MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

YAZ OKULU YÖNERGESİ

 

İÇİNDEKİLER

Amaç

Kapsam

Dayanak

Yaz okulunun amaçları

Yaz okulunun esasları

Yürürlük

Yürütme

 

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Yaz dönemi eğitimi-öğretimi (Yaz Okulu) ile ilgili usulleri ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönerge, MAÜ bünyesinde yer alan lisans programına kayıtlı öğrencilerin MAÜ bünyesinde açılacak yaz okuluna ve öğrencilerin diğer Üniversitelerde açılacak olan yaz okullarına katılabilmeleriyle ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yaz okulunun amaçları

Madde 4- Yaz okulu, bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan yaz ayları içerisinde uygulanan bir eğitim-öğretim programı olup, amaçları aşağıdaki gibidir:

a. Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarının yaz aylarında da değerlendirilmesi ve böylece eğitim-öğretim kapasitesinin ve verimliliğinin artırılması,

b. Başarılı öğrencilerin daha kısa zamanda mezun olabilmelerine ek imkân sağlanması,

c. Zaman yetersizliği sebebiyle bazı dersleri alamayan öğrencilere ve aldıkları dersten başarısız olan öğrencilere yeni bir imkân sağlanması ve böylece bölümlerde oluşan öğrenci yığılmalarının önlenmesi.

Yaz okulunun esasları

Madde 5 – Yaz okulunun; kayıt, öğretim ve sınav tarihleri Üniversite Senatosu’nca belirlenir. Yaz okulunun süresi en az 7 haftadır. Yaz okulunda açılan her ders için, güz veya bahar yarıyılında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Madde 6 – Yaz okulunda bir dersin açılıp açılmamasına ve açılma şartlarının tespitine ilgili yönetim kurulu karar verir.

Madde 7 – Yaz okulunda MAÜ içerisinde açılan veya MAÜ dışından alınan derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun tespiti MAÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.

Madde 8 – MAÜ öğrencileri, MAÜ dışındaki bir üniversitede açılan yaz okulu dersini; dili aynı, içeriği eşdeğer olmak şartıyla, ilgili bölümün olumlu görüşü ile alabilirler. Ancak MAÜ'de Türkçe dili dışındaki bir ders aynı dille alınmak durumundadır. Ayrıca, MAÜ dışında ders alınacak üniversitenin ilgili programının Merkezi Yerleştirme taban puanının öğrencinin MAÜ’de yerleştiği programın taban puanından yüksek olması şartı aranır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilen programlarda ise ilgili yılda MAÜ'deki programın taban puanından daha yüksek bir taban puana sahip diploma programından ders alınabilir.

Madde 9 -Bir öğrenci, yaz okulu kapsamında bir dönemde MAÜ içinden veya dışından toplam olarak en fazla 3 ders alabilir.

Madde 10- Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda MAÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönerge, MAÜ Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 – Bu Yönerge hükümlerini MAÜ Rektörü yürütür.