MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Dayanak
Tanım
Amaç
Programın Açılması
Programa Başvuru ve Kabul Koşulları
Programın Yürütülmesi
Programı Bitirme
Programı Bırakma
Yürürlük

Dayanak

Madde 1- Bu Yönerge, 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 1/6/2010 tarih ve 27598 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Mardin Artuklu Üniversitesinde çift anadal ikinci lisans programlarıyla ilgili eğitim-öğretim uygulamaları bu yönerge çerçevesinde yürütülür. 

Tanım

Madde 2- Çift anadal programı, üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciye, üniversitenin diğer bir lisans programına devam etme olanağının tanınmasıdır. Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “anadal”, başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans programı “ikinci anadal” olarak adlandırılır.

Amaç

Madde 3- Bu yönergenin amacı, anadal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ikinci bir lisans programında diploma almak üzere fakülte/yüksekokul içinde veya dışında anadal lisans programına konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans programına devam ederek öğrenim görmelerini sağlamaktır. Bu yolla öğrencilerin ikinci bir lisans diploması almalarına veya başka bir lisans programına geçiş yapmalarına fırsat verilmiş olur.

Programın Açılması

Madde 4- Çift anadal programı aynı üniversitede yürütülen programlar arasından, ilgili bölüm/anabilim dallarının görüşü, fakülte/yüksekokul kurullarının kararı, senatonun onayıyla açılır.

Senatoca çift anadal programı açması uygun görülen birimler, en geç her eğitim-öğretim yılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirler ve ilgili kurulların kararına sunar.

Açılmasına karar verilen çift anadal programları, alınacak öğrenci sayılarıyla birlikte her eğitim-öğretim yılı başında ilgili fakülte/yüksekokul tarafından duyurulur.

Çift anadal programına kabul edilecek yıllık öğrenci sayısı, programın o öğretim yılı aldığı birinci sınıf, birinci yarıyıl anadal öğrenci sayısının % 20’sini geçemez.

Programa Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 5- Çift anadal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bir dilekçe ile başvurur.

Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Öğrencinin başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci çift anadala ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

Öğrenci, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3., en geç 5. yarıyılın başında başvurabilir.

Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 70 olması ve anadal programında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi ve fakülte/yüksekokul kurullarının onayı ile kesinleşir.

Programın Yürütülmesi

Madde 6- Çift anadal programı ilgili bölümün anadal programının tüm derslerini kapsar. Çift anadal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, bu programları tamamlamaları için, her iki program için ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler dışında ilgili çift anadal programında yer alan ve çift anadal programını açan bölümce verilen en az 36 kredilik ders almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.
Çift anadal programına başlamadan önce alınan ve her iki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve öğrencinin programa kabulü sırasında ilgili fakültelerin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Daha sonra alınacak ortak dersler ise yarıyıl kayıtları sırasında her iki programa da kaydedilir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki not belgelerinde gösterilir.

Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten vazgeçmesi durumunda dersten vazgeçme işlemi her iki program için uygulanır. Anadal ve çift anadal programlarında alınan toplam ders sayısının, anadal ders yükünün 2/3’ünün altına inmesi durumunda dersten vazgeçmesine izin verilmez.

İlgili kurulların onayından sonra öğrenciye kayıt yaptırdığı bölüm/anabilim dalından bir danışman atanır.
Öğrencinin çift anadal programındaki akademik başarısı için ayrı bir belge düzenlenir. Öğrencinin çift anadal ikinci lisans programındaki durumu anadal programındaki mezuniyetini etkilemez. Lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını tamamlamasa bile anadal lisans programı diplomasını alabilir.

Programı Bitirme

Madde 7- Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye kayıtlı olduğu ve mezuniyet koşullarını sağladığı çift anadal programının diploması verilemez. Ancak, anadal programından mezun olan öğrenci, kayıtlı olduğu ve mezuniyet için gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği çift anadal programının diplomasını almaya hak kazanır.

Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak, çift anadal ikinci lisans programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ek sürede öğrenci, katkı payını ödemeye devam eder.

Anadal lisans programını bitiren öğrenci çift anadal programına devam ederken yüksek lisans programına kaydını yaptırabilir. Bu durumda yüksek lisans programı öğrenci katkı payını da öder.

Çift anadal öğrencisi, öğrenim görmekte olduğu ikinci anadal lisans programına yatay geçiş yapmak istediğinde, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerindeki koşulları da sağlaması gerekir. Bu koşulları sağlamadan çift anadal ikinci lisans programına yatay geçiş yapamaz.

Anadal lisans programında not ortalaması 65’ın altına düşen öğrencinin çift anadal ikinci lisans programından kaydı silinir. Çift anadal programında genel akademik başarı not ortalaması ikinci defa 65’nin altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

Programı Bırakma

Madde 8- Çift anadal programı öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Çift anadal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı veya başka bir çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramaz.

Çift anadal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Bu öğrencilerin almış olduğu dersler, anadal programının zorunlu dersleri olmaması koşuluyla, seçmeli dersler yerine sayılabilir ya da anadalından mezuniyet tarihine kadar yan dal programı ile ilgili koşulları yerine getirmek kaydıyla yan dal programı sertifikası alabilir.
 Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

Yürürlük

Madde 9 - Bu Yönerge Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.