T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
  • /
  • DEPARTMENT OF MODERN TURKISH LANGUAGE

DEPARTMENT OF MODERN TURKISH LANGUAGE

Mardin Artuklu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Yeni Türk Dili anabilim dalında, 2 adet Doktor Öğretim Üyesi, 2 adet Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.  Anabilim dalının esasını, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi gibi Türkçenin çeşitli dönemlerini içine alan dil dersleri oluşturmakta; yeni Türk dili dersleri çağdaş Türk lehçeleriyle karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Dersler, Türkçeyi, tarihî geçmişiyle aşama aşama irdelerken, bir taraftan da çağdaş dilbilim yöntemlerinin ışığı altında yeniden yorumlayarak değerlendirmektedir. Yeni Türk Dili olarak adlandırılan anabilim dalında tarihî dönemlerdeki ürünlerinin ele alınması; bilimsel yöntemlerle incelenmesi, yorumlanması ve elde edilen verilerin sistematik olarak açıklanması yanında; Türk Dilinin günümüzdeki gelişme özelliklerinin yeniden yorumlanmasını amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı’nda: Tarihi ve çağdaş Türkiye Türkçesinin gelişim evreleri, yazı geleneği, ses yapısı, biçim bilimi, söz dizimi, söz varlığı ve ağızları açıklayan mevzular ele alınmakta, bunlar: Türkiye Türkçesi: Ses Bilgisi, Türk Dili Tarihi, Türkiye Türkçesi: Şekil Bilgisi, Türkiye Türkçesi: Söz Dizimi, Orta Türkçe, Eski Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu ve Rumeli Ağızları, Dilbilime Giriş zorunlu dersleri ile Anlambilimi, Diksiyon, Derleme Metot ve Teknikleri, Azeri Türkçesi, Türk Dilinin Söz Varlığı, Türkmen Türkçesi gibi seçmeli dersler ile verilmektedir.

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı’nda, bu dönem metinlerinin ses bilgisi, biçim bilgisi, söz varlığı, söz dizimi, anlam ve sanatsal özelliklerinin incelenmesi; karşılaştırmalı dilbilim çalışmaları için gerekli olan kaynakları sağlayarak, çağdaş Türk lehçeleriyle Türkiye Türkçesi arasında kıyas yapılabilmesi; Anadolu ve Rumeli ağızlarının tespiti ve incelenmesi, Türkiye Türkçesi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde verilen edebi eserlerin incelenerek edebiyat tarihi içindeki yerlerinin ortaya konulması, amaçlanmaktadır.

Türk dilinin tarihini bilen; Türk dilinin tarihî ve günümüz metinlerini okuyup anlayabilen, bu metinleri dil bilgisi yönü ile inceleyebilen; karşılaştığı metinleri farklı disiplin ve usulleri kullanarak değerlendirebilen; Türk dilinin inceliklerini ortaya koyan metinlerini anlama becerisini kalem oynatabilme yeteneğiyle buluşturan öğrenciler yetiştirmek, anabilim dalının öncelikli amaçlarındandır.

Yeni Türk dili alanında yüksek lisans imkânı sunan anabilim dalı, akademik kadrosuyla lisans ve yüksek lisans alanında çalışmalarına devam etmektedir.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate