T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF TOURISM GUIDANCE
  • /
  • COURSE CONTENTS IN BRIEF

COURSE CONTENTS IN BRIEF

I.DÖNEM

İngilizce Yazma Becerileri I / II. Yabancı Dil Yazma Becerileri I

Temel seviyede İngilizce yazma uygulamaları

İngilizce Yazma Becerileri I / II. Yabancı Dil Yazma Becerileri I

Temel seviyede İngilizce dil bilgisi kuralları ve uygulamaları

İngilizce Yazma Becerileri I / II. Yabancı Dil Yazma Becerileri I

Temel seviyede İngilizce okuma ve anlama uygulamaları

Turist Rehberliği

Turizm rehberliği alanı ile ilgili temel kavramlar ve bilgiler, seyahat kavramı, Dünyada ve Türkiye’de turist rehberliğinin tarihçesi, turların sınıflandırılması ve tur yönetimi, turist rehberlerinin görev ve sorumlulukları

Genel Turizm

Genel Turizm ile ilgili temel kavramlar, turizm çeşitleri, turizmin diğer çevre koşulları ile ilişkisi, turizmde geleceğe yönelik eğilimler

Araştırma ve Sunum Teknikleri

Dersin Tanımı-Bilim Kavramı, Bilimsel Araştırma Kavramı, Bilimsel Araştırma ile İlgili Kavramlar, Araştırmanın Planlanması I, Araştırmanın Planlanması II, Örnekleme Bilgisi, Veri ve Veri Toplama Yöntemleri, Ölçme, Geçerlilik ve Güvenilirlik, Nicel Araştırma Yöntemleri, Nitel Araştırma Yöntemleri, Rapor Yazma ve Kaynakça Oluşturma, Bilimsel Araştırmaların Yayınlanması ve Sunumu, Bilimsel Araştırmalarda Hata ve Etik

İnsan Toplum ve Medeniyet I

Toplum ve medeniyet arasındaki ilişkiler ile ilgili farklı konuların disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Devrimi’ni zorunlu kılan tarihsel koşullar, Anadolu’nun işgaline karşı ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki direniş hareketi ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik boyutları

Türk Dili I

Dilin tanımı, önemi ve özellikleri, dillerin doğuşu, yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması, Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri, yazım kuralları ve noktalama işaretleri

 

II.DÖNEM

İngilizce Yazma Becerileri II / II. Yabancı Dil Yazma Becerileri II

Orta seviyede İngilizce yazma uygulamaları

İngilizce Yazma Becerileri II / II. Yabancı Dil Yazma Becerileri II

Orta seviyede İngilizce dil bilgisi kuralları ve uygulamaları

İngilizce Yazma Becerileri II / II. Yabancı Dil Yazma Becerileri II

Orta seviyede İngilizce okuma ve anlama uygulamaları

Anadolu Uygarlıkları I

Anadolu uygarlıklarına genel bakış: ilk arkeolojik araştırmalar, anadolu kronolojisi; paleolitik çağ: mağaralar ve avcılar; mesolitik çağ; neolitik çağ; köyler; kalkolitik çağ: örgütlenen köyler; ilk tunç çağı: kaleler ve beyler; orta tunç çağı: prensler ve tüccarlar; son tunç çağı: hitit imparatorluğu; demir çağı: geç hitit beylikleri, urartu krallığı, phryg krallığı, lydia krallığı; anadolu'da persler; hellenistik devir: büyük iskender ve halefleri; roma devri: provincia asia.

Türkiye Turizm Coğrafyası

Türkiye’de ki turistik bölgelerin coğrafi dağılımının öğrenilmesi, Türkiye’de turizme sunulan doğal, tarihi ve kültürel turistik kaynaklar ile ilgili bilgi edinilmesi ve turizm rehberliği mesleği açısından bu bilgilerinin öneminin kavranması

Arkeoloji I

Arkeolojinin tanımı ve temel kavramlar, diğer bilimlerle ilişkisi, müze ve müzecilik bilgisi, Prehistorik ve Protohistorik arkeolojik bilgilerin aktarımı, Paleolitik, Mezolitik, neolitik, Kalkeolitik vb. dönemlerin ele alınması.

İnsan Toplum ve Medeniyet II

Toplum ve medeniyet arasındaki ilişkiler ile ilgili farklı konuların disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Devriminin hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk Devrimini hazırlayan nedenlere toplu bir bakış, Osmanlı Devletinin parçalanması, Türk topraklarının işgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongreler dönemi, Kuvva-i Milliye ve Misak-ı Milli kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, 1920 yılının siyasi olayları, Sakarya Zaferi’ne kadar milli mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi, Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeler, T.B.M.M’ de gruplar, Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet’inin dış politikası (1923-1938)

Türk Dili II

Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kelime türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar.

   

 

III.DÖNEM

İngilizce Yazma Becerileri III / II. Yabancı Dil Yazma Becerileri III

Orta-üst seviyede İngilizce yazma uygulamaları

İngilizce Yazma Becerileri III / II. Yabancı Dil Yazma Becerileri III

Orta-üst seviyede İngilizce dil bilgisi kuralları ve uygulamaları

İngilizce Yazma Becerileri III / II. Yabancı Dil Yazma Becerileri III

Orta-üst seviyede İngilizce okuma ve anlama uygulamaları

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü

Seyahatin ve rehberliğin kısa tarihi gelişimi, Türkiye’de profesyonel turist rehberliği eğitimi ve örgütlenmesi, Tur ve grup çeşitleri, Turun gerçekleşmesinde görev alan elemanlar, Rehberlerin turizm sektörü içindeki yeri, Turizm ve seyahat, Seyahat dağıtım sistemleri, Seyahat acentaları, Turizm ve seyahat acentaları ile ilgili organizasyonlar

Anadolu Uygarlıkları II

Hitler, Frigler, Urartular, Likia, Karia Uygarlıklarından başlayarak Anadolu’daki önemli antik kentler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.( Bergama, Efes, Magnesio)

Arkeoloji II

Anadolu Arkeolojisine giriş, Yunan ve Roma kültürlerinin Anadolu’daki izleri, mimari, heykel, seramik, resim, mozaik ve sikke alanında kaydettikleri gelişmeler

Türk Halk Bilimi

Avrupa’da Folklor (halkbilimi) teriminin ve disiplininin doğuşunu hazırlayan şartların yanı sıra, bu alanda ortaya çıkan ilk ve öncü çalışmalar ve halkbiliminin tarihsel gelişimi ile beraber ortaya çıkan teoriler ve kuramlar

 

IV. DÖNEM

İngilizce Yazma Becerileri IV / II. Yabancı Dil Yazma Becerileri IV

İyi seviyede İngilizce yazma uygulamaları

İngilizce Yazma Becerileri IV / II. Yabancı Dil Yazma Becerileri IV

İyi seviyede İngilizce dil bilgisi kuralları ve uygulamaları

İngilizce Yazma Becerileri IV / II. Yabancı Dil Yazma Becerileri IV

İyi seviyede İngilizce okuma ve anlama uygulamaları

Turizm Mevzuatı ve Turist Rehberliği Meslek Kanunu

Turizm mevzuatı ile ilgili kavramlar; ulusal ve uluslararası turizm örgütleri, turizmde tüketici hakları, seyahat acentelerine ilişkin yasal düzenlemeler, turist rehberliğine ilişkin yasal düzenlemeler ve turizm hukukunda yer alan sözleşmeler konularını içermektedir.

Dinler Tarihi

İlahi dinler olarak tanımlanan İslam, Yahudilik ve Hıristiyanlık ve bu dinsel geleneklerle ilişkili merkezler, eserler ve yaşayan gelenekler ve kültürler

İkonografi

Bizans sanatı kapsamında; fresk ve ikonoların yorumlanması, bu çerçevede Hz. İsa’nın hayatı, Mucizeleri, 12 yortu bunlarla ilgili sahne tasvirleri. İkona ve fresklerle süslenmiş kilise ve tasvir bağlantıları. Turizm ürünü olarak değerlendirilmesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihine Giriş, Temel Kavram ve Terminoloji; Bizans Sanatı, Doğuşu, Gelişimi; Bizans Sanatının Çerçevesi: Dini Mimari, Askeri Mimari ve Sivil Mimari; Anadolu'da Sanat, İslamiyet'ten Önce Türk Sanatı, Türk Sanatına Giriş, Orta Asya Türk Sanatı: Hunlar, Göktürkler, Uygular; İslam Sanatı: Karahanlı, İlhanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu Mimarisi

 

V.DÖNEM

Mesleki İngilizce I

Turizm endüstrisinde, seyahat, konaklama ve havayolları işletmelerinde yoğun olarak kullanılan terimler ve kavramlar

Mitoloji

Mythos ve Logos kavramları. Sümer, Akad, Babil ve Ugarit mitosları, Eski Mısır mitlerikarşılaştırmaları. Dumuzi ile Inanna, Tufan Mitosları, Enki ile Ninhursag, Dumuzi ile Enkimdu, Gılgamış Mitosları, İştar'ın ölüler dünyasına inişi, Adapa Mitosu, Etana ile Kartal, Zu Mitosu, Kurtçuk ile Dişağrısı, Osiris Mitosları, Re Mitosları, Apophis'in öldürüşü.

Almanca I (S)

Temel seviyede Almanca dil bilgisi, okuma anlama ve yazma uygulamaları

Rusça I (S)

Temel seviyede Rusça dil bilgisi, okuma anlama ve yazma uygulamaları

Fransızca I (S)

Temel seviyede Fransızca dil bilgisi, okuma anlama ve yazma uygulamaları

İspanyolca I (S)

Temel seviyede İspanyolca dil bilgisi, okuma anlama ve yazma uygulamaları

İlk Yardım (S)

Genel İlk Yardım Bilgileri, Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, Temel yaşam desteği, Yaralanmalarda ve kanamalarda ilk yardım

Antik Yerleşimler (S)

Antik Anadolu coğrafyasında bulunan antik bölgelerin ve kentlerin coğrafya ve çevreyle ilişkilendirilmesi

Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi (S)

Boş zaman ve boş zamanın değerlendirilmesi kavramı, rekreasyonun tanımlanması ve çeşitleri, rekreasyonun toplumsal önemi, rekreasyonel uygulamalar, turizm-rekreasyon ilişkisi, rekreasyonel faaliyetlerin turistik alandaki etkileri ve sorunları, animasyon teorisi, konaklama animasyonu, seyahat animasyonu,

Turizm Ekonomisi (S)

Turizm ekonomisi kavramı, ekonomiyi sektörlere ayırmanın gerekçesi ve yöntemleri, turizm sektörünün sınırlarının tartışılması, genel olarak piyasa analizi ve piyasa tipleri, standart piyasa modellerinin turizm piyasası alanında kullanılabilirliği, konaklama sektöründe piyasa özellikleri, ulaştırma sektöründe piyasa özellikleri, tur operatörlüğü sektöründe piyasa özellikleri, turistik talep ve elastikiyeti, ölçek ekonomileri ve turizm sektöründeki durumu, ekonomik büyüme ve gelişme teorileri, turizmin ekonomik büyümedeki önemi, turizmin istihdam, katma değer, sürükleyicilik özellikleri, az gelişmişlik teorileri ışığında turizmin geliştirilmesi sorunu

Turizm ve Çevre (S)

Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramlar, turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi, turizm ve çevre dengesi, Türkiye’de turizm ve çevre politikaları ve ulusal-uluslararası standartlar

 

Turist Psikolojisi (S)

Psikoloji ve temelleri, turist psikolojisi ve davranışı, turizm davranışının içsel temelleri, turizm davranışının içsel temelleri, turizm davranışının içsel temelleri, turizm davranışının dışsal temelleri, turistik satınalma davranışı, turist ve turistik deneyim, turistik yaşam biçimi, turistik toplumsallaşma, turist yerli ilişkisi, turist görevli ilişkisi, uluslararası turizm davranışı

 

VI. DÖNEM

Mesleki İngilizce II

Turizm alanında, tanıtım broşürleri, otel web siteleri, rezervasyon işlemleri, havalimanı terimleri, otel kayıt ve ön büro işlemleri, otel etkinlik ve servisleri, oda prosedürleri, tur ve günübirlik geziler ile ilgili kavramlar

Osmanlı Sanatı ve Kültürü

14. Yüzyıl Osmanlı Türk Mimarisi,Erken devir yapıları ve diğer Anadolu Beylikleri ile karşılaştırılması, 15. Yüzyıl Osmanlı mimarisi, Anadolu ve Anadolu dışındaki yapılardan örnekler; Osmanlı Mimarisinde Dini, Askeri ve Sivil Yapılar: Fonksiyonlarına göre yapılarından tipler; 16. Yüzyıl Türk Mimarisi: Klasik devir mimari eserleri, Mimar Sinan ve eserleri, 14 - 16. Yüzyıllarda Osmanlı Mimarisinde süsleme; Taş, mermer,ahşap, çini Örnekler; Türk El Sanatları; Halı, Kumaş, Minyatür, Cam, Çini ve Seramik.

Almanca II (S)

Orta seviyede Almanca dil bilgisi, okuma anlama ve yazma uygulamaları

Rusça II (S)

Orta seviyede Rusça dil bilgisi, okuma anlama ve yazma uygulamaları

Fransızca II (S)

Orta seviyede Fransızca dil bilgisi, okuma anlama ve yazma uygulamaları

İspanyolca II (S)

Orta seviyede İspanyolca dil bilgisi, okuma anlama ve yazma uygulamaları

Müzecilik (S)

üze ve müzecilik ile ilgili temel kavramlar, müze ile müzeciliğin araştırma tarihçesi, müze çeşitleri, müzelerdeki sergileme tipleri, müzelerde eğitim, modern müzecilik, Dünya ve Türkiye müzelerinden örnekler

İletişim Becerileri (S)

İletişim, iletişim araçları, iletişim araçlarının değişimiyle ortaya çıkan kültürler ve özellikleri, yeni medyaların ortaya çıkması ve etkilerini açıklamaya yönelik itme ve çekme kuramı ile tarihsel süreçte ortaya çıkan haberleşme sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği (S)

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı ve Önemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Kavramlar, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlemler, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından doğan maliyetler

Turizm Sosyolojisi (S)

Sosyoloji ve turizm sosyolojisi, turizmin topluma etkileri, turizmin ekonomik, fiziksel ve sosyokültürel etkileri, Turist yerel halk ilişkileri ve etkileşimi, turizmde sürdürülebilirlik yaklaşımı ve turizm etiğini kapsamaktadır.

Örgütsel Davranış (S)

Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri; Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi; Araştırma Teknikleri; Örgüt İçinde Birey ve Kişilik; Tutumlar ve İş Tatmini; Bireysel Farklılıkların Temelleri Biyografik Karakteristikler Yetenekler ve Öğrenme; Örgüt Kültürü, Örgütlerde Grup ve Süreçleri; Örgütlerde Grupla Çalışma Teknikleri ve Katılımlı Yönetim; Örgütlerde Güdüleme Süreci ve Kuramları; Örgütlerde Liderlik ve Kuramları; Örgütlerde Çatışma; Örgütlerde Stres ve Yönetimi; Örgütsel Çevre ve Teknoloji; Örgütsel Değişme, Geliştirme, Takım Çalışmaları; Örgütlerde Güç ve Politika; Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Kontrolü.

Girişimcilik (S)

Girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı

 

VII. DÖNEM

Mesleki İngilizce III


Turizm rehberliği ile ilgili olan kelime, kalıp ve deyimler

 

Flora ve Fauna

Ekosistem, kommunite, populasyon, flora ve vejetasyon kavramları; Türkiye’deki fitocoğrafik bölgelerin genel iklimsel özellikleri ve bu bölgelerdeki bitki biyoçeşitliliği arasındaki ilişki

Almanca III

Orta-üst seviyede Almanca dil bilgisi, okuma anlama ve yazma uygulamaları

Rusça III

Orta-üst seviyede Rusça dil bilgisi, okuma anlama ve yazma uygulamaları

Fransızca III

Orta-üst seviyede Fransızca dil bilgisi, okuma anlama ve yazma uygulamaları

İspanyolca III

Orta-üst seviyede İspanyolca dil bilgisi, okuma anlama ve yazma uygulamaları

Türk Mutfak Kültürü

Türk Mutfağının Tarihsel Gelişimi, Orta Asya, Selçuklu ve Beylikler Dönemi Türk Mutfak Kültürü, Osmanlı Dönemi Türk Mutfak Kültürü, Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfak Kültürü, Bölgelere Göre Türk Mutfak Kültürü

Turizmde Meslek Etiği

Turist rehberlerinin etik kuralları ve meslek standartları, turist rehberlerinin etik kuralları ve meslek standartları

Kültür ve Sanat

Sanat akımları, medeniyetler, kültürel yapılar, sanat ve estetik, sanat ve kültür

Sosyal Psikoloji

Sosyal psikolojinin tanımlanması, sosyal psikolojide araştırma yöntemleri ve temel kuramlar, sosyal algı, benlik, çelişkiyi azaltmak, tutum ve önyargı, sosyal etki, itaat, toplum yanlısı davranışlar, kişiler arası ilişkiler, sosyal cinsiyet ve saldırganlık

Özel İlgi Turizmi

Turizm çeşitleri, eko turizm ve alternatif turizm, özel ilgi turizm türleri

 

VIII. DÖNEM

**Mezuniyet Tezi/Projesi

Önceki derslerde öğrenilen bilgi ve becerilerin kullanılarak, turist rehberliğini ilgilendiren konularda araştırma yapılması, raporlanması ve sunulması

Sürdürülebilir Turizm (uzaktan eğitim)

Sürdürülebilir turizm planlaması yaklaşımları ve modelleri turizm politikası oluşturma süreçleri paydaşların işbirliği ve sürece dâhil edilmesi sürdürülebilir turizm gelişimde vergilendirme, devlet desteği ve düzenlemeler gibi konularda kamu sektörünün politika belirleme ve planlamadaki rolü

Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk (uzaktan eğitim)

Toplumsal İlişkiler ve Dış Politika kavramları, devlet ve iktidar tanımları, toplum içi, toplum-birey, toplum ve devlet ilişkilerinin analizi.

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate