T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF TOURISM MANAGEMENT
  • /
  • DEPARTMENT COMMITTE

T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY

DEPARTMENT COMMITTE

DEPARTMENT COMMITTEE

 

 

 Assoc. Prof. Dr. Betül KODAŞ                     

 Head of the Department

Contact: 0482 213 4002

Internal: 3219

E-mail: betulkodas@artuklu.edu.tr

 

 Assoc. Prof. Dr. Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK                  

 Academic Member

Contact: 0482 213 4002

Internal: 3220

E-mail:

gulserenozaltassercek@artuklu.edu.tr 

 

 Assoc. Prof. Dr. Kadir ÇAKAR            

 Academic Member

 

 

Contact: 0482 213 4002

Internal: 3209

E-mail: kadircakar@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate