T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF SAVUR
  • /
  • COURSE CONTENTS IN BRIEF

COURSE CONTENTS IN BRIEF

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

ÖMERLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (SAVUR YERLEŞKESİ)

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI I.YARIYIL

İNGİLİZCE I

Belirteçler; Ön hal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve Sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Shouldn’t, Must, Mustn’t, Can; Karşılaştırmalı yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.

MESLEKİ HESAPLAMALAR

Yatay açı ölçücü, İkiyarım silsile açı ölçümü, Silsile yöntemiyle açı ölçümü, Zemine İndirme, Dış merkezli açı ölçümü, Merkezlendirme elemanları, Düşey açı ölçümü, İlerden kestirme hesabı, Geriden kestirme hesabı – Kaestner Yöntemiyle çözüm, Geriden kestirme – Cassini Çözümü, Çift nokta geriden kestirme hesabı – Hansen Problemi, İki boyutlu koordinat dönüşümleri.

MESLEKİ MATEMATİK

Tamsayılar, Kesirli sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Mutlak değer, Tamdeğer , Logaritma, Cebirsel ifadeler, Birinci dereceden denklemler, Oran, orantı problemleri, İkinci dereceden denklemler, Eşitsizlikler, Lineer denklem sistemleri ve Lineer eşitsizlik sistemleri, Açı, Üçgen ve temel özellikler, Çember denklemi ve temel özellikleri

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

Açı birimleri ve dönüşümleri, Dar açıların trigonometrik fonksiyonları, Açı fonksiyon dönüşümleri, Küçük açı bağıntısı, üç kenarlı şekiller, Üçgenlerde temel bağıntılar, Üçgen çözümleri, Yarım açı formülleri, İki trigonometrik fonksiyonun toplam ve farklarının bulunması.

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

Haritacılık Biliminin tanımı ve tarihçesi, Haritacılık konuları ve uygulama alanları, Temel Ölçü Birimleri, Ölçme hataları ve sınıflandırılmaları, Basit ölçme araçları, Optik Ölçme Aletleri genel yapısı, Uzunluk ölçme yöntemleri, Prizmatik Ölçü, Ayrıntı noktalarının hesabı, Yüzölçüm Hesapları.

HARİTA ÇİZİMİ I

Harita çizim hazırlığı yapmak, Harita çizimi yapmak, Eş yükseklik eğrilerini çizmek, Kartografik işlemler yapmak.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Windows işletim Sistemi: Nesnelerin ve masaüstünün kullanımı ve tanıtımı; Başlangıç menüsü seçenekleri; Microsoft wind: Dosya açma, hazırlama, ayarlama, word ile üst ve alt bilginin hazırlanması; Excel ile hücre, satır, sütun sayfa yapısı, hücre biçimlendir ve formut yazımı; PowerPoint ile slayt oluşturma ve slayt gösterimi; Outlook ile Posta gönderimi ve alımı; Explorer nesneleri ve windows ile internette arama.

MESLEK STAJI( 15 İŞ GÜNÜ)

Öğrencilerden 15 iş günü staj yapmaları ve harita çizimi, arazi ölçümü konularında pratik tecrübe kazanması beklenir. Staj bitiminde öğrenciler teknik rapor yazmalı ve bunu programlarına teslim etmelidirler.

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI II.YARIYIL

İNGİLİZCE II

Zamanlar: Şimdiki zaman, Geniş zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman yapıları; Kipler: Might, Could, Can, Must, May; Zarflar: Yer, Yön, Amaç, Hal zarfları; Sıfatlar: Sıfatların sırası, Karşılaştırma, Üstünlük belirten yapılar; Edilgen Yapı: Şimdiki, Geniş, Geçmiş, Gelecek zamanda edilgen yapı; Şart Cümlecikleri; Sıfat Tümceleri; Aktarım Cümleleri; Fiil Yapıları: to, -ing; İsim Cümlecikleri; Zarf Cümlecikleri; Karşılaştırmalı Yapılar.

ARAZİ ÖLÇMELERİ II

Yükseklik ölçümleri, Elektronik alet tanıtımı ve kullanımı, poligon tesisi ve hesabı.

TEMEL HUKUK

Hukuku oluşturan ilkeleri analiz etmek, Medeni hukuku oluşturan kavramları analiz etmek, Haritacılıkla ilgili diğer temel mevzuatı uygulamak.

HARİTA ÇİZİMİ II

Mesleki yazılımları kullanarak harita yapmak, CAD yazılım mönülerini kullanmak, CAD yazılımlarında mesleki proje uygulamaları yapmak, Kesit işlemlerini yapmak.

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Bir problemin çözümü için gerekli ilke, evre, algoritma ve akış şemaları, C programlama diline giriş ve kod yazımı, aritmetik işlemler, döngüler ve kontrol deyimleri, Boole verisi, fonksiyonlar ve grafikler.

MESLEK STAJI( 15 İŞ GÜNÜ)

Öğrencilerden 15 iş günü staj yapmaları ve harita çizimi, arazi ölçümü konularında pratik tecrübe kazanması beklenir. Staj bitiminde öğrenciler teknik rapor yazmalı ve bunu programlarına teslim etmelidirler.

FOTOGRAMETRİ (SEÇMELİ)

Fotogrametri ve uzaktan algılama, uçuş planları

HARİTACILIK FAALİYETLERİ (SEÇMELİ)

Haritacılık tarihini analiz etmek, Haritacılık kurumlarını analiz etmek, Haritacılık mesleğiyle ilgili işlemleri yapmak.

İLETİŞİM (SEÇMELİ)

İletişim kavramı ve anlamı, İletişim Süreci, Sözlü İletişim, Yazılı İletişim, Sözsüz İetişim – Beden Dili.

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI III.YARIYIL

ARAZİ ÖLÇMELERİ III

Ağ noktalarını oluşturmak,tamamlayıcı ağ noktaları oluşturmak,kestirme hesaplarını yapmak,dış merkezli açı ölçmek,harita projeksiyonlarını karşılaştırmak,projeksiyon hesapları yapmak,iki boyutlu koordinat sistemlerinde hesaplamalar yapmak.

KADASTRO I

Tapu ve kadastro kapsamında tüm arazi bilgilerini toplayıp depolamak, kadastro genel tanımı, kadastro teknik işlemleri, sınırlandırma işlemi, tespit.

TAŞINMAZ HUKUKU

Eşya hukuku ile ilgili işlemler yapmak 2. Miras hukuku işlemlerini yapmak 3. Tapu ve tapu sicili işlemlerini yapmak 4. Kamulaştırma mevzuatı işlemlerini yapmak.

HARİTA YAPIMI

Harita oluşturma işlemlerini arazide grup çalışması biçiminde gerçekleştirmek.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ –I

İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvvayi Milliye ve Misak-ı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü Barışı.

TÜRK DİLİ-I

Dil, diller ve Türk dili, dil bilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( SEÇMELİ)

Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması.

İŞLETME YÖNETİMİ I(SEÇMELİ)

İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, mülkiyet, hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi, Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim, Gruplar, Motivasyon.

MESLEK STAJI( 15 İŞ GÜNÜ) (SEÇMELİ)

Öğrencilerden 15 iş günü staj yapmaları ve harita çizimi, arazi ölçümü konularında pratik tecrübe kazanması beklenir. Staj bitiminde öğrenciler teknik rapor yazmalı ve bunu programlarına teslim etmelidirler.

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI IV.YARIYIL

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

Haritacılıkta gerekli sayısal noktaları sıklaştırabilmeyi, bunun teknik yollarını ve hesaplarını öğretmek. Nirengi sıklaştırması yapabilecek hesap tekniğini öğretmektir.

APLİKASYON

Aplikasyon kavramı, yatay nokta aplikasyonu, doğru aplikasyonu, üç boyutlu aplikasyonlar, yatay kurp aplikasyonu, düşey kurp aplikasyonu, bina aplikasyonu ve TUS uygulaması, altyapı projelerinin aplikasyonu uygulamaları.

ARAZİ YÖNETİMİ

İmar mevzuatı, İsteğe bağlı imar uygulamaları, zorunlu imar uygulamaları, diğer imar uygulamaları.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, Takrir-i Sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

TÜRK DİLİ-II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları.

KADASTRO II (SEÇMELİ)

Sayısal kadastro çalışmalarının tüm getirileri. Harita plan örneği, parseli yerinde göstermek, birleştirme işlemleri, cins değişikliği işlemleri, irtifak hakkı kurulması.

İŞLETME YÖNETİMİ II (SEÇMELİ)

Planlama Yapmak Örgütleme Yapmak Örgütleme Yapmak Yöneltmek Yöneltmek Koordinasyon Sağlamak Denetim Yapmak İş Analizi Yapılmasını Sağlamak İnsan Kaynaklarını Planlamak İşgören Adayı Bulmak İşgöreni Seçmek İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek İşgören Performansını Değerleme İşgören Performansını Değerleme İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak Kariyer Planlaması Yapmak İş Değerleme Ücretlendirmek Üretimi Planlamak Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak Kapasite ve Stok Planlaması.

MESLEK STAJI( 15 İŞ GÜNÜ) (SEÇMELİ)

Öğrencilerden 15 iş günü staj yapmaları ve harita çizimi, arazi ölçümü konularında pratik tecrübe kazanması beklenir. Staj bitiminde öğrenciler teknik rapor yazmalı ve bunu programlarına teslim etmelidirler.

 

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

ÖMERLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (SAVUR YERLEŞKESİ)

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS

Y.Y.

DERSİN ADI

DERS SAATİ

K

AKTS

1

İNGİLİZCE I*

2

2

2

1

ALMANCA I*

2

2

2

1

FRANSIZCA I*

2

2

2

1

MESLEKİ HESAPLAMALAR

3

3

4

1

MESLEKİ MATEMATİK

3

3

4

1

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

3

3

4

1

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

5

4

5

1

HARİTA ÇİZİMİ I

3

3

4

1

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I

3

3

3

 

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

 

 

4

 

TOPLAM

22

21

30

         

 

 

 

 

 

2

İNGİLİZCE II**

2

2

2

2

ALMANCA II**

2

2

2

2

FRANSIZCA II**

2

2

2

2

ARAZİ ÖLÇMELERİ II

5

4

5

2

TEMEL HUKUK

2

2

3

2

HARİTA ÇİZİMİ II

4

3

4

2

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

3

3

3

2

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

 

 

4

2

FOTOGRAMETRİ

2

2

3

2

HARİTACILIK FAALİYETLERİ

2

2

3

2

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

2

2

3

2

MESLEK ETİĞİ

2

2

3

2

İLETİŞİM

2

2

3

2

İLK YARDIM

2

2

3

2

BÖLÜM DIŞI

 

 

*

 

 

6

6

9

 

TOPLAM

22

20

30

 

 

 

 

 

3

ARAZİ ÖLÇMELERİ III

4

3

4

3

KADASTRO I

3

3

3

3

TAŞINMAZ HUKUKU

3

3

4

3

HARİTA YAPIMI

5

4

5

3

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I

2

2

2

3

TÜRK DİLİ I

2

2

2

3

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

2

2

3

3

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

2

2

3

3

MESLEKİ YABANCI DİL I

2

2

2

3

VERİ TABANI VE YÖNETİMİ

3

3

3

3

İŞLETME YÖNETİMİ I

2

2

3

3

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

3

3

2

3

BİLG. DESTEKLİ GRAFİK TASARIM I

3

3

3

3

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

 

 

4

3

BÖLÜM DIŞI

 

 

*

 

 

5

5

10

 

TOPLAM

24

22

30

 

 

 

 

 

4

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

4

3

5

4

APLİKASYON

4

3

6

4

ARAZİ YÖNETİMİ

4

3

4

4

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II

2

2

2

4

TÜRK DİLİ II

2

2

2

4

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

2

2

3

4

MESLEKİ YABANCI DİL II

2

2

2

4

KARAYOLU İNŞAATI

3

3

3

4

İŞLETME YÖNETİMİ II

2

2

3

4

KADASTRO II

3

3

4

2

ÇEVRE KORUMA

2

2

3

4

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

 

 

4

4

BÖLÜM DIŞI

 

 

*

 

 

6

6

11

 

TOPLAM

22

19

30

 

 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate