T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ
  • /
  • Görevimiz

Görevimiz

1)    5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik, genelge, tebliğler ile Cumhurbaşkanlığının 2019/18 sayılı Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Genelgesi, Kurum Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi ile bunlara bağlı çıkarılacak mevzuat haricinde başka görev ve sorumluluk verilmeden enerji yöneticisi görevlendirmek,
2)    Mardin Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi kapsamında, Bina Enerji Verimliliği Sorumluları ile Mardin Valiliği il Enerji Yönetim Birimi ile koordineli çalışmak,
3)    Enerji yönetimi ve verimliliği kapsamında toplantıların yapmak, enerji verimliliği çalışmalarını planlamak, denetlemek, raporları hazırlamak, enerji verimliliği yazılımına verileri girme iş ve işlemlerini Mardin Valiliği İl Enerji Yönetim Birimi ile koordineli olarak yapmak,
4)   Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 30 uncu maddesi gereği, ETKB tarafından kuruma ait enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olunan binalarda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak, alınan tedbirlerin fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere etüt yapılacak binaları belirlemek, süreci takip ederek ETKB ile iş birliği yapmak,
5)    05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği kamu kurumlarına ait binalarda ETKB ile iş birliği yaparak Enerji Kimlik Belgesinin alınmasını sağlamak,
6)   Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturmak, enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak, bunları yazılı kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişileri bunlardan haberdar etmek,
7)    Kurum Enerji Yöneticisi, Bina Enerji Verimliliği Sorumluları ile enerji politikalarının oluşturulması ve süreç yönetimi amacıyla 3 (üç) ayda bir toplantı yapmak,
8)  Mardin Valiliği Enerji Yönetim Birimi ve Kurum Enerji Yöneticileri ile enerji politikalarının oluşturulması ve süreç yönetimi amacıyla 6 (altı) ayda bir yapılan “Enerji Verimliliği Uygulama Planı” çalışmaları kapsamındaki toplantıya katılım sağlamak,
9)  Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl mart ayı sonuna kadar ETKB’ye göndermek, ETKB bünyesinde bulunan Enerji Verimliliği Portalına veri girişlerinin yapmak veya yapılmasını sağlamak,
10)  Kurum bünyesindeki binalarda enerji yönetim faaliyetlerinin belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şekilde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,
11)    Görevlendirilen enerji yöneticilerinin kimlik, özgeçmiş, adres ve iletişim bilgilerini ETKB’ye bildirmek,
12)    Yapı kullanma izni alınan ve toplam inşaat alanı on bin metrekarenin üzerinde olan kamu kurum binalarının yapı kullanma izni alınması ile ilgili binaların bilgilerini takip eden bir yıl içinde ETKB’ye bildirmek,
13)    Enerji yöneticisi değişikliklerinde, görevde bulunanın ayrılmasını takip eden altmış takvim günü içinde yeni enerji yöneticisinin görevlendirilerek ETKB’ye bildirmek,
14)    Elektrik ve/veya doğal gaz satışı yapan tüzel kişilerden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait aboneliklerin, bir önceki mali yılın tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim bedelini içeren bilgilerin Enerji Verimliliği Yazılımı ortamında erişilmesini sağlamak,
15)    Kuruma ait binaların abone bilgileri (elektrik, su, doğalgaz), fatura bilgileri ve ödeme işlemlerinin Enerji Verimliliği Yazılımı ile takip etmek,
16)    Kurumda enerji tüketiminin azaltılması için Kurum çalışanlarını bilinçlendirmek amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek,
17)    Kamu kurumlarında yapılan veya yaptırılan etütlere ilişkin raporlar ve etütler ile belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin projelerin birer suretinin ETKB’ye göndermek,

18)   Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberine göre asgari enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla kurum faaliyetlerine uygun şekilde, birim-alan, kişi-birim, mal-birim, hizmet-birim gibi kriter başına tükettikleri birim enerjilerin belirlemek ve ETKB’ye bildirmek,

19)    Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği gereği ETKB denetçilerinin, Mardin Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi gereği enerji yöneticisi, çalışanları ve proje uzmanlarının yerinde yapacağı denetleme ve incelemeler için talep edilen her türlü bilgi, belgenin vermek ve gereken şartların sağlamak

20)   Kuruma ait binalarda ve eklentilerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik etütlerde belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin olarak, tasarruf veya performans garantili proje uygulamaları, periyodik bakım, onarım ve kurulumda hizmet alınacak veya sözleşme yapılacak gerçek ya da tüzel kişilerin yetkilendirilmiş olması şartına uymak,

21)    Serbest tüketici kapsamında olan kurumun indirimli elektrik, doğalgaz ve su anlaşmaları için altyapı oluşturmak ve sözleşme hazırlamak,

22)    ETKB tarafından yapılacak veya şirketlere yaptırılacak etüt çalışmaları için gerekli koşulları sağlamak,

23)     Kurum binalarının tasarım aşamasındaki enerji performansının altına inmeyecek şekilde işletilmesi için gerekli bakım ve onarım tadilatların yapılmasından bina sahibi, yöneticisi ve/veya enerji yöneticisi müteselsilen sorumludur.

24)    12.07.2019 tarih 30829 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamındaki çalışmaları gösteren “İdari ve Ticari Binalar Sıfır Atık Uygulama Rehberine göre hizmet verdikleri binalarda enerji verimliliği çalışmalarının yapılması, raporlama ve resmî kurumlara yapılması gereken yasal bildirimleri takip etmek,

25)    Her yıl ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında, ETKB ile koordineli olarak tanıtım ve bilinçlendirme etkinliklerinin düzenlemek veya ETKB tarafından organize edilen etkinliklere katkıda bulunmak.
 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü