MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ


Programın Uygulanmasında Görev ve Sorumluluklar
Programa Öğrencilerin Katılımı
Programa Personelin Katılımı
Diğer Faaliyetler
Hükmü Bulunmayan Haller

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus+ Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Mardin Artuklu Üniversitesi’nde uygulanmasını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesinde gerçekleştirilen tüm Erasmus+ Programı faaliyet alanlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu yönerge, Avrupa Komisyonu tarafından verilmiş olan, “Erasmus+ Üniversite Beyannamesi (Erasmus+ Charter for Higher Education)”, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile her yıl imzalanan hareketlilik sözleşmeleri, Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği, Mardin Artuklu Üniversitesi Dış İlişkiler Ve Uluslararasılaşma Çalışma Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönergede geçen:

a) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesi'ni

b) Birim: Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanan ya da mensuplarının yararlanıcı olarak katıldığı akademik ya da idari birimleri

c) Program: Erasmus+ Değişim Programı

d) Koordinatörlük / AB Ofisi: Mardin Artuklu Üniversitesi Erasmus+ Değişim Programı Koordinatörlüğü'nü

e) Kurum Koordinatörü: Mardin Artuklu Üniversitesi Erasmus+ Değişim Programı Kurum Koordinatörü'nü

f) Birim Koordinatörü: Akademik birimlerde Erasmus+ Programının koordinasyonundan sorumlu olarak, ilgili birim tarafından görevlendirilen koordinatörleri

g) Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını

h) Uygulama El Kitabı: Ulusal Ajans tarafından, ilgili yılın Erasmus+ Programı Faaliyetlerinin temel uygulama ilkelerini belirlemek üzere yayımlanan kaynak belgeyi

i) Yararlanıcı: Erasmus+ Programının alt faaliyetlerinin herhangi birinden yararlanan gerçek kişileri

j) Seçim Komisyonu: Rektörlükçe görevlendirilen ve Erasmus+ Programından yararlanacak adayların seçimini gerçekleştiren komisyonu

k) Kurumlararası Anlaşma: Erasmus+ Üniversite Beyannamesi sahibi en az iki kurum arasında Erasmus+ Programı kapsamında değişim faaliyetleri gerçekleştirmek için imzalanan anlaşmayı 

l) Bölüm Yönetim Kurulu Kararı: Öğrenci Öğrenim / Staj Hareketliliği bitiminde hareketliliğin tanınması için alınan kararı ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Programın Uygulanmasında Görev ve Sorumluluklar

Madde 3

a) Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü, Kurumun Yasal Temsilcisidir. Ulusal Ajans nezdinde yapılacak ilgili yılın hareketlilik başvurusunu onaylar, sözleşmeleri ve buna bağlı diğer belgeleri imzalar, devam etmekte olan faaliyet dönemine ilişkin ara raporu ve biten faaliyet dönemine ilişkin Üniversite nihai raporunu onaylar.

b) Üniversitede Programının genel işleyişi ve koordinasyonundan, uluslararası ilişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısına bağlı olarak çalışan Koordinatörlük sorumludur. Koordinatörlüğün başında, Rektör tarafından atanan Erasmus Kurumsal Koordinatörü bulunur. Kurumsal Koordinatör Programın, Üniversitenin misyon ve vizyonuna uyumlu bir şekilde ve Üniversite stratejik planında yer alan uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yürütülmesini gözetir. Koordinatör, faaliyetlerin yoğunluğuna ve görev dağılımına bağlı olarak, en fazla iki kişiyi Koordinatör Yardımcısı olarak seçebilir.

c) Kurumsal Koordinatör, Koordinatörlüğün harcama yetkilisidir. Programa ilişkin her tür harcama için onay verir. Üniversite adına, birimlerin kurumlararası anlaşmalarını imzalar. Yılda en az iki kez olmak üzere tüm Birim Koordinatörlerini toplantıya çağırır ve programın işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunur.

d) Programın Üniversite genelinde, Üniversite stratejik planında yer alan hedefler doğrultusunda, yürütülmesine ilişkin akademik ve idari faaliyetlerden Koordinatörlük sorumludur. Ulusal Ajans ile koordinasyonu Koordinatörlük sağlar. Programa ilişkin hedef bütçeyi planlar, bu doğrultuda hareketlilik başvurusunda bulunur ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen yıllık bütçeyi en etkin şekilde kullanarak mümkün olan en fazla sayıda hareketliliği gerçekleştirmek amacıyla faaliyet gösterir. Hareketlilikte kaliteyi sağlamak için gerekli önlemleri alır. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunarak programın etkinliğini artırmaya çalışır. Giden ve gelen öğrenciler için oryantasyon faaliyetleri düzenler. Öğrencilerin programdan azami yarar sağlamaları için gerekli önlemleri alır.

e) Akademik Birim Koordinatörleri, kendi akademik birimlerinde Erasmus+ Programının yürütülmesinden sorumludur. Her akademik birimde sadece bir Birim Koordinatörü görevlendirilir ve seçilen kişinin görev süresi minimum üç (3) yıldır.  Mücbir bir sebep olmadığı takdirde bu görevi başkasına aktaramayacaktır. Birim Koordinatörleri, birimleri için imzalanması öngörülen kurumlar arası anlaşma taslaklarını hazırlar, kendilerine iletilen anlaşma önerileri için görüş bildirir ve başvuruların değerlendirme sürecine katılır. Ayrıca, programa katılma hakkı kazanan yararlanıcı adaylarının sunacakları form ve belgelerde kendileriyle ilgili bölümleri onaylarlar. Birimlerine değişim amacıyla gelmek üzere başvuruda bulunan öğrenci ve personelin başvuruları hakkında görüş bildirir ve gerekli form ve belgelerini onaylarlar. Birimlerinde Programın tanıtımını yapar, uyum faaliyetleri düzenler. Hareketlilik tamamlandıktan sonra katılımcıların ders tanınma sürecini başlatır ve bu tanınmayı teyit eden nihai Bölüm Yönetim Kurulu Kararı'nı ve öğrencinin yurtdışından getirip ibraz ettiği belgelerin asıllarının Koordinatörlüğe, bir kopyasının ise öğrenci işlerine ulaştırılmasını sağlar.

f) Koordinatörlük, programa ilişkin hareketlilik sürelerini ve sayılarını, mevcut bütçe olanakları doğrultusunda, adil ve şeffaf olarak, mümkün olan azami yararlanıcı sayısını gözeterek belirlemekle yükümlüdür. 

g) Programdan yararlanmak üzere alınan geçerli başvuruların sayısının, mevcut bütçe olanakları ile karşılanamadığı durumlarda adil bir seçimin sağlanabilmesi için Koordinatörlük tarafından ek seçim ölçütleri belirlenir.

Programa Öğrencilerin Katılımı

Madde 4

a) Erasmus+ Başvuruları, Ulusal Ajans’ın ilgili yıla ait Uygulama El Kitabında belirtilen usuller ve esaslar çerçevesinde Koordinatörlükçe yayımlanan ilanı takiben, öncelikle internet üzerinden alınır. Tüm seçim ölçütleri, yapılması planlanan merkezi yabancı dil sınavına ilişkin bilgiler, kontenjanlar ve varsa akademik birimlerin özel seçim şartları ve başvuru yöntemi ilanda belirtilir.

b) Öğrencilerin başvuru belgeleri Birim Koordinatörlerince teslim alındıktan ve onaylandıktan sonra, ilanda belirtilen tarih aralıklarında Koordinatörlüğe iletilir. Koordinatörlükçe oluşturulan taslak seçim listeleri, Rektörlükçe görevlendirilen Seçim Komisyonunda tarafsız ve şeffaf bir şekilde değerlendirilir ve nihai listeler oluşturulur.

c) Seçilen tüm asil ve yedek yararlanıcı adayları, Ulusal Ajans tarafından sağlanacak yıllık hibe desteği kesinleşip sözleşme imzalanıncaya kadar aday statülerini korumaktadır. Yararlanıcı adaylarından hangilerinin hareketliliğe kesin olarak katılabileceği, ancak bundan sonra ilan edilir.

d) Yararlanma hakkı kazanan öğrencilerin gerçekleştirecekleri işlemler, kullanacakları belge ve formlar Koordinatörlükçe duyurulur.

e) Hibe ödemeleri, Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen hibe hesaplama ve dağıtım ilkeleri doğrultusunda Koordinatörlükçe tahakkuk ettirilir.

f) Programdan yararlanan öğrencilerin gerçekleştirdikleri ve önceden Birim Koordinatörlerince onaylanmış öğrenim / eğitim anlaşmalarında yer alan faaliyetler için akademik tanınma sağlanır.

g) Hareketlilikten yararlanmaktan vazgeçen yararlanıcı adayları, bu durumlarını ivedilikle kendi Birim Koordinatörlüklerine ve Koordinatörlüğe yazılı olarak bildirirler.

h) Yararlanıcılardan, faaliyete katılmak üzere kendilerine hibe ödemesi yapılmış olanların bu faaliyeti gerçekleştirmemeleri ve tahakkuk edilen hibeyi Koordinatörlüğe iade etmemeleri halinde, kendileriyle imzalanmış sözleşme hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca yasal takip başlatılır.

Programa Personelin Katılımı

Madde 5

a) Erasmus+ Başvuruları, Ulusal Ajans’ın ilgili yıla ait Uygulama El Kitabında belirtilen usuller ve esaslar çerçevesinde Koordinatörlükçe yayımlanan ilanı takiben, öncelikle internet üzerinden alınır. Tüm seçim ölçütleri, kontenjanlar ve başvuru yöntemi ilanda belirtilir.

b) Personelin başvuru belgeleri Birim Koordinatörlerince teslim alındıktan ve onaylandıktan sonra, ilanda belirtilen tarih aralıklarında Koordinatörlüğe iletilir. Koordinatörlükçe oluşturulan taslak seçim listeleri, Rektörlükçe görevlendirilen Seçim Komisyonunda tarafsız ve şeffaf bir şekilde değerlendirilir ve nihai listeler oluşturulur.

c) Seçilen tüm asil ve yedek yararlanıcı adayları, Ulusal Ajans tarafından sağlanacak yıllık hibe desteği kesinleşip sözleşme imzalanıncaya kadar aday statülerini korumaktadır. Yararlanıcı adaylarından hangilerinin hareketliliğe kesin olarak katılabileceği, ancak bundan sonra ilan edilecektir.

d) Yararlanma hakkı kazanan personelin gerçekleştirecekleri işlemler, kullanacakları belge ve formlar Koordinatörlükçe duyurulur.

e) Hibe ödemeleri, Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen hibe hesaplama ve dağıtım ilkeleri doğrultusunda Koordinatörlükçe tahakkuk ettirilir.

f) Hareketlilikten yararlanmaktan vazgeçen yararlanıcı adayları, bu durumlarını ivedilikle kendi Birim Koordinatörlüklerine ve Koordinatörlüğe yazılı olarak bildirirler.

g) Yararlanıcılardan, faaliyete katılmak üzere kendilerine hibe ödemesi yapılmış olanların bu faaliyeti gerçekleştirmemeleri ve tahakkuk edilen hibeyi Koordinatörlüğe iade etmemeleri halinde, kendileriyle imzalanmış sözleşme hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca yasal takip başlatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Faaliyetler

Madde 6 – Koordinatörlük, Avrupa Birliği Eğitim Programlarıyla ilgili genel konularda tüm üniversite paydaşlarına danışmanlık hizmeti verir.

Madde 7 – Koordinatörlük, Üniversite bünyesinde uygulanan diğer Avrupa Birliği destekli program ve projeleri yürüten birim ya da kişilerle koordineli olarak çalışır.

Hükmü Bulunmayan Haller

Madde 8 - Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajans ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünün belirlediği hükümler geçerlidir.

Yürürlük

Madde 9 - Bu yönerge Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - Bu yönerge hükümleri Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.