T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
  • /
  • Important Informatıon

Important Informatıon

Kayıt yenileme ve ders kayıt

Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri kayıtlı oldukları programdaki tüm dersleri almakla yükümlüdür.

Ön lisans ile lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.

Seçmeli dersler, öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi alanı içinden veya dışından ve kendi isteği ile aldığı derslerdir.

Öğrenci bu dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, ilgili yönetim kurulunun onayladığı eğitim-öğretim programı çerçevesinde aynı yıldaki başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından da seçebilir.

Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin bir yarıyılda tekrarlamak zorunda olduğu dersler de dahil olmak üzere, alabileceği teorik ve uygulamalı derslerin toplamı kırk saatten fazla olamaz.

Öğrenciler; her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde harçlarını yatırarak, bilgisayar ortamında kayıtlarını yenilemek ve danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

Bu süre içerisinde haklı veya geçerli bir nedeni olmadan, kaydını yenilemeyen, ayrıca mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrenciler; o yarıyıldaki derslere, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Mazeretleri nedeniyle kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde ilgili birime başvurmaları ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazeretlerinin uygun görülmesi halinde kayıtları yapılır.

Derslere kayıt ve yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler.

 

Muafiyet ve İntibak

(1) ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek ya da özel yetenek sınavıyla Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren on iş günü içinde başvurmaları halinde, daha önce kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumlarından başarmış oldukları derslerden ilgili birim yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz. İlgili birimler yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim-öğretime başlayacakları tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde muaf tutulacak derslerin notlarını, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla, öğrenci işleri otomasyon yöneticiliğine EBYS ile göndereceklerdir. Bu tarihten sonra gönderilen kararlar işleme alınmaz.

(2) Bulunduğu sınıfta alması gereken toplam kredi (AKTS) miktarının en az %75’inden muaf olan bir öğrencinin intibak ettirileceği bir üst sınıf belirlenir. Bu yetki, ilgili birim yönetim kuruluna aittir. Bir öğrenci kayıt olduğu programda mezun olması için alması gereken minimum kredi (AKTS) sayısının, yarısından fazlasından muaf sayılamaz.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve başarılmış olan dersler, 100’lük sisteme göre 60’ın altında ise ilgili birim yönetim kurulu kararı ile muafiyet talebi kabul edilen dersin başarı notu 60 olarak değerlendirilir ve öğrencinintranskriptine 60 olarak işlenir. Başarılmış olan dersin notu 60’ın üzerinde ise ve ilgili birim yönetim kurulu bu dersin muaf tutulmasına karar vermiş ise bu not olduğu gibi işlenir. Diğer yükseköğretim kurumunda almış olduğu notun 100’lük sistemde karşılığı yok ise Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not karşılıkları esas alınır.

(4) Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan yatay geçiş ile gelen öğrencinin intibak ettirileceği sınıf ilgili bölüm başkanının önerisiyle, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bir sınıfta alması gereken toplam kredi (AKTS) miktarının en az %60’ından  muaf olan bir öğrenci, bir üst sınıfa intibak ettirilir.

(5) Kurumlar arası yatay geçiş ya da merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapan öğrencilerin muafiyetleri, intibak ettirileceği sınıf ve alması gereken derslerin belirtildiği yönetim kurulu kararı, ilgili birim tarafından yatay geçiş kesin kayıt tarihinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde öğrenci işleri otomasyon yöneticiliğine EBYS ile gönderilir.

(6) Muafiyetlerde baz alınacak kredi sistemi AKTS, AKTS yok ise ulusal kredi sistemidir.

(7) İntibak ettirildiği sınıfta öğrencinin alması gereken ders yükü haftalık kırk saatten fazla olamaz.”

 

Üst yarıyıldan ders alma koşulları

Öğrenci üçüncü yarıyıldan itibaren, önkoşullu olan dersler dışında ve en çok 40 saat sınırının izin verdiği ve ders saatleri çakışmadığı ölçüde danışmanının onayı ile üst yarıyıl programından ders alabilir.

Öğrencilerden alt sınıflardan başarısız dersi bulunmayan ve akademik başarı not ortalamaları 80-89 arasında olanlar iki ders90 ve üstü olanlar ise üç ders alabilirler. Öğrenciler bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilirler.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

1) Sınav sonuçları öğrenci işleri otomasyonuna işlenip ilan edildikten sonra maddi hata dışında not değiştirilemez.

2) Öğrenci, sınav sonuçlarına; sonuçların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde dekanlığa/ilgili birim müdürlüğüne maddi hata yönünden itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine, sınav evrakı, ders sorumlusu tarafından incelenir, maddi hata varsa düzeltilir. İtiraz sonucunun en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılıp, ilgili birim tarafından yazılı olarak ilgili öğrenciye ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi zorunludur.

3) Dersin sorumlusu olan öğretim üyesi veya öğretim elemanınca; sınav notunda maddi hata olduğunu tespit etmesi halinde dilekçe ile ilgili birime müracaat edilerek, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde bildirilmesi gerekir. İlgili birim not düzeltme ilgili dilekçeleri bir üst yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu tarihten sonra not düzeltmeleri yapılamaz.

 

Kayıt dondurma

İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenciye bir yarıyıl veya bir öğretim yılı süreyle izin verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde iki yılı (dört yarıyılı) geçemez. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak, daha önce katkı payı ödenmiş ise iade edilmez.

(2) Öğrencinin kaydının dondurulabilmesi için haklı ve geçerli nedenlerin bulunması gerekir. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Sağlık sorunu nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bunu üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca,eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir yazıyla belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi ve bu durumun ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilebilir olması,

d) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen öğrencinin, ilgili yönetim kurulunun izniyle eğitim ve öğretimine ara vermesi,

e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası dışındaki hallerin bulunması,

f) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

ğ) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate