• /
  • Kongre Hakkında

Kongre Hakkında

ULUSLARARASI DİLBİLİM VE

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT KONGRESİ-I

15-16 HAZİRAN 2023-MARDİN

Saygıdeğer Bilim İnsanları,

Köklü bir geçmişe sahip olan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mardin, gerek kültürel ve tarihsel hafızası, gerek sosyo-ekonomik yapısı bakımından birçok zenginlikleri bünyesinde barındırmaktadır. Kültürlerin, dillerin ve dinlerin doğal bir karşılaşma havzası konumunda olan Mardin, bütün bu zenginlikleri uyumlu bir şekilde bünyesinde barındırmış, bu zenginliklerin barış içerisinde gelişip yeni mecralarda kendisini göstermesini sağlamıştır. Bu anlamda yapılacak olan Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi için Mardin doğal bir hinterland görevi üstlenmektedir. Bu görevin de gereği olarak dillerin, edebiyatların karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacağı bir kongre yapma fikri ortaya çıkmıştır.

Mardin’de gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, farklı disiplinler arasındaki ilişki biçimlerini epistemolojik ve ontolojik açıdan, sosyal bilimler perspektifinden anlama çabasının bir ürünüdür. Ülkemizde var olmuş ve varlıklarını devam ettirmekte olan dillerin yanı sıra dünya dillerinin ve bu dillerin ortaya çıkardığı edebiyatların mukayeseli bir şekilde ele alınacağı bu kongrede, geçmişle gelecek arasındaki köprü, klasik ve modern metotlarla incelenecektir. Bu kongrede iç içe geçmiş olan kültürlerin edebiyatları karşılaştırılacak ve bu edebiyatların kaynağı olan diller irdelenecektir.

Kongrede dilbilim ve edebiyat konuları, sosyal bilimlerin metotlarına uygun bir şekilde ele alınarak, dil ve edebiyata yönelik karşılaştırmalı çalışmalar hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda kongrenin teması, bütün dillere ve edebiyatlara açık bir olacak bir şekilde, Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat olarak belirlenmiştir.

Aşağıdaki alt temalar ışığında, keskin ve kesin bir disiplin sınırlaması olmaksızın betimleyici, açıklayıcı, anlamlandırıcı, yorumlayıcı ve yönlendirici bildiriler beklenmektedir. Kongrenin disiplinler arası sınırların sorgulanmasına da hizmet etmesi belirlenen amaçlardan biridir. Bu anlamda kongre, kurumsal olarak tanımlanagelen tarih, dilbilim, sosyoloji, felsefe, antropoloji, edebiyat ve daha birçok disiplinden akademisyenlerin katkısı beklenmektedir.

Yaşamımızın önemli bir bileşeni olan sosyal bilimlerin hak ettiği değeri bulması için bu alandaki çalışmalarınızla katkı sunmanız için sizleri Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi’ne davet ediyoruz.

 

KONGRE KONULARI/BAŞLIKLAR

Dilbilim

Anlambilim; Anlam ve İçerik, Anlam ve Niyet

Biçimbilim

Cross Linguistik Çalışmalar/Karşılaştırmalı Dilbilim Çalışmaları

Çokdillilik

Dil Değişimi, sebepleri ve türleri; Dil Değişimi Mekanizmaları

Dil Etkileşimleri; Dil Etkileşimi Kaynaklı Fonolojik Değişimler, Sınırlılıklar ve Farklılıklar

Dil Felsefesi ve Hermeneutik

Dil Karşılaştırmaları

Dil ve Cinsiyet

Dil ve Kültür

Dil ve Ritüeller

Dilde Statü

Diller arası aktarım

Diller Arası Bir İmkan Olarak Çeviri ve Çevirinin Dile Katkısı

Diller Arası Farklı Sentaktik Yapıların Karşılaştırılması ve Analizi

Dillerin Fonolojik Etkileşimleri

Diyalektler Bağlamında Çekimsel ve Yapımsal Farklılıklar

Diyalektoloji; Diyalekt Farlılıklarının Doğası, Seviyeleri ve Türleri

Edimbilim

Fonotaktiks

İkinci Dil Edinimi; Teori ve Süreç Analizi

İndigenious Varyasyonlar, Etnolektler, Pidginler ve Kreoller

Ödünçleme

Psikolinguistik

Sosyolengüistik; Dilde Statü, Dilde Cinsiyet

Söylem Bilim

Tarihsel Dilbilimi ve Dil Değişimi

Tarihsel ve Karşılaştırmalı Dilbilim,

Temel Semantik Konseptler ve Anlam Tartışmaları

 

Edebiyat ve Karşılaştırmalı Edebiyat

Çok Dillilik ve Karşılaştırmalı Edebiyat

Çok Kültürlülük ve Karşılaştırmalı Edebiyat

Edebi ve Dilsel Metinlerde Gündelik Hayat

Edebi ve Dilsel Metinlerde Kültürel Bellek-Kültürel Miras

Edebiyat Sosyolojisi

Edebiyat ve Gerçeklik

Edebiyat ve Kimlik

Edebiyat ve Mitoloji; Semboller ve İmler

Edebiyatta Kent-Çevre ve Çevre-Merkez İlişkisi

Edebiyatta Yabancılaşma, Modernizm, Postmodern

Einfühlung (Empati) Kuramı

Göçmen Edebiyatı

Göstergebilimsel Edebiyat Kuramı

Hermeneutik ve Yorum

İmgebilim Çalışmaları

Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Metin Analizleri

Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminde İlerlemeler, Değişimler, Zorluklar ve Fırsatlar

Karşılaştırmalı Edebiyat Teorileri, Paradigmaları ve Metotları

Karşılaştırmalı Klasik Edebiyat ve Sözlü Edebiyat Çalışmaları

Kurgusal Düzlemde Hakikat Arayışı

Küreselleşme ve Karşılaştırmalı Edebiyat

Major ve Minor Edebiyat

Metin ve Yapı Sökümü

Metinlerarasılık

Ötekileşme/Ötekileştirme

Sanal Dünya ve Dilin Kullanımı

Savaş Edebiyatı

Yeraltı Edebiyatı

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü