceleme 3. Hafta Araştırma amacı, araştırma soruları ve hipotez oluşturma 4. Hafta Veri toplama yöntem teknik ve araçları 5. Hafta Araştırmada örnekleme 6. Hafta Araştırma tasarımı, Araştırma tasarım türleri 7. Hafta Ara sınav 8. Hafta Deneysel olmayan tasarımlar 9. Hafta Deneysel tasarımlar 10. Hafta Niteliksel araştırma tasarımları 11. Hafta Veri çözümlemesinde istatistiksel yöntemler 12. Hafta Araştırma raporu hazırlama 13. Hafta Ebelik araştırmalarının değerlendirilmesi ve kullanımı 14. Hafta Araştırmalarda hata 15. Hafta Araştırma önerileri 16. Hafta Yılsonu sınavı


 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü