T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF GASTRONOMY AND CULINARY ARTS
  • /
  • COURSE CONTENTS IN BRIEF

COURSE CONTENTS IN BRIEF

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI KISA DERS İÇERİKLERİ

 

           

I. YARIYIL

Türk Dili I     (2  0  2)

Bu ders öğrencilere dilin durumunu ve önemini, dil-kültür ilişkilerini Türkçenin diğer diller arasındaki yerini, tarihi gelişimini ve yayılmasını öğretmek amacındadır.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I     (2  0  2)

Bu derste batı ve Türk kültürlerinin karşılaşması sonucu oluşan politik, sosyal, kültürel ve sosyo psikolojik problemler nedeniyle Osmanlı İmparatorluğunun çökme ve dağılma sürecine bir reaksiyon olarak doğmuş reform hareketleri, Osmanlı İmparatorluğundan ulus devlete geçiş sürecindeki politik olaylar, ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından yönetilen kurtuluş hareketi sonucu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu incelenmektedir.

Ders Kitabı

 

 

İnsan, Toplum ve Medeniyet      (2 0 2 )

İnsanın tarihsel serüvenini şekillendiren sosyo-kültürel, dini, siyasal ve ekonomik değişimler, dönüşümler, yıkımlar, çatışmalar ve etkileşimler incelenecektir. Medeniyet kavramının tanımı, Bir medeniyetin kurucu unsurlarının neler olduğu incelenecektir. Tarihte süreklilik; tarihte ilerleme ve gerileme kavramları açıklanacaktır.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Gastronomiye Giriş     (3  0  3)

Gastronominin tanımı ve kapsamı, Gastronominin bilimsel ve sanatsal boyutları, mutfak sanatının tarihsel gelişimi, ağırlama endüstrisinin bir boyutu olarak gastronomi,  gastronomi ve turizm ilişkisi.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Genel Turizm                (3 0 3)

Turizm İşletmeciliği alanında eğitim gören üniversite ve yüksekokul öğrencilerine, son yıllarda dünyada ve Türkiye’de önemi giderek artan turizm olayı ile ilgili temel kavramların ve bilgilerin kazandırılması, dolayısı ile öğrencilerin turizm konusunda bilim ve teknolojik gelişmeleri küresel boyutta izleyebilmelerini sağlamak bu dersin amacını oluşturmaktadır. Dersin amacına uygun olarak, turizme giriş niteliği taşıyan, turizmin tarihçesi ve gelişimi, turizmin sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik yönleri ile ilgili temel kavramlar, tanımlamalar ve sınıflamalar, öğrencinin kavram kargaşasına düşmemesi için belli bir sistematik içerisinde ele alınmaktadır. Bu dersin başarıyla tamamlanmasıyla öğrenciler, turizmin temel kavramlarını öğrenmiş ve bu konularla ilgili basit sorulara cevap verebilecek seviyeye ulaşmış olacaklardır.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Araştırma ve Sunum Teknikleri       (2  0  2)

Öğrencilerin değişik konularda araştırmalar yapmaları, dersler için hazırladıkları ödevleri, geliştirdikleri tezleri ya da projeleri yazılı ve sözlü olarak sunarken uymaları gereken kurallar (standartlar) hakkında kendilerini bilgilendirmek, özellikle bilimsel araştırma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kullanılan kaynakların yazılması konusunda sürekli akılda tutulması gereken bilgileri öğretmek ve belli düzeylerde araştırma formasyonu (biçimlenme) ve kültürüne sahip olmalarını sağlamaktır.

Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, bilimle ilgili temel kavramlar, bilimsel araştırma ve araştırma süreci, araştırmanın yöntemleri, bilgi toplama yöntemleri, genel yazım ve imlâ kuralları ve yazılacak raporların (tez, proje, ödev) biçimsel yapısı hakkında bilgi sahibi olacak ve bu bilgilerini etik kurallar çerçevesinde gerek yazılı gerekse sözlü sunum sırasında kullanabileceklerdir.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

II. YARIYIL

 

Türk Dili II    (2 0 2)

Dil, isim, sıfat, zarf, cümlenin öğeleri, hece çeşitleri, kompozisyonda planın önemi, rapor hazırlama.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi     (2 0 2)

Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeler, T.B.M.M’ de gruplar, Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet’inin dış politikası (1923-1938).

Ders Kitabı

 

 

İnsan, Toplum ve Medeniyet II     ( 2 0 2 )

Düşünce ve bilim tarihini nasıl okunulması gerektiği, İslam ve Batı düşünce tarihindeki temel paradigmaların neler olduğu, Modern dünyanın oluşum sürecinde etkili olmuş sosyal ve siyasal hareketlerin neler olduğu, Modernlik, milliyetçilik, feminizm, etnik kimlik ve ulus-devlet gibi kavramlar nasıl tanımlanacağı incelenecektir. Bu olguların tarihsel süreç içinde nasıl ortaya çıktığı ve toplumsal alanda nasıl bir etkinlik alanı oluşturdukları incelenecektir.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Hijyen ve Sanitasyon       (3  0  3)

Hijyen ve sanitasyon tanımı ve temel kavramlar, mikroorganizma ve sanitasyon ilişkisi, gıda kaynaklı tehlikeler ve hastalıklar, personel hijyeni, su hijyeni, yiyecek içecek işletmelerinde uyulması gereken hijyen kuralları, işletme dizaynı, zararlı ve haşere kontrolü, temizlik ve temizlik maddeleri, dezenfeksiyon ve dezenfektanlar, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ön gereksinim programları ve HACCP) konularında bilgi verilmesi ve deneyim kazandırılması.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Beslenme İlkeleri       (3  0  3)

Bu ders kapsamında beslenmenin öneminin, besin öğelerinin öğrenci tarafından öğrenilmesi ve menü planlarken bu besin öğelerine dikkat etmesi amaçlanır. Ayrıca yiyecek ve içecek işletmelerine uygun menü planlama becerisinin kazanması hedeflenir. Beslenmenin tanımı, önemi ve beslenme çeşitleri anlatılır. Öğrencilerini besin öğelerini (yağlar, karbonhidratlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve su) tanıması sağlanır. Bu besin öğelerinin bileşimi, sindirimi ve fonksiyonlarının anlatılır. Beslenme açısından besin öğelerinin kullanımına ve hangi gıdalarda hangi besin öğlelerinin ağırlıklı olarak bulunduğuna değinilir. Metabolizmanın ve bazal metabolizmanın tanımı yapılır. Günlük enerji gereksinimi ve günlük enerji gereksinimini etkileyen faktörlere değinilir. Öğrencinin enerji gereksinimini hesaplaması sağlanır. Daha sonra menünün tanımı ve tarihine giriş yapılarak menünün planlamanın öneminin öğrenciye aktarılması sağlanır. Menü çeşitlerinin neler olduğu ve menü planlarken nelere dikkat edilmesi gerekildiği anlatılır. Menülerde enerji değerinin hesaplanması yapılır. Örnek menüler oluşturulur.

Ders Kitabı

 Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Temel Mutfak Bilgisi   (1  2  2)

Bu dersin amacı temel mutfak eğitimi, mutfak organizasyonu, mutfak ekipmanları ve güvenli kullanımı, ön hazırlık, bıçak bakımı ve kullanımı, doğrama teknikleri ve çeşitleri, pişirme yöntemleri gibi tüm ders yılı boyunca uygulama derslerinde faydalanılacak temel bilgileri kazandırmaktır. Dersin sonunda öğrenci temel mutfak tekniklerini öğrenmiş olacak ve mutfak sektöründe başlangıç seviyesinde çalışabilecek duruma gelecektir.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

III. YARIYIL

 

Mutfak Uygulamaları  (Soğuk Mutfak)     (2  2  3)

Soğuk mutfak uygulamaları uluslar arası ve geleneksel soğuk mutfak uygulamalarını kapsamaktadır. Öğrencilere soğuk olarak servis edilen yiyecekleri hazırlama ve sunma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Soğuk olarak servis edilen yiyeceklerin (ordövrler, kanepeler, salatalar, soğuk soslar, zeytinyağlılar, şarküteri ürünleri, zeytinyağlılar, mezeler vb.) hazırlanması, süslenmesi ve sunumunu kapsamaktadır. Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler soğuk mutfağın ne olduğunu açıklar, hangi ürünlerin olduğunu listeler, bu ürünlerin birçoğunu hazırlar ve benzer reçeteler geliştirir.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Yiyecek İçecek İşletmeciliği        (3  0  3)

Yiyecek içecek sektörü yapılanması, yiyecek içecek işletmelerinin kurulum aşamaları, organizasyon yapısı,  Çalışanların görevleri ve sorumlulukları.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Gıda Güvenliği ve Mevzuatı     (3  0  3)

Gıda Güvenliğinin kapsamı, Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki gıda güvenliği politikaları ve uygulamalar, yeni yaklaşımlar, gıda güvenliği konusunda çalışan uluslararası kuruluşlar ve çalışma alanları, Türkiye’deki gıda güvenliği mevzuatı (kanun, yönetmelik, tebliği ve standartlar), Gıda güvenliği konusundaki standartlar, Avrupa Birliği Gıda Mevzuatı.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Turizm Ekonomisi    (2 0 2)

Turizm Ekonomisi ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm ve Kalkınma İlişkisi; Turizmin ekonomik Etkileri; Turizm Talebi; Turizm Arzı; Turizmde Piyasa Çeşitleri; Turizmde Arz Talep Dengesi ve Fiyat Oluşumu; Turizmde Yabancı Sermaye ve Çokuluslu İşletmeler; Türkiye Ekonomisinde Turizmin Yeri.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

 

IV. YARIYIL

 

Mutfak Uygulamaları II (Etler, Sebzeler, Çorbalar)      (2  2  3)

Etler, sebzeler ve çorbaların sınıflandırılması ve hazırlanması. Menü uygulamaları ve hazırlanması.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Yiyecek İçecek Servisi    (1  2  2)

Yiyecek ve içecek servis yöntem ve teknikleri, yiyecek ve içecek sunumları bilgisi, yiyecek ve içecek sunumunun önemi, yiyecek ve içecek servis ve sunumunda önemli hususlar.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

 

 

Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü      (1  2  2)

Bir işletmede yiyecek ve içeceklerdeki gelir ve giderlerin her kaleminde ve aşamasında, her işlemin proses ve personel analizinde baştan sona kadar kontrollerin yapılarak, aksaklıkların-kaçakların-sistemsizliğin, yanlış uygulamaların, denetimsizliğin, ihmalin, zaman ve maddi kaybın, prosedür ve politikaların oluşturduğu sistemle işin ve görevin tanımlanması ve raporlama disiplini ile izlenmesi sonucu oto kontrollü kurumsal yapının oluşturulup, bunun neticesinde profesyonellik, uzmanlık, bilgi birikimi ile sürekli iyileştirmelerin ve toplam verimliliğin artırılması işlevidir.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Özel Beslenme Mutfakları     (3  0  3)

Vejetaryen beslenenler, gebeler, bebekler, sporcular, askerler, düşük kalorili besinlere ihtiyaç duyan kişiler, vegan beslenenler, glutensiz mutfak, gıda intoleransı ve alerjisi olan kişiler için beslenme, şeker hastaları için beslenme

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

V.YARIYIL

 

Mesleki İngilizce I        (1  2  2)

Mesleki Yabancı Dil I dersi, bölüm öğrencilerinin alanlarına özgü yabancı dil becerilerinin geliştirecek bir derstir. Dersin amacı, öğrencilere alanları ile ilgili yabancı dil jargonunun kazandırılmasıdır. Ders, öğrencilere alanlarında yararlı olacak, yabancı dildeki kelimeleri, terimleri diyalogları ve alan ile ilgili yabancı dildeki okuma parçalarını kapsamaktadır.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

Mutfak Uygulamaları III (Temel Hamur Teknikleri)     (2   2  3)

Temel hamur hazırlama teknikleri, ekmek, kek, bisküvi ve kurabiye gibi hamurlardan hazırlanan ürünler ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye; çeşitli yöntemlerle hamur çeşitlerini yapma ve bu hamurlardan ürünler hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

VI. YARIYIL

 

Mesleki İngilizce II       (1  2  2)

Mesleki Yabancı Dil I dersi, bölüm öğrencilerinin alanlarına özgü yabancı dil becerilerinin geliştirecek bir derstir. Dersin amacı, öğrencilere alanları ile ilgili yabancı dil jargonunun kazandırılmasıdır. Ders, öğrencilere alanlarında yararlı olacak, yabancı dildeki kelimeleri, terimleri diyalogları ve alan ile ilgili yabancı dildeki okuma parçalarını kapsamaktadır.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Mutfak Uygulamaları IV ( Dünya Mutfakları)     (2  2  3)

Dünya mutfakları uygulamalı dersinde öncelikle uluslar arası mutfakların tanımı ve özellikleri daha sonra ise dünya mutfak kültürlerinin etkileşimleri incelenmektedir. Dünya mutfakları reçeteleri ile tipik yiyeceklerin hazırlanması amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrencinin dünya mutfakları uygulamalarına hakim olması ve pişirme teknikleri becerilerinin kazanması amaçlanmaktadır.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

VII. YARIYIL

 

Mesleki İngilizce III    (1  2  2)

Mesleki Yabancı Dil I dersi, bölüm öğrencilerinin alanlarına özgü yabancı dil becerilerinin geliştirecek bir derstir. Dersin amacı, öğrencilere alanları ile ilgili yabancı dil jargonunun kazandırılmasıdır. Ders, öğrencilere alanlarında yararlı olacak, yabancı dildeki kelimeleri, terimleri diyalogları ve alan ile ilgili yabancı dildeki okuma parçalarını kapsamaktadır.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İleri Pastacılık ve Süsleme Sanatı   (1  2  2)

İleri düzey pastacılık ve süsleme sanatı dersinde, pasta yapımında ve süslemesinde kullanılacak malzemelerin tanıtılması, keskin kenarlı pastaların tanıtılması, pastacılıkta kullanılan temel krema ve şurupların tanıtılması, sıvama için kullanılacak ganajın tanıtılması, keklerin katlandırılması, renk skalası ve şeker hamurunun renklendirilmesi ve diğer ileri düzey pastacılık konularının uygulanmaları amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrencinin ileri düzey uluslar arası pastacılık teknikleri ve süsleme sanatında ustalık kazanması amaçlanmaktadır.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

VIII. YARIYIL

 

 

İşbaşında Mesleki Uygulama (Staj)    (0  20  10)

Bu programda okuyan öğrencilerin dört yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır. Dersin amacı üniversite eğitiminde kazanılan bilgi ve becerilerin gerçek işyeri uygulamaları ile yapılandırılmasına fırsat sağlamak ve öğrencilerin işyeri tutumlarını geliştirmektir.

 

Bitirme projesi/tezi  (0  4  2)

Bitirme projesi olarak seçilen konuda bilimsel kurallara göre araştırma yapma ve rapor yazmak ve hazırlanan projenin jüri önünde savunulması ve uygulamalı sunumları. Dersin amacı üniversite eğitiminde kazanılan bilgi ve becerilerin gerçek işyeri uygulamaları ile yapılandırılmasına fırsat sağlamak ve öğrencilerin işyeri tutumlarını geliştirmektir.

 

 

BÖLÜMDE OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER

 

İngilizce Yazma Becerileri I     (1  2  2)

Presentation Skills I: Developing necessary presentation skills, Good Study Habits: Developing good study habits, Time Management: Improving time management skills, Brainstorming/ Collaborating in a Team: Using brainstorming effectively, Student Presentations I: Practicing presentation skills

Writing a Resume: Learning how to write a proper resume, Stress Management: Learning the ways to deal with stress effectively, Networking: Using different sources to increase business connection, Email Etiquette: Learning how to write a proper email.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İngilizce Dil Bilgisi I      (1  2  2)

To be, Prep. of Place, Object Pronouns,        This/ That/ These/ Those, Possessive Adj., There is/are, Possessive ‘s, Wh- questions, Simple Present Tense, Adverbs of Frequency, Prep. of time, To be (Simple past), Simple Past (Irregular and Irregular), Present Continuous Tense, Simple Present vs Present Continuous, Future Tense (Will, Be going to)   

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

İngilizce Okuma Anlama Becerileri I         (1  2  2)

At the Bank, My family: Reading for gist, Recognizing text references, Different Lifestyles: Scanning the text for matching people with activities, Habits and Interests, Holiday Places: Scanning for specific information, Different Houses: Identifing key details in a text, How People Live: Scanning for specific information, No Car Zones: Scanning for specific information, Reading Houses and Hotels (2 texts): Reading and checking predictions, Teenagers: Completing a table with necessary information from the text, Alfred Hitchcock ,William Shakespeare: Recognizing text references, Leia, Mike and Nora: Scanning for specific information.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Alternatif Yabancı Dil Dilbilgisi-I  (Almanca)     (1  2  2)

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Alternatif Yabancı Dil Okuma Anlama Becerileri-I  (Almanca)     (1  2  2)

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde okuma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Alternatif Yabancı Dil Yazma Becerileri-I  (Almanca)     (1  2  2)

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde yazma becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Alternatif Yabancı Dil Dilbilgisi-I  (Rusça )      (1  2  2)

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Alternatif Yabancı Dil Okuma Anlama Becerileri-I  (Rusça)     (1  2  2)

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde okuma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

Dersin amacı ve kapsamına uygun içerikte hazırlanmış her türlü ders kitabı, dergi, makale, rapor ve internet ortamında kullanıma sunulmuş diğer dijital kaynaklardan yararlanılacaktır

 

Alternatif Yabancı Dil Yazma Becerileri-I  (Rusça)     (1  2  2)

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde yazma becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

Dersin amacı ve kapsamına uygun içerikte hazırlanmış her türlü ders kitabı, dergi, makale, rapor ve internet ortamında kullanıma sunulmuş diğer dijital kaynaklardan yararlanılacaktır

 

 

İngilizce Yazma Becerileri II    (1  2  2)

Revision (Writing a resume & Email Etiquette), Communication Skills & Negotiation, Non-verbal Communication, Active Listening Skills, Student Presentations 1,Student Presentations 1, Planning & Prioritizing, Critical Thinking & Decision Making, Problem Solving ,Cross –cultural differences

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İngilizce Dil Bilgisi II         (1  2  2)

Comparative & Superlative forms of adjectives, Countable / Uncountable, Some / Any / A few / A little, Present Perfect, for / since, just / yet, Present Perfect vs. Past Simple, Modals (Should, Must, Have to, Can, May, Might), Revision, Practice / revision of previous content, If type 0 + 1, Causative Verbs / Collocation, Relative clauses (Where / Which / Who), Phrasal Verbs,

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İngilizce Okuma Anlama Becerileri II      (1  2  2)

"Getting in touch through the ages" Making and checking predictions, "Who really invented the telephone and the radio?" Skimming for the main idea, "British artists living abroad" Scanning for specific information, "Andrew Cooper" Understanding the organization of a text, "Making holiday plans" Scanning for specific information, "Home from home" Scanning for specific information, "John the librarian" Reading and checking predictions, "Maggie and Tom" Understanding the organization of a text, "Easy English" Recognizing text references, "Welcome to Leicester" Scanning for specific information      

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Alternatif Yabancı Dil Dilbilgisi-II  (Almanca)     (1  2  2)

Orta düzeyde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Alternatif Yabancı Dil Okuma Anlama Becerileri-II  (Almanca)     (1  2  2)

Orta düzeyde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde okuma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Alternatif Yabancı Dil Yazma Becerileri-II  (Almanca)     (1  2  2)

Orta düzeyde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde yazma becerilerini geliştirmek.

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Alternatif Yabancı Dil Dilbilgisi-II  (Rusça )      (1  2  2)

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Alternatif Yabancı Dil Okuma Anlama Becerileri-II  (Rusça)     (1  2  2)

Orta düzeyde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde okuma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

Dersin amacı ve kapsamına uygun içerikte hazırlanmış her türlü ders kitabı, dergi, makale, rapor ve internet ortamında kullanıma sunulmuş diğer dijital kaynaklardan yararlanılacaktır

 

Alternatif Yabancı Dil Yazma Becerileri-II  (Rusça)     (1  2  2)

Orta düzeyde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde yazma becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

Dersin amacı ve kapsamına uygun içerikte hazırlanmış her türlü ders kitabı, dergi, makale, rapor ve internet ortamında kullanıma sunulmuş diğer dijital kaynaklardan yararlanılacaktır

 

 

 

İngilizce Yazma Becerileri III            (1  2  2)

The Sentence Subject + Verb order Punctuation (Capital letter, period, question mark, exclamation mark), The Paragraph The organization of ideas Topic sentence, supporting sentences, concluding sentence, How to Write a Topic Sentence, Staying on the Topic Relevant/Irrelevant supporting ideas Because, so, for example, How to Write a Concluding Sentence, Using Adjectives in Descriptions, Paragraph Writing: Brainstorming, listing, outlining, drafting, writing the final copy, Sequence Words in a Paragraph First, next, after that, then, finally, Identifying Facts and Opinions, Organizing Ideas to Write an Opinion Paragraph

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri III           (1  2  2)

Time Management: Listening for specific information, Formal/Informal uses of language: Listening for specific information, Climate change: Listening for specific information and completing a chart,

Design/Style: Listening and note taking for general comprehension, Financial management: Listening and note taking for diagram completion, Predictions for future: Listening to check predictions, Dreams: Listening for table completion, Leisure activities: Listening for specific information, How music affects our mood: Listening and ticking the correct information, Slow food organization: Listening for sentence and table completion.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İngilizce Okuma Anlama Becerileri III          (1  2  2)

Reading Skills: Providing the students with necessary reading strategies, Reading Skills: Providing the students with necessary reading strategies, Non-Fiction Text Features Chart, Fact or Opinion: Identifying facts from opinions, Skimming and Scanning, The History of The Restaurant: Putting the events into order, Favorite Music: Guessing the meaning of the new words from the context, A Thai Fashion Designer: Practicing what they have learnt about TS and MI, Taking Risks in Sports: Making predictions about the content of the text before reading, The World’s Strangest Hotels: Using visualization to help students remember the details in the text

 

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Alternatif Yabancı Dil Dinleme Konuşma Becerileri-III  (Almanca)     (1  2  2)

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Alternatif Yabancı Dil Okuma Anlama Becerileri-III  (Almanca)     (1  2  2)

İleri seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde okuma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Alternatif Yabancı Dil Yazma Becerileri-III  (Almanca)     (1  2  2)

İleri seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde yazma becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Alternatif Yabancı Dil Dinleme Konuşma Becerileri III  (Rusça )      (1  2  2)

İleri seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Alternatif Yabancı Dil Okuma Anlama Becerileri-III  (Rusça)     (1  2  2)

İleri seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde okuma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Alternatif Yabancı Dil Yazma Becerileri-III  (Rusça)     (1  2  2)

İleri seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde yazma becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

İngilizce Yazma Becerileri IV             (1  2  2)

How to write a descriptive paragraph, Process writing (descriptive paragraph), How to write a narrative paragraph, Process writing (narrative paragraph), Revision of descriptive and narrative paragraph, How to write an expository paragraph,  Process writing (expository paragraph), How to write a persuasive paragraph, Process writing (persuasive paragraph).

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri IV        (1  2  2)

"Hobbies" Listening for gist, "Cousines" Listening for gist.,  "Travel" Listening for gist., Music" Listening for gist., "Technology" Listening for gist., "Learning Languages" Listening for gist., "Sports" Listening for gist., "Social media" Listening for gist., "Friendship" Listening for gist., "Success and failure" Listening for gist., "Habits" Listening for specific information,  "Celebrities" Listening for specific information.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İngilizce Okuma Anlama Becerileri IV          (1  2  2)

"Cousines" Practicing sub-skills of reading, "Travel" Practicing sub-skills of reading, "Music" Practicing sub-skills of reading, Technology" Practicing sub-skills of reading, Sports" Practicing sub-skills of reading, Revision, "Social media" Practicing sub-skills of reading, "Friendship" Practicing sub-skills of reading, "History" Practicing sub-skills of reading, "Planet Earth" Practicing sub-skills of reading, UFOs" Practicing sub-skills of reading

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Alternatif Yabancı Dil Dinleme Konuşma Becerileri-IV  (Almanca)     (1  2  2)

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Alternatif Yabancı Dil Okuma Anlama Becerileri-IV  (Almanca)     (1  2  2)

İleri seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde okuma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Alternatif Yabancı Dil Yazma Becerileri-IV  (Almanca)     (1  2  2)

İleri seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde yazma becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Alternatif Yabancı Dil Dinleme Konuşma Becerileri IV  (Rusça )      (1  2  2)

İleri seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Alternatif Yabancı Dil Okuma Anlama Becerileri-IV  (Rusça)     (1  2  2)

İleri seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde okuma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Alternatif Yabancı Dil Yazma Becerileri-IV  (Rusça)     (1  2  2)

İleri seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde yazma becerilerini geliştirmek.

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İkinci Yabancı Dil Almanca I  (3  0  3) 

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İkinci Yabancı Dil I (Rusça)       (3  0  3) 

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İkinci Yabancı Dil  I      ( Fransızca)     (3  0  3) 

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

İkinci Yabancı Dil  I (İspanyolca)      (3  0  3) 

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Temel Bilgisayar Uygulamaları     (1  2  2)

Bilişim teknolojilerinin temelleri, Dijital yaşam kavramı, İşletim Sistemi, başlat Menüsü ve temel dosya yönetimi, Denetim masası, sistem ve güvenlik, İnternet, World Wide Web (www), Elektronik posta, arama motorları, E-ticaret, sosyal medya ve internette güvenlik, Kelime İşlemci - Kelime işlemciye ilk adımlar ve temel işlemler, Kelime İşlemci - Biçimlendirme (metin, paragraf, belge), Kelime İşlemci - Nesneler (tablo, resim, görüntü, grafik) ve yazdırma, Hesap Tabloları - Giriş, hücreler ve çalışma sayfaları, Hesap Tabloları - Biçimlendirme, formüller ve işlevler. Grafikler, sayfa yapısı ve çıktıların hazırlanması, Elektronik Sunum - Temel ayarlar, sunum oluşturma, Elektronik Sunum - Metin, görüntüler ve tablo, etik ve güvenlik

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Gıda Teknolojisi     (3  0  3) 

Bu derste öğrenciye gıdalarda bozulmanın nasıl olduğu, gıdalarda uygulanan muhafaza yöntemleri öğretili. Çeşitli gıda teknolojilerine üretim uygulamalarının (peynir, yoğurt, turşu, sucuk vb. ) gösterilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında gıdalardaki bozulma ve muhafaza yöntemleri (ısı ve soğuk uygulamasıyla, kurutarak, koruyucu maddelerle, fermantasyonla muhafaza) ve çeşitli gıdaların üretim teknolojileri anlatılır. Çeşitli gıdaların (yoğurt, peynir, salça, turşu, konserve, salça, meyve suyu, sucuk  vb) üretimine yönelik  tecrübe kazanır.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kalite Yönetim Sistemleri      (3  0  3) 

Kalite kavramı, kalitenin bileşenleri, kalitenin tarihsel gelişimi, kaliteyi etkileyen faktörler, Toplam Kalite Yönetimi ve ilkeleri, Akreditasyon, Standart ve standardizasyon, ulusal ve uluslararası standardizasyon kuruluşları, TS/EN/ISO 90001, 22000, 14001, OHSAS 18001, Kalite Geliştirme Araçları

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Davranış ve Görgü Kuralları     (3  0  3) 

Bu ders kapsamında insan davranışlarının öneminin, bu davranışların kişiye olumlu ya da olumsuz dönüşünü kavranması, bireyin hayatı boyunca dikkat etmesi gereken görgü kurallarını öğrenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu kuralları günlük hayatına ve iş yaşantısına aktarması hedeflenmektedir. Protokol kavramı, protokolde uyulması gereken kurallar, nezaket ve görgü kavramları anlatılır. Bu kavramların temelinde resmi davetlerde, toplantılarda dikkat edilecek noktalara değinilir. Telefonda konuşma, selamlaşma, el sıkma, oturma, yemek yeme vb. aktivitelerde uyulması gereken davranış ve görgü kuralları hakkında öğrenciye bilgi verilir. Kokteyller, resepsiyonlar ve diğer davetlerde uyulması gereken davranış ve görgü kuralları anlatılır.

 

 

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İçecek Kültürü     (3  0  3) 

Bu derste öğrencilerin içecek kültürünün tarihçesi ve ülkelerdeki içecek kültürleri hakkında bilgi sahibi olması, çeşitli içecek türlerini ve bunların hazırlanmasını öğrenmesi amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında İçecek kültürü ve tarihçesi, hangi yemeklerle ne tür içeceklerin servis edileceği, içecek türleri (gazlı içecekler, şerbetler, şalgam, ayran, kefir vb.) ve bunların üretimi, kahve kültürü, sıcak ve soğuk kahve yapımı, çay, bitki çayları ve değişik ülkelerdeki içecek kültürleri konuları anlatılmaktadır.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Sürdürülebilir Yiyecek-İçecek Hizmetleri   (3  0  3) 

Sürdürülebilir Yiyecek-İçecek Hizmetleri dersinde, yiyecek-içecek hizmetleri ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişki incelenecektir. Ders kapsamında ilk olarak sürdürülebilirlik kavramı irdelenecektir. Bunun ardından, yiyecek-içecek hizmetlerinde sürdürülebilir uygulamalarına değinilecektir. Dersin amacı öğrencilere, sürdürülebilirlik bilinci kazandırılması ve bunun iş hayatında uygulamaya geçirilmesine ilişkin bilişsel alt yapının oluşturulmasıdır.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İkinci Yabancı Dil Almanca II  (3  0  3) 

Orta düzeyde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İkinci Yabancı Dil II (Rusça)       (3  0  3) 

Orta düzeyde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İkinci Yabancı Dil  II      ( Fransızca)     (3  0  3) 

Orta düzeyde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

İkinci Yabancı Dil  II (İspanyolca)      (3  0  3) 

Orta düzeyde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Halkla İlişkiler      (3  0  3) 

Halkla İlişkilerin Tanımı ve Önemi, Toplam Kalite ve Halkla İlişkiler, Örgüt Kültürü ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerde İzlenen Amaçlar, Örnek Olay-I: Halkla İlişkiler Yönetimi Uygulamalarına Örnek Yerli Şirketler, Halkla İlişkiler Biriminin Örgütsel Yapısı, Halkla İlişkilerde Çalışanlarında Bulunması Gereken Özellikler, Halkla İlişkilerde Etik, Halkla İlişkiler Yönetimi, Örnek Olay-II: Halkla İlişkiler Yönetimi Uygulamalarına Örnek Uluslararası Şirketler, İşletmelerin Halkla İlişkiler Politikasında Hedef Kitle, Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları, Halkla İlişkilerde Etkin İletişim Becerileri ve Önemi, Halkla İlişkilerde Etkin Sunum Tekniği

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Otomasyonu     (1  2  2)

Turizm endüstrisinde kullanılan paket programlar ve merkezi rezervasyon sistemine dayalı uygulamalar. Yiyecek-İçecek İşletmeleri Bilgisayar Sistemleri ve Mutfak Programları uygulamaları

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği    (3  0  3) 

Genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda yanık, donma ve sıcak çarpmasında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım, hasta/yaralı taşıma teknikleri.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Yemek ve Mitoloji   (3  0  3) 

Klasik Yunan mitolojisi, dünya kültürleri mitolojileri, Yunan ve Roma mitolojisinde tanrılar ve kahramanlar, mitolojik anlatımların sanat eserlerine yansıması. Yemek ve kültür: kavramlar, kapsam ve özellikler, farklı yemek kültürleri, yemeğin tarihsel süreç içerisinde gelişimi ve değişimi, yemek kültürünü oluşturan ve biçimlendiren faktörler.  Tarih boyunca yemek kavramının gelişimi, teknoloji, uygarlıklar ve yemek ilişkisi.

Ders Kitabı

Mitologya, Edith Hamiton

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Örgütsel Davranış    (3  0  3) 

Kültür Kavramı, Kültür Türleri ,Süreçler ve Kültür Değişmeleri ,Kültür ve Davranış İlişkisi ,Kültürel İnançlar ve Değerler ,Örgüt Kültürü ,Örgüt Kültürü Modelleri, Örgütsel Davranış: Tanım, Konular, Tarihsel Süreç, Örgüt Kültürünün Önemi, Örgütlerde İletişim Türleri, Örgütlerde Güç ve Politika, Örgütsel Stres, Kaynakları ve Yönetimi, Örgütsel Çatışma, Örgütsel Davranışta Güncel Konular

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

Menü Yönetimi

Besinlerin içinde bulunan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin kimyası, özellikleri, kaynakları, sindirimi, emilimi ve metabolizması, gereksinmeler, aşırı ve dengesiz alım sorunları ile besinlerin enerji değeri, enerji harcaması, enerji dengesi ve dengesizliği sorunları beslenme ve sağlık etkileşimi boyutundaki konular kapsamında incelenir. Sağlıklı beslenme için gerekli besinlerin özelliklerini dengeli beslenme için gerekli günlük besin miktarları ve beslenme ilkeleri. Menü planı,planlamaya etki eden faktörler, misafirlerin sosyal ve ekonomik durumlarına uygun menülerin, standart reçetelerin ve porsiyonların oluşturulması.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Girişimcilik    (3  0  3) 

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması, Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

İkinci Yabancı Dil III (Almanca)      (3  0  3)  

İleri seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

 

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İkinci Yabancı Dil III (Rusça)     (3  0  3) 

İleri seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

İkinci Yabancı Dil III        (Fransızca)    (3  0  3) 

İleri seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

 

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)      (3  0  3) 

İleri seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

 

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Ziyafet Organizasyonu ve Protokol Servisi    (3  0  3) 

Bu ders kapsamında insan davranışlarının öneminin, bu davranışların kişiye olumlu ya da olumsuz dönüşünü kavranması, bireyin hayatı boyunca dikkat etmesi gereken görgü kurallarını öğrenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu kuralları günlük hayatına ve iş yaşantısına aktarması hedeflenmektedir. Protokol kavramı, protokolde uyulması gereken kurallar, nezaket ve görgü kavramları anlatılır. Bu kavramların temelinde resmi davetlerde, toplantılarda dikkat edilecek noktalara değinilir. Telefonda konuşma, selamlaşma, el sıkma, oturma, yemek yeme vb. aktivitelerde uyulması gereken davranış ve görgü kuralları hakkında öğrenciye bilgi verilir. Kokteyller, resepsiyonlar ve diğer davetlerde uyulması gereken davranış ve görgü kuralları anlatılır.

Ders Kitabı   

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Biyoçeşitlilik    (3  0  3) 

Ekosistem, kommunite,  popülasyon  flora ve vejetasyon kavramları, biyolojik çeşitlilik Türkiye flora ve faunasındaki zenginlik ve çeşitliliğin nedenleri, Türkiye flora ve faunasının genel özellikleri, Anadolu'nun zoocoğrafik önemi, endemik türlerin yayılışı ve nedenleri Türkiye florasındaki zenginlik ve çeşitliliğin nedenleri, Türkiye’ de botanik araştırmalarının tarihçesi, Türkiye’nin 0rman ağaçları ve tanıtımı, endemik bitkiler, Marmara ve Karadeniz bölgesi bitki örtüsü, Ege ve İç Anadolu Bölgesi bitki örtüsü, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi bitki örtüsü, Akdeniz bölgesi bitki örtüsü, Turistlerce en çok sorulan ağaç ve bitkiler, Türkiye Faunası-Hayvanlar, Türkiye Faunası-Anadolu Kaplanı, Geyik Türkiye Faunası-Kelaynak, Kangal Köpeği, Türkiye Faunası-Van Kedisi, Ankara Kedisi, Türkiye Faunası-Deniz Kaplumbağası, Anadolu’ya özgü diğer hayvanlar

Ders Kitabı

Alanı, WWF Türkiye, MAS Matbaacılık A. Ş. İstanbul.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Gıda Formülasyonu ve Duyusal Analiz    (3  0  3) 

Bu ders de öğrenciye duyusal analiz hakkın da bilgi verilmesi ve değişik ürünlerde uygulamalar yaparak tecrübe kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında Duyusal değerlendirmenin tanımı, tarihini, nasıl yapıldığı, kriterleri, kullanım alanları ve değerlendirme laboratuvarı nasıl kurulur, yerleşim düzeni anlatılmaktadır. Değişik ürünlerde tat, koku, renk, doku ve kıvam üzerine uygulama yapılmaktadır.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Yemek Fotoğrafçılığı ve Stilistliği    (3  0  3) 

Bu dersin içeriği görsel, yazılı, sosyal medya alanında ve sanatsal uygulamaların yer alacağı çalışma alanlarında uzmanlık sağlamak üzere ihtiyaç duyulacak teknik bilgiler ve uygulamada yer alan örnekler hakkında bilgilerden oluşacaktır. Öğrenciler yemek ve gıda endüstrisinde pazarlama ve iletişim alanı başta olmak üzere biçim, doku, denge, renk, hareket, bütünlük gibi temel tasarım kavramları ve sunum tabağı tasarımı hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tabak hazırlama, süsleme ve dekore etme. Yemek fotoğrafçılığına ilişkin temel bilgi ve beceriler.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Yiyecek İçecek Pazarlaması      (3  0  3) 

Pazarlama kavramına genel bakış, Turizm pazarı, Turizm Pazarlaması, Yiyecek İçecek işletmelerinde pazarlama, yiyecek-içecek işletmelerinin pazarlama çevresi analizi, yiyecek-içecek işletmelerinde fiyatlandırma, yiyecek-içecek işletmelerinde tutundurma, pazarlama faaliyetlerinin değerlendirilmesi.

Ders Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate