T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

 

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

Müziksel İşitme Okuma Yazma I

Bu dersin amacı, müziksel işitme, okuma, yazma eğitimi kapsamında kuramsal bilgilerle birlikte tek ve çok ses algılama-tanıma, yatay ve dikey (ezgi-akor) dikte, analiz, ritmik yapıları tanıma, nota çözümleme (deşifre), okuma ve yazma becerilerini öğrencilere kazandırabilmektir. İki dönem veya bir ders yılı süresince düzenli olarak her ders dikte yoluyla öğrencilerin kulağını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Dersin melodik, yani tek sesli dikte ile başlanması öngörülmektedir.

Müziksel İşitme Okuma Yazma II

Müziksel İşitme Okuma Yazma II dersinde ise, öğrencinin iki ses ve armoni diktelerine geçmesi planlanmaktadır.

Temel Müzik Teorisi I

Temel armoni bilgisiyle başlayacak olan bu derste, mevcut ders kitabındaki sıraya göre aralıklar, beşli çemberi, temel ritim öğeleri, üçlü ve yedili akorlar, diyatonik üçlü ve yedili akorların öğretilmesi planlanmaktadır. Temel Müzik Teorisi II Bu ders kapsamında, ders kitabını takiben, akor dışı sesler, temel armonizasyon prensipleri ve kromatik armoniler gibi konuların işlenmesi öngörülmektedir.

Form Bilgisi I

Bu dersin amacı, müzikal formları, biçimleri ve tarzları müzik tarihinin önemli eserleri ile inceleyebilmektir. Bu ders kapsamında öğretilecek olan genel formlar; şarkı (lied), sonat, rondo, rondo-sonat ve fügler gibi müzik biçimleridir. Bu dersin ilk döneminde, mevcut ders kitabına bağlı olarak ders konuları işlenecek ve ders kitabı kapsamındaki tüm veya çoğu egzersizlerin çözülmesi planlanmaktadır.

Form Bilgisi II

Armoniye dair temel kavramların aktarılmasından sonra, bu derste, öğrencilerin eserleri daha geniş bir bakış açısı ile görebilmesi için form analizi yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında, öğrenciler bir eser bestelerken veya çalarken formunu analiz ederek değerlendirebilecekler, müzik formu ve müzik formunun fonksiyonel esası hakkında bilgi edinebilecekler ve form analizi ile doğru orantılı olarak armonik analiz yapabileceklerdir.

Kontrpuan

Bu derste, kontrpuan dersinin temellerine giriş yapılarak, öğrencinin birebir, bire iki, bire senkop, bire dört ve nakışlı, üç sesli kontrpuan teknikleri kullanımında yetkinlik sağlaması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, üç sesli kontrpuan teknikleri çerçevesinde Rönesans ve Barok polifonik müzik yazımının özümsenerek, iki veya üç sesli motet, Bach stilinde dört sesli koral yazımı ve söz konusu dönemlere ait diğer yazılım tekniklerinin de ele alınması planlanmaktadır.

Bireysel Çalgı I

Bu derste, öğrencinin seçmiş olduğu çalgının yapısını, bölümlerini ve teknik özelliklerini tanıması ve çalgının tarihsel gelişimini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, bu ders kapsamında öğrencinin fiziksel özelliklerine göre doğru tutuş ve duruş pozisyonlarının belirlenmesi, çalgı öğrenme sürecine ilişkin bilgilendirme, temel çalma teknikleri, hareket özellikleri, parmak bağımsızlığı ve koordinasyon alıştırmaları ve belirlenen çalma tekniğini geliştirmeye yönelik, diziler, etütler ve müzik parçalarının hazırlanması öngörülmektedir.

Bireysel Çalgı II

Öğrencide teknik gelişimin devamı için, seçilmiş çalma tekniklerini içeren etüt ve müzik eserlerinin seslendirilmesine devam edilecektir. Ayrıca, müzikalite gelişimi için farklı dönemlere ait müzik eserlerinin dinlenmesi, dönem özelliklerinin belirlenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.

Bireysel Çalgı III

Bu dönem, çalma tekniklerinin gelişimi için belirlenmiş olan çalma tekniklerinin anlatımına ve uygulamasına devam edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, seçilen tekniğin pekiştirilmesi için etüt, gam ve müzik eserlerinin çalışılması ve öğrencinin düzeye uygun ulusal ve evrensel eserler seslendirmesi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, müzikal yorum becerilerinin geliştirilebilmesi amacıyla, öğrencinin fikir üretiminin desteklenerek, bunu enstrumanını çalma biçimine yansıtması öngörülmektedir.

Bireysel Çalgı IV

Bu ders kapsamında, öğrencinin çalgıya hakimiyetinin sağlanması adına gerekli etüt ve alıştırılmaların çalışılması, farklı dönemlere ( Rönesans, Barok, Klasik, Romantik, Modern) ait müzik formlarının ve bestecilerinin incelenmesi ve dönem özelliklerine göre icra tekniklerinin incelenip seslendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bireysel Çalgı V

Temel teknikleri içeren etütlere devam edilmesi, müzik terimlerinin irdelenmesi ve uygulanmasına yönelik etüt ve müzik parçalarının repertuvara eklenmesi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencinin farklı müzik türlerini ve çalım stillerini ve bu stillere uygun çalma tekniklerini tanıması amaçlanmaktadır.

Bireysel Çalgı VI

Bu ders kapsamında, öğrenilen teknik ve müzikal bilgilerin, düzeye uygun etüt ve müzik parçaları ile pekiştirilmesi; çok bölümlü, büyük formlarda eser seslendirme, hız ve artikülasyon çalışmaları yapılması öngörülmektedir.

Bireysel Çalgı VII

Öğrencinin teknik ve müzikal becerilerinin artırılması için, ileri düzey çalma tekniklerini kapsayan etüt ve müzik parçalarının seslendirilmesi, ulusal ve evrensel eserlerden oluşan güçlü bir repertuvar oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bireysel Çalgı VIII

Bu derste, öğrenilmiş teknik, müzikal bilgi ve becerilerin tümünü kapsayan repertuvarın öğrenci tarafından pekiştirilmesi ve seslendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Bilimsel bilgiye ulaşabilmede, nicel ve nitel araştırma yöntemlerine dair bilgi sahibi olmak; araştırma aşamalarını tanımak ve bir araştırma planı hazırlamak önemlidir. Dolayısıyla, bu ders kapsamında, öğrencinin kendi araştırma konusu ile ilgili literatürü ayrıntılı inceleyebilmesi, mevcut bilgi ile kendi sonuç ve fikirleri arasında bir bağlantı kurabilmesi, araştırma sonucu elde ettiği bulguları etkin bir şekilde ifade edebilmesi amaçlanmaktadır.

Eser Analizi

Bu derste, eser analiz yöntemlerinin incelemesi ve amaca uygun analiz yönteminin belirlemesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, öğrenciden üretilmiş müzik eserini kurucu parçalarına ayırabilmesi, eserin bütününde rol oynayan parçaların özelliklerini belirleyebilmesi, bu kısımların yapısı, işlevi ve birbiri ile bağlantısını ortaya koyabilmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, öğrencinin eserin stil ve dönem özelliklerini, kültürel özelliklerini, müziksel yapısını; melodi, motif, cümle bölümlerini, tonunu, ritimsel özelliklerini, formunu, karşılaştırma yöntemi ile yapısal öğelerin fonksiyonlarını belirleyebilmesi ve sözlü eserlerde söz ve dil özelliklerini ortaya koyabilmesi amaçlanmaktadır.

Oda Müziği I

Bu derste, öğrencilerin kolektif olarak (topluluk performansı) müzik icra edebilmesi; müzikal bir performans ortaya koyabilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; öğrencinin bir topluluk ile beraber çalabilmesi için temel performans becerisi kazanımı, müzik eserlerini yetkin bir şekilde ortaya koyabilmesi, oda-topluluk müziğinin ana yönleri hakkında bilgi edinmesi, müzikal bir çalışmanın gerçekleştirilme sürecini yönetebilmesi ve birlikte icra deneyimini elde etmesi amaçlanmaktadır. Öncelikle, Barok döneme ait iki küçük farklı karakterli bir eserin incelenmesi öngörülmekte; bu bağlamda öğrencinin eseri deşifre edebilmesi ve çalma teknikleri, topluluk performansının özellikleri ve bu dönemin karakteristik tarzı üzerine bilgi edinmesi öngörülmektedir.

Oda Müziği II

Bu derste, Barok ve Klasik döneme ait iki farklı eser üzerinde çalışma yapılması; bu iki farklı dönemin eserlerinin icrası sürecindeki stilistik ve nüanslı farklılıkların incelenmesi planlanmaktadır.

Oda Müziği III

Bu derste, öğrencilerin trio ve kuartet halinde birleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bir eserin düet, diğer eserin ise üçlü veya dörtlünün bir parçası olarak daha genişletilmiş bir kompozisyonla gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Sonat formundaki eserlerin bölümlerinin de bu dönemin eğitim repertuarında yer alması planlanmaktadır. Öğrencilerin hazırlığına bağlı olarak küçük bir oda orkestrası oluşturulması bu dönem içinde mümkün görünmektedir ve dolayısıyla bu yönde çalışılması amaçlanmaktadır.

Oda Müziği IV

Bu dönemde bir önceki döneme benzer şekilde çalışmaların devamı planlanmaktadır. Buna ek olarak, tüm bölümleri çalışılmış olan sonat, trio-sonat veya kuartetlere, Romantik dönemden de en az bir eserinin performansının eklenmesi öngörülmektedir. Oda Müziği V Bu dönemin çalışma programında, sonat formunda bir eser ve üç farklı dönemden iki farklı eserin (eserlerden biri çağdaş bir besteciye ait olmak üzere) yer alması planlanmaktadır.

Oda Müziği VI

Oda Müziği dersinin bu son yarıyılında, farklı dönemlerin bestecilerinin eserlerine yer verilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, büyük bir formda iki farklı eseri icra edebilmesi amaçlanmaktadır.

Piyano I

Bu dersin amacı, öğrencinin piyano performansı alanında temel bir bilgi ve beceri edinmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, öğrencinin piyano enstrümanında ustalaşmak için gerekli olan müzik okuryazarlığının temellerine hâkim olması beklenmektedir. Bu dersin ilk döneminde, egzersizler üzerinden müzikal notasyon çalışması, müzikal terimler ve temel düzeyde en az 2 veya 3 eser çalışılması amaçlanmaktadır.

Piyano II

Bu dönemde, egzersizlere paralel olarak, farklı karakterde parçalar üzerinde çalışmaların başlanması öngörülmektedir. Bazı eserlerin, dersin öğretmeninin eşliğinde (dört el) çalınması planlanmaktadır. Eserler, çalışmanın özellikle ilk yılı için öğrencinin bireysel özelliklerine göre seçilmesi önem arzetmektedir.

Piyano III

Bu dönemde, öğrencinin eserlerin majör ve minör dizilerin yapısı hakkında bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. Majör ve minör dizilerin, bir oktavda ayrı ayrı ellerle çalınması öngörülmektedir.

Piyano IV

Bu dönemde, öğrencinin önceki dönemde çalışılan gamları iki elle çalması amaçlanmaktadır. Öğrencinin iki farklı polifonik eseri çalması beklenmektedir. Buna ek olarak, sonat türünde eserlerin çalışılması planlanmaktadır.

Piyano V

Bu dönemde, öğrencinin yeteneğine ve derslerdeki gelişimine bağlı olarak, piyano icrasına yeni teknik dokunuşlar eklenmesi amaçlanmaktadır. Bu dönemin derslerinde, çoksesli eserler ve çeşitli parçaların çalışılması zorunludur. Basit sonatların en az bir veya iki bölümüne başlanması planlanmaktadır.

Piyano VI

Bu dönemde, üç ve dört işaretli diziler, çeşitli teknik türleri üzerine yazılmış etütler, sonatın tamamı, bir polifonik eser ve iki farklı karakterli eserle, öğrencinin piyano derslerini başarı ile tamamlaması amaçlanmaktadır.

Müzikolojiye Giriş I

Bu dersin amacı, müzikolojinin doğumundan günümüze geçirdiği değişikliklerin tarihsel bağlamda incelenerek, kullanılan metotların anlaşılması ve günümüz müzikolojisinin kuram ve yöntemlerinin bütünsel bir yaklaşımla aktarılmasıdır. Bu kapsamda, müzikolojinin araştırma konuları, sistematik müzikoloji, tarihsel müzikoloji, etnomüzikoloji, zoomüzikoloji, ekomüzikoloji, vb. gibi müzikoloji branşlarının ortaya çıkışları ve ayrımları incelenir. Bununla birlikte, müzikolojinin kullandığı yazılı ve sözlü kaynaklar, araştırma yöntem ve teknikleri anlatılır.

Müzik Teknolojileri I

Bu derste, öğrencinin müzikte teknolojinin kullanım alanları ve başlıca terminolojiye dair bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, analog ve dijital ses kavramları, bilgisayarlı nota yazımı, başlıca ses kayıt programları ve uygulama alanlarının öğretilmesi planlanmaktadır.

Müzik Teknolojileri II

Bu dersin amacı, müzikte teknolojinin kullanım alanlarıyla ilgili elde edilen kuramsal bilginin uygulamaya dönüştürülmesidir. Gerek saha araştırmalarında, gerekse müzikal ürüne dönüştürülmek amacıyla olsun, ses kayıt programlarının etkin bir biçimde kullanımı için gerekli altyapının hazırlanması amaçlanmaktadır.

Müzik Sosyolojisi

Bu derste, müziğin sosyolojik bir öge olarak incelenmesi; dünyada ve ülkemizdeki tarihsel ve güncel çalışmaların aktarılması amaçlanmaktadır. Öğrencinin, müziğin sosyolojik işlevlerini anlaması, çözümleyebilmesi ve yeni örneklerde kendi analizlerini yapabiliyor olması beklenmektedir.

Halk Müziği I

Bu derste, öğrenciye Türk Halk Müziği kavramlarının, melodik ve ritmik yapılarının, yöresel farklılıklarının aktarılması amaçlanmaktadır. Anadolu’dan halk müziğinden örneklerle, gerekli kuramsal ve pratik altyapının oluşturulmasına bir giriş niteliğindedir.

Halk Müziği II

Dersin bu döneminde, Türk Halk Müziği kavramlarının, melodik ve ritmik yapılarının, yöresel farklılıklarının aktarılmasına yapılan başlangıcın, daha kapsamlı bir biçimde anlatılması amaçlanmaktadır. Anadolu’dan halk müziğinden örneklerle, gerekli kuramsal ve pratik altyapının oluşturulmasına bir devam niteliğindedir.

Sanat Tarihi

Bu dersin amacı, sanatın anlamını ve kapsamını irdeleyerek, kuramsal bir altyapı oluşturmak; yazı öncesi/tarih öncesi çağlardan başlayarak sanatın ortaya çıkışını, uğraklarını ve bu uğraklarda yeniden kuruluşunu/şekillenişini kronolojik olarak kat ederek tartışmak; sanatın temel kavramlarını, kuramlarını/akımlarını incelemek ve sanatın toplumsal alanla kesişim noktalarını/ilişkilerini irdelemektir. Bu kapsamda, öğrencilere sanatın temel kavramlarının ve sanat tarihinin temel uğraklarınının öğretilmesi ve Batı-merkezli sanat tarihi yaklaşımının incelenmesi amaçlanmaktadır.

Popüler Müzik Tarihi I

Dersin bu döneminde, caz müziği oluşumu ve gelişiminin ana aşamalarının sosyo-ekonomik, ulusaletnik, sanatsal ve estetik olgular bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, hem ABD'de hem de Avrupa'da caz müziğinin gelişimi sürecinde ortaya çıkan ana stilistik çeşitlerinin incelenmesi planlanmaktadır. Böylece, dönem sonunda öğrencinin caz eserlerinin analizinde beceri kazanması; enstrümantal ve vokal müziğin en iyi örneklerine dayanarak caz müzik alanında bilgi sahibi olması; klasik, modern ve avangart cazın estetik ve teorik temellerini bilmesi sağlanacaktır.

Popüler Müzik Tarihi II

Bu derste, rock ve pop müzik ve müzisyenlerinin tarihinin; bu türün belirli tarzlarının oluşumunu etkileyen süreçlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, öğrencilerin rock ve pop müzik alanlarına dair belirli bilgileri edinmesi; diğer halkların yaşam biçimlerine ve kültürlerine dair bir farkındalık yaratılması, hem yurtdışından hem de Türkiye'den pop müzik örneklerinin ana stilistik çeşitlerini karşılaştırılmalı olarak inceleyebilmesi planlanmaktadır.

Müzik Tarihi I

Bu derste, öğrencinin müziğin dünyada bilinen en eski tarihlerinden 14.-15. yüzyıllara kadar süren tarihsel gelişimini, müzik tarihi içerisindeki bu dönemlere ait gelişmeleri ve döneme ait önemli isim ve kurumlar hakkında bilgi edinmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, ilkçağ uygarlıklarında insan yaşantısını kuşatan kültürel koşullar, müziğin kökenine-oluşumuna dair kuramlar, ilk uygarlıklar (Mısır-Mezopotamya-Hint-Uzakdoğu Uygarlıklarında müzik kültürü), Anadolu-Ege Uygarlıkları ve Antik Yunan ile Batı Roma döneminde müzik kültürü gibi konu başlıklarının ele alınması planlanmaktadır.

Müzik Tarihi II

Bu dönemin dersinde, Orta çağda müzik ve kültür, erken orta çağ Hristiyan Avrupa’da ve Gotik dönemde müzik kültürü gibi konular ele alınacaktır.

Müzik Tarihi III

Bu derste, 15. yüzyıldan Rönesans döneminden başlayarak 18. yüzyıl ortaları Barok dönem sonuna kadar Avrupa çoksesli müziğinde ortaya çıkan tür ve biçimler ve müzikal gelişim tarihsel bir bakışla değerlendirilmesi planlanmaktadır. Ders kapsamında işlenecek başlıca konular, Avrupa'da Ortaçağ kültürü ve müziğe etkileri, Rönesans’ı hazırlayan kültürel ortam ve müziğe etkileri, Rönesans dönemi bestecileri ve eserler, reform, geç Rönesans (Altın çağ), Barok dönemde müziğin genel görünümü ve özellikleri, operanın doğuşu, erken Barok dönem müziğinde besteciler, döneme ait eserlerin teknik ve tarihsel yönden incelenmesi, geç Barok dönemi müziği bestecileri ve eserlerdir.

Müzik Tarihi IV

Bu derste, 18. yüzyıl ortalarından başlayarak yüzyılın sonuna kadar süren ve Klasik dönem olarak adlandırılan periyottan, 20. Yüzyıl başlarına kadar süren Romantik dönemin sonuna kadar Avrupa çoksesli müzik kültürü, ortaya çıkan müzikal türler, biçimler ve besteciler tarihsel bir bakışla şu ana başlıklar ışığında değerlendirilecektir: Baroktan Klasiğe geçiş; Rokoko, Style Galant; Mannheim Okulu; Klasik dönem müzik biçimleri; Mozart ve Haydn: Bestecilikleri ve eserleri; Operada yeni açılımlar; Viyana Klasikleri ve Beethoven; Beethoven: Besteciliği ve eserleri; Erken Romantik dönem bestecileri Weber, Schubert, Berlioz, Mendelssohn; Chopin, Paganini, Lizst: Bestecilikleri ve eserleri; Ulusalcı Akım bestecileri: Rus Beşleri, Dvorak, Grieg; Wagner ve müziğinin döneme etkileri; Romantik dönem içerisinde ulusalcı besteciler; Romantik dönem müziği içerisinde Opera müziğinin gelişimi; Romantik dönem sonu bestecileri: J. Brahms, P. Çaykovski C. Debussy, A. Dvorak, G. Mahler.

Müzik Tarihi V

Bu derste, 20. yüzyıl başından, 21. yüzyıla kadar süren modern dönemde Avrupa ve Amerika çoksesli müzik kültürü, ortaya çıkan müzikal türler, biçimler ve besteciler, tarihsel bir bakışla şu ana başlıklar ışığında değerlendirilecektir: Romantizmden Modern Döneme geçiş; Post Romantikler; Richard Strauss; Rusya’da ulusçu akım ve Rus besteciler: Rachmaninov, Skriyabin, Çaykovski; Avrupa’da ulusal akımlar; Amerika’da müzik; 20. yüzyıl müziğine giriş; Modern Opera; Empresyonizm; Yeni Klasikçilik: Stravinski, Hindemith; Folklorizm: Bela Bartok; Fransız altıları; Fütürizm; 20. yüzyılda Opera; Amerika’da opera, müzikal ve elektronik müzik; Webern ve takipçileri; Müzikte Rastlantısallık ve Minimalizm.

Müzik Tarihi VI

Bu derste, Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat ile başlayan batılılaşma hareketleri çerçevesinde çok sesli Avrupa müzik kültürünün yansımaları, Türkiye’de yeni müzik politikası, çoksesli müziğin gelişimi, dönemin bestecileri ve eserleri şu başlıklar altında değerlendirilecektir: Batı müziğinde Türk etkileri; Osmanlıda çok sesli müzik; Cumhuriyet müzik politikası ve Türkiye’de çoksesli müzik; Türk Beşleri: Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmed Adnan Saygun, Necil Kâzım Akses; İkinci kuş ü İ ş ü ü İ ğlu, Nevit Kodallı; Üçüncü kuş ç çı ö ü ü şak besteciler: Ali ü ş ş şak besteciler ve sonrası â İnce, Aydı ç ğit Aydın, Mahir Cetiz.

Müzik Tarihi VII

Bu ders, İslamiyetten önce Türk Müzik Kültürü, Karahanlı ve Gazneli Dönemleri Türk Müzik Kültürü, Selçuklular Dönemi, Safiyyüddin Urmevî, Timurlular Dönemi, Abdülkadir Merâgi, 15. Yüzyıl II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed dönemi ve Anadolu Edvârları, 13. Yüzyıldan itibaren Anadolu'da Müzik ve İbadet, Alevî-Bektâşî Kültürü, Mevlevîlik ve Semâ, 16. Yüzyıl II. Bayezid, Mehterhane, Şehzade Korkud, Gazi Giray Han ve Batılı gezginler gibi konu başlıkları altında kuram, organoloji, formlar, besteciler ve icrâcılar çerçevesinde Türk makam müziği geleneğinin tarihini içermektedir.

Müzik Tarihi VIII

Bu derste, 17. yüzyıl kapsamında Sultan IV. Murad, IV. Mehmed, III. Ahmed, Şahkulu, Ali Ufkî, Kutb-i Nâyi Osman Dede, Kûçek Derviş Mustafa, Hafız Post, Buhurizâde Mustafa Itrî, Enfî Hasan Ağa, Kantemiroğlu, Kara İsmail Ağa; 18. yüzyıl kapsamında Lale Devri, Şeyhülislam Esâd Efendi, Ebûbekir Ağa, Zaharya, Dilhayat Kalfa, Tanbûrî Mustafa Çavuş, Tab'î Mustafa Efendi, Sultan III. Selim, Abdülbâkî Nâsır Dede, Hamparsum, Hammâmi-zâde İsmail Dede Efendi; 19. Yüzyıl döneminin müzik kültür hayatı; 20. yüzyıl kapsamında Son Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Müzik Kültürü ve besteciler; Sesli Müzik Yayıncılığı ve Batılılaşma Etkileri gibi konuların işlenmesi öngörülmektedir. Türk Müziği Formları Bu derste, form ve tür kavramları; form ve usul ilişkisi, ezgi parçacığı, motif, sekileme, ikiz motif, tema, figür, pasaj, kadans, cümle, periyod gibi form bileşenleri ve müzik formunun notasyonu gibi konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu ders Türk Makam müziği dini-dindışı formlarının incelenmesini ve uygulamalarla pekiştirilmesini içermektedir.

Türk Müziği Teorisi ve Solfej I

Bu ders, makam, usûl, perde, dizi gibi temel kavramların, Türk Müziğinde nota kullanımı gibi teorik bilgilerin yanı sıra, basit makamların açıklanmasını ve on zamanlıya kadar usûllerin eserler üzerinden uygulamalı olarak öğretimini kapsamaktadır. Bu ders kapsamında, Makam müziği teorisyenleri, kaynaklar ve makam müziği ses sistemi, ahenkler ve aralıklar gibi konu başlıklarının yanı sıra, Çargâh, Kürdi, Rast, Uşşak, Bayati, Basit Isfahan makamlarının ve Hicaz ailesinin teorik anlatımı, seyir örnekleri ve eser icralarıyla öğretimin pekiştirilmesi, on zamanlıya kadar Nim Sofyan, Sofyan, Semâî, Türk Aksağı, Yürük Semâî, Devr-i Hindî, Devr-i Turan, Düyek, Müsemmen, Aksak, Evfer, Raks Aksağı, Oynak Aksak Semâî ve curcuna usullerinin öğretimi ve eserler üzerinden uygulanması planlanmaktadır.

Türk Müziği Teorisi ve Solfej II

Bu ders, şed ve mürekkep makam kavramları, makam geçkileri gibi teorik anlatımlarla birlikte Hüseyni, Muhayyer, Gülizar, Nevâ, Tahir, Karcığar Basit Sûznâk, Sûznâk, Mâhur, Acemaşiran, Nihavent, Sultânîyegah, Hicazkar, Kürdîlihicazkar, Evcara, Suzidil, Nişabur, Segah, Hüzzam, Sabâ, Şevkefza, Segah, Ferahnak makamlarının teorik anlatımı, seyir örnekleri ve eser icralarıyla öğretimin pekiştirilmesini amaçlar. On zamanlıdan on beş zamanlıya kadar olan usullerin, ayrıca devr-i kebir, muhammes, hafif usullerinin makam öğrenimi esnasında icra edilecek eserler üzerinden uygulanarak öğretilmesi hedeflenmektedir.

İnsan, Toplum ve Medeniyet I

Bu derste, insanın tarihsel serüvenini şekillendiren sosyo-kültürel, dini, siyasal ve ekonomik değişimler, dönüşümler, yıkımlar, çatışmalar ve etkileşimler incelenecektir. Bu kapsamda, medeniyet kavramının tanımı, bir medeniyetin kurucu unsurlarının neler olduğu, aynı zamanda tarihte süreklilik; tarihte ilerleme ve gerileme kavramları açıklanacaktır.

İnsan, Toplum ve Medeniyet II

Bu derste, düşünce ve bilim tarihini nasıl okunulması gerektiği, İslam ve Batı düşünce tarihindeki temel paradigmaların, modern dünyanın oluşum sürecinde etkili olmuş sosyal ve siyasal hareketlerin neler olduğu, modernlik, milliyetçilik, feminizm, etnik kimlik ve ulus-devlet gibi kavramların nasıl tanımlanacağı incelenecektir. Ayrıca, bu olguların tarihsel süreç içinde nasıl ortaya çıktığı ve toplumsal alanda nasıl bir etkinlik alanı oluşturdukları incelenecektir.

Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin dilin durumu ve önemi, dil-kültür ilişkileri, Türkçenin diğer diller arasındaki yeri, tarihi gelişimi ve yayılması gibi konular hakkında bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

Türk Dili II

Dönemin bu dersinde, dil, isim, sıfat, zarf, cümlenin öğeleri, hece çeşitleri, kompozisyonda planın önemi, rapor hazırlama gibi konu başlıkları işlenecektir.

Yabancı Dil I

Bu derste öğrencilerin çeşitli konularda okuma parçaları okuması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, hedeflenen amaçlar, metinler, başlıklar ve resimler arası ilişki kurabilme, ana fikir arama, kelime, cümle, paragraf ve metin tarama yeteneklerinin kazandırılması öngörülmektedir.

Yabancı Dil II

Bu derste, öğrencilerin başlangıç düzeyde kelime hazinelerini geliştirme, hedef dilde dört temel beceri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerine yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derste, Batı ve Türk kültürlerinin karşılaşması sonucu oluşan politik, sosyal, kültürel ve sosyo psikolojik problemler nedeniyle Osmanlı İmparatorluğunun çökme ve dağılma sürecine bir reaksiyon olarak doğmuş reform hareketleri, Osmanlı İmparatorluğundan ulus devlete geçiş sürecindeki politik olaylar ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından yönetilen kurtuluş hareketi sonucu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ele alınacaktır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu ders kapsamında, saltanat sorunu ve Lozan Barış görüşmeleri, T.B.M.M’de gruplar, Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet’inin dış politikası gibi konuların ele alınması amaçlanmaktadır.

Etnomüzikolojiye Giriş

Müzikoloji ve müzikolojinin alt disiplinlerinden biri olarak etnomüzikoloji, mü ğin ştırılmasında birçok farklı disiplinlerin yö şımları şkili olmakla birlikte, birçok inceleme alanının deneyimlerine de dayanmaktadır. Bu derste öğrencinin öncelikle etnomüzikolojinin tanımı, kapsamı, çalışma alanları ş ğu disiplinleri öğrenmesi amaçlanır. Daha sonra etnomüzikolojinin bir disiplin olarak tarihçesi, dünyada ve Türkiye’de yapılan etnomüzikoloji çalışmaları, etnomü şım farklılıkları ve ekolleri ele alınır. Etnomü ştırma yöntemleri ve teknikleriyle birlikte çalışma alanları veya konuları da incelenir. Bu alanda yapılan güncel tartışmalar da ele alınarak, dönem sonunda öğrenciye yapacakları kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda kullanabilecekleri etnomü şımların kazandırılması hedeflenir.

Alan Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı ştırması yöntem ve tekniklerini uygulamalı olarak öğretmektir. Bu amaca yönelik olarak, öğrencilerin özellikle nası ştırma önerisi hazırlandığı, anket ve görüşme tekniklerini, anket ve görüşme formunun hazırlanmasını, örneklem seçimini, sahada nasıl veri toplandığını, bu verilerin nası ğini ve raporlandığını öğrenmesi amaçlanır. Bununla birlikte ses ve görüntü kaydı ğraf çekimi gibi teknik bilgilerin kazanımı ğlanır. Dönem sonunda ise öğrencinin öğ ği kurumsal bilgiyi uygulamaya dönüştürmesi beklenerek, seç ğ şkin olarak uygulama gerç ştirmesi beklenir.

Seminer

Seminer dersinin başlıca amacı, lisans bitirme çalışmasının bilimsel kurallara uygun yazılmasını sağlayacak temel prensiplerin aktarılmasıdır. Bu ders kapsamında öğrencinin bilimsel yayın çeşitlerini (tez, makale, rapor vb.), literatür analizini, bilimsel araştırma ve yayında uyulması gereken etik ilkeleri öğrenmesi; alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmesi amaçlanmaktadır.

Bitirme Çalışması

Bitirme Çalışması öğrencinin, istenen mesleki bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren ve danışman öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri nezaretinde yürütülen kişisel veya grup halinde yapılan çalışmadır. Bitirme çalışmasının amacı; üniversiteyi lisans düzeyinde bitiren öğrenciden, akademik içerikli bir çalışma yapmasını sağlamaktır. Çalgı Bilgisi Bu dersin amacı, öğrencinin çalgı sınıflandırma terimlerini tanımasını, çalgıların ortaya çıkış ve değişim süreçleri ile ilgili temel bilgiye sahip olmasını, çalgı tasarımı alanındaki yenilikleri bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebilmesini ve çalgıların kültürel anlam ve sosyal işlevleri konusunda bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır.

ALAN SEÇMELİ DERSLER

Müzik ve Medya

Bu dersin amacı, müziğin medyada kullanımının örnekleriyle analiz edilmesi ve medya okur yazarlığı bağlamında gerekli özelliklerin öğrenciye kazandırılmasıdır. Bu kapsamda, öğrencinin güncel iletişim ve medya kuramları, sosyal medyada müzik kullanımı ve bu bağlamlarda müziğin pazarlanması ve işlevi gibi konular üzerine eleştirel düşünebilmesi amaçlanmaktadır.

Müzik Arşivciliği

Dersin amacı, dünyada ve ülkemizde müzik arşivciliğinin tarihsel süreci ve çalışma alanlarının öğrenciye aktarılması, müzikoloji disiplinindeki kullanım şekillerinin anlatılmasıdır. Dünyada ve ülkemizdeki müzik arşivleri, müzik arşivlerinin kullanımı, halk bilimi ve etnomüzikoloji branşlarında müzik arşivlerinin önemi, kültür ürünlerinin korunması konularının incelenmesi öngörülmektedir.

Ses Fiziği

Bu dersin amacı, sesin tanımlanması, ses dalgalarının hareketlerinin oluşumunun, davranışlarının ve fiziksel özelliklerinin, dış ve orta kulakta ilerleyişinin ve mekanizmalarının öğrenciye aktarılmasıdır.

Müzik ve Beyin

Bu dersin amacı, müziğin insan beynindeki alımlama ve biliş mekanizmalarında nasıl işlendiği konusunun derinlemesine bir şekilde güncel birincil kaynaklar ışığında öğrenciye aktarılmasıdır. Beynin genel yapısı ve işleyişi, beyinde müziğin tanımlanması, müzik beğenisi, müzik yaratım mekanizmaları, müzik ve hafıza bağlantısı dersin kapsamında işlenecek konulardır.

İleri Müzik Teknolojileri I

Dersin amacı, ileri kayıt teknikleri, dijital ses üretimi ve ses efektlerinin kuramsal aktarımı ve uygulamalı olarak kullanım amaçlarının anlaşılmasıdır. Ses sentezleyicilerinin ve ses efektlerinin çalışma mantıkları, yaygın enstrümanların frekans aralıkları ve kayıt programlarında miksaj tekniklerine bir başlangıç niteliğindedir.

İleri Müzik Teknolojileri II

Bu dönemde, öğrencilerin bir önceki dönemden öğrenmiş oldukları teorik bilgileri yaratım yoluyla uygulamaya dönüştürmesi beklenmektedir. Ayrıca, güncel miksaj tekniklerinden örnekler, mastering ve önemi, genel kullanımının öğrencilere aktarılması planlanmaktadır.

Diksiyon

Bu dersin amacı, sesini, nefesini, beden dilini doğru kullanabilen, Türkçe’ye hakim, kelime dağarcığı zengin, okuduğu metni değerlendirebilen, söz söyleme sanatını özümsemiş bireyler yetiştirmektir. ğrencinin empati kurabilmesi, toplumda kendini ifade edebilmesi ve takım oyunu oynayabilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders, diksiyon, fonetik kavramları, gevşeme, konsantrasyon, soluk alıp verme, ses kullanma, Türkçe dilbilgisi kuralları, tonlama, vurgu, artikülasyon alıştırmaları, konuşma kusurlarının üstesinden gelme, beden dili alıştırmaları, stres kontrolü, doğaçlama çalışmaları, şiir okuma, duygu aktarımı, öykü seslendirme, haber metni değerlendirme, sunum becerileri gibi konuları içermektedir.

Müzik ve Politika

Bu derste müzik, toplum ve siyaset arasındaki ilişkiler, çeşitli toplumlar, müzik türleri ve farklı zaman dilimleri üzerinden, Avrupa ve Afrika toplumları başta olmak üzere, ulusal kimliklerin inşasında müziğin oynadığı rol; caz, siyahi özgürlük ve sivil haklar hareketi, siyasi örgütlenme ve direniş aracı olarak müzik, Soğuk Savaş ve müzik diplomasisi, şiddet ve baskı aracı olarak müzik, Türk modernleşmesi bağlamında Müzik gibi konu başlıklarının işlenmesi öngörülmektedir.

Müzik Terapi

Bu derste, tedavide müzik uygulamaları ile ilgili bulguları tarihi gelişimi içinde irdelenmesi ve günümüzde giderek önem kazanan müzik terapi uygulaması yöntemlerinin teorik olarak incelenerek, öğrencilerin müzik terapi uygulamalarına yönelik fikir edinmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, insan duyguları ve müzik, müziğin etkileri, Antik dönemde tedavide müzik, Asklepieion’da müzikle tedavi, Hıristiyanlık döneminde tedavide müzik, Rönesans’dan 20. yüzyıla tedavide müzik, Türklerde müzikle tedavi, Türk-İslâm medeniyetinde müzikle tedavi merkezleri, müzik-terapi ve metodoloji, çeşitli hastalıklarda müzik terapi uygulamalarının incelenmesi, müzik terapide uygun müzik seçimi gibi konuların işlenmesi öngörülmektedir.

Müzik Felsefesi I

Bu ders sanat felsefesi ve müzik felsefesi alanında var olan gelişmeleri ve kuramsal bilgiyi içermektedir. Felsefi olarak sanat kuramlarının gelişimleri, uygulamalı ve kuramsal etkileri müzik ve müzik felsefesi bağlamında değerlendirilir. Bu amaçla, müzik felsefesi ve sanat kuramlarının batı-doğu; klasik ve modern olarak karşılaştırmalı incelemesi yapılır. Dersin ilk döneminde, sanat ve müzik felsefesi kuramlarının genel tarihi ve gelişimleri ele alındıktan sonra, sanat felsefesi ve estetik temel kavramlar tartışılacaktır. Antik Yunan, Çin ve Hindistan’da müzik felsefesi, Pitagoras, Platon, Aristoteles sanat felsefesi kuramları ele alınacaktır.

Müzik Felsefesi II

Dersin bu döneminde, 17. yy. Aydınlanması, Kant, Schopenhauer-Hegel, Romantik felsefeRomantik müzik, Nietzsche-Beethoven, Wagner, Marx - Frankfurt Okulu - Adorno Müzik Felsefesi, İslam Sanat Felsefesi ve Müzik Estetiği, Heidegger –Schoenberg, Post Modernizm-Post Yapısalcılık, Modern Müzik Felsefesi gibi konu başlıkları ele alınması öngörülmektedir.

Müzik Endüstrisi

Bu dersin amacı, Türk müzik sektörünün tarihsel gelişimi ve müziğin geleceği gibi konularda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında, öğrencinin bir iş kolu olarak müzik üretimine dair süreci öğrenmesi; müzik yapımcılığı, menajerlik, organizasyon, telif Hakları ve meslek birlikleri, dijital ve fiziksel müzik dağıtımı, müzik tanıtım ve pazarlaması, sosyal medya ve kullanımı, müzik stüdyosu, eser, düzenleme, kayıt, mix, mastering gibi başlıklara dair bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye’de Popüler Müzik Tarihi ve Literatürü I

Bu dersin amacı, öğ ürkiye’ ü ü ğ ürecine dair bilgi edinmesini amaçlamaktadır. Ders kapsamında, popüler müziğin toplumsal süreçlerle olan iç içeliğini ve toplumsal değişime paralel olarak değişen popüler müzik formlarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye’de Popüler Müzik Tarihi ve Literatürü II

Bu dersin sonunda öğrenciler, popüler müziğin ne olduğu, başlıca türlerinin tarihsel gelişimi, önemli temsilcileri, önemli akımlar ve tarzlar gibi konularda bilgi sahibi olur ve tecrübe kazanırlar.

Müzikoloji Bölüm Lisans Programı Ders İçerikleri

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü