T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF SAVUR
  • /
  • COURSE CONTENTS IN BRIEF

COURSE CONTENTS IN BRIEF

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ VE SOSYAL HİZMETLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin amaçları ve inkılâpla ilgili bazı kavramlar analiz edilir. XIX. yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri; Osmanlı devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri, Osmanlı devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar; Mondros mütarekesi kurtuluşa giden yol; ilk işgaller ve ülkenin durumu; milli mücadele dönemi; milli mücadelenin hazırlık aşaması analiz edilir.

TÜRK DİLİ I

Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşma Temel İlkeleri, dilekçe ve özgeçmiş yazma kuralları, yazım kuralları ve noktalama işaretleri; anlatım bozuklukları, ifade, mimik konuları öğretilir.

İNGİLİZCE I

Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması, bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktiviteler uygulanmaktadır.

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Hukukun temel kavramları, anlamı ve önemi: Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, hukukun kaynakları, hukuk dalları ve içerikleri, kanunların uygulanması, yorumlanması ve mahkemeler. Hukukun sosyal hizmet yönünden anlam ve önemi.

PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Psikolojinin gelişimi, temel kavramları, konusu ve amacı. Psikolojik gelişim, davranış, algılama, duygu, heyecan ve güdülenme. Öğrenme ilkeleri ve kişilik kuramları. Sosyal psikoloji. Sosyal hizmette psikolojinin önemi.

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ

Sosyal hizmetin tanımı, temel kavram ve unsurları. Sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları. Dünyada ve Türkiye'de profesyonel sosyal hizmetin tarihsel gelişimi. Profesyonel sosyal hizmetin uygulama alanları ve işlevsel özelliği; sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonları ve mesleki kimliği.

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Sosyolojinin temel ilke, kavram ve kuramları. Sosyal yapı ve özellikleri. Sosyal tabakalaşma, sosyal ilişkiler, sosyal değişme. Sosyoloji-sosyal hizmet ilişkisi.

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar teknolojisindeki yenilikler,  bilgisayarın yapısı ve işleyişi, bilgisayar işletim sistemi, komutlar, Word, Excel ve PowerPoint eğitimlerini kapsar.

SOSYAL HİZMETLERİN TARİHÇESİ

Sosyal refah kavramının analizi. İnsani hizmetler içinde sosyal hizmetlerin yeri, amaç ve işlevi. Modern sosyal hizmetlerin oluşumu ve gelişimi. Dünyada ve Türkiye'de sosyal hizmetlerin tarihsel gelişim süreci. Günümüzdeki sosyal hizmetlerin değerlendirilmesi.

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II

Atatürk Dönemi İnkılâpları,  Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti, Atatürk ilkelerinin doğuş sebepleri ve ilkeler,  Atatürk ilkelerini ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehlikelerdir. Bir devlet yöneticisi olarak Atatürk, Atatürk ilkelerinin Türk Milletinin tarihi ve kültürel gerçeklerini anlatır.

TÜRK DİLİ II

Yazılı ve sözlü anlatım türleri,  noktalamanın yazılı anlatımdaki önemi,  yazım kurallarının kullanımları,  doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemi,  dilimizin başka dillerden etkilenmesiyle ortaya çıkan anlatım bozukluklarını tanıyarak,  dilimize özen gösterilmesi gerektiğini açıklamak amaçlanmaktadır.

İNGİLİZCE II

Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme, normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme,  dil bilgisi ve yazım kurallarına uyarak amaca uygun yazabilme, yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme,  kelime dağarcığını geliştirebilmeyi kapsar.

 

 

SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA

Sosyal politika kavramı, Sosyal politikanın tarihsel ve boyutu, Sosyal devlet, Sosyal taraflar, Sosyal politikada uluslar arası gelişmeler, Türkiye'de sosyal politika oluşumu ve özellikleri, Sosyal sorunlar ve politika uygulamaları, Planlama kavramı ve türleri, Devletin planlama işlevi, Türkiye'de kalkınma planları I, Türkiye'de kalkınma planları II, Türkiye'de kalkınma planları III, Türkiye'de kalkınma planları ve sosyal hizmet ilişkisi I, Türkiye'de kalkınma planları ve sosyal hizmet ilişkisi II.

SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI

Türkiye’deki sosyal hizmet kuruluşları konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamak. Türkiye'deki sosyal hizmet kuruluşlarını tanıtmak.

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI

Türk toplumunun kültürel ve sosyal yapısının tarihçesi ve analizi. Türkiye'nin toplumsal yapısının gelişme özellikleri. Kır, kent ve gecekondu toplumları. Gelenekler ve görenekler, sosyal normlar ve değer yargıları. Ülke ekonomisinin tarihçesi. Türk ekonomik hayatının kurumsal esasları. Yaşama standartlarını etkileyen sosyal ve ekonomik etkenler.

SOSYAL HİZMET MEVZUATI

Sosyal refahın ulusal ve uluslar arası hukuksal kaynakları. Gerek sosyal refah hizmetlerini gerekse sosyal hizmet uygulamasını ilgilendiren ulusal ve uluslar arası düzenlemelerin gözden geçirilmesi

KRİZE MÜDAHALE AFETLER VE SOSYAL HİZMET

Deprem, sel baskını, kaza, savaş vb afet durumlarıyla karşı karşıya kalanların ruhsal, duygusal ve ekonomik açıdan yaşadıkları sorunlar ve sorunlar karşısındaki tepkileri, sorunların aşılması yönünde etkili sosyal hizmet müdahalesi, afet yönetimi.

SOSYAL HİZMET GÖRÜŞME İLKE VE TEKNİKLERİ

Mesleki anlatma tekniği olarak görüşme. Görüşmede müracaatçı ile görüşmeyi yapan kişi yönünden kültür farkları. Görüşme süresi, değişik alanlarda uygulanması ve amaçları. Görüşmede etkileşim ve karşılıklı ilişkilerin önemi. Psiko-sosyal inceleme, görüşmenin değerlendirilmesi ve raporlar. Görüşme örnekleri. Birey, aile ve grup görüşmeleri.

STAJ

Öğrenciler eğitim-öğretiminin bir parçası olarak, mesleklerini tanıyabileceklerdir. Öğrenciler mesleki yönelimlerini keşfedebileceklerdir. Öğrenciler aldıkları teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirebileceklerdir. Öğrenciler mesleki yatkınlıklarını ve becerilerini keşfedebileceklerdir. Öğrenciler meslekleriyle ilgili organizasyonel yapıları ve ilişkileri keşfedebileceklerdir. Öğrenciler iş hayatına hazırlanabileceklerdir. Öğrenciler bilginin ve tecrübenin değerini algılayabileceklerdir.

SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ

Öğrencilere, yönetim bilimin temel kavramları hakkında bilgi vermek, öğrencileri, sosyal hizmet yönetiminde öne çıkan kavramlar, konular ve yaklaşımlar hakkında bilgilendirmek, sosyal hizmet değerleri ve etik standartlarının sosyal hizmet örgütlerinin yönetimi ile bütünleştirilmesi konusunda beceri geliştirmelerinde öğrencilere yardımcı olmak, sosyal hizmet yönetimi alanında liderlik görevine, gerekli bilgi ve becerileri edinmelerinde yardımcı olmak suretiyle öğrencileri hazırlamaktır. Örgüt ve yönetim kavramı ve kuramları, sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri ve türleri, yönetim ilkeleri ve boyutları, örgütsel çatışma ve örgütsel değişme, çağdaş yönetim anlayışının sosyal hizmete uyarlanması, yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı gibi konular yer almaktadır

SOSYAL HİZMET ETİĞİ

Her mesleğin olduğu gibi sosyal hizmet mesleğinin de bir etiği vardır. Sosyal hizmet etiğinin insan hak ve özgürlükleri ölçüsünde yürürlükte olan yasalara ve geleneksel ahlak anlayışına uygun bir şekilde yerine getirilmesi hususları üzerinde durulacaktır.

SOSYAL HİZMET KURAMLARI VE YAKLAŞIMLARI I

İnsan sistemlerine ve değişime yönelik Klasik sosyal hizmet ile ilişkili kuramlar. Sosyal hizmete ilişkin kuramların profesyonel uygulamalarda kullanımının esasları. Psikodinamik, sistem ve ekolojik, sosyal psikoloji ve iletişim, hümanizm, toplum kalkınması, radikal sosyal hizmet, güçlendirme ve savunuculuk yaklaşımları doğrultusundaki kuramlar ve bu kuramların sosyal hizmet yönünden önemi. Klasik sosyal hizmet kuramlarının genel değerlendirilmesi. Günümüz sosyal hizmet yöntem ve kuramlarının ele alınması; İnsan sistemlerine ve değişime yönelik çağdaş sosyal hizmet ile ilişkili kuramlar. Sosyal hizmete ilişkin kuramların profesyonel uygulamalarda kullanımının esasları. Psikodinamik, sistem ve ekolojik, sosyal psikoloji ve iletişim, hümanizm, toplum kalkınması, radikal sosyal hizmet, güçlendirme ve savunuculuk yaklaşımları doğrultusundaki kuramlar ve bu kuramların sosyal hizmet yönünden önemi. Çağdaş sosyal hizmet kuramlarının genel değerlendirilmesi.

 

RAPOR YAZMA VE SUNUM BECERİLERİ

Literatür tarama, sosyal hizmet ve sosyal bilim alanlarında bilimsel araştırmanın önemi, bilimsel araştırmanın aşamaları, rapor yazma ve sunum bilgi ve becerileri.

İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE

Bebekler, çocuklar, ergenler ve genç yetişkinlerin biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimi; aile, grup, örgüt, topluluk ve toplum gibi sosyal sistemlerin ve bunların birbirleriyle etkileşiminin gelişime etkisi. Bu etkinin kurumsal, gelişimsel, ilişkisel ve fonksiyonel boyutları ve davranış dinamikleri ile ilişkisi. İnsanlar arası farklılıklar ve bu farklılıkların büyüme ve gelişime etkisi.

 

GÖÇMEN VE SIĞINMACILARA SOSYAL HİZMET

Göç ve sığınmacılık olguları, göç dinamikleri, göçün diğer sosyolojik olgu ve süreçlerle ilişkisi, göçmen ve sığınmacılar için sosyal hizmet.

SOSYAL HİZMET MÜDAHELELERİ

Genelci sosyal hizmet çerçevesinde sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temeli, sosyal hizmetin uygulama düzeyleri, etik ilke ve sorumluluklar, müdahale aşamaları. 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma

SOSYAL PSİKOLOJİ

Sosyal Psikolojide Kuram ve Yöntemler. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma. Sosyal Biliş: Toplumsal Dünyamızı Anlama. Benlik: Benliği Anlama. Tutumlar ve Tutum Değişikliği. Ön yargı. Toplumsal Etki. Kişiler arası Sevgi ve Çekicilik. Kişisel İlişkiler. Gruplarda Davranış. Toplumsal Cinsiyet. Özgeci ve Olumlu Toplumsal Davranış. Saldırganlık. Sosyal Psikoloji ve Sağlık. Sosyal Psikoloji ve Siyaset. Sosyal Psikoloji ve Yasa.

SOSYAL HİZMET KURAMLARI VE YAKLAŞIMLARI II

Sosyal hizmetin kuramsal temelleri, farklı yaklaşımlar ve uygulama esasları. Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özellikleri, sosyal hizmet uygulamasının birey, grup ve topluma yönelik müdahale düzeyleri Anlatım, Tartışma, Örnek Olay İncelemesi.

 

 

 

 

OKUL SOSYAL HİZMETİ

Eğitim sisteminin örgütsel yapısı ve mevzuatı. Okul sosyal hizmetinin kavramı ve kapsamı. Sosyal hizmet uzmanlarının okullardaki işlevleri. Öğrenci, öğretmen ve aile odaklı sosyal hizmet müdahalesi.

SEÇMELİ DERSLER

YAŞLI VE HASTA BAKIM HİZMETLERİ

Demografik değişim sürecinde yaşlı gruplarının ve yaşlanma ile birlikte ortaya çıkabilecek sosyo-ekonomik sorunları tahlil etmek, sosyal politika enstrümanları ile çözüm stratejileri geliştirebilmektir. Yaşlanma ve yaşlılık olguları ekseninde koruyucu ve müdahale edici spesifik sosyal politikaların teorik ve uygulamaya dönük temel esaslarının belirlenmesi

KENT SOSYOLOJİSİ

Kent sosyolojisi ile ilgili temel kavramlar ve sosyolojik kent kuramları hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Kentleşme ile ilgili temel kavram ve sosyolojik teoriler. Dünyada özellikle Türkiye’de kentleşmenin nedenleri, özellikleri ve etkileri. Kentsel nüfusun kaynağı, özellikleri ve dağılımı. Kentsel bölgelerin sosyal yapısı. Kentin ekolojik düzeni. Kentlerde bireyler, gruplar ve sosyal kurumlar. Kentsel hayata uyum. Gecekondu gelişmesi. Kentleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan sosyal sorunlar ve bunların çözümü

İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET

Sosyal bilgiler ve insan hakları alanındaki güncel araştırmalar ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur. Sosyal hizmet ve insan hakları çalışmalarını analiz etme ve takip etme becerisi kazanır.
Küresel sınıf ve toplumsal cinsiyet hakkında eleştirel olarak tartışabilir ve analiz edebilir. Ve etnik köken sorunları

TIBBİ SOSYAL HİZMET

Tıbbi sosyal hizmetin tanımı, tarihçesi ve yasal çerçeve. Hastalar ve hasta hakları; hastaların karşılaştığı sorunlar, hastalıkların psiko-sosyal boyutu. Hastane ve toplum ortamlarında tıbbi sosyal hizmet uygulamaları. Hastalara ve ailelerine yönelik sosyal hizmet müdahalesi.

TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI

Türkiye'de seçilmiş konularda yapılmış bazı sosyal hizmet araştırmalarının değerlendirilmesi. Ayrıca bu araştırmalarda amaca uygun ölçme ve ölçme araçları, nicel ve nitel araştırma tasarımları, veri toplama araçları ve teknikleri, verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi aşamalarının incelenmesi. Bu araştırmaların ülkemizde sosyal hizmetlerin gelişimine katkıları

MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET

Madde bağımlılığının türleri, bağımlılığın dinamikleri. Madde bağımlılarının psiko-sosyal özellikleri, yaşadıkları sorunlar, madde bağımlılarına yönelik sosyal hizmet müdahaleleri, örnek vakalar.

SOSYAL HİZMET VE GÜNCEL SORUNLAR

Sosyal hizmet kuramları ve uygulamaları çerçevesinde güncel sorunların tespiti; güncel sorunların toplumsal yapıyla ve sosyal hizmet ile ilişkilendirilmesi; hali hazırda yaşanmakta olan toplumsal sorunların sosyal hizmet bakış açısıyla değerlendirilmesi; sosyal hizmet uygulamalarının toplumsal kurumlar ve toplumsal sorunlar bağlamında eleştirilmesi

AİLE VE ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET

Değişen toplumda aile, aile politikaları program ve projeler. Aileler arası problemler, aile içi şiddet, eş ve çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve terk, ailede kayıp, bütüncül müdahaleler, tedavi ve rehabilitasyon.

EVDE BAKIM HİZMETLERİ

Kurum bakımına alternatif bir bakım türü olarak, yaşlılar ve özürlüler ile diğer muhtaç kişilerle ilgili evde bakım yaklaşımları ve türleri, evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi konuları.

GENÇLERLE SOSYAL HİZMET

Dersin içeriği, gençliğin tanımı; gençlik döneminin özellikleri; gençlik döneminde yaşanan sorunlar; gençlerin potansiyelinin açığa çıkarılması ve sahip oldukları güçler temelinde harekete geçirilmesi; gençlik politikaları; gençlerin sorunlarının çözülmesinde ve varolan potansiyellerinden üst düzeyde yararlanılmasında sosyal hizmet mesleğinin işlevleri ve gençlere hizmet veren kurumlarda sosyal hizmet uzmanlarının uygulamaları şeklinde düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA STRATEJİK PLAN VE PROJE  GELİŞTİRME

Sosyal hizmet kuruluşlarında stratejik planlama süreci: Durum analizi, misyon, vizyon, ilkeler ve değerler, stratejik amaçlar ve hedefler, faaliyetler ve projeler, izleme, değerlendirme ve performans ölçümü, sosyal hizmet kuruluşlarında proje yönetimi ve planlaması.

TOPLUMSAL KALKINMA VE SOSYAL HİZMET

Toplumsal kalkınma, kınsal ve kentsel kalkınma temel tanımlar, kalkınma yaklaşımları ve modelleri gelişme ekonomisi ve sosyal politika açısından toplumsal kalkınmanın kavramsal boyutları, sosyal hizmette bütüncül yaklaşım açısından toplumsal kalkınma konusuna bakış, ekonomik ve sosyal kalkınmaya bütüncül yaklaşım, Türkiye’de toplumsal kalkınma çalışmaları; yapısal gelişme sürecinde kalkınma politikaları, kalkınma planlarında toplumsal kalkınma, Türkiye’de toplumsal kalkınma uygulamalarının değerlendirilmesi, sosyal hizmet açısından toplumsal kalkınma yaklaşımı, kalınma modelleri, planları, programları ve projeleri oluşturma, sosyal hizmet kuramı açısından toplumsal kalkınma programlarının ve projelerinin uygulanması Ekonomik yaşamda devletin rolü, sosyal refah devletini hedefleyen ekonomik modeller.

SOSYAL HİZMET VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

Sivil toplum örgütü kavramı ve gönüllülük. Demokratik yaşam ve toplumsal gelişme yönünden sivil toplum örgütlerinin önemi. Sosyal hizmetlerde sivil toplum örgütlerinin işlevi. Sivil toplum örgütlerinin kuruluş, işleyiş ve değişmesinde sosyal hizmet uzmanının rol ve becerileri.

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL HİZMET

Engellilere ilişkin kavramsal çerçeve,  sınıflandırması, engellilere yönelik sosyal hizmet müdahalesi, yönelik çağdaş hizmet modelleri, engellilere ve devlet politikası, engellilere yönelik toplumsal tutumlar.

YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET

Dünyada ve Türkiye’de yoksulluk sorunu ve nedenleri. Yoksulluk sorununu belirleyen mikro, mezzo ve makro değişkenler. Yoksulluk sorunundan etkilenen nüfus grupları. Yoksullukla mücadelenin ulusal ve uluslar arası görünümü. Yoksullukla mücadelede sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin yeri ve önemi. Yoksullukla mücadelede Dünyadan ve Türkiye’den uygulama örnekleri.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate