T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

Ders içerikleri

 

FDE  101

Farsça Dilbilgisi I

Kredi 4 AKTS 6 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Başçı

 

Farsça alfabesi, sesli ve sessiz harfler, uzun ve kısa ünlüler, telaffuz, yazı; Özet halde gramer konuları işlenir. Öğrenciye Farsça dilbilgisinin fonetik, morfolojik ve sentaks yapılarının temel seviyede öğretilmesi.

 

FDE  102

Farsça Dilbilgisi II

Kredi 4 AKTS 6 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Başçı

Farsça İsim yapısı ve İsim türetme teknik ve metotlarının temel seviyede öğretilmesi. İsim, ön edatlar, İsim Cümlesi, Sıfat, Tamlama yapıları, Fiiller, Fiil cümlesi; Temel zamanlar. II. Dönemde, Güz döneminde işlenen konular örnekleriyle tekrar ele alınır. Diğer kelime türleri Edatlar, Zarflar, Bağlaçlar; Basit ve Birleşik Cümle Yapıları konusuna giriş yapılacaktır.

 

FDE  201

Farsça Dilbilgisi III

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Başçı

Farsça kelime türlerini türetme teknik ve metotlarının ileri seviyede öğretilmesi. Ek Fiil, İsim Cümlesi, Sıfat türleri, Tamlama yapılarının çeşitleri, Sıfat-fiiller, Fiil cümlesi; Diğer kelime türleri Edatlar, Zarflar, Bağlaçlar, Basit ve Birleşik Cümle Yapıları detaylı şekilde ele alınacaktır.

 

FDE  202

Farsça Dilbilgisi IV

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Başçı

Farsça’da cümle yapıları, cümle türleri, örnekler ve uygulamalı cümle çözümlemeleriyle cümle tahlilleri konusunda beceri kazandırılması. Metin üzerinde dilbilgisi uygulamalarıyla kuralların pekiştirilmesi.

 

 

FDE  105

Farsça Dikte, Kompozisyon, Konuşma I

Kredi 2 AKTS 6 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Funda TÜRKBEN AYDIN

Fars alfabesinin özellikleri çerçevesinde fonetik konusunda bilgi verilir. Güz döneminde; okuma, telaffuz ve yazı üzerinde durulur. Harf karakterlerinin doğru yazılması sağlanır. Kelime yazımı, cümle yazımı ve metin yazımı esas alınarak okunan ve duyulan kelime, cümle ve metnin doğru ve eksiksiz yazılması amaçlanır. Farsça öğreniminde gerekli olan temel bilgiler anlatılır.

 

 

FDE  106

Farsça Dikte, Kompozisyon, Konuşma II

Kredi 2 AKTS 6 – Zorunlu

Dil: Türkçe ve Farsça

Ders Sorumlusu: Dr. Funda TÜRKBEN AYDIN

Latin harfleriyle yazılmış kelimeleri, Farsça yazma uygulamaları üzerinde durulur. Farsça yazma uygulamaları üzerinde durulur ve yazıya estetik kazandırmak amacıyla güzel yazı yazma yöntemleri öğretilir. Basit cümle yapılarıyla oluşturulmuş Farsça metinlerin Türkçe’ye çevirisini amaçlayan alıştırmalarla çeviri tekniklerini uygulanır.

 

FDE  207

Farsça Kompozisyon, Konuşma I

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe ve Farsça

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Başçı

Bu derste Farsça metinler tahlil edilerek Türkçeye çevrilmekte, öğrenilen Farsça dilbilgisi konularının uygulaması yapılmaktadır. Fiillerin yapısı ve Fiil çekimlerinin öğretilmesi, Farsçanın ses bilgisi ve sözcük bilgisinin özelliklerinin kavranması amaçlanır. Öğrencilere temel düzeyde konuşma becerisi kazandırılmaktadır.

 

FDE  208

Farsça Kompozisyon, Konuşma II

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe ve Farsça

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Başçı

Farsçadan Türkçeye ve Türkçeden Farsçaya çeviri teknikleri üzerinden durulmaktadır. Konusal olarak farklı temalarda konuşma ve yazma temrinleri üzerinde durulmaktadır. Derslerde, sesli ve görsel malzemelerden yararlanılır.

 

FDE  103

Farsça Metin Okuma I

Kredi 3 AKTS 6 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat ÇEKİCİ

Farsça alfabe tanıtılır. Kelimeler üzerinden okuma alıştırmaları yapılır. Basit isim ve fiil cümleleri okunur. Basit ve kısa Farsça metinlerin okunuşu ve çevirisi yapılır. Öğrencinin temel düzeydeki Farsça metinleri okuma-anlama düzeyine ulaşması amaçlanır.

 

FDE  104

Farsça Metin Okuma II

Kredi 3 AKTS 6 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat ÇEKİCİ

Farsça cümle yapısı ve çeşitleri; öğeleri, özellikleri ve Türkçe karşılıkları öğretilir. Öğrencinin orta düzeydeki Farsça metinleri okuma-anlama düzeyine ulaşması amaçlanır.

 

FDE  203

Farsça Metin Okuma III

Kredi 3 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Serpil Koç 

İran’da yabancılar için Farsça dil öğretiminde kullanılan dökümanlar üzerinden okumalar yapılarak öğrenciye orta düzeyde okuma ve anlama becerisi kazandırılır.

 

FDE  204

Farsça Metin Okuma IV

Kredi 3 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Serpil Koç 

İran’da yabancılar için Farsça dil öğretiminde kullanılan dökümanlar üzerinden okumalar yapılarak öğrenciye ileri düzeyde okuma, anlama ve çeviri yapma becerisi kazandırılır.

 

FDE  211

İran Edebiyatı Tarihi I (İslam Öncesi)

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat ÇEKİCİ

Öğrencilere İran’ın topraklarında kurulan devletlerin dil-yazı, tarih, kültür, din ve edebiyatlarını özet olarak tanıtmak. Öğrencilerin sıkça karşılaşacakları edebiyat ve şiir terminolojisi üzerinde durulur.

 

FDE  212

İran Edebiyatı Tarihi II (İslam Sonrası-Selçuk)

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat ÇEKİCİ

Fars Dili ve Edebiyatının dönemleri şematik ve kronolojik olarak verilir. Edebi yönden bu dönemler incelenir ve her dönemde yetişen şairlerin üslubu, edebi kişiliği ve eserleri üzerinde durulur, şiirlerden örnekler okutulur.

 

FDE  305

İran Edebiyatı Tarihi III (Selçuk-Safevi)

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat ÇEKİCİ

Dönemin genel sosyal ve kültürel özellikleri üzerinde durulduktan sonra yetişen önemli yazar ve şairlerin üslubu, edebi kişiliği ve eserleri tanıtılır, eserlerinden örnekler okutulur.

 

FDE  306

İran Edebiyatı Tarihi IV (Safevi-Meşrutiyet)

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat ÇEKİCİ

Safeviler’den itibaren geçen süre içerisinde döneme ait edebi ürünlerin dil ve edebiyat tarihi açısından incelenmesi. Yetişen yazar ve şairlerin ürettikleri eserlerden örnekler verilerek okutulup dönemle ilgili genel bir fikir ve kanaat oluşturmak amaçlanmaktadır.

 

FDE  405

İran Edebiyatı Tarihi V (Meşrutiyet-Günümüz)

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Serpil Koç

Meşrutiyet’ten günümüze kadarki döneme ait edebi türlerin (öykü, roman, şiir vs.) dil ve edebiyat tarihi açısından incelenmesi. Yetişen yazar ve şairlerin ürettikleri eserlerden örnekler verilerek okutulup dönemle ilgili genel bir fikir ve kanaat oluşturmak amaçlanmaktadır.

 

FDE  205

Farsçadan Türkçeye Çeviri I

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat Çekici

Türkçe cümle yapısı ile Farsça cümle yapısının mukayeseli olarak anlatılması. Olumlu, olumsuz, soru, olumsuz soru halindeki isim ve fiil cümlelerinin Türkçeye çevirisi yapılmaktadır.

 

FDE  206

Farsçadan Türkçeye Çeviri II

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat Çekici

Farsça cümle yapısı, öğeleri ve özellikleri tanıtılmakta, İsim ve Fiil cümlelerinde yapı ve örnekleri; Basit cümleler; Bağlaçlar ve Bağlaç yapıları; Cümle örnekleri ile çevirme becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

FDE  301

Farsçadan Türkçeye Çeviri III

Kredi 3 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat Çekici

Farsça cümle türlerinin çeşitleri; öğeleri, özellikleri ve Türkçe karşılıkları tanıtılmakta, farklı cümle türlerinden yapı ve örnekler; birleşik ve Sıralı cümleler; Bağlaçlar ve Bağlaç yapıları; Cümle örnekleri ile çevirme becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

FDE  302

Farsçadan Türkçeye Çeviri IV

Kredi 3 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat Çekici

Farsça cümle türlerinin çeşitleri; öğeleri, özellikleri ve ileri düzey çeviri tekniği anlatılmakta, farklı cümle türlerinden yapı ve örnekler verilerek Birleşik ve Sıralı cümle örneklerinden tercümeler yapılmakta; Bağlaçlar ve Bağlaç yapıları; girift cümle örnekleri ile çevirme becerisinin ileri düzeyde geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

FDE  209

Basın Dili I

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat Çekici

Basında kullanılan güncel metinler (gazete, dergi, broşür) örnekleri üzerinden temel seviyede okumalar yaparak basın dilinde kullanılan üslubun ve basındaki yer alan sözcüklerin ve terkiplerin öğrencilere tanıtılması amaçlanmaktadır.

 

FDE  210

Basın Dili II

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat Çekici

Basında kullanılan güncel metinler (gazete, dergi, broşür) örnekleri üzerinden ileri düzeyde okumalar yaparak basın dilinde kullanılan üslubun ve basındaki yer alan sözcüklerin ve terkiplerin öğrencilere tanıtılması ve karşılıklı çeviri kabiliyetinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

YDİ 101

Yabancı Dil I (İngilizce)

Kredi 2 AKTS 2 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: 

İngilizce doğru okuyabilmek ve okunan metni doğru anlamlandırmak; temel düzey için gerekli olan kaide ve kuralları öğretmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır.

 

YDİ 102

Yabancı Dil II (İngilizce)

Kredi 2 AKTS 2 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: 

İngilizce ileri düzeydeki metinleri okuyup çevirebilmek, alanla ilgili gerekli olan materyallere ulaşmak için gerekli yöntem ve dil becerisini öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

FDE 215

Mesleki İngilizce I

Kredi 2 AKTS 4 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ??????

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

 

FDE 216

Mesleki İngilizce II

Kredi 2 AKTS 4 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ??????

Derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

 

FDEA 

Arapça I

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Gemi

Arapça temel seviyede sarf ve nahiv bilgisinin verilerek giriş düzeyinde metinleri okuyup anlayabilmek, temel düzey için gerekli olan kaide ve kuralları öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

FDEA 

Arapça II

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Gemi

Arapça sarf ve nahiv bilgisinin verilerek cümle türlerinin tanıtılması, giriş ve orta seviyede metinleri okuyup anlayabilmek, günlük konuşma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

FDEA 

Arapça III

Kredi 2 AKTS 3 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Gemi

Arapça orta seviyede metinleri okuyup anlayabilmek, günlük konuşma becerilerinin kazandırılması, kendi alanlarında yürüttükleri akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

FDEA 

Arapça IV

Kredi 2 AKTS 3 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Gemi

Modern hayatla ilgili değişik alanlarda Arapça yazılı sözlü ve görsel metinleri anlayabilme ve çevirebilme yeteneğini kazandıran bir derstir.

 

 

AİİT 101

Atatürk İlke leri ve İnkilap Tarihi I

Kredi 2 AKTS 2 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

İnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde cereyan eden savaşlar ve sosyolojik durum, Osmanlı Devletinin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar hakkında bilgi verilmektedir.

 

AİİT 102

Atatürk İlke leri ve İnkilap Tarihi II

Kredi 2 AKTS 2 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte siyasal alanda yaşanan gelişmeler, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar hakkında bilgi verilmektedir.

 

TDE 101

Türk Dili I

Kredi 2 AKTS 2 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Türkçe grameri anlatılarak temel düzey için gerekli olan kaide ve kuralları öğretmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır.

 

TDE 102

Türk Dili II

Kredi 2 AKTS 2 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Türkçe grameri anlatılarak edebi üslupların öğretmeyi ve dili ileri düzeyde kullanmak için gerekli olan kaide ve kuralları öğretmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır.

 

 

İNS 101

İnsan Toplum ve Medeniyet I

Kredi 2 AKTS 2 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Hakan YAMAN

Her hafta farklı alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen sunumlarda öğrencilerin çeşitli alanlarda donanım kazandırmak ve bilgi ve birikim edinmelerini sağlamayı amaçlanmaktadır.

 

İNS 102

İnsan Toplum ve Medeniyet II

Kredi 2 AKTS 2 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Hakan YAMAN

Her hafta farklı alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen sunumlarda öğrencilerin çeşitli alanlarda donanım kazandırmak ve bilgi ve birikim edinmelerini sağlamayı amaçlanmaktadır.

 

FDE 303

Mesnevi Şerhi

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Shahab Vali

Mevlana’nın ünlü tasavvufi eseri Mesnevi’yi okuyarak eserde geçen tasavvufi kavramlar ve terimleri açıklamak ve doğru şekilde yorumlamak amaçlanmaktadır.

 

FDE 307

Klasik Manzum Metinler I

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat Çekici

Farsça klasik manzum metinlerin çeşitli dönemler içinde tanıtılarak bu dönemlere ait önemli metinlerin açıklamalarıyla birlikte öğrenciye okutulması amaçlanmaktadır. Klasik döneme ait edebi ürünlerin dil ve edebiyat açısından incelenmesi, çevrilmesi ve o dönemin edebi özelliklerinin kavranmasını amaçlayan bir derstir. Dönemin meşhur şairlerinden Rudeki, Nasır-ı Hüsrev, Menuçehri, Kesai, Ferruhi’nin şiirleri ele alınacaktır.

 

FDE 308

Klasik Manzum Metinler II

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat Çekici

Hakani, Nizami, Baba Tahir ve Hayyam’ın eserlerinden örnekler verilerek çevirileriyle birlikte metin şerhi usulleri doğrultusunda yorumlanması amaçlanmaktadır.

 

 

FDE 401

Klasik Manzum Metinler III

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat Çekici

Attar, Senai, Saib, Bidil ve Molla Cami’nin eserlerinden örnekler verilerek çevirileriyle birlikte metin şerhi usulleri doğrultusunda yorumlanması amaçlanmaktadır.

 

 

FDE 309

Klasik Mensur Metinler I

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Serpil Koç 

Farsça klasik mensur metinlerin çeşitli dönemler içinde tanıtılarak bu dönemlere ait önemli metinlerin açıklamalarıyla birlikte öğrenciye okutulması amaçlanmaktadır. Klasik döneme ait edebi ürünlerin dil ve edebiyat açısından incelenmesi, çevrilmesi ve o dönemin edebi özelliklerinin kavranmasını amaçlayan bir derstir. Dönemin meşhur eserlerinden Siyasetname, Kabusname ve Tarih-i Beyhaki ele alınacaktır.

 

FDE 310

Klasik Mensur Metinler II

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Serpil Koç 

Kelile ve Dimne, Çahar Makale, Viys- u Ramin, Merzbanname ve Sinbatname’den örnekler verilerek çevirileriyle birlikte metin şerhi usulleri doğrultusunda yorumlanması amaçlanmaktadır.

 

FDE 319

Osmanlı Türkçesi Metinleri I

Kredi 2 AKTS 3 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Hakan YAMAN

Örnek metinler okutulacaktır

 

FDE 319

Osmanlı Türkçesi Metinleri II

Kredi 2 AKTS 3 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Hakan YAMAN

Örnek metinler okutulacaktır

FDE 409

Araştırma Yöntemleri ve Metodoloji I

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Serpil Koç

Öğrenciler farklı araştırma metotlarıyla tanıştırılacak, farklı ölçekte ve nitelikte bilimsel materyallerin hazırlanması için takip edilmesi gereken yöntemler ve uygulanması gereken metodolojinin öğrenimi amaçlanmaktadır.

 

FDE 410

Araştırma Yöntemleri ve Metodoloji II

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Serpil Koç

Öğrenciler farklı araştırma metotlarıyla tanıştırılacak, farklı ölçekte ve nitelikte bilimsel materyallerin hazırlanması için takip edilmesi gereken yöntemler ve uygulanması gereken metodolojinin öğrenimi amaçlanmaktadır.

 

FDE 403

Klasik Mensur Metinler III

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat Çekici

Gülistan, Mirsadu’l-İbad, Keşfu’l-Esrar ve Tezkiretü’l-Evliya’dan örnekler verilerek çevirileriyle birlikte metin şerhi usulleri doğrultusunda yorumlanması amaçlanmaktadır.

 

FDE 311

Edebi Sanatlar I (Aruz Kafiye)

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Hakan YAMAN

Klâsik Fars Edebiyatında dış yapıyı oluşturan nazım şekillerinin öğrenilmesi. Aruz vezniyle ilgili terimlerin öğrenilmesi. Aruz vezniyle ilgili uygulama bilgisinin geliştirilmesi. Nazım şekillerinin tanınması, birbirleri arasındaki farkların öğrenilmesi. Kafiye terim ve türlerinin teorik olarak öğrenilmesi. Kafiye türleriyle ilgili uygulama bilgisinin geliştirilmesi.

 

FDE 312

Edebi Sanatlar II (Meani Beyan Bedi)

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Hakan YAMAN

Fesahat, belâgat ve belâgat ilimlerinin, nesir ve nazımda kullanılan söz türlerinin; nesir ve türlerinin; nazım ve nazım şekillerinin örnekleriyle işlenmesi ve öğrencilerin; okuma çeviri, edebiyat tarihi, tarihi klasik metinler ve metin şerhi derslerinde okutulan manzum ve mensur metinleri, şekil ve kalıplarını tanımalarının sağlanmasıdır.

 

FDE 313

Farsça Halk Edebiyatı

Kredi 2 AKTS 3 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Fars halk edebiyatının var olan türlerin öğrenilmesi ve örneklerle tanıtılması, tarih içerisinde geçirdiği süreç anlatılmaktadır. Sözlü dil aktarımında önemli bir yeri olan deyim ve atasözleri üzerinde durulacaktır. Bölge halklarının sözlü edebiyatıyla karşılıklı etkileşimin öğreniminin sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca kronolojiik olarak halk edebiyatı dastan ve anlatılarının birer özeti verilecektir.

 

FDE 315

Fars Dili Tarihi

Kredi 2 AKTS 3 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Fars dilinin tarih içerisinde aşamalı bir şekilde geçirmiş olduğu gelişim evreleri üzerinde durularak yaşanan değişimlere ışık tutulmakta ve öğrencilere bu dilin tarihsel seyri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

 

FDE 317

Pehlevice I

Kredi 2 AKTS 4 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Eski Pehlevice yazılı metinler üzerinden hareketle o çağlarda üretilen eserlerde kullanılan üslup analiz edilmekte

, edebiyat tarihi açısından bu eserlerin önemi üzerinde durulmaktadır.

 

FDE 318

Pehlevice II

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Farklı bir yazı stiline sahip olan eski Pehlevice’nin okunup anlaşılmasını sağlamak amacıyla temrinler ve alıştırmalar yapmak amaçlanmaktadır. Avesta, zind ve pazind, dinkerd, bundehişn vb. örnekler okunarak ders içeriği belirlenecektir.

 

FDE 304

Hafız-Sadi Şerhi

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat Çekici

Hafız ve Sadi’nin eserlerinden örnekler verilerek çevirileriyle birlikte metin şerhi usulleri doğrultusunda yorumlanması amaçlanmaktadır.

 

FDE 314

Fars Edebiyatı Üslup Çeşitleri

Kredi 2 AKTS 3 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Fars edebiyat tarihi içerisinde görülen dil etkileşimleri ile birlikte ortaya çıkan üsluplar kronolojik sırayla ele alınacak ve metin örnekleri ile desteklenerek özellikleri hakkında bilgi verilecektir.

 

FDE 316

Nizami (Hamse)-Molla Cami

Kredi 2 AKTS 3 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Nizami ve Molla Cami’nin eserlerinden örnekler verilerek çevirileriyle birlikte metin şerhi usulleri doğrultusunda yorumlanması amaçlanmaktadır.

 

FDE 407

Çağdaş Fars Edebiyatı I (Manzum)

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Mitat Çekici

Başta modern Fars şiirinin babası kabul edilen Nima Yusiç olmak üzere Furuğ-i Ferruhzad, Ahmed-i Şamlu, Ahavan Salis, Sohrap Sipihri ve diğer şairlerin eserlerinden örnekler verilerek çevirileriyle birlikte metin şerhi usulleri doğrultusunda yorumlanması amaçlanmaktadır.

 

FDE 408

Çağdaş Fars Edebiyatı II (Roman Öykü)

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Sadık Hidayet, Sadık Çubek, Bozorg Alevi, Celal Ali Ahmed, Simin Danışver, Ali Eşref Dervişiyan, Rıza Berehani, Samed Behrengi ve diğer yazarların eserlerinden örnekler verilerek çevirileriyle birlikte metin şerhi usulleri doğrultusunda yorumlanması amaçlanmaktadır.

 

FDE 411

Paleografya I

Kredi 2 AKTS 4 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Değişik yazı tarzlarıyla Eski Harfli Türkçe ve Farsça olmak üzere yazma eserlerden çeşitli yazı örneklerini içeren belge, mektup ve metinlerin okutulması, Latin harflerine aktarılması amaçlanır. Metinler daha çok anabilim dalının ilgili olduğu konulardan seçilir.

 

FDE 412

Paleografya II

Kredi 2 AKTS 4 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Değişik yazı tarzlarıyla Eski Harfli Türkçe ve Farsça olmak üzere yazma eserlerden çeşitli yazı örneklerini içeren belge, mektup ve metinlerin okutulması, Latin harflerine aktarılması amaçlanır. Metinler daha çok anabilim dalının ilgili olduğu konulardan seçilir.

 

FDE 413

İrfan ve Tasavvuf I

Kredi 2 AKTS 4 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Serpil Koç

İrfan ve tasavvufun doğuşu ve tarihsel gelişim süreci, temel kavramları ve terminolojisi, İslam coğrafyasında nüfuz bulmuş meşhur mutasavvıf şair ve yazarlar arasından önemli simalar tanıtılacaktır.

 

FDE 414

İrfan ve Tasavvuf II

Kredi 2 AKTS 4 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

İrfan ve tasavvufun tarihsel gelişim süreci içerisinde geçirdiği aşamalar, kendi içerisinde yaşadığı çeşitlilik, Anadolu coğrafyasında nüfuz bulmuş meşhur mutasavvıf şair ve yazarlar arasından önemli simaları tanıtılacaktır.

 

FDE 415

Fars Edebiyatında Hiciv

Kredi 2 AKTS 4 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Fars edebiyat tarihinde Hiciv janrının doğuşu ve gelişimi anlatılacak, geçirdiği dönemlerde kazandığı özelliklere dikkat çekilecek, hiciv yazarlarının eserlerinden örnekler verilecektir. Her ne kadar dersin adı hiciv olsa da aslında Fars edebiyatında mizahın tarihine değinilecektir.

 

FDE 417

Attar

Kredi 2 AKTS 4 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Başçı

Attar’ın dönemi anlatılarak çağın sosyo-kültürel özelliklerine dikkat çekilecek ve şairin eserlerinden örnekler verilerek çevirileriyle birlikte metin şerhi usulleri doğrultusunda yorumlanması amaçlanmaktadır.

 

FDE 416

Ömer Hayyam

Kredi 2 AKTS 4 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Hayyam‘ın dönemi anlatılarak çağın sosyo-kültürel özelliklerine dikkat çekilecek ve şairin eserlerinden örnekler verilerek çevirileriyle birlikte metin şerhi usulleri doğrultusunda yorumlanması amaçlanmaktadır.

 

 

 

FDE 418

Senai

Kredi 2 AKTS 4 – Seçmeli

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Senai‘nin dönemi anlatılarak çağın sosyo-kültürel özelliklerine dikkat çekilecek ve şairin eserlerinden örnekler verilerek yorumlandıktan sonra kendinden sonrakiler üzerinde bıraktığı tesir incelenecektir.

 

FDE 404

Divan-ı Kebir Şerhi

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Mevlana’nın bir diğer ünlü tasavvufi eseri Divan-ı Kebir eseri okunarak eserde geçen tasavvufi kavramlar ve terimleri açıklamak, eserde yer alan temalar üzerinden külli bir bakış açısı oluşturularak Mevlana’yı anlatmak amaçlanmaktadır.

 

FDE 406

Firdevsi ve Şahname

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Epik destanlar yazmakla meşhur olan Firdevsi’nin edebi kişiliği ve yaşadığı dönem hakkında bilgi verildikten sonra ünlü eseri Şahname okunarak eserde yer alan temaların üzerinden dönemin sosyo-kültürel ilgisine yönelik ipuçları bulunarak yorumlanacaktır.

 

FDE 402

Edebi Mektepler ve Edebi Tenkitler

Kredi 2 AKTS 4 – Zorunlu

Dil: Türkçe

Ders Sorumlusu: ?????

Dönemin sosyo-kültürel durumu göz önünde bulundurularak yazarların eserleri içerik bakımından değerlendirilecektir. / Edebiyatta realizm, sürrealizm, feminizm v.b mektep ve fikir akımlarını inceleyecek. Bu fikir akımlarının edebi eserlere yansıması ile bilinç akışı, post moderniz gibi edebi örneklemeler verilecektir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü