MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Administrative Forms

Administrative Forms

ADMINISTRATIVE  FORMS

 Personel Görev Tanım Formu 

Personnel Job Description Form

 Yetki Devri Formu 

Delegation of Authority Form

 Personel Dilekçe Formu 

Personnel Petition Form

 Personel İzin Talep Formu Personnel Leave Request Form
 Geçici Görevlendirme Talep Formu 

Secondment Request Form

 Görevlendirme Çalışma Planı Formu 

Secondment Work Plan Form

 İzin Bitimi Göreve Başlama Formu 

Re-joining after Leave Form

 Görevlendirme Sonrası Göreve Başlama Formu 

Re-joining after Secondment Form

 Ders Telafi Formu 

Course Compensation Request Form

 Gerekçeli Rapor Formu 

Reasoned Report Form

 Hizmet İçi Eğitim Programı Formu 

In-Service Training Program Form

 Kurumsal E-Posta Adresi Talep Formu 

Institutional e-Mail Address Request Form

 Araştırma Görevlisi Norm Kadroları İçin Talep Formu 

Request Form for Permanent Research Assistant Positions

 Asgari Kadro Sayısı İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu 

Request Form for Positions in Minimum Numbers

 Asgari Kadro Sayısını Aşan Ancak Norm Kadro Planlaması İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu 

Request Form for Positions Exceeding Minimum Numbers but in Permanent Position Planning

 Norm Dışı Kadrolar İçin Talep Formu 

Request Form for non-Permanent Positions

 Fakültelerde Ders Verecek Uygulamalı Birimde Görev Yapacak Öğretim Görevlileri Kadroları İçin 

For Lecturer Positions Teaching in Applied Units in Faculties

 Öğretim Elemanı Kadrosuna Başvuru Formu 

Application Form for Lecturer Positions

 Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Formu 

Application Form for Academic Member Positions

 Öğretim Elemanı Kadrosu İçin Sınav Tutanak Formu 

Exam Report Form for Lecturer Positions

 Öğretim Elemanı Kadrosu İçin Sınav Sonuç Formu 

Exam Result Form for Lecturer Positions

 Personel Kimlik Kartı Talep Formu 

Personnel I.D. Request Form

 Mal Bildirim Formu 

Declaration of Property Form

 Aday Memur Staj Değerlendirme Formu 

Probationary Employee Internship Assessment Form

 Devlet Memurları Yemin Belgesi 

Civil Cervant Oath Document

 Güvenlik Soruşturması Formu 

Security Clearance Form

 Akademik Personel Alımı Ön Değerlendirme Belge Kontrol Formu 

Pre-assessment Document Examination Form for Academic Staff Recruitment

 Akademik ve İdari Personel İlişik Kesme Formu 

Discharge/Exmatriculation Form for Academic and Executive Personnel

 Durum (Vukuat) Tespit Tutanağı 

Status (Incident) Determination Report

 Malzeme Teslim Tutanağı 

Material Delivery Report

 Jüri Üyesi Ücreti Talep Formu 

Juror Charge Request Form

 Mutemet Tayini Talep Formu 

Syndic Appointment Request Form

 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formu 

Academic Incentive Allowance Application Form

 Birim Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Onaylı Puan Tablosu  (excel) 

Score Table Approved by Unit Academic Incentive Application and Examination Committee

 Birim Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Onaylı Puan Tablosu  (word) 

Score Table Approved by Unit Academic Incentive Application and Examination Committee

 Birim Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Kararı 

Unit Academic Incentive Application and Examination Committee Decision

 Üniversite Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Onaylı Puan Tablosu 

Score Table Approved by University Academic Incentive Application and Examination Committee

 Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Onaylı Puan Tablosu 

Score Table Approved by University Academic Incentive Regulation, Supervision and Objection Committee

 Üniversite Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Kararına İtiraz Formu 

Objection Form to Academic Incentive Application and Examination Committee Decision

 Üniversite  Akademik Teşvik Komisyonu Teşvik Puanı Düzeltme Kararı 

University Academic Incentive Committee Score Readjustment Decision

 Öğretmenlik Uygulaması Çalışma Planı 

Teaching Practice Work Plan

 Uygulama Dersi İçin Akademik Danışman Görevlendirme Formu 

Academic Advisor Assignment for Applied Course Form

 Öğretmenlik Uygulaması Görev Bilgi Formu 

Teaching Practice Duty Information Form

 Aday Öğretmen Öğretmenlik Uygulaması Ders İçi Gözlem Genel Değerlendirme Formu 

Teacher Candidate Teaching Practice in-Class Examination General Assessment Form

 Uygulama Okulu Yönetici Ve Öğretmen Ek Ders Ücreti Çizelgesi 

Practice School Administrator and Teacher Additional Course Fee Chart

 Öğretmenlik Uygulaması Dersi Değerlendirme Formu 

Teaching Practice Course Assessment Form

 MAUSEM Program Öneri Formu 

MAUSEM Program Suggestion Form

 MAUSEM Kurs Başvuru Formu 

MAUSEM Course Application Form

 MAUSEM Eğitmen Eğitim İçerik Formu 

MAUSEM Instructor Training Content Form

 Öğretim Elemanları Ders Yükü Tespit Formu 

Lecturer Course Load Determination Form

 Bölüm-Program Dönemlik Ders Sorumlusu Atama Teklif Formu 

Department-Program Semester Instructor Assignment Proposal Form

 Öğretim Elemanı Ders Yükü Formu 

Lecturer Course Load Form

 Sürekli İşçi Mesai Takip Çizelgesi 

Permanent Worker Shift Tracing Chart

 Birim Hizmet Memnuniyet Anket Formu 

Unit Service Satisfaction Survey Form

 Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu 

Supplier Firm Assessment Form

 Faaliyet ve Değerlendirme Raporu (Profesör İçin) Formu 

Activity and Assessment Report (for Professors) Form

 Faaliyet ve Değerlendirme Raporu (Doktor Öğretim Üyesi için) Formu 

Activity and Assessment Report (for Assistant and Associate Professors) Form

 Faaliyet ve Değerlendirme Raporu (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İçin) Formu 

Activity and Assessment Report (for Lecturers and Research Assistants) Form

 Tebliğ Tebellüğ Belgesi Notification and Acknowledgement Document
 Kurumsal E-Posta Parola Sıfırlama Talep Formu 

Institutional e-Mail Password Reset Request Form

 Teknik İşlem Tutanağı 

Technical Operation Report

 Konferans Salonu Tahsis Talep Formu 

Conference Hall Allocation Request Form

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kullanıcı Açma Talep Formu 

Electronical Document Management System (EDMS) User Registration Request Form

 Birim Günlük Dezenfekte Temizlik Hizmet Cetveli 

Unit Daily Disinfection Hygiene Service Chart

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate