T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF HOSPITALITY MANAGEMENT
  • /
  • COURSE CONTENTS IN BRIEF

COURSE CONTENTS IN BRIEF

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ DERS İÇERİKERİ

 

 

 

 

I. YARIYIL

Türk Dili I (2 0 2)

Bu ders öğrencilere dilin durumunu ve önemini, dil-kültür ilişkilerini Türkçenin diğer diller arasındaki yerini, tarihi gelişimini ve yayılmasını öğretmek amacındadır.

Ders Kitabı

Yeşilöz, Z. (2003). Türk Dili ve Kompozisyon. Ankara: Pelikan Yayınları.

Yardımcı Ders Kitapları

Aktaş, Ş. (2003). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.

Ağca, H. (1999). Yazılı Anlatım. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayınları.

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I (2 0 2)

Bu derste batı ve Türk kültürlerinin karşılaşması sonucu oluşan politik, sosyal, kültürel ve sosyo psikolojik problemler nedeniyle Osmanlı İmparatorluğunun çökme ve dağılma sürecine bir reaksiyon olarak doğmuş reform hareketleri, Osmanlı İmparatorluğundan ulus devlete geçiş sürecindeki politik olaylar, ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından yönetilen kurtuluş hareketi sonucu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu incelenmektedir.

Ders Kitabı

Keskin, M. (2001). Türk İnkılabı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Kayseri: Ufuk Kitabevi.

 

İnsan, Toplum ve Medeniyet I (2 0 2 )

İnsanın tarihsel serüvenini şekillendiren sosyo-kültürel, dini, siyasal ve ekonomik değişimler, dönüşümler, yıkımlar, çatışmalar ve etkileşimler incelenecektir. Medeniyet kavramının tanımı, Bir medeniyetin kurucu unsurlarının neler olduğu incelenecektir. Tarihte süreklilik; tarihte ilerleme ve gerileme kavramları açıklanacaktır.

 

Ders Kitabı

Aras, R., Ergül, S. vd. Mardin Artuklu Üniversitesi İnsan, Toplum ve Medeniyet Ders Notları

Yardımcı Ders Kitapları

Demir, Ahmet. 2004. İslam’ın Anadolu’ya Gelişi. Sayfa 1–28, 59–130. İstanbul: Kent Yayınları.

Özdemir, Mehmet. 1997. “Endülüs’ün Yıkılış Sürecinde Öne Çıkan Bazı Hususlar”, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 36, s. 233–254.

 

Eldem, Edhem. 1999. “Avrupa ve Türkiye İlişkileri Tarihine Bir Bakış”. Tarihi Süreç İçerisinde Avrupa ile İktisadi Bütünleşme Sorunu Semineri. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası.

 

İktisada Giriş (2 0 2)

İktisat biliminin konusu, kapsamı, tanımı, yönetimi kıtlık kavramı ve iktisadi seçiş sorunu, toplumun karşılaştığı temel iktisadi problemler, iktisadi sorunun çözümlendiği ortam bazı temel iktisadi kavramlar, talep ve arzın genel esasları, tam rekabet piyasasında fiyat oluşumu, kayıtsızlık analizi ile tüketici dengesi, firma dengesi, eksik rekabet piyasaları, tekel piyasası, oligopol piyasaları ile tekelci rekabet piyasaları okutulmaktadır. Turizm Ekonomisi ile İlgili Temel Kavramlar. Turizmin Ekonomik Etkileri

Ders Kitabı

Ertek, T. (2006). Temel Ekonomi. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Yardımcı Ders Kitapları

Parasız, İ. (2005). İktisadın ABC'si. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Dinler, Z. (2003). İktisada Giriş. Bursa: Ekin Kitabevi.

 

Genel Turizm Bilgisi (2 0 2)

Turizm bilimine giriş, turizm deyimlerinin tanımı, özellikleri, insanları turistik gezilere yönelten faktörler, turizmin tarihsel gelişimi, gelişme faktörleri, turizmin fonksiyonları, turizm arzı ve ilgili istatistikler, turizm talebi, turizm gelirleri ve ilgili istatistikler, turizmin gelişimini sağlayan hareketler ve turizmin sınıflandırılması, turizmin kuruluşlarının hukuki bakımdan sınıflandırılması ve turizm kuruluşları, turizmde ulaştırma ve haberleşme, turizm personeli, doğal ve kültürel zenginliklerin turizm bakımından değerlendirilmesi, turizm eğitimi ve öğretimi, turizm politikası, turistik tanıtma ve pazarlama, turizm kredisi, turistlerin döviz işlemleri, seyahat çekleri, kredi kartları.

Ders Kitabı

Kuşluvan, Zeynep (2001). Genel Turizm (Ders Notu). Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir.

Yardımcı Ders Kitapları

Holloway, J. Christopher. (1991). The Business of Tourism. (3 th Edition). London: Pitman

Davidson, Rob. (1991). Tourism. London: Pitman

Usta, Öcal. (2001). Genel Turizm. İzmir: Anadolu Matbaacılık

 

İşletme Bilimine Giriş (3 0 3)

Bu dersin amacı, temel kavramların, işletme çevresi ve amaçlarının, işletme kuruluşunun, işletmelerin sınıflandırılmasının ve işletme türlerinin, işletme fonksiyonlarının incelenmesinin, yönetimin, üretim,,pazarlama, finans, insan kaynakları ve çağdaş yönetim anlayışlarının tanıtılmasıdır.

Temel kavramlar, işletmenin türleri, fonksiyonları, amaçları, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş sorunları, fizibilite raporu, kuruluş yerini seçimi, konumluk yeri, organize sanayi bölgeleri, işletmenin hukuki yapıları şahıs ve sermaye şirketlerinin özelliklerini, işletmeler arası birleşme ve anlaşma türleri, işletmelerde büyüklük ölçüleri, kapasite kavramı, optimal büyüklük. İşletme yönetiminin temel özellikleri, yöneticide aranan nitelikler, planlama, örgütlendirme, eşgüdüm, emir – kumanda, denetim ve eğitim işlevleri, işletmenin örgütsel yapısı, örgütsel kurumlar, modellerin incelenmesi,

Ders Kitabı

Can, H., Tuncer, D., & Ayhan, D.Y.,(2002), Genel İşletmecilik Bilgileri, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Yardımcı Ders Kitapları

Aldemir, C., Ataol, B. ve Budak, G. (2001). İnsan Kaynakları Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.

Powers, T. and Barrows, C. W. (1999). Introduction to Management in the Hospitality Industry (6th edition). New York : John Wiley and Sons, Inc.

 

Yabancı Dil I (10 0 10)

Öğrenciler çeşitli konularda okuma parçaları okuyacaktır Hedeflenen amaçlar, metinler, başlıklar ve resimler arası ilişki kurabilme, ana fikir arama, kelime, cümle, paragraf ve metin tarama yeteneklerinin kazandırılmasıdır.

Ders Kitabı

New Headway Elementary

Yardımcı Ders Kitapları

Work Book, Teacher Book, Basic English Grammar, Longman English Dictionary, Oxford Bookworm Stage 1-2 ve Grpewine Video Book 1

 

 

 

 

II. YARIYIL

Türk Dili II (2 0 2)

Dil, isim, sıfat, zarf, cümlenin öğeleri, hece çeşitleri, kompozisyonda planın önemi, rapor hazırlama.

Ders Kitabı

Yeşilöz, Z. (2003). Türk Dili ve Kompozisyon. Ankara: Pelikan Yayınları.

 

Yardımcı Ders Kitapları

Aktaş, Ş. (2003). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.

Ağca, H. (1999). Yazılı Anlatım. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayınları

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 0 2)

Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeler, T.B.M.M’ de gruplar, Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet’inin dış politikası (1923-1938).

Ders Kitabı

Keskin, M. (2001). Türk İnkılabı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Kayseri: Ufuk Kitabevi.

 

Turizm Ekonomisi (2 0 2)

Turizm Ekonomisi ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm ve Kalkınma İlişkisi; Turizmin ekonomik Etkileri; Turizm Talebi; Turizm Arzı; Turizmde Piyasa Çeşitleri; Turizmde Arz Talep Dengesi ve Fiyat Oluşumu; Turizmde Yabancı Sermaye ve Çokuluslu İşletmeler; Türkiye Ekonomisinde Turizmin Yeri.

Ders Kitabı

Ertek, T. (2006). Temel Ekonomi. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Yardımcı Ders Kitapları

Parasız, İ. (2005). İktisadın ABC'si. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Dinler, Z. (2003). İktisada Giriş. Bursa: Ekin Kitabevi.

 

İnsan, Toplum ve Medeniyet II ( 2 0 2 )

Düşünce ve bilim tarihini nasıl okunulması gerektiği, İslam ve Batı düşünce tarihindeki temel paradigmaların neler olduğu, Modern dünyanın oluşum sürecinde etkili olmuş sosyal ve siyasal hareketlerin neler olduğu, Modernlik, milliyetçilik, feminizm, etnik kimlik ve ulus-devlet gibi kavramlar nasıl tanımlanacağı incelenecektir. Bu olguların tarihsel süreç içinde nasıl ortaya çıktığı ve toplumsal alanda nasıl bir etkinlik alanı oluşturdukları incelenecektir.

Ders Kitabı

Aras, R., Ergül, S. vd. Mardin Artuklu Üniversitesi İnsan, Toplum ve Medeniyet Ders Notları

Yardımcı Ders Kitapları

Demir, Ahmet. 2004. İslam’ın Anadolu’ya Gelişi. Sayfa 1–28, 59–130. İstanbul: Kent Yayınları.

Özdemir, Mehmet. 1997. “Endülüs’ün Yıkılış Sürecinde Öne Çıkan Bazı Hususlar”, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 36, s. 233–254.

 

Eldem, Edhem. 1999. “Avrupa ve Türkiye İlişkileri Tarihine Bir Bakış”. Tarihi Süreç İçerisinde Avrupa ile İktisadi Bütünleşme Sorunu Semineri. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası.

 

Pazarlama İlkeleri (3 0 3)

Pazarlamanın tanımı, konusu, kapsamı. Pazarlama biliminin gelişimi ve modern pazarlama yönetimi. Pazarlama çevresi, stratejik planlama ve planlamanın rolü. Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması süreci. Pazarlamada veri toplama yöntemleri. Tüketici pazarları ve tüketici davranışı. Endüstriyel pazarlar ve pazarlardaki alıcı davranışı biçimleri. Pazar bölümlendirme, hedef pazarın seçimi ve talep tahminleri. Pazarlamada mamulün geliştirilmesi, fiyatlama, tutundurma faaliyetleri, kişisel satış ve satış ve satış yönetimi. Reklâm, dağıtım kanalları, tanıtım, pazarlama organizasyonu ve uluslararası pazarlama.

Ders Kitabı

Torlak, Ö, Altunışık, R. ve Özdemir, Ş. (2003), Modern Pazarlama.İstanbul: Değişim Yayınları

Yardımcı Ders Kitapları

Kotler, P. (2000). Marketing Management. London: Printice-Hall.

Mucuk, İ. (2000). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Yükselen, C. (2000). Pazarlama: İlkeler- Yönetim. Ankara: Detay Yayıncılık.

 

 

Yiyecek-İçecek Üretimi (2 2 4)

Yiyecek İçecek yönetiminin önemi ve içeriği, mönü planlaması, yiyecek içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek içecek bölümünde işgücü kontrolü ve planlaması, kokteyl partileri, soğuk büfe, banket organizasyonu,servisin tanımı, servisin içeriği ve önemi, servis çalışanlarının pozisyonları ve görevleri, servis ve masa ekipmanları, restauranttaki hazırlık çalışmaları, servis metodları, müşterileri selamlama, yerleştirme ve müşteriye eşlik etme, kahvaltı servisi, banket servisi organizasyonu, büfe servisi, mönü planlaması, kokteyller.

Ders Kitabı

Baysal, A. Beslenme, Hatipoğlu yayınevi, 9. Bank, Ankara, 2002

Yardımcı Ders Kitapları

Whitney, E. N. , Rolfes, SR. Understanding Nutrition. Wads Worth/Thomson Learning Campany/ınc, USA,2002

Gibson, R.S. Principles of nutrition Assesment, Oxford Universitiy Pres, New York, 1990

Merdol, Kutluay, T. , Başoğlu, S.,Örer, N., Beslenme ve Diyetetik Açıklamalı sözlük, Hatipoğlu Yayınları:95, Ankara, 1997

Köksal, O., Gıda ve Beslenme ,Erciyes Üniversitesi Yayınları No:130, Kayseri,2001

Işıksoluğu, M, Beslenme ; Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2003

 

Yabancı Dil II (10 0 10)

Başlangıç düzeyde kelime hazinelerini geliştirme, hedef dilde dört temel beceri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerine yönelik çalışmalar.

Ders Kitabı

New Headway Elementary

Yardımcı Ders Kitapları

Work Book, Teacher Book, Basic English Grammar, Longman English Dictionary, Oxford Bookworm Stage 1-2 ve Grpewine Video Book 1

 

 

III. YARIYIL

 

 

Genel Muhasebe ( 2 0 2)

Envanter işlemleri ile ilgili temel kavramları açıklayabilme, bir işletme için envanterin önemini kavrayabilme Muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter çalışmalarının farkını kavrayarak muhasebe içi bilgiler arasındaki uyumsuzluğu giderici kayıtları yapabilme, bir işletmenin bir faaliyet dönemi ile ilgili olarak düzenlemesi gereken malî tabloların düzenlenmesini kavrayarak bunları yorumlayabilmedir.

Ders Kitabı

Sevilengül, Orhan. Genel Muhasebe. Gazi Kitabevi, 11. Baskı, Ankara, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

Akdoğan Nalan., Sevilengül Orhan. Tekdüzen Muhasebe Sistemi. Gazi Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 2003.

 

Turizm Pazarlaması (2 0 2)

Pazarlama ve turizm pazarlaması ile ilgili temel kavramlar. Turizm işletmelerinde Pazar bölümlemesi, Pazar ve pazarlama stratejileri. Turizm pazarlama karması elemanları ve pazarlama araştırmaları. Turizm işletmeleri açısından modern pazarlama teknikleri

Ders Kitabı

Uygur, Selma (2007). Turizm Pazarlaması, Nobel Yayınevi, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.

İçöz, O. (2001). Turizm İşletmeleri Pazarlaması. Ankara: Anatolia Yayıncılık.

Morrison, A. (2003). Hospitality and Travel Marketing. New York: Delmar Publishing

 

Önbüro Yönetimi I ( 1 2 3)

Konaklama işletmeleri ve konaklama işletmelerinin çeşitli kriterlere göre sınıflandırılması, otel işletmelerinde ön büro, ön büroda kullanılan sistemler, rezervasyon, rezervasyon süreci, rezervasyon özellikleri, rezervasyon ofisinin diğer çalışmaları, danışma, resepsiyon ve resepsiyon ofisinde tutulan belgeler ve listelerin düzenlenmesi, ön kasa, ön kasa ofisinde tutulan belgeler ve düzenlenmesi, santral, ön büroda raporlar ve istatistikler, verilerin hazırlanması ve dosyalanması, konuk tipleri ve ilişkiler, fidelio ön büro modülü.

Ders Kitabı

Şener, Burhan. (2001). Otel İşletmeciliğinde Önbüro Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitapları

Emeksiz, M. ve Yolal, M. (2005). Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Gökdeniz, A. (1999). Otel İşletmelerinde Önbüro Yönetimi. Ankara: Turhan Kitabevi.

Foster, L. D. (1992). Rooms at the Inn: Front Office Operations and Administration. Ohio: Macmillan/Mcgraw- Hill.

 

Yiyecek İçecek Servisi ( 3 0 3)

Yiyecek İçecek yönetiminin önemi ve içeriği, mönü planlaması, yiyecek içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek içecek bölümünde işgücü kontrolü ve planlaması, kokteyl partileri, soğuk büfe, banket organizasyonu,servisin tanımı, servisin içeriği ve önemi, servis çalışanlarının pozisyonları ve görevleri, servis ve masa ekipmanları, restauranttaki hazırlık çalışmaları, servis metodları, müşterileri selamlama, yerleştirme ve müşteriye eşlik etme, kahvaltı servisi, banket servisi organizasyonu, büfe servisi, mönü planlaması, kokteyller.

Ders Kitabı

Sökmen, A. (2001). Servis Tekniği ve Uygulamaları. Ankara : Detay Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitapları

Yörükoğlu, İ. ve Yörükoğlu, M.A. (1998). Konaklama-Ağırlama İşletmelerinde Servis Yönetimi (3. baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Yılmaz, E. (1994). Konaklama Tesislerinde Servis ve Bar Hizmetleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Strianese, A. J. (1990). Dining Room and Banquet Management, USA: Delmar Publishers Inc.

 

Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi (2 0 2)

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi, kapsamı, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, temel ilkeler, toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi ilkesi, insan kaynakları planlaması analiz yöntemleri, personel ihtiyacı çeşitleri, insan kaynakları planlamasında kullanılan sayısal teknikler, iş analizi ve iş tanımları, işgören bulma ve seçme, eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme, performans değerlemesi, iş değerlemesi ve ücret yönetimi, endüstri ilişkileri, işgören sağlığı ve iş güvenliği, bürokratik işlemler ve bilgi sistemleri

Ders Kitabı

Özgen, H., Öztürk, A. ve Yalçın, A. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.

Yardımcı Ders Kitapları

Bingöl, D.(2003). İnsan Kaynakları Yönetimi (5. Baskı), İstanbul: Beta Basım Yayım.

Sabuncuoğlu, Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi (9. baskı). İstanbul: Teknografik Matbaa.

 

Kat Hizmetleri Yönetimi (1 2 3)

Otel içindeki en masraflı ve maliyetli departman olan kat hizmetleri yönetimi tanımı ve uygulamaları Kat hizmetleri yönetiminde planlama, örgütleme, eşgüdüm sağlama, denetim ve sanitasyon süreçleri.

Ders Kitabı

AKOĞLAN, Meryem, Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2005.

 

Yardımcı Ders Kitapları

SEZGİN, Orhan Mesurt, Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi,Ankara. 1994.

 

Yabancı Dil III (10 0 10)

Orta Seviye; Orta Seviye İçin Dört Dil Becerisi: Okuma; Yazma; Dinleme ve Konuşma; Orta Seviye İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve pekiştirmek için kapsamlı faaliyetler.

 

Ders Kitabı

Headway Intermediate

Yardımcı Ders Kitapları

Farklı kitaplardan orta seviyede okuma parçaları, öğrenci çalışma kitabı ve kasetler.

 

 

 

 

 

 

 

IV. YARIYIL

 

Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları (2 0 2)

Konaklama işletmelerini diğer işletmelerden ayıran özellikler, konaklama işletmelerinin organizasyon yapısı ve muhasebe bölümü, muhasebe ile diğer bölümlerin ilişkileri, konaklama işletmelerinde muhasebenin amaçları, konaklama işletmelerinde kullanılan defterler ve belgeler, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi ilişkisi, konaklama işletmelerinde maliyet hesapları (7/a ve 7/b seçeneği), gider yerleri ve gider çeşitleri, gider akış şeması, konaklama işletmelerinde gelirlerin muhasebeleştirilmesi, yabancı paralı işlemler, konaklama işletmelerinde malzeme hareketlerinin takibi, kontrolü ve muhasebeleştirilmesi, konaklama işletmelerinde duran varlıklarla ilgili işlemlerin muhasebeleştirilmesi (amortismanlar, amortisman hesaplama yöntemleri ve muhasebeleştirilmesi, duran varlıkların satılması), konaklama işletmelerinde işçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesi (ücret hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi, kıdem tazminatının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi).

Ders Kitabı

Sevilengül, Orhan. Genel Muhasebe. Gazi Kitabevi, 11. Baskı, Ankara, 2003.

 

Yardımcı Ders Kitapları

Akdoğan Nalan., Sevilengül Orhan. Tekdüzen Muhasebe Sistemi. Gazi Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 2003.

 

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik (2 0 2)

İş tanımı, iş sözleşmeleri ve çeşitleri, sosyal güvenlik çeşitleri ve Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumları, iş kazaları, iş sözleşmelerinin sona erme nedenleri, iş güvenliğini sağlamak için alınan tedbirler, emeklilik, işveren ve işçi sendikaları ve işlevleri.

Ders Kitabı

Erkul, İ.& Karaca, N. (2004). Türk İş Hukuku. Eskişehir. Güzel, A & Okur, A. R. (2003) Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: Beta Ya. Gerek, N. (2002). Sosyal Güvenlik Hukuku. Eskişehir.

Yardımcı Ders Kitapları

Çelik, N. (2003). İş Hukuku Dersleri. İstanbul: Beta Ya. Şakar, M. (2003). İş Hukuku Uygulaması. İstanbul: Beta Ya. Sümer, H.H. (2003). İş Hukuku. Konya: Mimoza Ya. Demir, F. (2003). İş Hukuku. İzmir. Demircioğlu, A.M.& Centel, T.(2003), İş Hukuku. İstanbul: Beta Ya. Güven, E. & Aydın, U. (2002). İş Hukuku. Eskişehir: ESBAV Ya. Sümer, H. H. (2003). İş Hukuku. Konya: Mimoza Ya. Tuncay, A. C. (2002). Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri. İstanbul.

 

Kat Hizmetleri Yönetimi II (1 2 3 )

Kat Hizmetlerinde Planlama ve Organizasyon; Diğer Bölümlerle İlişkiler; Kat Hizmetlerinde İletişim; Kat Hizmetlerinde Malzeme Yönetimi; Kat Hizmetlerinde Kontrol; Kat Hizmetlerinde Temizlik ve Dekorasyon; Kat Hizmetlerinde Hijyen; Kat Hizmetlerinde Güvenlik; Çamaşırhane Yönetimi

Ders Kitabı

AKOĞLAN, Meryem, Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2005.

 

Yardımcı Ders Kitapları

SEZGİN, Orhan Mesurt, Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi,Ankara. 1994.

 

Yiyecek İçecek Yönetimi (3 0 3)

Yiyecek İçecek yönetiminin önemi ve içeriği, mönü planlaması, yiyecek içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek içecek bölümünde işgücü kontrolü ve planlaması, kokteyl partileri, soğuk büfe, banket organizasyonu.

Ders Kitabı

Sökmen, A. (2001). Servis Tekniği ve Uygulamaları. Ankara : Detay Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitapları

Yörükoğlu, İ. ve Yörükoğlu, M.A. (1998). Konaklama-Ağırlama İşletmelerinde Servis Yönetimi (3. baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Yılmaz, E. (1994). Konaklama Tesislerinde Servis ve Bar Hizmetleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Strianese, A. J. (1990). Dining Room and Banquet Management, USA: Delmar Publishers Inc.

 

Örgütsel Davranış (2 0 2)

Örgütsel Davranışa Giriş ve Yöntem, Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi ve Yeni Yaklaşımlar, Örgüt İçinde Birey ve Kimlik, Duygular, Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini, Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgüt Kültürü, Örgüt Dinamikleri, Örgütlerde Etik Davranışlar, Örgütlerde Liderlik.

 

Ders Kitabı

Sabuncuoğlu, Z.-Tüz, M., Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitabevi, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

Eren E., Örgütsel Davranış, Beta Basım Yayım, 2001

 

Önbüro Yönetimi II (1 2 3)
Ön büronun fonksiyonları, iletişimin merkezi ve bilginin dağıldığı yer olarak ön büro, oda blokajı, rezervasyon ve kayıt, çıkış işlemleri, oda fiyatlama, döviz kurları, bagaj dağılımı.

 

Ders Kitabı

Şener, Burhan. (2001). Otel İşletmeciliğinde Önbüro Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitapları

Emeksiz, M. ve Yolal, M. (2005). Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Gökdeniz, A. (1999). Otel İşletmelerinde Önbüro Yönetimi. Ankara: Turhan Kitabevi.

Foster, L. D. (1992). Rooms at the Inn: Front Office Operations and Administration. Ohio: Macmillan/Mcgraw- Hill.

 

Yabancı Dil IV (10 0 10)

 

Orta Seviye; Orta Seviye İçin Dört Dil Becerisi: Okuma; Yazma; Dinleme ve Konuşma; Orta Seviye İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve pekiştirmek için kapsamlı faaliyetler.

Ders Kitabı

New Headway Intermediate Coursebook.

Yardımcı Ders Kitapları

Farklı kitaplardan orta seviyede okuma parçaları, öğrenci çalışma kitabı ve kasetler.

 

V.YARIYIL

 

Turizmde Yatırım Projeleri (3 0 3)

Genel yaklaşımlar ve aşamalı planlama tekniği, turizm geliştirme stratejisi ve yatırım projeleri, turizm yatırım projelerini değerlendirmek için gerekli bilgiler, turizm projelerini analiz yöntemleri, turizm yatırımları için yapılabilirlik ve örnekler.

 

 

Ders Kitabı

Halil Sarıaslan, (1997) Yatırım Projelerinin Hazırlanması, ve Değerlendirilmesi, Turhan Kitabevi, Ankara.

 

Yardımcı Ders Kitapları

Ö. Tuğrul Özen; Şafak Kuru, Turizm Yatırımları, Özkan Ofset İstanbul.

Nüzhet Kahraman, (1986) Turizm’de Yatırım Projeleri, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.

www.turizm.gov.tr

 

Konaklama İşetmelerinde Otomasyon Sistemleri I (1 2 3)

Turizm endüstrisinde kullanılan paket programlar ve merkezi rezervasyon sistemine dayalı uygulamalar. Konaklama İşletmeleri Bilgisayar Sistemleri ve Önbüro Rezervasyon Programları uygulamaları;

Ders Kitabı

Fidelio Kullanım Kılavuzu, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları

Özen, A (2004). İnternetten temin edilen güncel bilgisayar bilgileri.

 

Halkla İlişkiler (2 0 2)
Bu ders kapsamında öğrencilere uluslararası turizmin önemi ve karakteristikleri ile turizm endüstrisindeki uluslararası organizasyonları, tur operatörleri, oteller, havayolları, uluslararası turizm gelişmesinin sebebi ile gelişmekte olan ülkelere mali ve sosyal tesiri konuları işlenmektedir.

 

Ders Kitabı

Tengilimlioğlu, D. Ve Öztürk, Y. (2008). İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ezgi Kitabevi, 2001

 

Uluslararası Turizm (3 0 3)

Bu ders kapsamında öğrencilere uluslararası turizmin önemi ve karakteristikleri ile turizm endüstrisindeki uluslararası organizasyonları, tur operatörleri, oteller, havayolları, uluslararası turizm gelişmesinin sebebi ile gelişmekte olan ülkelere mali ve sosyal tesiri konuları işlenmektedir.

Ders Kitabı

Kozak, Metin (2005) Küreselleşme Sürecinde Uluslar arası Turizm ve Rekabet Edebilirlik. Detay Yayıncılık, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ezgi Kitabevi, 2001

 

Turizm Mevzuatı (2 0 2)

Turizm hukuku ve kaynakları. Türkiye’de turizme ilişkin yasal düzenlemeler. Turizm mevzuatı, yasa, tüzük ve yönetmelikler.

Ders Kitabı

Kozak, N. (1999). Turizm Mevzuatı El Kitabı. Ankara: Turhan Kitabevi.

Yardımcı Ders Kitapları

Can, H. ve Güner, S. (1992). Turizm Hukuku ve Mevzuatı. Ankara: Adım Yayıncılık.

Andaç, F. (2004). Turizm Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınevi.

 

Mesleki Yabancı Dil I (2 2 4)

 

Turizm ile ilgili temel kavramların tanımı, turizmin olumlu, olumsuz etkileri, turizm pazarlaması, insan kaynakları yönetimi ve seyahat işletmeciliği konularını kapsayan terminoloji

Ders Kitabı

High Season-English for the Hotel and Tourism Industry / Keith Harding & Paul Henderson

Yardımcı Ders Kitapları

Harding, K. and Henderson, P. (1995). High Season. Spain: Oxford University Press

Harding, K. (1999). Going International. Hong Kong: Oxford University Press.

 

Seçmeli Yabancı Dil I (4 0 4)

 

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

 

 

 

 

 

VI. YARIYIL

 

 

Araştırma Teknikleri (2 1 3)

Bir disiplin olarak araştırma yöntemlerinin kapsamı ve önemi. Düşünme, bilim ve araştırma kavramları. Araştırma türleri. Bilimsel araştırmanın aşamaları. Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri; Anket Tekniği; Örnekleme Türleri, Veri ve Veri Türlerine Göre Kantitatif ve Kantitatif Analiz Teknikleri; Araştırma Raporu Yazma; Kaynak Gösterim Yöntemleri; Karşılaştırmalı metot. Bir araştırmanın kaleme alınması. Örnekleri ile araştırma raporu ve araştırma projesi yazım modelleri incelenecektir.

Ders Kitabı

Karasar, Niyazi, (1995): “Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler”, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. 6. Baskı, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

Arıkan, Rauf, (2005): “Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama”, 5. Baskı, Asil Yayın Dağıtım A.Ş., Ankara.

Dinler, Zeynel (2004): “Bilimsel Araştırma ve e-Kaynaklar”, Ekin Kitapevi Yayınları, Bursa.

Yıldırım Ali, Şimşek Hasan, (2005): “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, Seçkin Yayınevi, Ankara.

 

Konaklama İşletmelerinde Otomasyon Sistemleri II (1 2 3)

Turizm endüstrisinde kullanılan paket programlar ve merkezi rezervasyon sistemine dayalı uygulamalar. Konaklama İşletmeleri Bilgisayar Sistemleri ve Önbüro Rezervasyon Programları uygulamaları;

Ders Kitabı

Fidelio Kullanım Kılavuzu, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları

Özen, A (2004). İnternetten temin edilen güncel bilgisayar bilgileri.

 

Turizm Coğrafyası (2 0 2)

Coğrafya ve Turizm İlişkisi; Turizm Coğrafyası ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Talebinin Coğrafi Dağılımı; Turizm Arzının Coğrafi Dağılımı; Uluslararası Turizm ve Uluslararası Turist Akışları; Türkiye'de Turizm ve Yerli Turist Akışı; Türkiye'deki Turizm Kaynaklarının Coğrafi Dağılımı (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz).

 

Ders Kitabı

DEĞİRMENCİOĞLU A.Özdal-AHİPAŞAOĞLU H.Suavi; Anadolu’da Turizm Rehberliği -

Yardımcı Ders Kitapları

SEVİN Veli; Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası

BAYRAK M. Orhan; Türkiye Tarihi Yerler Kılavuzu, UMAR Bilge; İlkçağda Türkiye Halkı-Türkiye Tarihi Yerler kılavuzu- Türkiye’deki Tarihsel Adlar - Türkiye’de Tarihsel Anıtlar

GÜNGÖRDÜ Ersin;Türkiye’nin Turizm Coğrafyası – Türkiye’nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

KÖKSAL Aydoğan; Türkiye Turizm Coğrafyası;GÜRDAL Mehmet ; Türkiye Turizm Coğrafyası

 

Geleneksel Mutfak Uygulamaları (1 2 3)

Gastronomi ve İlgili Kavramlar; Gastronominin Bilimsel ve Sanatsal Boyutları; Bir Turistik Ürün ve Çekicilik Olarak Gastronomi; Ağırlama Endüstrisinin bir Boyutu Olarak Gastronomi; Gastronomi Turizmi ve Gastronomi Turizminin Gelişimi; Yeme Alışkanlık ve Geleneklerinin Gelişimi; Temel Beslenme İlkeleri. Bölgesel özelliğe sahip gelenekse yemeklerimizin yaşatılması ve nesillere aktarılması amacıyla özellikleri ve yapımlarının öğrencilere öğretilmesi.

Ders Kitabı

Kittler, P. G. & Sucher, K. P. (2007). Food and Culture. (5th Ed.). USA: Wadsworth Publishing.

 

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (2 0 2)

Ders yönetimin kültürler arası karşılaştırılması sürecini incelemektedir. Kültürel, coğrafik ve birey, grup ve örgütsel davranış kapsamındaki farklılıkları yönetimi nasıl değiştirdiği ele alınmaktadır. Ülkelerin sosyo kültürel, ekonomik, teknolojik ve politik –yasal çevre şartlarındaki değişikliklerin örgütsel anlamdaki ilişkileri ana konulardır.

 

Ders Kitabı

Bakan, İsmail (2004). Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, Beta Basım Yayın.

Yardımcı Ders Kitapları Elma, C.; Demir, K. (2000) Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara: Anı Yayıncılık.

Baransel, A.; Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Avcıol Basım, İstanbul, 1993

 

 

Mesleki Yabancı Dil II (2 2 4)

 

Önbüro, kat hizmetleri, yiyecek içecek yönetimi, turizm coğrafyası, işletme, muhasebe, finansman, konularını kapsayan terminoloji.

Ders Kitabı

High Season-English for the Hotel and Tourism Industry / Keith Harding & Paul Henderson

Yardımcı Ders Kitapları

Harding, K. and Henderson, P. (1995). High Season. Spain: Oxford University Press

Harding, K. (1999). Going International. Hong Kong: Oxford University Press.

 

Seçmeli Yabancı Dil II (4 0 4 )

 

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

 

 

VII. YARIYIL

 

Seyahat Acentacılığı Ve Tur Operatörlüğü (2 0 2)

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Endüstrisinde Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinin Rolü ve Önemi; Paket Tur Hazırlanması ve Yönetimi; Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri; Türkiye'deki ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Endüstrilerinin Karşılaştırılması.

 

Ders Kitabı

İrfan Mısırlı, (2002). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. Ankara: Detay Yayıncılık.

Orhan İçöz, (2003). Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi. Ankara: Turhan Kitabevi.

 

 

Yardımcı Ders Kitapları

Buhalis, D. ve Licata, M. C. (2002). The Future of e-Tourism Intermadiares, Tourism Management, 23(3). 207-220.

Osman Eralp Çolakoğlu ve Ülker Çolakoğlu, (2007). Seyahat Acentaları Yönetimi , Detay Yayıncılık, Ankara.

 

Mezuniyet Projesi I (4 0 4)

Araştırılacak sorunları veya çözüm bulunacak konuyu tespit edebilme ve sınırlarını belirleyebilme, veri kaynaklarını tanıma, veri toplama ve analiz tekniklerini tanıma, analiz sonucunu yorumlayabilme ve bu konuların hepsini yazılı olarak ifade edebilme

 

Ders Kitabı

Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

Kaptan, S. Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Yardımcı Ders Kitapları

Şencan, H. (1995). İşletmeciler ve İktisatçılar İçin Rapor Yazımı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını

Şencan, H. (2002). Bilimsel Yazım. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayını.

 

Kongre ve Fuar Yönetimi (2 0 2)

Kongre ve fuarların gelişimi, Türkiye ve dünya istatistikleri, Türkiye’nin kongre potansiyeli, ulusal ve uluslararası kongre kuruluşları, kongre bütçesi konularının incelenmesi. Kongre organizasyonları ve yönetiminin öğretilmesi. Kongre turizminin sürdürülebilir turizme katkıları ve öneminin incelenmesi. Turizm Endüstrisinde kongre ve fuar organizasyonlarının sosyo- ekonomik önemi, uluslararası ve ulusal kongre turizminin temel özellikleri, ayrıca kongre organizasyonu faaliyetlerinde bulunan kurum-kuruluşların çalışmaları ve amaçları, kongre ve fuar organizasyonunda tüm aşamalarındaki hazırlık teknikleri ve süreçleri, kongre ve fuar organizasyonlarında finansal planlama ve tablolarının ilkeleri ve kongre ve fuar turizmi tanıtım ve pazarlama stratejileri incelenecektir.

 

Ders Kitabı

Aymankuy, Yusuf (2006). Kongre turizmi ve Fuar Organizasyonları. Detay Yayıncılık, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

Celil ÇAKICI, 2006. Toplantı Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara.

 

Turizmde Dış Tanıtım (2 0 2)

Tanıtım kavramı, tanıtım faaliyetleri, uluslararası tanıtım kavramı ve faaliyetleri, turistik uluslararası tanıtım faaliyetlerinin temel çerçevesi, tanıtım karması elemanları; reklam, halkla ilişkiler, propaganda, enformasyon ve lobicilik faaliyetlerinin temel amaç ve özellikleri, bölgesel tanıtım. Kültürel uluslararası tanıtım; kültür kavramı, kültürel uluslararası tanıtım faaliyetlerin turizm sektörüne sağlayacağı katkılar, siyasi uluslararası tanıtım; siyasi uluslararası tanıtımın ülke imajına etkisi, siyasi uluslararası tanıtım faaliyetleri, ekonomik uluslararası tanıtım faaliyetlerinin turizm sektörüne sağlayacağı katkılar, ekonomik uluslararası tanıtım; uluslararası tanıtımda kullanılabilecek ekonomik kaynaklar, ekonomik uluslararası tanıtım faaliyetlerinin turizm sektörüne sağlayacağı katkılar. Kültürel, siyasi, ekonomik ve turistik uluslararası tanıtım arasındaki ilişki.Turistik uluslararası tanıtımı olumlu yönden etkileyen faktörler,turistik uluslararası tanıtımı olumsuz yönden etkileyen faktörler,imaj kavramı, imajı ortaya çıkaran faktörler, imajı olumlu yada olumsuz yönde etkileyen faktörler, turizm hareketlilikleri ve imaj arasındaki ilişki, stratejik ve taktik planlama ile imaj ilişkisi, Türkiye’nin uluslararası tanıtım faaliyetlerinin geçmişi ve bugünü, belli başlı rakip ülkelerin uluslararası tanıtım faaliyetleri, Türkiye’nin uluslararası tanıtımının üstün ve zayıf yönleri, bölgesel tanıtımın Türkiye açısından değerlendirilmesi, Türkiye’de uluslararası tanıtım için örgütlenme (kamu ve özel sektör açısından değerlendirme), hedef pazara uygun tanıtım kampanyası planlamak.

 

Ders Kitabı

Necdet Hacıoğlu, Turizm pazarlaması,II. Baskı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1991

Yardımcı Ders Kitapları

- Tourism an Introduction, Ray Youell, 1998, Addison Wesley Longman Limited, Printed in Singapore

- Tourism, Principles, Practices, Philosophies. Robert W. McIntosh- Charles R. Goeldner. Sixth Edition. Usa,1990

- Mill, Robert C. ve Alastair Morison, The Tourism System. New Jersey. Prentice

Hall Inc,1992

- Middleton, Victor. Marketing In Travel and Tourism. Oxford. Butterworth-Heinemann Ltd,1994

 

 

Mesleki Yabancı Dil III (2 2 4 )

Mesleki İngilizce: Turizmin Tarihi ve Gelişimi; Turizmin Örgütlenmesi ve Yapısı; Seyahat Acentaları; Tur Operatörleri; Havayolu İşletmeleri; Deniz ve Nehir Seyahati; Karayolu ve Demiryolu Seyahati; Biletleme; Rezervasyon ve Sigorta; Bilgi Verme; Rehberlik; Turizm Pazarlaması; Turizmde Gelişmeler.

Ders Kitabı

High Season-English for the Hotel and Tourism Industry / Keith Harding & Paul Henderson

Yardımcı Ders Kitapları

Harding, K. and Henderson, P. (1995). High Season. Spain: Oxford University Press

Harding, K. (1999). Going International. Hong Kong: Oxford University Press.

 

Yabancı Dil III (4 0 4 )

Orta seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının tanımlanması, orta seviyede dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerilerine yönelik diyalog ve metin çalışmaları, mesleki terminoloji oluşturmaya yönelik kelime ve mesleki kalıpların işlenmesi.

Ders Kitabı

Headway Intermediate

Yardımcı Ders Kitapları

Farklı kitaplardan orta seviyede okuma parçaları, öğrenci çalışma kitabı ve kasetler.

 

 

VIII. YARIYIL

Turizm Sosyolojisi ( 2 0 2 )

Sosyolojinin Tanımı ve Konusu, Sosyolojinin Genel Amaçları, Sosyoloji ve Diğer Bilimler, Sosyolojide Yöntem ve Kullanılan Teknikler , Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler, Toplumsal Değişme, Sosyolojinin Turizm Olayına Yaklaşımı, Turizmin Topluma Etkilerini Belirleyen Temel Faktörler, Turizmin Ekonomik Etkileri, Turizmin Fiziksel Etkileri, Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri, Turizm ve Kültürel Değişim, Turistler Arasındaki İlişkilerin Boyutları, Turizm İletişimi ve Etkileşimdeki Kültürler, Semboller, Kültürlerarası Etkileşimde Turist Rehberlerinin Rolü, Turist-Yerel Halk Karşılaşmalarının Boyutları, Turizmde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Turizmde Yeni Bir Anlayış olarak Turizm Etiği, Kültür ve İletişim, Toplumsal Kategoriler ve Kalıp Yargılar, Türk Toplumunun Bos Zaman ve Tatil Etkinliklerinin Sosyolojik Nitelikleri, Türkiye'ye Gelen Turistlerin Bazı Toplumsal Özellikleri

Ders Kitabı:

Cevdet Avcıkurt, 2007. Turizm Sosyolojisi, , Detay Yayıncılık, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

Hasan Zafer Doğan, 2004. Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri, Detay Yayıncılık, Ankara.

 

Mezuniyet Projesi II (4 0 4)

Araştırılacak sorunları veya çözüm bulunacak konuyu tespit edebilme ve sınırlarını belirleyebilme, veri kaynaklarını tanıma, veri toplama ve analiz tekniklerini tanıma, analiz sonucunu yorumlayabilme ve bu konuların hepsini yazılı olarak ifade edebilme.

 

Ders Kitabı

Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

Kaptan, S. Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Yardımcı Ders Kitapları

Şencan, H. (1995). İşletmeciler ve İktisatçılar İçin Rapor Yazımı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını

Şencan, H. (2002). Bilimsel Yazım. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayını.

 

Turizm Politikası ve Planlaması (3 0 3)

Bir ülkedeki dış ve iç turizm ile ilgili temel kamu politikaları ve uygulamaları. Özellikle dış ve turizmin ülkedeki toplam turizm hareketleri içindeki yeri ve önemi, dış turizmi geliştirmek ve ülkede coğrafi olarak dağılımı uygun olarak sağlamak, turizm endüstrisinin teşviki, turistlere sağlanacak olanaklar, dış tanıtım konusundaki uygulamalar, geliştirilecek ürün politikalarının önemi vurgulanmaktadır. Turizm ile ilgili olarak Türkiye’de 5 yıllık plan dönemlerinde uygulanan turizm politikaları ve bunların sonuçlarının değerlendirilmesi, Türk turizminin dünya turizmine entegre olması ve dünya turizminden daha fazla pay alması yönünde geleceğe dönük olarak uygulanabilecek politikaların ve stratejilerin formülasyonu ders kapsamında yer almaktadır.

 

Ders Kitapları

Hasan Olalı, 1990.Turizm Politikası ve Planlaması, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları.

 

Mesleki Yabancı Dil IV (2 2 4 )

Rezervasyon, ön büro, otel hizmetleri, yiyecek-içecek servisi ve danışma hizmetleriyle seyahat acentaları ve tur operatörlüğü hakkında bilgi verilerek bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere dil temeli kazandırılması, Tüm yönleriyle ele alınan İngilizce dilbilgisi konularının ana dil-hedef dil arasındaki farklı ve benzer yönlerin ortaya çıkarılarak dilin daha bilinçli kullanılmasına imkan verilmesi, Dil öğretiminde çevirinin yeri ve önemi, çeviri yaklaşımları, güncel ve akademik konularda özgün İngilizce metinlerin Türkçe’ye çevrilmesi, Güncel ve akademik konularda özgün Türkçe metinlerin İngilizce’ye çevrilmesi, Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yetisinin kazandırılması, Öğrencilerin özgün İngilizce okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme, sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama.

 

Ders Kitabı

High Season-English for the Hotel and Tourism Industry / Keith Harding & Paul Henderson

Yardımcı Ders Kitapları

Harding, K. and Henderson, P. (1995). High Season. Spain: Oxford University Press

Harding, K. (1999). Going International. Hong Kong: Oxford University Press.

 

Seçmeli Yabancı Dil IV (2 2 4)

Orta seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının tanımlanması, orta seviyede dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerilerine yönelik diyalog ve metin çalışmaları, mesleki terminoloji oluşturmaya yönelik kelime ve mesleki kalıpların işlenmesi.

 

 

BÖLÜMDE OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER

 

Kültürel Etkinlikler (2 0 2 )

Ülkenin coğrafi konumu, bölgelerin kısa tarihleri, siyasal rejimleri ve ağırlıklı olarak kültürel özellikleri anlatılacaktır. Ders konusu ülke içerisinde yer alana bölgelerin demografik ve dinsel yapıları, sinema, edebiyat, güzel sanatlar, klasik ve popüler müzik alanında sembol haline gelmiş isimleri, doğal güzellikleri, önemli mimari eserleri, gelenekleri, içki ve mutfak kültürleri ayrıntılı incelenecektir.

 

 

Kültürel Çeşitlilik ve İletişim (2 0 2 )

Kültürel çeşitlilik ile iletişimin önemi, kültürel çeşitlilik kavramının önemini incelenir. Kültürel çeşitliliğin özellikleri, kültürel çeşitliliğin temel gerekliliği incelenir. Kültürel çeşitliliğin yerleşik kullanım değerleri incelenir. Kültürel çeşitlilik ile iletişimin değerlerini tartışılacaktır. Kültürel çeşitlilik ile iletişime yön veren kavramları incelenir. Kültürel çeşitliliğin işlevleri incelenir ve kültürel çeşitliliğe ilişkin çalışmaların sonuçları tartışılır.

 

Girişimcilik (2 0 2 )

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri.

Ders Kitabı

Ertekin, G. Y., Atış, C. ve Yurtsever, Ş. (2006). Girişimcilik. Ankara: Karahan yayınları

Yardımcı Ders Kitapları

Çetinkanat, G. (2004). Adım Adım Girişimcilik.Ankara: Elips Kitap

 

Rekreasyon ve Animasyon (2 0 2 )

Temel kavramlar, rekreasyon, animasyon teorisi, konaklama animasyonu, seyahat animasyonu, uygulamalı animasyon faaliyetleri.

 

Ders Kitabı

Hazar, A. Rekreasyon ve Animasyon.

Yardımcı Ders Kitapları

Hazar, M. Oyunla Eğitim.

Karaküçük, S. Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme.

 

Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama (2 0 2 )

Besinlerin içinde bulunan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin kimyası, özellikleri, kaynakları, sindirimi, emilimi ve metabolizması, gereksinmeler, aşırı ve dengesiz alım sorunları ile besinlerin enerji değeri, enerji harcaması, enerji dengesi ve dengesizliği sorunları beslenme ve sağlık etkileşimi boyutundaki konular kapsamında incelenir. Sağlıklı beslenme için gerekli besinlerin özelliklerini dengeli beslenme için gerekli günlük besin miktarları ve beslenme ilkeleri. Menü planı,planlamaya etki eden faktörler, misafirlerin sosyal ve ekonomik durumlarına uygun menülerin, standart reçetelerin ve porsiyonların oluşturulması.

 

Ders Kitabı

Türkan, C. (2007). Turizmde Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitapları

Whitney, E. & Rolfes, S. R. (2007). Understanding Nutrition. (11th ed.). USA: Wadsworth Publishing.

Bulduk, S. (2005). Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama. Ankara: Detay Yayıncılık.

Baysal, A. (2009). Beslenme.(12. Baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.

 

Uluslararası Mutfak (2 0 2 )

Mutfak bilgisinin kazandırılması, Dünya mutfaklarının ve farklı mutfaklarda yer alan yiyeceklerin gruplandırılması, özellikleri, çeşitleri ve pişirme yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kitabı

Boyut Yayın Grubu. (2007). Dünya Yemekleri Serisi. İstanbul: Boyut Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitapları

Gürbüz, B. (2007). Dünya Mutfağı. Ankara: Detay Yayıncılık.

Fumey, G. & Etcheverria, O. (2007). Dünya Mutfakları Atlası. NTV Yayınları.

 

Alternatif Turizm (2 0 2)

Bir endüstri biçimi olarak İkinci Dünya Savaşı Sonrasında ivme kazanmaya başlayan turizm olgusu, 1970’li yıllarda, çalışma ve yaşama mekanlarındaki farklılaşmaya koşut olarak köklü değişimlere sahne olmuştur. Alternatif turizm bu köklü değişimlerin bir dışa vurumu olarak ortaya atılmış ve kısa sürede gelişmiş bir kavramdır. Alternatif turizm bir anlamda kitle turizminin neden olduğu olumsuzluklara bir tepki olarak ortaya çıkmış bir turizm anlayışıdır.

Bu başlık altında, 1970 öncesi turizm talebini oluşturan nesnel nedenler incelenecek ve alternatif turizmin ortaya çıkışını gerekli kılan temel nedenler, 1970 sonrasında gelişmeye başlayan Türk Turizmi gelişim serüveni bağlamında irdelenecektir. Alternatif turizmin bileşenleri olarak tanımlanabilecek kırsal turizm, ekoturizm, sorumlu turizm gibi kavramlar ve bunların Türk Turizmi için ifade ettiği anlamlar tartışmaya açılacaktır.

Ülkemizin sahip olduğu turizm potansiyeli alternatif turizm kavramı kapsamında değerlendirilerek bugüne ve geleceğe yönelik politikalar oluşturulmaya çalışılacaktır.

Turizm ve Çevre (2 0 2 )

Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramları, Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi, Turizm ve çevre dengesi, Türkiye’de turizm ve çevre politikaları ve ulusal-uluslararası standartları incelenecektir.

Ders Kitabı

Kahraman, Nüzhet, Türkay Oğuz (2009) Turizm ve Çevre, Detay Yayıncılık, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

Güler, Çağatay (2008) Turizm ve Çevre, Yazıt Yayıncılık.

 

Beslenme ve Diyet (2 0 2 )

Besinlerin besin öğesi içerikleri, işleme ve pişirme yöntemleri, geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuarda uygulanması. Sağlıklı beslenme için gerekli beslenme ilkelerine uygun olan diyetler incelenecektir.

Ders Kitabı

Baysal, A. (2009). Beslenme.(12. Baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitapları

Whitney, E. & Rolfes, S. R. (2007). Understanding Nutrition. (11th ed.). USA: Wadsworth Publishing.

Bulduk, S. (2005). Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama. Ankara: Detay Yayıncılık.

Türkan, C. (2007). Turizmde Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama. Ankara: Detay Yayıncılık.

 

20.yy Dünya Tarihi (2 0 2 )

19. yüzyıldan günümüze kadar dünyada ve Türkiye’de meydana gelen gelişmeler, bu dönemde dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini ve Türkiye’nin 20. yüzyılda dünya olaylarındaki rolünü incelenecektir. Küreselleşen dünyada, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olayların çok boyutluluğunu ve karmaşıklığını, farklı bakış açıları ele alınacaktır.

Ders Kitabı

Winock, Michel. Aydınlar Yüzyılı. Boğaziçi Yayınları.

Yardımcı Ders Kitapları

Mazower, Mark (2010). Karanlık Kıta: Avrupa’nın Yirminci Yüzyılı. Yapı Kredi Yayınları.

Ziyafet Organizasyonu ve Protokol Servisi (2 0 2 )

İşletme içi ve dışı yiyecek içecek hizmetlerinin önemi ve tanımı; Ziyafet ve ikram hizmetlerinde yönetim şekli ve yönetim fonksiyonları; Ziyafetlerden beklenen faydanın sağlanması için yapılması gerekenler; Ziyafet ve ikram hizmetlerinin satış ve pazarlanması. Protokol kurallarına uygun davranışlar ve servis becerisi.

Ders Kitabı

Yaşar Yılmaz, Ziyafet organizasyonu ve yönetimi: Detay yayıncılık, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

Yaşar Yılmaz, Servis Tekniği ve Yönetimi, : İnce, Balıkesir, 1989

 

Turizm İşletmelerinde İletişim ve Müşteri İlişkileri (2 0 2 )

Mesleki İletişimin Temel Kavramları ve Turizm İletişimi Destekleyen Teknikler Turizm İşletmelerinde Yazılı İletişim Turizm İşletmelerinde Sözlü İletişim Turizm İşletmelerinde İletişimde Mekân ve Beden Dili Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri Tatmini Müşteri Sadakati İlişkisel Pazarlama Müşteri Hizmeti Müşterilerle İletişim Müşteri Kazanma ve Elde Tutma Müşteri Şikâyetleri İşletmede Müşteri İlişkileri Yönetiminin Oluşturulması Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkilerinin Ölçümü, Müşteri İle İletişim ve Sosyal Davranışlar.

Ders Kitabı

Aktepe, Cemalettin, Mehmet Baş ve Metehan Tolon (2009). Müşteri İlişkileri Yönetimi: Detay yayıncılık, Ankara.

 

Turizm İşletmelerinde Kariyer Gelişimi (2 0 2 )

Örgüt Kuramları ve Kariyer, Kariyer ile İlgili Kavramlar Kariyer Yaklaşımları Yaşam-Kariyer Aşamaları ve İlişkisi Kariyer Planlaması, Önemi, Kapsamı ve Amacı Kariyer Planlama Yöntemleri Kariyer ve Kariyer Planlaması Engelleri Kariyer Geliştirme Sistemleri Kişisel ve Örgütsel Kariyer Geliştirme Yönetsel ve Örgütsel Değişim ve Gelişimlerin Kariyere Etkisi Çalışma-İş-Kariyer İlişkisi Kariyer Danışmanlığı Kariyer Planlamasında Güncel Uygulamalar Kariyer Planlamasında Özel Durumlar.

Ders Kitabı

Erdoğmuş, Nişhat (2003). Kariyer Geliştirme Kuram ve Uygulama. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

 

Turizmde Etik (2 0 2 )

Etik Kavramı Turizm ve Etik Etiğin Gelişim SüreciEtik Sistemi ve Etik Türleri Temel Etik İlkeleri Etik Standartları Etik Kodları Turizmde Uluslararası Etik Kodları Etik Karar Verme Modelleri Etik Sorunlar

Ders Kitabı

Kozak, Meryem Akoğlan, Hatice Güçlü (2009). Turizmde Etik, Kavramlar, İlkeler, Standartlar. Detay yayıncılık, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

Latif, Hasan, Gazi Uçkun ve Seher Uçkun (2004). Turizmde Etik. Sakarya Kitabevi.

 

Turizmde Ulaştırma Sistemleri (2 0 2 )

Ulaştırmanın turizm ve turizmin gelişmesiyle ilişkileri, Ulaştırma şebekesinde ekonomiklik ile ilgili değerlendirmeler, Tarifeli ve tarifesiz seferlerin özellikleri, Ulaştırma politikasında az gelişmişlik kısır döngüsü kavramı, Çeşitli ulaştırma sistemlerinin birbiriyle karşılaştırılması, Ulaştırmanın turizmden nispi bağımsızlığı ve bunun yarattığı sorunlar, Turizmde ulaştırma şokları ve bunlar karşısında alınabilecek önlemler, Ulaştırma sektörüne devlet müdahaleleri, tarihsel gelişimi ve sonuçları

Ders Kitabı

Ahipaşaoğlu, Suavi ve İrfan Arıkan (2003). Seyahat İşletmeleri Yönetimi ve Ulaştırma Sistemleri. Detay yayıncılık, Ankara.

 

Sanat Tarihi (2 0 2 )

Sanat Tarihi Terimleri Turizm ve Sanat Tarihi ilişkisi Tarih Öncesi Dönemler Maden Çağı Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu Hitit Sanatı Frigya Sanatı Lidya Sanatı Urartu Sanatı Doğu Sanatları Mezopotamya –Mısır Sanatı Antik Yunan Dönemi Sanatı Antik Roma Dönemi Sanatı Erken Hıristiyan Dönem ve Bizans Dönemi Sanatı İran, Hindistan, Çin, Japonya, Uzakdoğu, Eski Amerika Sanatları İslam Sanatı Selçuklular Sanatı Osmanlı Sanatı Çağdaş Türk Sanatı.

Ders Kitabı

Oktay;Türk Sanatı.Selçuklu ve Osmanlı Halıları,Çini ve minyatür Sanatı, İst. 1969Yetkin;

Yardımcı Ders Kitapları

S.K.; İslam Ülkelerinde Sanat, İstanbul, 1984.

Çoruhlu,Yaşar;Erken Devir Türk Sanatının ABC’si İst. 1978

 

Mezopotamya Tarihi (2 0 2 )

Prehistorik Çağlar'dan Babil'in yıkılışına kadar uzanan tarihsel süreç anlatılmaktadır. Öncü gelişmelerin ve uygarlıkların beşiği Mezopotamya, Coğrafi yapı, Mezopotamya Tarihinin Kaynakları, Mezopotamya'nın Tarihöncesi, Mezopotamya'da Tarihsel Sürecin Başlangıcı, Erken Hanedanlar Dönemi, Sami Toplumlarının Mezopotamya'ya Gelişi, Akkadlar, III. Ur Sülalesi (Yeni Sümer Devleti), Yeni Göçler ve Kent Devletleri, Hurriler, Amurrular, İsin-Larsa krallıkları, Eşnunna, Eski Assur Krallığı, Assur-Anadolu ticareti, Mari, Kassitler, Hurri-Mitanni Devlet, Orta Assur Krallığı, Önasya'da Büyük Göç Dalgaları ve Demir Çağı'nın Başlangıcı, Aramiler, Bir İmparatorluğun Doğuşu: Yeni Assur Krallığı ve Sanatı, Yeni Babil (Kalde) Krallığı gibi alt başlıklarda değerlendirilir

 

Ders Kitabı

Özcoşar, İbrahim (2010). Mardin Tarihi. Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları.

Yardımcı Ders Kitapları

Köroğlu, Kemalettin (2006). Eski Mazopotamya Tarihi; Başlangıçtan Perslere Kadar. İletişim Yayınları.

 

İlk Yardım ve Hijyen Bilgisi (2 0 2 )

Temel sağlık bilgi, Hijyen ve kişisel hijyen kuralları, acil üniteler, pozisyonlar, hasta ya da yaralının ihtiyaçlarını karşılama yöntemleri.

Ders Kitabı

Süzen B., İnan H. ( 2002 ), İlk Yardım, Birol Basın Yayın Dağıtım ve Ticaret, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

Ünsaldı T. ( 1994 ), İlk Yardım Ders Kitabı, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas.

Bilir N., Özvarış B.Ş., Yıldız A.Y.,(2000), Temel İlkyardım Bilgileri ve İlkyardım Eğitimi Becerileri Rehberi, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara.

Güler Ç.,Bilir N. (2000), Turizm Çalışanları İçin İlkyardım, Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara.

 

 

 

Yunan, Bizans ve Anadolu Sanatı (2 0 2 )

Yunan, Roma, Bizans Devri mimarisi ve mimari süslemesi konu edilmektedir. Anadolu genelinde Bizans Döneminde inşa edilmiş önemli yapılar, Bizans, Roma ve Yunan dönemlerine ait yapılar incelenecektir.

Ders Kitapları:

R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Middleseks 1965.

C. Mango, Byzantine Architecture, New York 1976.

T. Mathews, The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy, University Park, P.A. 1971.

S. Eyice, Son Devir Bizans Mimarisi, İstanbul 1980.

Carpenter, H. (2006). Antik Yunanda Sanat ve Mitoloji. İstanbul: Homer Yayınları.

 

Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri (2 0 2 )

Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindeki maliyet ilişkileri; Konaklama işletmelerinde maliyet yönetimi; Konaklama işletmelerinde maliyet teknikleri yöntemler, verimlilik ve uygulama.

Ders Kitabı

Aras, Haşim: Konaklama işletmeciliğinde yiyecek-içecek maliyet kontrolü, T.C. Turizm Bakanlığı 1993.

Yardımcı Ders Kitapları

AHLA: Food and Beverage Management. AHLA 2001.

Michael M. Coltman: Cost control fort he hospitality operation. 1989

Mitoloji (2 0 2 )

Mitoloji dersi kapsamında özellikle Yunan mitolojisi ve ona ait dinsel kimliklerin ve olayların hikayeleri ve sembollerini tanıtılması amaçlanmaktadır. Yunan mitolojisinin konusu, Yunan tanrılarının özellikleri , Yunan dininin özellikleri , Yunan dininde tapınaklar, rahipler ve kahinler, Helenlerle doğu arasındaki ilişkiler, Eski Yunan edebiyatının ilk eserleri Destanların basımı, Helen mitolojisine etki eden doğu destanları ve efsaneleri, 3. Kuşak tanrılar, Anadolu efsaneleri

Ders Kitabı

Erhat, A. (1997). Mitoloji Sözlüğü, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

Eyüboğlu, İsmet Zeki. (2007). Anadolu Mitolojisi. İstanbul: Der Yayınları.

Erdoğan, Bayram (2007). Türk Mitolojisi. İstanbul: Pozitif Yayınları.

Begenç, Cahit. (1967). Anadolu Mitolojisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

İndirkaş, Zühre (2007). Türk Mtosları ve Anadolu Efsanelerinin İzsürümü. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Celal Beydili. Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük. Yurt Kitap Yayın

Fast Food ve Franchising (2 0 2 )

Fast food işletmelerinin tarihi ve genel tanımı, servis türü, fast-food ürünlerinin enerji ve besin öğelerinin içerikleri, fast-food sistemi ile yapılan beslenmenin sağlıklı beslenme ile ilintisi.

Ders Kitabı

Ulaş, Dilber. Franchising sistemi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.

Avrupa Birliği ve Turizm (2 0 2 )

Avrupa Birliği'nin tarihsel olarak değerlendirilmesi, AB hukuku, turizm alanında AB kurumlarının organizasyonu, fonksiyonları ve özellikleri. Birliğin turizme hukuksal yaklaşımı ve ayırdığı bütçeler, Türkiye- AB turizm ilişkilerinin zayıf ve güçlü yönlerine göre ayrılması

Ders Kitabı

Dinçer, Füsun İstanbullu (2000) Avrupa Birliği'nde Turizm ve Uygulanan Politikalar. Der Yayınları.

 

Yönetim ve Organizasyon (2 0 2 )

Yönetimle ilgili kavramlar, zamanın yönetimi, bilimsel yönetim dönemi, yönetimin fonksiyonları gibi konular işlenecektir. Bu derste öğrenciler organizasyon teorileri hakkında bilgilendirilir. Bilindiği gibi çeşitli değişkenlerden etkilenen ve zamana uyabilmek için değişen organizasyon yapılarında çok çeşitli yaklaşımlar ve görüşler vardır. Geçmişten günümüze doğru gelerek yapıların yaklaşımların incelendiği bu ders öğrencilere geleceğe yorum getirebilme yeteneği kazandırarak günümüz organizasyon yapıları hakkında detaylı bir bilgi vermektedir.

 

Ders Kitabı

Efil, İ., Yönetim organizasyon. U.Ü. yayını 2000

Yardımcı Ders Kitapları

Eren, E., Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayıncılık, 2000

Şimşek, M. Ş., Yönetim Organizasyon, 2005

Can, H., Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, 2002

 

Evcil Hayvan Bakımı (2 0 2 )

Evcil hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin, görünümünü korumak ve bakımlarını yapmayı öğretmek amaçlanmaktadır. Evcil hayvanların, bakımı, fırçalanması, tüylerinin kesilmesi, tırnaklarının kesilmesi, banyo ve kulak temizliklerinin yapılmasını içermektedir

Ders Kitabı

J.Bıelakıewıcz, Gerilyn. Her Yönüyle Kitap Eğitimi, Püf Noktaları ve İpuçları. Arkadaş Yayınevi.

 

E-Ticaret (2 0 2 )

E-ticaret tanımı ve konseptleri, gelişimi, uygulamaları, modelleri, güvenliği, sipariş sistemleri, ödeme sistemleri, pazarlama çeşitleri, e-mağaza modelleri, Türkiye'deki uygulamaları, dünya ve Türki karşılaştırması, gelecekteki durumu. Elektronik Ticaret İçin Teknik Bileşenler, Teknik Roller, Uygulama.

Toplam Kalite Yönetimi (2 0 2 )

Toplam Kalite Yönetimi kavramları ve toplam kalite felsefesinin tarihsel gelişimi, çağda gelişim, verimlilik, Pazar payı ve kar, kaliteyi geliştirmek için gereken stratejiler, rekabet ve ilkelerinin ürün ve hizmetler üzerindeki etkileri, kalite kontrolünde temel ilkeler, kalite kontrol olasılık dağılımları, standartlar, denetim ve örnekleme, kalite çemberleri.

Ders Kitabı

Şale, İsmail (2005) Toplam Kalite Yönetimi. Seçkin Yayınları. Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

Şimşek, Muhittin (2001) Toplam Kalite Yönetimi. Alfa Basım Yayım Dağıtım.

 

Felsefeye Giriş (2 0 2 )

Felsefenin belli başlı alanlarının ve ana sorunlarının gözden geçirilmesi; felsefî bilginin ve objesinin özelliklerinin belirtilmesi; sosyolojinin araştırmalarında Bilgi Felsefesi problemlerinin incelenmesi; sosyal teorilerin özellikleri ve bunların doğa ve insan bilimlerindeki teorilerle karşılaştırılması.

Ders Kitabı

Arslan, Ahmet (2007). Felsefeye Giriş. Adres Yayınları.

Yardımcı Ders Kitapları

Mengüşoğlu, Takiyettin (2000) Felsefeye Giriş. Remzi Kitabevi.

 

İçki Teknolojileri (2 0 2 )

Alkollü ve alkolsüz içecekler: tarihçe, gelenekler ve içkilerin hazırlanışı. İçki servisi yöntemleri ve çeşitli içkilerle servisi, uyumlu olan yemekler ve yiyecekler. İçeceklerin duyusal değerlendirilmeleri. Yemek hazırlamada mutfakta kullanılan içecekler. Bar Yönetimi.

Ders Kitabı

Alptekin Sökmen, Konaklama ve Yiyecek İçecek İşletmelerinde Servis Tekniği ve Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

-Johannes Pries, Yiyecek ve içecek servisi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 1997

 

Turist Rehberliği (2 0 2 )

Turist Rehberliğine Giriş; Turist Rehberliğinin ve Tur Yönetiminin Tarihçesi; Tur ve Grup Çeşitleri; Tur Öncesi Hazırlık; turist Gruplarına Bilgi Verme; Hizmet Üreticileri ve Turistlerle İlişkiler; Turist Rehberliğinin Etik, Sosyal, Yasal ve Ekonomik Yönleri; Meslekle İlgili Örgütler ve Mesleğe Yönelik Diğer Kaynaklar.

Ders Kitabı

Ahipaşaoğlu, S. H. (2001). Turizmde Rehberlik. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitapları

Batman, O., Yıldırgan, R. ve Demirtaş, N. (2000). Turizm Rehberliği, Adapazarı: Değişim Yayınları.

Çimrin, H. (1995). Turizm ve Turist Rehberliğinin ABC'si. Antalya: Akdeniz Kitabevi.

 

Matematik (2 0 2)

Matematiğin temel kavramları (üstlü köklü çokluklar, logaritma, kümeler, bağıntı-fonksiyon, diziler-seriler, fonksiyonlarda limit, fonksiyonlarda süreklilik, süreksizlik, türev, türevin uygulamaları, fonksiyonların seriye açılımı ve belirsiz şekiller (Hospital kuralı) konuları okutulmaktadır. Belirsiz integraller, sınırlı integral, lineer cebir, çok değişkenli fonksiyonlar ve olasılık konuları okutulmaktadır.

 

İstatistik (2 0 2 )

İstatistik kavramı, istatistiksel tablolar, grafikler, ortalamalar, dağılma ölçüleri, dağılımlar, örnekleme dağılımı, hipotez testleri, korelasyon katsayısı, regresyon analizi, trend analizi, indeks sayılar, ki-kare dağılımı ve testi.

Ders Kitabı

Çil, B. (2004). İstatistik. Ankara: Detay Yayınları.

Yardımcı Ders Kitapları

Yüzer, A. F., Ağaoğlu, E., vd. (2003). İstatistik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Başar, A. (1999). Uygulamalı İstatistik. İstanbul: Akif Yayınları.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate