MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Dayanak
Tanım
Amaç
Programın Açılması
Programa Başvuru ve Kabul Koşulları
Programın Yürütülmesi
Programı Bitirme
Programı Bırakma
Yürürlük

Dayanak

Madde 1- Bu Yönerge, 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 1/6/2010 tarih ve 27598 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Mardin Artuklu Üniversitesinde yan dal programlarıyla ilgili eğitim-öğretim uygulamaları bu yönerge çerçevesinde yürütülür.

Tanım

Madde 2- Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “anadal programı”, bu program dışında sertifika almak amacıyla başvurdukları ve kabul edildikleri ikinci lisans programı ise “yan dal programı” olarak adlandırılır.

Amaç

Madde 3- Yan dal programının amacı, anadal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ilgi duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini arttırmalarını ve sertifika almalarını sağlamaktır.

Programın Açılması

Madde 4- Yan dal programı aynı üniversitede yürütülen programlar arasından, bölüm/anabilim dallarının görüşü, fakülte/yüksekokul kurullarının kararı, senatonun onayıyla açılır. 

Yan dal programı açmak isteyen ilgili birimler, en geç her eğitim-öğretim yılı sonunda öğrenci sayılarını da belirleyerek ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarının kararına sunarlar.

 Açılmasına karar verilen yan dal programları, öğrenci sayılarıyla birlikte her eğitim-öğretim yılı başında duyurulur.

Programa Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 5 – Yan dal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bir dilekçe ile başvurur.

Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Öğrenci, yan dal lisans programına, anadal lisans programının en erken 3., en geç 6. döneminin başında başvurabilir.

Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 65 olması gerekir.

Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.
 

Programın Yürütülmesi

Madde 6- Yan dal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, anadal programındaki mezuniyet kredisine ek olarak ve ortak dersler dışında en az 18 kredilik ders almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Yan dal programına ilişkin ders listesi ilgili bölümler arasında kararlaştırılarak ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun ve Senatonun onayına sunulur.

Öğrencinin yan dal programındaki akademik başarısı için ayrı bir sertifika düzenlenir.
Öğrencinin yan dal programındaki durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez. 

Lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yan dal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programı diplomasını alabilir.
 

Programı Bitirme

Madde 7- Öğrencinin anadal programındaki genel akademik başarı not ortalaması en az 65 olmalıdır. Genel akademik başarı not ortalaması 65’in altına düşen öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.
Anadal programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye yan dal programı sertifikası verilmez.
Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak, yan dal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile en fazla bir yarıyıl uzatılabilir. Ek sürede öğrenci, katkı payını ödemeye devam eder.

Programı Bırakma

Madde 8- Yan dal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yan dal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yan dal programına kayıt yaptıramaz.

Yan dal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Bu öğrencilerin almış olduğu dersler, anadal programının zorunlu derslerinden olmaması koşuluyla, seçmeli dersler yerine sayılabilir.

Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

Yürürlük

Madde 9- Bu Yönerge Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.