T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF SAVUR
  • /
  • COURSE CONTENTS IN BRIEF

COURSE CONTENTS IN BRIEF

BANKACILIK DERS İÇERİKLERİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin amaçları ve inkılapla ilgili bazı kavramlar analiz edilir. XIX. yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri; Osmanlı devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri, Osmanlı devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar; Mondros mütarekesi kurtuluşa giden yol; ilk işgaller ve ülkenin durumu; milli mücadele dönemi; milli mücadelenin hazırlık aşaması analiz edilir.

TÜRK DİLİ I (2+0)
Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşma Temel İlkeleri, dilekçe ve özgeçmiş yazma kuralları, yazım kuralları ve noktalama işaretleri; anlatım bozuklukları, ifade, mimik konuları öğretilir.

İNGİLİZCE I (3+0)
Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması, bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktiviteler uygulanmaktadır.

TİCARİ MATEMATİK
Derste işlenecek konu başlıkları: Reel sayılar, değişkenler ve fonksiyonlar. Limitler, sayısal diziler ve ünlü limitler. Fonksiyonun limiti ve süreklilik kavramları. Türev ve diferansiyel, fonksiyonların türev yardımı ile incelenmesi, yüksek basamaktan türev ve diferansiyel, Taylor formülleri, diferansiyel hesabının fiziksel ve geometrik problemlerin çözümlerine uygulamaları. Belirsiz integral ve elementer fonksiyonların integralleri. İleri integral alma teknikleri, rasyonel ve irrasyonel fonksiyonların integralleri.

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ

Paranın tanımı, fonksiyonları, bankaların ekonomideki temel işlevleri, finansal sistemin yapısı ve finansal araçlar, türk bankacılık sistemi ve tarihsel gelişimi, bankacılıkta organizasyonel yapı vemerkez bankası, finansal piyasalarda düzenleme ve denetim, finansal krizler.

Sigorta ve sigortacılığın tanımı, tarihi gelişimi, sigortanın temel ilkeleri, sigortanın çeşitleri, sigorta sözleşmesi; hasar, tazminat ve reasürans kavramlarının tanımı, özellikleri; sigorta işletmeciliğinin temel ilkeleri, risk ve sigortanın tanımı, kaynakları, sınıflandırılması, sigorta işletmelerinin kuruluşu ve organizasyon yapısı, sigorta işletmeciliğinde yönetim, stratejik planlama, sigorta şirketlerinde teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması, bütçeleme, iç denetim, devlet denetimi, bağımsız denetimler konularını ele alınacaktır.

GENEL İŞLETME

İşletmenin temel kavramları, tarihsel gelişimi, işletmelerin kuruluş çalışmaları, sınıflandırılması, hukuki şekilleri, işletmelerin büyüklükleri ve fonksiyonları ( yönetim ve organizasyon, finansman, pazarlama, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, AR-GE); işletmenin çevre ilişkileri gibi konularla birlikte ayrıca derste bir takım analizlerle uygulamalı örnek olay çalışmaları yer almaktadır.

TEMEL HUKUK

Hukuk ekolleri yönlerinden hukukun tanımı, hukukun kaynakları ve farklı hukuk kaynakları arasındaki ilişkiler, hukuk kurallarının yer, zaman, konu, kişi, anlam yönlerinden uygulanması; hukuksal kurumlar; hukuksal kavramlar, hukuksal yaptırımlar; hukukun bölümleri, hukuksal işlemler, olaylar ve eylemler; haklar ve ödevler, yetkiler ve sorumluluklar, hukuk kişileri ve tüzel kişiler; Türk yargı sistemi.

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I

Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri

KLAVYE TEKNİKLERİ-I

Dokümanları  şekillendirme  kuralları,  yatay  ve  dikey  ortalama,  düzeltme  işaretleri,  bürodaki dokümanların  hatasız  ve  temiz  olmasının  önemi,  müsvetteden  yazı  yazma,  yazma  becerisi, dikkatini verebilme özelliği, basit tablolar düzenleme. Kurum içi ve kurum  dışı  yazışmalar,

Türk standartlarına göre yazı hazırlama, farklı dillerde yazı yazma ve çok sayfalı mektuplar konuları işlenecektir.

MİKRO İKTİSAT

Bu derste iktisadi sistem sorunu, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, tüketici teorisi ve fayda maksimizasyonu, firma teorisi ve kar maksimizasyonu, firmaların farklı piyasalardaki karar alma süreçleri ile faktör piyasası analiz edilecektir. Piyasalar, Ekonominin Temel Sorunları

 

 

GİRİŞİMCİLİK-I

Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Atatürk  Dönemi  İnkılâpları,  Türkiye  Cumhuriyeti'nin  Atatürk  Dönemindeki  Dış  Siyaseti, Atatürk  ilkelerinin  doğuş  sebepleri  ve  ilkeler,  Atatürk  ilkelerini  ve  Atatürkçü  düşünceye yönelik tehlikelerdir. Bir devlet yöneticisi olarak Atatürk, Atatürk ilkelerinin Türk Milletinin tarihi ve kültürel gerçeklerini anlatır.

TÜRK DİLİ II

Yazılı  ve  sözlü  anlatım  türleri,  noktalamanın  yazılı  anlatımdaki  önemi,  yazım  kurallarının kullanımları,  doğru  anlatımın  kişisel  ve  toplumsal  iletişimdeki  önemi,  dilimizin  başka dillerden  etkilenmesiyle  ortaya  çıkan  anlatım  bozukluklarını  tanıyarak,  dilimize  özen gösterilmesi gerektiğini açıklamak amaçlanmaktadır.

İNGİLİZCE II

Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme, normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen  mesajı  anlayabilme,  dil  bilgisi  ve  yazım  kurallarına  uyarak  amaca  uygun  yazabilme, yabancı  dilde  okuyabilme  ve  okuduğunu  anlayabilme,  kelime  dağarcığını  geliştirebilmeyi kapsar.

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-II

Bilgisayarın  tarihi  gelişimi  ve  bilgisayar  teknolojisindeki  yenilikler,  bilgisayarın  yapısı  ve işleyişi, bilgisayar işletim sistemi, komutlar, Word, Excel ve PowerPoint eğitimlerini kapsar.

MUHASEBE

Muhasebe ile ilgili temel kavramlar (bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb), tek ve çift taraflı kayıt usulü ve  muhasebede kullanılan belli basil belgeleri kavrayarak düzenleyebilme. Bilançoda  yer alan hesapların özellikleri ile bir işletmenin belli dönemlerde  bir  bilanço  çıkarmak  zorunda  olduğu  gerçeğini  kavrayabilme.  Gelir  tablosunda yer alan hesapların özellikleri ile bir işletmenin belli dönemlerde bir gelir tablosu düzenleme zorunluluğunu kavrayabilme üzerinde durulacaktır.

 

MAKRO İKTİSAT
Makro ekonominin tarihsel süreci ve makro modeller, milli gelir hesaplanma yöntemleri, milli geliri belirleyen faktörler ile denge milli gelirin belirlenmesi analiz edilir. Klasik makro model ile basit Keynezyen model karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilir. IS – LM modeli çerçevesinde makro modelin öncelikle kapalı ekonomik modeli devamından IS- LM –BP modeli çerçevesinde açık makro model analiz edilecektir. Paranın özellikleri, emisyon rejimleri ve paranın ekonomideki rolü ile merkez bankası, fonksiyonları ve merkez bankası para politikası analiz edilir. Enflasyon tanımı, çeşitleri, nedenleri, çözüm yolları AS – AD yaklaşımı ile analiz edilir. İstihdam ve işsizlik ve makro ekonomik modellerin yaklaşımları analiz edilir. Kamu açıkları ve makro istikrar açısından alınması gereken tedbirleri analiz edilmektedir.

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME

Dosyalama  ve  arşivleme  ile  ilgili  temel  kavramlar,  iyi  bir  dosyalama  sisteminde  bulunması gereken özellikler, dosyalama sistemleri ile ilgili  ilkeler, dosyalama ve arşivleme süreçlerinin aşamaları,  dosyalanması  gereken  belge  türlerini  ve  belgelerin  dosyalara  girinceye  kadar geçtiği  aşamalar,  dosyalama  ve  arşivlemede  kullanılan  donanımları  ve  yardımcı  araçları tanıma konuları üzerinde durulur.

GİRİŞİMCİLİK-II

Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.

KLAVYE TEKNİKLERİ-II

Kelime işlem programı işlemleri; Kelime işlemci belgede metni biçimlendirmek; Klavye tuşlarının fonksiyonları; Oturuş ve duruşu ayarlama; Harf tuşlarını kullanma; Noktalama işaretleri ve sayı tuşları; Metin yazma; Hız uygulamaları; Yabancı dilde yazı yazmak; El yazısı ve düzeltilmiş yazılar; Farklı bilgisayar yazılımlarını kullanmak; Farklı yazılımlar ile çalışmak

BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ

Bankacılık sisteminin fonksiyonları, finansal aracılık fonksiyonunun boyut ve etkileri, Bankaların verdikleri finansal hizmet türleri itibarıyla uygulama ilkeleri ve mevzuatı. Bankacılık sisteminin küresel ve yerel boyutları, banka türleri ve merkez bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, ticari bankalar ve türleri, mevduat, türleri, işleyiş kuralları, mevduatla bağlantılı bankacılık işlem ve araçları, krediler ve genel tür ve yapıları, bankacılıkta saklama hizmetleri, bankacılıkta ödeme ve tahsilat hizmetleri, bankacılıkta garanti hizmetleri, bankacılıkta bilgilendirme ve belgelendirme, bankaların finansal yatırım hizmetleri, kredi kartları, bankacılıkta uluslar arası finansman işlemleri” konuları derste işlenecektir.

BİREYSEL EMEKLİLİK HAYAT SAĞLIK SİGORTALARI

Banka ve Sigorta sektöründe çalışacak olan öğrencilere meslek yaşamlarında kullanabileceği bilgileri, teorik ve uygulamalı olarak vermek, Sigorta sektöründe çalışacak olan öğrencilere, hayat, sağlık sigortaları ve bireysel emeklilik sistemi hakkında gerekli olan bilgileri vermek, yeterli donanımla yüklemek. Hayat ve Sağlık sigortası sektörünü ve Bireysel Emeklilik Şirketlerini tanıtmak

KAZA NAKLİYAT MÜHENDİSLİK SİGORTALAR

Kaza sigortası türleri, Ferdi Kaza Sigortası, Hırsızlık Sigortası, Cam Kırılması Sigortası, Hukuksal Koruma Sigortası, Kredi Sigortası, Borç Ödeme Sigortası, Nakliyat sigortaları ve türleri, dış ticarette kullanılan satış sözleşmeleri, navlun sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi

FİNANSAL YÖNETİM

Bu dersin kapsamında; finansmanla ilgili temel kavramlar, finansal yönetime giriş, işletmelerde finans fonksiyonu, paranın zaman değeri, finansal analiz ve kontrol, finansal planlama, finansal piyasalar, araçlar ve kurumlar, portföy yönetimi, getiri ve riskin hesaplanması, işletme sermayesi yönetimi, yatırım bütçelemesi ve yatırım kararları, kaynak maliyeti, uzun vadeli varlıklara yatırım, menkul kıymetler analizi ve sermaye piyasası konuları işlenmektedir.

ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA

Nefes,  ses  organları,  vurgu,  ulama,  tonlama,  protokol  konuşması,  bilgilendirme  konuşması, hazırlıksız konuşmak.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE-I

Ticari defterler ve belgeler, fatura ve fatura yerine geçen belgeler, işletme defteri, kıymetli evraklar, bilanço, büyük defter ve mizan, varlık ve kaynak hesapları başlıkları alında verilir.

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yönetim Düşüncesinde klasik, neoklasik ve modern sonrası gelişmeler, kaos teorisi, yığışım teorisi, popülasyon ekolojisi, öz yetkinliklere odaklanma stratejisi (outsourcing), şebeke organizasyon, esnek örgütlenme yönetimi olarak takımlar, gücün veya sorumluluğun organizasyona yayılması; güçlendirme (impowermwnt), öğrenen organizasyonlar, sanal organizasyonlar, yalın organizasyon, kaizen.

ULUSLARARASI İKTİSAT

Uluslararası finansal piyasaların genel çerçevesi teorik ve uygulamalı örneklerle öğrenilecektir.Uluslararası Finansın gelişimi, Uluslararası ödemeler sistemi ve ödemeler bilançosu, Döviz piyasaları; spot ve forward piyasalar, Döviz piyasalarında spekülasyon ve arbitraj, Uluslararası Finansta pariteler, Döviz kurlarını etkileyen faktörler ve döviz kurlarının tahmin edilmesi, Döviz kurur riskine karşı kullanılabilecek araçlar, Döviz ve faiz swapları, Döviz opsiyonları, Döviz futures’ları, Döviz kurlarının firma değeri üzerindeki etkileri, Döviz kurlarının muhasebe etkisi, Uluslararası portföy yatırımları.

İLETİŞİM

İletişim kavramının tanımı ve anlamı, iletişim kurma yolları, engel ve problemleri, bireysel,toplumsal  ve  örgütsel  iletişimin  sözlü,  yazılı,  sözsüz  ve  bilgi  teknolojileri  yoluyla  kurulma yöntemleri,  iletişim  türleri  ve  modelleri,  iletişim  modellerinin  iletişim  bilimine  getirdiği yenilikler ve katkılar, örgütsel iletişimin anlamı ve işlevi konularını kapsar.

E-TİCARET

e-Ticaret uygulamaları geliştirmek için ortam. E-Ticaret uygulama türleri. E-Ticaret uygulamalarını tanımlama ve teşhis etme. E-Ticaretin fizibilitesi. E-Ticaret ihtiyaç analizi. Yüksek düzeyde, detaylı ve teknik tasarım ve yorum. E-İş modelleri. Internet üzerinden pazarlama. Çevirimiçi finansal hareket. Internet üzerinden vergilendirme. Yasal, etik ve sosyal yönleri. Test ve uygulama: JavaScript, JScript, DHTML, CSS, ASP, XML.

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

Bu dersin kapsamında; finansman gereksiniminin ortaya çıkması ve en uygun finansman olanaklarının araştırılması, yeni finansal teknikler ve finansal yenilik kavramı, finansal yeniliklerin nedenleri, hedefleri ve finansal sektör işlevlerine katkıları, genel olarak yeni finansman teknikleri, factoring ve forfaiting, leasing ve özel finans kurumları, risk sermayesi yatırım ortaklığı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı, tüketici finansman şirketleri varlığa dayalı menkul kıymetler (vdmk), banka kredileri ve alacak sigortası, türevsel finansal araçlar, yeni finansman tekniklerinin bir arada/birlikte kullanım olanakları gibi konular tartışılmaktadır.

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-II

Küresel Ekonomik Dönüşüm Ve İktisat Politikalarının Kavramsal İçeriği Ve Teorik Temelleri, Küreselleşmenin Tarihsel Gelişimi Ve Küreselleşme Olgusu, Ekonomilerin Küreselleşme Süreci, Küreselleşmenin Ulus Devlet Ve Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Küreselleşme İle Ulus Devletin Ekonomi Politikalarının Karar Alma Süreçlerinden Uygulamasına Kadar Olan Dönüşüm, Küresel Ekonomik Dönüşümün Dünya Ekonomisine Yansımaları Ve Türkiye Ekonomisi’nde Yaşanan Küresel Değişimin İncelenmesi Ve Tartışılması Uluslararası Ticari İlişkiler, Uluslararası Parasal İlişkiler, Döviz Piyasasının Özellikleri Ve Aktörleri, Döviz Kurlarının Belirlenmesi, Döviz Kuru Sistemleri, Uluslararası Para Sistemi, Uluslararası Makro Ekonomik Politikalar, Uluslararası Sermaye Piyasaları.

PAZARLAMA YÖNETİMİ

Dersin hedefi; modern pazarlama kavramını, misyonunu, stratejilerini kavratmaktır. İşlenen konular; pazarlamaya giriş, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, pazarlama bilgi sistemleri, hedef pazar belirleme – pazar bölümleme, ürün yönetimi, hizmet ve marka yönetimi, fiyat ve fiyatlandırma stratejileri, halkla ilişkiler ve tanıtım, doğrudan pazarlama.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE II

Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme.Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme.Bilgisayar ortamında Finansal Tablolarıdüzenleyebilme. Muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme.

KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI

Kamu  ve  özel  sektörde  yönetim  ve  örgütlenme  konusunda  özelliklerin  kavranması  ve

karşılaştırılması,  kamu  ve  özel  sektör  yönetimlerinin  yapısal  yönden  benzer  ve  farklı

yönlerinin bilinmesi, kamu ve özel sektör yönetimleri arasındaki ilişkilerin analizi, bürokrasi

kavramının tanımı ve özellikleri öğrencilere aktarılmaktadır.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Müşteri İlişkilerini Geliştirme: Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri; Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları: Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, Müşteri için değer yaratma; Müşterilerle İletişim: İletişim modeli ve öğeleri, Müşterilerle iletişim biçimleri; Müşteri Hizmeti: Müşteri hizmet kalitesi ve sistemi; Müşteriyi Kazanma ve Tutma; Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi: Fokus grup görüşmeleri, Danışma panelleri, Kritik olay tekniği, Müşteri ilişkileri anketi, Kıyaslama; Örgütsel Kültür ve Değişim: Müşteri odaklı kültürün yaratılması, Kültür değişimindeki engeller, Müşteri odaklı değişim yönetimi.

MESLEK ETİĞİ

Etik  ve  ahlak  kavramlarını  incelemek,  etik  sistemlerini  incelemek,  ahlakın  oluşumunda  rol oynayan  faktörleri  incelemek,  meslek  etiğini  incelemek,  mesleki  yozlaşma  ve  meslek

hayatında  etik  dışı  davranışların  sonuçlarını  incelemek,  sosyal  sorumluluk  kavramını

incelemek

 

HAYAT VE SAĞLIK SİGORTASI

Hayat sigortalarına giriş ve hayat sigortası mevzuatı, hayat sigortası genel şartları, hayat sigortalarında sigorta ettirenin ve sigortacının yükümlülükleri, hayat sigortalarında tenzil, iştira ve ikraz, bireysel emeklilik sistemi ve yasal mevzuatı, bireysel emeklilik sisteminin değerlendirilmesi ve sosyal güvenlik sistemi ile farkları

 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate