T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY THE INSTITUTE FOR GRADUATE EDUCATIONAL STUDIES
  • /
  • GRADUATİON ROADMAP

GRADUATİON ROADMAP

Mezuniyet Yol Haritası, Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora ve Yüksek Lisans öğrencilerine ve danışmanlarına, mezuniyet sürecinde yapılması gerekenler konusunda bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

Mezuniyet sürecinde yapılması gerekenler, sırası ile aşağıda maddeler halinde yazılmıştır.

1. Doktora/Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri tezinin bitmiş halini danışmanına teslim ettikten sonra danışman tarafından Turnitin İntihal Programından intihal raporu alınır. İntihal (benzerlik) raporu uygun olan (en fazla %25) öğrenci Tez Savunma Sınavına girmek için Enstitü Web Sayfası Belge ve Formlar kısmında yer alan Tez Sunuş Formu’nu doldurup danışmanı ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığına jüri üyelerine gönderilmek/teslim edilmek amacıyla 5 (beş) adet tez ile birlikte teslim eder (Pandemi nedeniyle jüri üyelerinin uygun bulması halinde tezler dijital olarak da teslim edilebilir).

2. Tez tesliminden sonra anabilim dalı başkanlığı (danışman ve anabilim dalı başkanı) Enstitü sitesinde yer alan Tez Savunma Jürisi Oluşturma Öneri Formu'nu oluşturup öğrencinin Tez Sunuş Formu ve İntihal raporuyla birlikte Enstitüye üst yazıyla gönderir (öğrencinin Tez Sunuş Formu tarihi ile Tez Savunma Sınav Tarihi arasında en az 1 aylık bir süre olmalıdır).

3. Enstitü Müdürlüğü, Anabilim Dalı Başkanlığından gelen jüri önerisini dikkate alarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin tez savunma sınavı jürisini kesinleştirir.

4. Savunma sınavı tarihi ve yeri öğrenci tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından danışmanı aracılığıyla öğrenilir.

5. Tez Savunma Sınavına giren öğrencinin Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu sınav tarihini izleyen 3 iş günü içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne üst yazıyla  gönderilir (tez savunma sınav günü 1 adet Tez Savunma Sınav Tutanağı ile 3 adet Tez Onay Sayfası jüri üyelerine imzalattırılır. Tez Savunma Sınav Tutanağı ABD Başkanlığına teslim edilir, Tez Onay Sayfaları da öğrencide kalır).

6. Tez savunma sınavında başarılı olan öğrencinin, tezinin Enstitümüz web sayfası Öğrenci İşleri başlığı altında yer alan Tez Yazım Klavuzun'a da uygun olduğuna dair danışman öğretim üyesinin onayını alması, ardından Biyoloji, Kimya ve Tarla Bitkileri Anabilim Dalı programı öğrencileri ermanberkcelik@artuklu.edu.tr mail adresine, Arapça tezler mehmetnaimçapras@artuklu.edu.tr mail adresine, diğer Anabilim Dalı öğrencilerimiz ise Enstitümüz Arş.Gör. Abdülkadir ELİGÜL'e mail olarak (abdulkadireligul@artuklu.edu.tr) göndermesi gerekmektedir. Enstitümüz görevlisi inceleme neticesini mail olarak öğrenciye bildirir. Öğrenci düzeltilmesi gereken yerleri de düzelttikten sonra tezinin ikinci (son) raporunu almak için tezini Enstitü öğrencilerine dijital ortamda (CD veya Flash Bellek) teslim eder. Son raporu da uygun olan öğrenci Tez Onay Sayfaları ile birlikte tezini baskıya götürür. Tezlerin dış kapak ile arka kapağında Üniversitemizin logosu renkli bir şekilde yer almalıdır.

7. Tez Savunma Sınav Jürisi tarafından tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciler ise ilgili yönetmelik maddesinde belirtilmiş olan süre (3 ay) içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunmalıdır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciler düzeltmeyi yaptıktan sonra tekrardan Tez Sunuş Formu’nu doldurup ilgili Anabilim Dalına yeniden başvuru yapmalıdır. Süreç yine ilk başvurudaki gibi tekrarlanır.

8. Tezi kabul edilen ve gerekli şekilsel düzeltmeleri de gerçekleştiren öğrenci, yazım kurallarına uygun olarak yazıp ciltlettiği tezini Enstitü tarafından belirlenen kopya sayısı kadar (3 adet), sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde 2 Adet CD ile birlikte teslim etmelidir. CD'ler içerisinde PDF olarak ÖZET ayrı, ABSTRACT  ayrı ve tezin tamamının da ayrı olarak yer aldı 3 ayrı dosya yer alacak.

9. Tez savunma sınavında başarılı bulunan öğrencilerin, en geç savunma sınavından sonraki bir ay içerisinde aşağıdaki dokümanları Enstitüye teslim etmesi gerekir.

-Enstitü web sayfası Belge ve Formlar Kısmında yer alan Tez Yazımı Uygunluk Raporu belgesini danışman öğretim üyesine imzalttırarak Enstitüye elden teslim eder.

-YÖK Tez Merkezi’nden Tez Veri Giriş Formu oluşturularak 1 nüshası imzalı bir şekilde Enstitüye elden teslim edilir.

-CD Hazırlanır. CD’nin üst kısmında Üniversite, Enstitü, Anabilim Dalı ve Tez Adı, alt Kısmında ise öğrenci ve danışman adı, Tez Savunma Tarihi ve Referans Numarası yer almalıdır.

-CD içerisinde Özet, Abstract ve Tez şeklinde 3 ayrı dosya yer alır.

-CD içindeki tüm metin dosyaları PDF formatında olmalıdır.

-CD kutuları şeffaf plastik olmalıdır.

10. Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri 10 adet dersini başarıyla geçtikten sonra yazım kurallarına uygun olarak yazıp ciltlettiği projesini Enstitü tarafından belirlenen kopya sayısı kadar (1 adet), danışman imzasıyla ve intihal raporuyla birlikte incelenmek üzere dönem sonunda Enstitüye teslim etmelidir.

11. Projesi düzgün olan öğrencinin mezuniyet işlemleri Enstitü tarafından başlatılır.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi ‘‘Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’’ doğrultusunda hazırlanan bu yol haritasında, anlaşılamayan veya eksik kalan hususlar için adı geçen yönetmeliğin ilgili konuları düzenleyen maddelerine bakılabilir.

Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız: MAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate