T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS COORDINATION UNIT
  • /
  • INSTRUCTION

INSTRUCTION

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ


Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 –
(1) Bu Yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar ve Mardin Artuklu Üniversitesine 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi vb. usullerle görevlendirilen araştırmacılar tarafından yönetilecek bilimsel araştırma projeleri ile Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık ve Sanatta Yeterlik için hazırlanan tez projeleri ve diğer projelerin seçimi, tekliflerinin hazırlanması, değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenler.

Dayanak
MADDE 2 –
(1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58’inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28’inci maddesine dayanılarak düzenlenen ve 26 Kasım 2016 tarih 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine İlişkin 10.11.2016 tarih ve 23 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 –
(1) Bu Yönergede geçen;
a) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişileri,

b) Bilimsel araştırma projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini

c) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP Koordinasyon Birimi): Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, Mardin Artuklu Üniversitesi araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve Rektörün bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimi,

d) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü): Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Mardin Artuklu Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönergede belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve Rektöre karşı sorumlu kişiyi,

e) Gerçekleştirme görevlisi: Özel hesap kapsamında yapılacak harcamalarda harcama yetkilisinin talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolü görevlerini yürütmek üzere harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişileri,

f) Harcamaların tasnifi: Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesi,

g) Harcama yetkilisi: Özel hesaptan harcama yetki ve sorumluluğuna sahip bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörünü,

h) Harcama yetkilisi mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan ve harcama yetkilisi tarafından her bir proje için yazılı olarak görevlendirilen kişi ya da kişileri

i) Komisyon: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve Rektörün bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyonu,

j) Muhasebe birimi: Mardin Artuklu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının muhasebe birimini,

k) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere karşı sorumlu olan yetkiliyi,

l) Özel hesap: Mardin Artuklu Üniversitesi bütçesinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre cari veya sermaye ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde muhasebe birimi adına açtırılan banka hesabını,

m) Proje ekibi: Proje yürütücüsü ile araştırmacıları,

n) Proje yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu ve 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi vb. usullerle görevlendirilen araştırmacıları,

o) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanını,

ö) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Araştırma Projelerine İlişkin Genel Esaslar

Komisyon
MADDE 4 –
(1) Bu Yönergede belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, Mardin Artuklu Üniversitesinde var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Komisyonda kararlar oy birliği ya da oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, Komisyon başkanının kullandığı oy belirleyicidir. Başkan, gerekli gördüğü durumlarda Komisyonu toplantıya çağırabilir

(2) Komisyon üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde, senatonun önerisi üzerine Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.

(3) Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bilimsel araştırma projeleri için her yıl başvuru ve değerlendirme takvimini belirlemek ve ilan etmek,

b) Proje başvurularının kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,

c) Sunulan proje, ara rapor ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi için gerektiğinde uzman görüşüne başvurmak ve yazılı görüş almak,

d) Desteklenen projelerin izlenmesi sürecinde, projenin niteliğine bağlı olarak altı ayda bir sunulacak ara raporları değerlendirerek proje desteğinin devam edip etmeyeceğine karar vermek,

e) Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ile sözleşme hazırlamak ve bunu BAP Komisyon Başkanının onayına sunmak,

f) Proje yürütücüsünün gerekçeli isteği doğrultusunda projelere ek süre veya ek kaynak verilip verilmeyeceğine karar vermek,

g) Ara raporların ve sonuç raporlarının geciktirilmesi ve ilgili raporların kabul edilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları belirlemek,

h) Gerektiğinde, önerilen veya yürütülen projelerin içeriği, yürütücüsü, araştırmacıları, bütçesi veya süresi ile ilgili değişiklik tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

i) Sözleşme ve Yönergeye aykırı hareket edilen projelerle ilgili yaptırımları belirlemek,

j) Bu Yönergenin 17. maddesine aykırı hareket edildiğinde uygulanacak yaptırımları belirlemek.

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü
MADDE 5 –
(1) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerini Mardin Artuklu Üniversitesi adına yürütür. Rektör tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönergede belirtilen usule uygun şekilde yapar ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörüne bağlı olarak gerekli görüldüğünde en fazla iki yardımcı atanabilir. Yardımcılar, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörünün önerisi Rektörün onayıyla görevlendirilir. Koordinatör yardımcıları, Koordinatörün bulunmadığı zamanlarda Koordinatöre vekalet eder. Koordinatör yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü, koordinatörlük bünyesindeki birine vekalet bırakabilir.

(3) BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) BAP Koordinasyon Biriminin program ve faaliyetlerini Yönerge ve Komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,

b) BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörünün öğretim üyesi olması halinde, Komisyon Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanlığına vekâlet etmek, (Koordinatörün öğretim üyesi olmaması durumunda ise Komisyon başkanına en yakın unvana sahip Komisyon üyesi başkanlığına vekalet eder.)

c) Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak,

d) Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak,

e) Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak,

f) Yürürlükte olan projeleri takip ederek onlarla ilgili her türlü işlemleri düzenlemek, uygulamaya konulacak yeni projeleri hakemlere göndererek alınan sonuçları Komisyona sunmak,

g) Birim ve Komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

h) Rektör ve ilgili rektör yardımcısına Komisyon ve birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak,

i) Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak.

Bilimsel Araştırma Projeleri
MADDE 6 - (1) Bilimsel araştırma projesi, tamamlandığında sonuçları ile alanında, bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal, sanatsal ve kültürel kalkınmasına yarar sağlaması beklenen, üniversite içi ve/veya dışı ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla yapılabilecek bilimsel çalışmalardır.

Proje türleri
MADDE 7- (1) Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından desteklenen proje türleri aşağıda yazılmıştır. BAP Komisyonu Yönergede belirtilen bu projelerin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir ve Mardin Artuklu Üniversitesi senatosu kararı ile yeni tür projeler ekleyebilir.

(a) Bilimsel Araştırma Projeleri: Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülen, bireysel, katılımlı, tek veya çok merkezli ve yurt içi/yurt dışı kuruluşların katılabileceği araştırma projeleridir

(b) Kongre, Çalıştay ve Sempozyum Projeleri: Bu projeler Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde veya ortaklığında düzenlenecek ulusal veya uluslararası bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirilmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı (veya elektronik ortamda yayımlandığı) projelerdir. Ayrıca Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarının ulusal ve/veya uluslararası kongre, çalıştay ve sempozyumlarda sunulması veya ulusal ve/veya uluslararası sanatsal etkinliklere aktif katılım için yapılacak harcamaları karşılamak üzere sunulan özel projeler de bu proje grubuna dahildir. Bu projeler kapsamında hangi giderlerin karşılanabileceği BAP Komisyonu tarafından belirlenir.

(c) Ek Destek Projeleri: TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı (DPT), Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları vb. kurum veya kuruluşlardan proje alan araştırmacıların çalışmalarına BAP Komisyonu tarafından belirlenen oranlarda destek verilen projelerdir.

(d) Lisansüstü Tez Projeleri: Bir yüksek lisans tez çalışmasına bağlı olan “Yüksek Lisans Tez Projesi” veya bir doktora tez veya sanatta yeterlik çalışmasına bağlı olan “Doktora Tez veya Sanatta Yeterlik Projesi” şeklinde olabilir. Bu projelerin yürütücüsü, tez danışmanıdır. Ancak, tez danışmanı başka bir üniversiteden ise ikinci danışman görevini üstlenecek Mardin Artuklu Üniversitesinden bir öğretim üyesi proje yürütücüsü, tez danışmanı ise yardımcı yürütücü olur. Bu tür projelerde proje yürütücüsünün dışında sadece lisansüstü tez öğrencisi ile varsa ikinci danışman (yardımcı yürütücü olarak) yer alır.

(e) Altyapı projeleri: Altyapı projeleri, Rektör, fakülte dekanlıkları, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü veya merkez müdürlükleri tarafından bilimsel araştırma ve eğitim altyapısını geliştirmek amacıyla önerilen projelerdir. Kalite arttırma çalışmalarına yönelik projeler de bu kapsamda desteklenebilir. Bu tür projeler en çok üç yıl süreli olabilir. Bu projelerin yürütücülüğünü ilgili birimin yöneticisi yapar. Proje yürütücüsünün, üstlendiği altyapı projesi sonuçlanmadan asli idari görevinin sona ermesi durumunda, proje yürütücüsü proje yürütücülüğünü yeni birim yöneticisine devretmek üzere görev değişimi tarihinden sonra en geç bir ay içerisinde bir durum raporu ile Komisyona başvurur.

(f) Yukarıda belirtilen proje türlerinin mali destek miktarlarını belirlemede Mardin Artuklu Üniversitesi BAP Komisyonu yetkilidir.

Başvuru ve değerlendirme
MADDE 8 – (1) Proje önerileri, her yıl iki kez yapılır. Bilimsel araştırma projeleri için başvuru ve değerlendirme takvimi Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. Proje başvuruları; projenin gerekçesi, yöntem, özgün değer, yaygın etki/katma değer, çalışma takvimi ve bütçe dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı proje başvuru formu ile yapılır. Genetik, klinik veya canlı hayvan türleri üzerinde yapılacak deneysel çalışmalarda, ilgili etik kuruldan alınacak onay belgeleri proje formlarına eklenir. Yüksek lisans tez projeleri, ilgili tez konusunun Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabulünü, doktora tez veya sanatta yeterlik projeleri ise ilgili tez önerisinin tez izleme komitesince kabulünü takip eden ilk altı ay içerisindeki başvuru tarihlerinden birinde önerilebilir ve lisansüstü tez proje formlarına bu durumları belirten belgeler ilave edilir.

(2) Proje başvurusu ile ilgili formlar eksiksiz doldurulduktan sonra, imzalı orijinal bir nüshası ve CD’ye kaydedilmiş bir kopyasıyla BAP Koordinasyon Birimine sunulmalıdır.

(3) BAP Koordinasyon Birimi, proje başvurularının ilk değerlendirmesini yapar ve proje önerilerini değerlendirmek amacıyla üniversite içinden veya dışından hakemler belirler. Hakemler, Bilimsel Araştırma Projeleri Hakem Değerlendirme Formuna göre projeyi en geç bir ay içinde değerlendirir ve değerlendirme sonucunu BAP Koordinasyon Birimine iletir. İlgili birimlerden, proje önerisinin ilgili birim alt yapısına katkısı hakkında görüş alınabilir. Araştırma Projelerinde hakemlerin en az ikisinin Mardin Artuklu Üniversitesi dışından olması tercih edilir. Projeye dair en az iki hakemin raporunun BAP Koordinasyon Birimine ulaşması projenin Komisyona sevki için yeterlidir.

(4) Komisyon, gelen hakem raporlarının ve proje ekibinin daha önce geçekleştirdiği araştırmaları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmemesine ve desteğin miktarına oy birliği veya oy çokluğu ile karar verir.

(5) Komisyon, gerekli gördüğü hallerde araştırma projeleri için proje ekibinden sözlü sunumda bulunmalarını isteyebilir.

(6) Desteklenmesine karar verilen projeler için proje yürütücüleri ile sözleşme yapılır.

(7) Desteklenmesi uygun bulunmayan proje önerileri hakkındaki gerekçeli karar proje yürütücüsüne bildirilir. Bildirimi takiben proje yürütücüsü, kendisine bildirilen görüş ve öneriler doğrultusunda proje önerisini yeniden düzenleme hakkına sahiptir. Proje yürütücüsü kendisine bildirilen görüş ve öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmiş olduğu proje önerisini, takip eden 6 ay içerisinde Komisyona tekrar sunabilir. Bu durumda proje önerisi, Komisyon tarafından tekrar değerlendirilir. Bu değerlendirme sürecinde gerekirse hakemlerden tekrar görüş istenebilir. Desteklenmesi uygun bulunmayan proje önerileri en fazla iki kez düzenlenebilir.

Bilimsel araştırma projelerinin seçiminde dikkate alınacak ilkeler
MADDE 9 – (1) Bilimsel araştırma projeleri, Mardin Artuklu Üniversitesinin uzman elemanı bulunan her dal ile ilgili, ulusal bilim ve teknoloji politikalarına, ülkenin kalkınma planı hedeflerine, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarına veya Mardin Artuklu Üniversitesi yönetim kurulunun belirlediği bilim politikalarına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Bilimsel araştırma projelerinin bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal, sanatsal, kültürel gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlaması esastır.

(2) Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilebilir. Lisansüstü tez araştırmaları da bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir.

(3) Daha önce Komisyon tarafından desteklenmiş projelerden yayın yapan, Üniversite bilimsel alt yapısına katkı sağlayan, patent veya tescil alan araştırmacıların sundukları proje önerilerine öncelik tanınır.

(4) Yürütücülüğünü yapmış olduğu Lisansüstü ve Altyapı projeleri hariç olmak üzere, devam etmekte olan (Yürütücüsü olduğu) Bilimsel Araştırma Projesi sonlandırılmadan, aynı proje yürütücüsünün yeni bir proje kabulü yapılmaz.

(5) Proje yürütücüsü veya araştırmacılar Komisyonca desteklenmiş aynı anda en fazla dört projede görev alabilirler ve en fazla bir Bilimsel Araştırma Projesi, bir Altyapı projesi ve iki Lisansüstü Projesinin yürütücülüğünü aynı anda yapabilirler.

Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, yürütülmesi, süresi ve izlenmesi
MADDE 10 – (1) Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ve Komisyon tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir sözleşme hazırlanır. Projenin uygulamaya geçirilmesi, hazırlanan sözleşmenin Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı tarafından onaylanmasına bağlıdır. Proje yürütücüsü, bu sözleşmede yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.

(2) Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır. Tez projelerinin süresi, tez süreleri kadardır ancak Komisyon, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde bu süreyi uzatabilir.

(3) Kabul edilen bir projenin yürütücüsü Komisyona altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara rapor sunar. Komisyon projenin türüne ve özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve koşullarını değiştirebilir. Ara raporlarda çalışmaların gelişme durumu, varılan ara sonuçlar, yapılan ve yapılması düşünülen bildiri ve yayınlar, proje ile ilgili bilimsel, teknik, yönetsel ve mali her türlü bilgiler yer alır. Çalışması normal seyrinde devam eden tez çalışması için ara rapor istenmez. Ara raporlar Komisyon tarafından incelenir. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir.

(4) Komisyon, ara raporları inceler ve çalışmaların projede öngörülen çalışma takvimine göre yürütülüp yürütülmediğine bakarak, projenin devam edip etmeyeceğine karar verir. Proje, yürütücüsünün ve/veya araştırmacıların kusurları veya ihmalleri ile yürütülemez duruma gelmiş ise, Komisyon proje için iptal kararı alabilir. İptal kararı Rektörün onayı ile kesinleşir. Karar, Proje yürütücüsü ve araştırmacıların, görevli oldukları kurum ve kuruluşlara bildirilir. İptal kararı alınmış projelerin mali desteği kesilir. Oluşacak yeni koşullarda projenin yeniden başlatılması ve mali desteğin sürdürülmesine, yapılacak incelemeye göre Komisyon karar verir.

(5) Proje çalışmasında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması veya projenin devam ettirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren bir ay içerisinde proje yürütücüsü durumu BAP Koordinasyon Birimine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

(6) Zorunlu haller nedeniyle yürütülmesi imkânsız hale gelen projeler, Komisyon kararı ile yürürlükten kaldırılabilir.

(7) Komisyon tarafından belirlenen koşullar altında desteklenmesine karar verilen projelerin yürütülmesinden projelerin yürütücüleri sorumludur.

Projenin sonuç raporu, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması

MADDE 11 – (1) Proje yürütücüsü, sözleşmede belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren “proje sonuç raporunu” Komisyon tarafından belirlenen formata uygun olarak BAP Koordinasyon Birimine ulaştırır. Lisansüstü tez projelerinin sonuç raporu ise, ilgili Enstitü tarafından tez onaylandıktan sonra en geç bir ay içinde Komisyona sunulur. Proje devam ederken bilimsel toplantılarda sunulan bildiri metinleri ile varsa ara yayınların birer örneği de sonuç raporuna eklenir. Projelerin sonuçlandırılması BAP Komisyonunca karara bağlanır. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir.

(2) Lisansüstü tez çalışmaları ile projeden hazırlanan ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler sonuç raporu olarak kabul edilmez. Lisansüstü tez projeleri için, tezin kabul edildiğine dair belge sonuç raporuna eklenmelidir. Projenin tamamlanmasından sonra, proje kapsamında yer alan bilimsel yayın ve sunumlar Komisyona iletilir. Bu koşulları yerine getirmeyen araştırmacıların yeni proje başvurularına Komisyon tarafından sınırlandırma getirilir.

(3) Projelerin sonuçlandırılmış sayılabilmesi için proje konusu ile ilgili SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi uluslararası indeksler ile bunların dışındaki uluslararası veya alan indeksleri (Ulakbim gibi ulusal indeksler de dahil) taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş bir bilimsel/sanatsal yayın/eser; uluslararası sempozyumlarda sunulmuş ve tam metin olarak yayımlanmış bildiri veya uluslararası/ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş kitap/kitapta bölüm olması gereklidir. BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayında, lisansüstü tezlerinin ise iç kapak sayfasında “Bu çalışma Mardin Artuklu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince kabul edilen ………nolu proje kapsamında desteklenmiştir.” şeklinde veya aynı anlama gelebilecek bir ibarenin yazılması zorunludur. Bir projenin sonuçlandırılmış sayılabilmesi için bilimsel/sanatsal yayın/eser ile kapsamlı bir sonuç raporunun ulusal yayın ile birlikte proje yürütücüsü tarafından bir kopyasının BAP Koordinasyon Birimine ıslak imza veya dijital ortamda elektronik imza ile gönderilmesi de gerekmektedir. Sonuç raporları Komisyonca onaylanan projeler tamamlanmış sayılır.

(4) Proje yürütücüsü her yılın sonunda devam eden ve tamamlanan proje hakkında özet bilgileri YÖKSİS’e girer. Bu bilgiler Mardin Artuklu Üniversitesinin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

Proje bütçesi ve uygulama esasları
MADDE 12 – (1) Projelerin Komisyon tarafından onaylanan çalışma takvimine ve bütçe planına uygun olarak yürütülmesi esastır. Ancak, gerekli hallerde proje yürütücüsünün talebi, Komisyonunun kararı ile projeler için ilave bütçe verilebilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır. Projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne tabidir. Projeler için verilebilecek ek bütçe proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir.

(2) Projelerle ilgili uygulama esasları: a) Proje türlerine göre sağlanacak destek miktarları her yıl BAP Komisyonu tarafından belirlenebilir. Komisyon; bilgisayar, yazıcı, kırtasiye, fotokopi, seyahat giderleri vb. yaygın olarak gerçekleştirilen taleplere bir sınırlama getirebilir. Projelerde, proje ekibinin araştırma becerisi yükümlülükleri çerçevesinde yer alan faaliyetler için hizmet alımı talebi desteklenmez.

b) Projeler esas olarak Komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına göre yürütülür. Gerekli durumlarda harcama planı değişikliği, bütçe kalemleri arasında fon aktarımı, satın alınacak teçhizat, malzeme veya hizmetlerdeki değişiklik talepleri, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine Komisyon tarafından karara bağlanır. Buna göre Komisyon kararı ile projeler için ilgili yönetmelikte belirtilen oranları aşmamak üzere ek kaynak sağlanabilir. Ek bütçe taleplerinin proje bitim tarihinden en geç 3 ay önce gerçekleştirilmesi gerekir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde uygulamanın kolaylaştırılması amacıyla bu maddede belirtilen hususlarla ilgili olarak BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne yetki verebilir.

c) Araştırma Projesi kapsamında yurtiçi veya yurtdışında görevlendirilecek personel, kendi birimine başvurarak, biriminden alacağı Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Görevlendirme Onayı ve varsa kongre katılım daveti/belgesi ile birlikte BAP Koordinasyon Birimine başvurması halinde yolluk giderleri ilgili kongre/sempozyum katılım giderleri Proje kapsamında bütçe onay formunda belirtilen kurslara katılma ve eğitim giderleri ile yolluk giderleri kaleminden karşılanır. Tez projeleri için proje yürütücüsünün dışındaki araştırmacının seyahat giderleri öncelikli olarak desteklenir.

d) Projesi kabul edilen araştırmacılar projedeki iş takvimine göre BAP Koordinasyon Birimine yazılı olarak başvurmak suretiyle satın alma işlemlerini talep etmelidirler.

e) Projeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve donanımların mülkiyeti Proje Yürütücüsün birimine aittir. Söz konusu makine-teçhizatlar, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır; bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur. Tamamlanan projelere ait, özellik arz eden makine ve teçhizatlar ihtiyaç duyan üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. BAP Komisyonu, bu tür makine ve teçhizatlarla ilgili olarak, ortak bir alanda kullanıma sunulmaları, başka projelerde kullanılmak üzere geri alınmaları veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

f) Kitap, elyazması vb. gibi alım taleplerinin yer aldığı projelerde, istenilen kitap vb.nin, projenin materyali olması gerekip, Mardin Artuklu Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde bulunmadığına dair ilgili birim başkanlığınca onaylanmış bir belge bulunmalıdır. Bu tür taleplerin yer aldığı projelerin yürütücüleri kitap vb. talebinde bulunduğunda bu belgeyi ibraz etmelidirler. Proje kapsamında alınan kitaplar için taşınır mal işlemleri yapılır. Proje bitiminde yürütücü kendisine zimmetlenen kitapları Mardin Artuklu Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığına devreder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilimsel Araştırma Projelerinde Gelir, Ödeneklerin Kullanımı ve Yaptırımlar

Bilimsel araştırma projelerinde gelir ve ödeneklerin kullanımı

MADDE 13 –
(1) Bilimsel Araştırma Projelerinde Gelir ve Ödeneklerin Kullanımına dair usul ve esaslar 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”in Üçüncü Bölümünde yer alan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maddelerinde belirtilmiş olup bu konuyla ilgili işlemler bu esaslara göre yapılır.

Proje mutemetleri
MADDE 14 -
(1) Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülecek avans ve kredi işlemlerinde Üniversiteye bağlı her fakülte, yüksekokul, enstitü gibi birimler ile farklı mahallerde yürütülen projeler için proje yürütücüleri veya araştırmacılar mutemet olarak görevlendirilir. Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülecek tüm satın alma işlemleri BAP Koordinasyon Birimi ve gerekli görüldüğü takdirde proje yürütücüsü ya da Üniversitenin ilgili birimleri tarafından yapılır.

Taşınır mal işlemleri
MADDE 15 -
(1) Proje kapsamında alınan bütün taşınır mallar, satın alma işlemi sırasında BAP Koordinasyon Birimi taşınır ambarına kaydedilir ve ödeme işlemini müteakip proje yürütücüsünün görev yaptığı birimin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine devredilerek proje yürütücüsüne zimmetlenmesi sağlanır; tüketime yönelik mal ve malzemeler ise taşınır işlem fişi düzenlenerek doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına verilir.

Telif hakları
MADDE 16 –
(1) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Mardin Artuklu Üniversitesine aittir. Bilimsel yayın, kitap ve benzeri eserlerin telif hakları Mardin Artuklu Üniversitesi yönetim kurulu kararı ile kısmen veya tamamen eser sahiplerine devredilebilir.

(2) Gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin dağılımı Mardin Artuklu Üniversitesi yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir. Konuyla ilgili mevzuatta hak sahiplerine ödenmesi öngörülen oranlar hakkında bir düzenleme bulunması halinde ise Mardin Artuklu Üniversitesinin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Uygulanacak yaptırımlar
MADDE 17 –
(1) Süresi içinde ara rapor/sonuç raporu teslim edilmeyen, raporları kabul edilmeyen, projeden hazırlanan bilimsel yayınlarda Mardin Artuklu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği belirtilmeyen, yayını teslim edilmeyen bilimsel araştırma projelerinin yürütücüsü ve ekibine Komisyon tarafından kararlaştırılacak süreler ile yeni proje ve projenin sonuçlandırıldığına dair belge verilmez. İptal edilen projeler için alınan araç, gereç ve kalan sarf malzemesi Komisyon kararı ile ilgili birime iade edilir. Projede kullanılan ödenek "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" gereğince proje yürütücüsünden tahsil edilir. Yönerge hükümlerine aykırı davranan araştırıcılara uygulanacak diğer yaptırımlar, Komisyonca belirlenerek Rektör onayına sunulur ve uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede yer almayan hususlar
MADDE 18 –
(1) Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında genel hükümler uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 19 –
(1) 25/12/2013 tarihli, 15 no’lu toplantı ve 2 karar sayılı Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunca kabul edilen Mardin Artuklu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20 –
(1) Bu Yönerge Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunca kabul edilen tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21 –
(1) Bu Yönerge hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate