T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
  • /
  • ABOUT THE DEPARTMENT

T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY

ABOUT THE DEPARTMENT

2009 yılında kuruluş hazırlıklarına başlanan Bölümümüz 2010-2011 eğitim yılında lisans düzeyinde öğrenim vermeye başlamıştır. 2012-2013 eğitim döneminden itibaren, %30 İngilizce programıyla eğitime devam eden bölümümüz 2014 yılı Haziran ayında ilk mezunlarını vermiştir. Bölümümüzde 2013 Eylül ayından itibaren Yüksek Lisans programı kapsamında eğitim öğretim faaliyetleri başlamıştır. Doktora düzeyinde öğrenim vermek için 2019 yılı itibariyle Yüksek Öğretim Kurumu ile yazışmalar devam etmektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümünde kadrolu 1 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü kendisini iki bin yıllık Nisibis Akademisi’nin mirasçısı olarak görüp, çalışma alanlarının zenginliğiyle öne çıkmaktadır. Çalışma alanlarının zenginliği üç anabilim dalı içerisinde kendini göstermektedir. Akademisyenlerimiz, Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi ve İslam Felsefesi anabilim dalları altında çalışmalarını sürdürmektedir.  Bu üç anabilim dalı altında hem Batı Felsefesinin temel tartışma konuları ve akımları derslere yansıtılırken hem de Doğu felsefe geleneği sistematik bir biçimde ortaya konulmaktadır. Bölümümüz bunu yaparken, temel felsefe derslerinin yanı sıra, zengin seçmeli ders olanağı ile öğrencilerin kendi ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda düşünce dünyasını genişletmesine imkan vermektedir.
          

Bölümümüzde 2020-2021 eğitim döneminden itibaren hazırlık sınıfı kaldırılmıştır. Ancak 2019-2020 yılında kayıt yapan öğrenciler hazırlık sınıfını geçtikten sonra Lisans eğitimlerine başlayacaktır.

Felsefe Bölümü, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi çatısı altında lisans programını ircaa etmektedir. Bu programın birinci yılında; Felsefeye Giriş, İlkçağ Felsefesi, Varlık Felsefesi, Bilgi Felsefesi, Mitoloji ve Felsefe gibi programa hazırlayıcı temel dersler verilmektedir. İkinci yılda ise; Mantık, Etik, İslam Felsefesi, Ortaçağ Hıristiyan Felsefesi, Erken Dönem Modern Felsefe dersleri vardır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise Bilim Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Din Felsefesi, Alman İdealizmi, Tarih Felsefesi, Günümüzde Felsefe Akımları gibi felsefenin farklı alanlarında, öğrencilerin alması zorunlu dersler verilmektedir.
 
Bu zorunlu derslerin yanında, öğrenciler ikinci yıldan itibaren kendi ilgileri alanlarına göre birçok seçmeli ders alma olanağına sahiptirler. Bu seçmeli derslerden bazıları şöyledir: Eski Yunan Öncesi Felsefi Düşünce, Felsefe Metinleri, Helenistik Dönemde Felsefe, Platon ve Aristoteles, İslam Bilim Tarihi, Yahudi, Hıristiyan ve İslam İlahiyatları, Kelam, İşraki Felsefe, Süryanilerde Felsefe, Meşşailik, Hint Düşüncesi, Türk Düşüncesi, Osmanlı Dönemi Düşüncesi, Dinler Tarihi, Modern İslam Düşüncesi, İbni Rüştcülük, Ahlak Felsefesinin Temelleri, Pozitivizm ve Empirisizm, Feminist Felsefeler, Çağdaş Fransız Felsefesi, Hegel, Kant, Frankfurt Okulu, Zaman Felsefesi, Ekoloji Felsefesi, , Çin Felsefesi, Kültür Felsefesi, Eylem Felsefesi, Postmodernizm ve Postyapısalcılık.
 
Felsefe Bölümü’nde ayrıca İngilizce, Kürtçe, Arapça, Süryanice ve Farsça dilleri öğretilmekte ve bu dillerde ders alma olanağı bulunmaktadır.
 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Felsefe Anabilim dalında yüksek lisans düzeyinde dersler de verilmektedir. Öğrencilerin lisans programlarından edindiği temel bilgileri daha derinlikli olarak kullanacağı bu dersler, okunan metinler üzerinden tartışma ağırlıklı olarak gerçekleşmektedir. Öğrencilerin akademik ilgi alanlarına ve tez çalışmalarına uygun olarak seçebileceği bazı dersler ise şunlardır:
Metafiziğin Sorunları, Estetiğin Sorunları, Kürtçe Felsefe Terminoloji Çalışmaları, Fenomenoloji Metinleri, Feminist Felsefe, Zihin Felsefesinin Sorunları, Çağdaş Rus Düşüncesi, Tehafütler Geleneğinde Felsefe - Din İlişkileri, Meşşailik, Ortaçağ Hıristiyan ve İslam Felsefesi, Bilgi Felsefesinin Sorunları, Etiğin Sorunları, İlkçağ Felsefesi.
 

Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde hem Lisans düzeyinde hem de Yüksek Lisans düzeyinde öğrenciler mezun olabilmek için tez çalışması yaparlar. Öğrenciler ilgi duydukları konuyu bir öğretim üyesinin danışmanlığında, akademik kurallar çerçevesinde hazırlarlar. Lisans programında tezin başarılı bulunması tez danışmanının onayı ile gerçekleşirken, Yüksek Lisans programında ise en az üç öğretim üyesinden oluşan bir jürinin onayı gereklidir.
 

Zorunlu ve seçmeli derslerle öğrenciler, sadece söz konusu derslerden bilgi edinmeyi değil aynı zamanda elde ettikleri bilgi ile düşüncelerini ortaya koyma ve bunları savunabilme becerilerini de kazanırlar. Bu becerinin yanında karşılaştıkları sorunları çok yönlü görebilme ve analiz etme yeteneğini de edinirler. Öğrencilerin kurmuş olduğu Felsefe Topluluğu ise bu yeteneklerini dersler dışında da sürdürmelerini sağlamakta ve bölüm içi ve bölüm dışında da felsefe etkinlikleri düzenleyerek öğrencilere zengin tartışma olanağı sağlamaktadır. Felsefe Topluluğu ayrıca diğer üniversitelerdeki felsefe topluluklarıyla ortak etkinlikler düzenlemekte ve öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri paylaşma fırsatı sunmaktadır.
 
Felsefe Bölümü öğrencilerine bir meslek edindirmekten ziyade, kazandırdığı metin okuma-değerlendirme ve yazma; eleştirel ve yaratıcı düşünme ve kendini ifade etme becerileri sayesinde, sivil toplum kuruluşlarından, basın yayın kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede iş bulma olanağı sunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin edindikleri dil becerileri sayesinde, turizm sektörü de dahil olmak üzere çevirmenlik yapma şansı vardır. Bunun yanında Felsefe Bölümü mezunları, eğitim sertifikası (formasyon) aldıkları taktirde ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik; lisans üstü eğitimine devam ederek üniversitede akademisyenlik yapabilmektedir.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate