T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ
 • /
 • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

     2009 yılında kuruluş hazırlıklarına başlanan Bölümümüz 2010-2011 eğitim yılında lisans düzeyinde öğrenim vermeye başlamıştır. Bölümümüz 2014 yılı Haziran ayında ilk mezunlarını vermiştir. Bölümümüzde 2013 Eylül ayından itibaren Yüksek Lisans programı kapsamında eğitim öğretim faaliyetleri başlamıştır. Doktora düzeyinde öğrenim ise 2021 Bahar Yarıyılında başlamıştır. Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümünde kadrolu 2 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

 

     Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü çalışma alanlarının zenginliği üç anabilim dalı içerisinde kendini göstermektedir. Akademisyenlerimiz, Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi ve İslam Felsefesi anabilim dalları altında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu üç anabilim dalı altında hem Batı Felsefesinin temel tartışma konuları ve akımları derslere yansıtılırken hem de Doğu felsefe geleneği sistematik bir biçimde ortaya konulmaktadır. Bölümümüz bunu yaparken, temel felsefe derslerinin yanı sıra, zengin seçmeli ders olanağı ile öğrencilerin kendi ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda düşünce dünyasını genişletmesine imkân vermektedir.

 

     Felsefe Bölümü, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi çatısı altında lisans programını icra etmektedir. Bu programın birinci yılında; Felsefeye Giriş, İlkçağ Felsefesi, Varlık Felsefesi, Bilgi Felsefesi, Klasik Mantık, Modern Mantık gibi programa hazırlayıcı temel dersler verilmektedir. İkinci yılda ise Etik, İslam Felsefesi, Ortaçağ Hıristiyan Felsefesi, Mitoloji ve Felsefe dersleri vardır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise 18.Yüzyıl Felsefesi, 19.Yüzyıl Felsefesi, 20. Yüzyıl Felsefesi, Dil Felsefesi, Bilim Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Din Felsefesi, Tarih Felsefesi gibi felsefenin farklı alanlarında öğrencilerin alması zorunlu dersler verilmektedir. Bu zorunlu derslerin yanında, öğrenciler ikinci yıldan itibaren kendi ilgileri alanlarına göre birçok seçmeli ders alma olanağına sahiptirler. Bu seçmeli derslerden bazıları şöyledir: Eski Yunan Öncesi Felsefi Düşünce, Felsefe Metinleri, Helenistik Dönemde Felsefe, Platon ve Aristoteles, İslam Bilim Tarihi, Yahudi, Hıristiyan ve İslam İlahiyatları, Kelam, İşraki Felsefe, Süryanilerde Felsefe, Meşşailik, Dinler Tarihi, Modern İslam Düşüncesi, İbni Rüştcülük, Ahlak Felsefesinin Temelleri, Pozitivizm ve Empirisizm, Feminist Felsefeler, Çağdaş Fransız Felsefesi, Hegel, Kant, Frankfurt Okulu, Zaman Felsefesi, Ekoloji Felsefesi, Kültür Felsefesi, Eylem Felsefesi, Postmodernizm ve Postyapısalcılık, Varoluşçuluk, Felsefe ve Ütopya gibi.

 

     Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Lisans düzeyinde tez çalışması yaparlar. Öğrenciler ilgi duydukları konuyu bir öğretim üyesinin danışmanlığında, akademik kurallar çerçevesinde hazırlarlar. Lisans programında tezin başarılı bulunması tez danışmanının onayı ile gerçekleşirir.

 

     Zorunlu ve seçmeli derslerle öğrenciler, sadece söz konusu derslerden bilgi edinmeyi değil aynı zamanda elde ettikleri bilgi ile düşüncelerini ortaya koyma ve bunları savunabilme becerilerini de kazanırlar. Bu becerinin yanında karşılaştıkları sorunları çok yönlü görebilme ve analiz etme yeteneğini de edinirler. Öğrencilerin kurmuş olduğu Felsefe Topluluğu ise bu yeteneklerini dersler dışında da sürdürmelerini sağlamakta ve bölüm içi ve bölüm dışında da felsefe etkinlikleri düzenleyerek öğrencilere zengin tartışma olanağı sağlamaktadır. Felsefe Topluluğu ayrıca diğer üniversitelerdeki felsefe topluluklarıyla ortak etkinlikler düzenlemekte ve öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri paylaşma fırsatı sunmaktadır.

     Felsefe Bölümü öğrencilerine bir meslek edindirmekten ziyade, kazandırdığı metin okuma-değerlendirme ve yazma; eleştirel ve yaratıcı düşünme ve kendini ifade etme becerileri sayesinde, sivil toplum kuruluşlarından, basın yayın kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede iş bulma olanağı sunmaktadır. Bunun yanında Felsefe Bölümü mezunları, eğitim sertifikası (formasyon) aldıkları taktirde ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik; lisansüstü eğitimine devam ederek üniversitede akademisyenlik yapabilmektedir.

 

     Lisans Programı 2011 yılında açılmıştır ve 202 yılına kadar 160 öğrenci mezun olurken şu anda eğitim alan 82 öğrencisi bulunmaktadır. Tezli Yüksek Lisans Programı ise 2013 yılında açılmıştır. 2020 yılına kadar 41 öğrenci mezun olurken ve şu anda eğitim almaya devam eden 38 öğrenci bulunmaktadır. Felsefe bölümü çok dilli bir programla hareket etmektedir. Bölümde görev yapan akademik personelin yabancı dil (Arapça, İngilizce vd.) hâkimiyeti yeterli düzeydedir. Doktora Programında ise 5 öğrenci öğrenimlerine devam etmektedir.

 

 1. IX. Mantık Çalıştayı, 18-19 Nisan 2019
 2. “Düşünmenin Tarihsel Yapısı: Kadim ve Modern Karşıtlığı” Doç. Dr. Mehmet Günenç 28 Mart 2019
 3. “Bir Düşünce ve Eylem Adamı Ali Şeriatî” Prof. Dr. Murat Demirkol 25Nisan 2019
 4. “Felsefe, Bilgi, Hayat” Doç. Dr. Yunus Cengiz 4 Nisan 2019
 5. “Mecalis Konuşmaları”: “16. Yüzyılda Osmanlı Düşüncesiyle Batı Düşüncesi Arasındaki İlişkiler” Tahsin Görgün 01 Haziran 2017, “Cumhuriyet Türkiye'sinde Bir Mesele Olarak İslam” İsmail Kara 4 Mayıs 2017, “İslam Tasavvufunda Aşk” Sadık Yalsızuçanlar 30 Aralık 2016
 6. “Felsefe Konuşmaları”: “Foucault'da Dil ve Söylem Çözümlemesi” Ufuk Bircan 8 Aralık 2016, “Gnostisizm: Çıkışı, Gelişimi ve Kaynakları” Şinasi Gündüz 8 Kasım 2016, “Çokkültürlülük ve Seküler Önyargı” Edip Bekaroğlu 1 Aralık 2016
 7. Felsefe Topluluğu ve Felsefe Bölümü iş birliğiyle 17 Mayıs 2018’de “Lisans Bitirme Tezi” etkinliği gerçekleştirildi. 2 Mayıs 2019 tarihinde aynı etkinlik tekrarlanarak bu etkinliğin bir gelenek haline gelmesi amaçlandı.
 8. Edebiyat Fakültesindeki tüm öğrencilerin katılımına açık bir şekilde okuma grupları oluşturuldu.
 9. Felsefe Topluluğu tarafından öğrencilerimize yönelik Film gösterimleri, Sezonluk dergi çalışmaları düzenli bir biçimde devam etmektedir.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü