T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
 • /
 • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü I. Öğretimine 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde öğrenci alımına başlanılmıştır. Bahse konu yıl içerisinde mevcut 30, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde ise 50 olarak belirlenen kontenjanın tamamı dolmuştur.

Bölümün Amacı

Günümüzde, tüketiciler sağlıklı ve güvenli yiyecek-içecekler tüketmek istemekte, yine ülkemiz açısından çok önemli olan turizm sektöründe turist tercihlerinde tarihi ve kültürel miras ile çeşitli sanatsal ve kültürel aktivitelere doğru önemli bir eğilim görülmektedir. Bu eğilim kapsamında gastronomik değerlere ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü sağlıklı ve güvenli yiyecek içecek üretimi ve gastronomi turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde, mevcut kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir işlevi üstlenmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün amacı, yiyecek ve içecek sektörüne mutfak şefi ve yönetici olmaya aday, sağlıklı ve güvenli yiyecek içecek üretebilen, yerel yeme-içme kültürünü yaşatan, mevcut değerleri ortaya çıkaran, ulusal ve uluslararası mutfaklardan örnekleri sunabilecek gastronom ve yöneticiler yetiştirerek sektörde eksikliği hissedilen, nitelikli, eğitimli, lisan bilen eleman sayısının artmasına katkı sağlamaktır.

Bölümün tanımlanan öğretim amaçları şu şekildedir:

ÖA-1. Sosyal haklar, adalet, kalite kültürü, iş sağlığı ve güvenliği, kültürel değerler ve çevrenin korunması vb. konularda toplumsal sorumluluk bilincine sahip, bilinçli ve etik değerlere uygun hareket eden bireyler yetiştirmek.

ÖA-2. Alanındaki verileri mesleki anlamda tanımlama, analiz etme, sentezleme, yorumlama ve değerlendirme yapabilen mezunlar yetiştirmek.

ÖA-3.  Gastronomi ve mutfak sanatları konusunda eğitimci/akademisyen, mutfak şefi, gastronomi yazarı, yemek stilisti ve fotoğrafçısı, yiyecek içecek servis elemanı, yiyecek içecek danışmanlığı gibi alanlarda sürekli eğitim anlayışı ile yetkin yönetici özelliğine sahip, takım çalışması yürütebilen ve en az iki yabancı dil bilen mezunlar yetiştirmek.

ÖA-4. Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında teorik ve pratik bilgiye sahip, alanı ile yenilikçi ve sürdürülebilir bakış açısıyla yeni ürün geliştirebilecek mezunlar yetiştirmek.

ÖA-5. İş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım, beslenme, gıda bilimi, ulusal ve uluslararası gıda güvenliği, gıda mevzuatı, hijyen ve sanitasyon gibi konularda bilgi sahibi olan ve sahip olduğu bilgileri pratiğe dökebilen mezunlar yetiştirmek.
Kabul ve Kayıt Şartları

Fakülteye kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre kabul edilirler. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü Sözel puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.  Fakülteye kabul için yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Turizm Fakültesinde yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programdaki derslerle karşılaştırılarak, içerik ve kredi yükü açısından ilgili yönetmeliğe uyumlu olan dersler arasında intibak işlemi yaptırılabilir.

Kazanılan Yeterlilik Düzeyi

Programda mevcut olan derslerin (toplam karşılığı 240 AKTS) tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Öğrencilerin lisans derecesi elde edebilmek için programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 (4.00 üzerinden en az 2.0) ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca bu bölümden mezun olmak için öğrencilerin bölüm kurulunca uygun görülen işletmelerde 70 işgünü işyeri eğitimi(iş başında mesleki uygulamalar) yapması gerekmektedir.


Program Çıktıları

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler:

 1. Gıda güvenliği, aşçılık, beslenme ilkeleri, işletme yönetimi, kültür ve turizm ile ilgili kavramlar, olgular ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.

 2. Gıda güvenliği, İş sağlığı ve güvenliği gibi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası standartları, yasal düzenlemeleri ve mesleki sorumlulukları bilir ve etik bilinciyle etkin bir şekilde uygular.

 3. İngilizce dilinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri göstererek meslektaşları ve misafirler ile iletişim kurar.

 4. İngilizce dışındaki ikinci bir yabancı dilde temel düzeyde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri göstererek meslektaşları ve misafirler ile iletişim kurar.

 5. Alanına ilişkin modern mutfak ekipmanlarını, bilgi ve iletişim teknolojilerini, otomasyon sistemlerini tanır ve etkin bir şekilde kullanabilir.

 6. İşletme ve yönetim fonksiyonları ile menü planlama ve yiyecek içecek maliyet kontrolünü bilir ve uygular.

 7. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında ihtiyaç duyulan sanatsal bilgi ve becerileri kazanır, gıda maddelerine yönelik “duyusal analiz” ve “kalite kontrol” yeteneğine sahip olur.

 8. Sektörün gerektirdiği hijyen (kişisel bakım, hijyen, giyinme, görünüm vb) ve görgü kurallarını bilir ve uygular.

 9. Kuver tasarımı, sunum ve servis tekniklerini bilir ve uygular.

 10. Klasik / modern mutfak uygulamalarını, akımlarını ve pişirme yöntemlerini, yenilikleri takip edebilir.

 11. Gıdaların özellikleri ve besin değerleri, özel beslenme mutfakları hakkında bilgi sahibi olur. Ve tarladan tüketime kadar geçen tüm aşamaları bilir ve uygular.

 12. Türk ve dünya mutfaklarını tarihsel gelişimi ve yiyecek içecek kültürünü tanır, farklılık ve benzerliklerini bilir, yöresel ve uluslararası reçetelere nasıl ulaşacağını bilir ve uygulayabilir.

 13. Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve deneyimleri analiz edip yorumlayarak bu değerleri araştırma proje, yemek yarışması, festival, seminer, çalıştay vb. etkinliklerde yer alarak pekiştirir ve bu etkinlikleri organize edebilir.

 14. Gastronomik değerleri, çevreyi ve kültürel değerleri koruma ve sürdürülebilirliğini sağlama konusunda sorumluluk alarak, ekip halinde ve bağımsız şekilde çalışır. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle kişisel-mesleki gelişimini sürekli kılar.

 15. Farklı kültürleri tanır ve iletişim becerisine sahip olur.

 16. Sektörün ve tüketicilerin beklentilerini bilir ve zaman içinde değişen talepleri yeni bakış açıları geliştirerek karşılayabilir.

 17. Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarından (BM SKA) [1)yoksulluk, 2)açlık,3) sağlıklı ve kaliteli yaşam, 4)nitelikli eğitim, 5)cinsiyet eşitliği, 6)temiz su ve sanitasyon, 7)erişilebilir temiz enerji, 8)insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, 9)sanayi, yenilikçilik ve alt yapı, 10)eşitsizliklerin azaltımı, 11)sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, 12)sorumlu tüketim ve üretim, 13)iklim eylemi, 14)sudaki yaşam, 15)karasal yaşam, 16)barış, adalet ve güçlü kurumlar, 17)amaçlar için ortak çaba] en az biri hakkında farkındalığa sahiptir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Öğretim Çıktıları (PÖÇ) İlişkisi

TYYÇ BOYUTLARI

KURUM PÖÇ No1;2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BİLGİ

3

0

0

0

0

3

2

3

3

3

3

3

0

0

2

2

2

BECERİ

0

3

0

0

2

0

0

3

3

0

3

3

3

0

0

0

0

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

Öğrenme Yetkinliği

0

0

0

0

0

3

2

0

0

1

3

2

0

3

0

0

0

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

0

0

3

2

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

2

0

Alana Özgü Yetkinlik

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

2

1: Program öğretim çıktısı sayısı kadar sütun ekleyebilirsiniz.

2: Her bir PÖÇ’ünTYYÇ’ye katkısını 0: Yok, 1: Düşük, 2: Orta, 3: Yüksek şeklinde puanlayınız.

 

Program Öğretim Amaçları (PÖA) ile Program Öğretim Çıktıları (PÖÇ) İlişkisi 

KURUM PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI 1

KURUM PÖÇ No: 2; 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

PÖA1

1

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

3

0

2

 

PÖA2

0

3

0

0

3

2

2

0

0

3

2

2

3

0

0

3

0

 

PÖA3

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

2

3

2

2

0

0

 

PÖA4

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

3

0

0

0

0

 

PÖA5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

0

3

0

0

1

0

0

 

1: Program öğretim amaçları (PÖA) sayısı kadar satır ekleyebilirsiniz.

2: Program öğretim çıktısı (PÖÇ) sayısı kadar sütun ekleyebilirsiniz.

3: Her bir PÖÇ’ün PÖA’lara katkısını 0: Yok, 1: Düşük, 2: Orta, 3: Yüksek şeklinde puanlayınız.

 

Mezunların İstihdam Profilleri ve Çalışma Alanları

İyi eğitim almış ve deneyimli gastronomlar öncelikle aşağıdakiler olmak üzere geniş iş olanaklarına sahiptirler. Mezunların Çalışma Alanları:

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü