T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
  • /
  • Kısa Ders İçerikleri

Kısa Ders İçerikleri

BESLENME BİYOKİMYASI I

Beslenme, Bütün canlılarda fizyolojik gereksinimlerin başında gelir. Biyokimyada beslenme ile ilgili temel konuların teorik olarak öğrenmek, bu bilgilerin çeşitli beslenme bozukluklarına ve hastalıklarına malnutrisyon ve diğer metabolik hastalıklar gibi, bağdaştırabilmek, makro besinlerden enerji elde edilmesi, enzimlerin ve hormonların işlevleri ile metabolizması hakkında genel bilgileri kullanabilme becerisini geliştirmek. Karbonhidratların, yağların, proteinlerin ve amino asitlerin, vitaminlerin tanımları ile bunların metabolizmaları, buradaki enzim ve hormonların işlevleri, ortak metabolik yollar ve hormonal kontrolü değerlendirmektir. 1. Hafta: Beslenme Biyokimyasına Giriş 2.Hafta: Beslenme Biyokimyasının esasları ve diğer alanlarla ilişkisi 3.Hafta: Canlılarda Enerji Üretimi ve ATP 4.Hafta: Biyomoleküllerin Aktiflenmesi 6. Hafta: Glikozun Dokularda Akibeti 7.Früktoz Metabolizması 8. Lipitler ve Lipitlerin sınıflandırılması 9.Hafta: Lipitlerin sindirimi 10. Hafta: Lipit metabolizmasında başlıca yolları 11. Hafta: Proteinler 12.Hafta: Aminoasit Metabolik yolları 13.Hafta: Besinde proteinler, Proteinlerin sindirimi 14. Hafta: Aminoasitlerin Karbon iskeletinin akibeti


SAĞLIK SOSYOLOJİSİ

Sağlık sorunlarını direkt olarak yaşayan bireylerin yan sıra, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları bireysel ve toplumsal incelemektir. Birey-toplum ilişkisinin sağlık alanındaki yansımaları değerlendirmek. Dünyada ve Türkiye’de önde gelen sağlık sorunları tartışmak ve çözüm önerileri getirmektir. 1.Hafta: Bazı Temel Kavramlar-I 2.Hafta:Bazı Temel Kavramlar II 3.Hafta:Hastalık Olgusu 4.Hafta:Hastalık ve Toplumsal İlişkiler 5.Hafta:Hastalık ve kültürel, ekonomik, siyasal ilişkiler 6.Hafta: Hasta Hekim ilişkileri I 7.Hafta: Hasta Hekim ilişkileri II 8.Hafta:Hasta-Hastane hekim ilişkileri 9.Hafta:Hasta Hastane ilişkileri 10.Hafta:İnsan bedeni, Postmodernizm ve Sağlık 11.Hafta:İnsan Bedeni, Post modenizm ve Sağlık II 12.Hafta:Türkiye'de Sağlık I 13.Hafta:Türkiye de Sağlık II 14.Hafta:Sonuç ve Değerlendirme


BESLENME TARİHİ VE KÜLTÜRÜ

Beslenme Tarihi ve Kültürü ile ilgili yazılmış makaleler, kitaplar ve tezler. İnsanlık tarihinden günümüze insanlığın beslenmesi ve kültürünü öğrenmek. Medeniyetlerin beslenme tarihi ve kültürü 1 Hafta:İnsanlığın beslenme serüveni 2 Hafta:Antik dönem beslenme kültürü 3 Hafta:Antik dönem beslenme kültürü II 4 Hafta:Anadolu medeniyetlerinin beslenme kültürü I 5 Hafta:Anadolu medeniyetlerinin beslenme kültürü II 6 Hafta:Anadolu medeniyetlerinin beslenme kültürü III 7 Hafta:Antik yunan beslenme kültürü 8 Hafta:Roma beslenme kültürü 9.Hafta:Bizans beslenme kültürü 10 Hafta:Mezopotamya beslenme kültürü 11 Hafta:Anadolu selçukluların beslenme kültürü 12 Hafta:Osmanlı Beslenme kültürü I 13 Hafta:Osmanlı beslenme kültürü II 14.Hafta: Cumhuriyet sonrası beslenme kültürü


ANATOMİ

Öğrencilerin; sağlık alanında, doku ve organ isimlendirmede kullanılan ortak terminolojiyi öğrenmesini, temel anatomik oluşumların normal yapısını tanımasını, yapı-fonksiyon ilişkisini kurmasını sağlamak. 1 Anatomiye giriş ve terminoloji power-point sunumu hazırlama 2 Üst ekstremite kemikleri, eklenmleri ve kasları 3 Alt ekstremite kemikleri, eklemleri ve kasları 4 Kafa kemikleri, Baş boyun bölgesi 5 Gövde kemikleri, eklemleri, kasları 6 Dolaşım sistemi 7 Solunum sistemi 8 Ara sınav 9 Sindirim sistemi 10 Boşaltım ve üreme sistemi (Erkek) 11 Boşaltım ve Üreme sistemi (Dişi) 12 Mekezi sinir sistemi 13 Periferik sinir sistemi 14 Duyu organları 15 Endokrin sistem


GENEL MİKROBİYOLOJİ

Temel ve klinik mikrobiyoloji eğitimi verilmesi. 1 Mikrobiyolojiye giriş ve tarihçe, mikroorganizmaların genel özellikleri, mikroorganizmaların kimyasal yapısı, metabolizması ve genetiği. 2 Mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi, mikrop-organizma ilişkileri, infeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan klinik materyaller. 3 İnfeksiyon hastalıklarında tanı yöntemleri, kemoterapötik maddeler ve bunlara karşı oluşan direnç mekanizmaları, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri 4 Gram pozitif kok ve basiller, anaerob, sporlu, gram pozitif çomaklar, Gram negatif kok ve basiller. 5 Mikobakteriler, Spiroketler, Riketsialar 6 Klamidyalar, Aktinomicesler, Nokardiyalar 7 Mikoplazmalar, ureaplasmalar, hastane infeksiyonları 8 Ara sınav 9 Mantarların genel özellikleri, yüzeyel, derialtı, derin ve fırsatçı mikoz etkenleri 10 mantar grupların gruplandırılmaları 11 mantar hastalıkları 12 Virüslerin genel özellikleri, tıbbi önemi olan viral etkenler; Herpesvirüsler, Poxvirüsler, İnfluenza virüsleri 13 Paramyxovirüsler, Picornavirüsler, Rabies virüs 14 Hepatit virüsleri, Retrovirüsler (HIV)


BESİN MİKROBİYOLOJİSİ

Gıdalarda bulunan mikroorganizmalarla ilgili temel kavramlar, gıdaların mikrobiyal kontaminasyon kaynakları, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların üremesini etkileyen faktörler, gıda koruma yöntemleri ve gıda kaynaklı hastalıklar ile ilgili bilgiler vermek. 1 Mikroorganizma gıda ilişkileri / Laboratuvarda dikkat edilmesi gereken hususlar / Gıdaların mikrobiyolojik analize hazırlanması 2 Gıdalarda önemli mikroorganizmalar / Toplam mezofilik aerobik ve psikrofilik aerobik bakteri sayımı İlgili Kaynaklar 3 Mikrobiyel bulaşma kaynakları / Gıdalarda küf ve mayaların belirlenmesi 4 Gıdalarda mikrobiyel gelişmeyi etkileyen faktörler / Suların bakteriyolojik muayenesi ve koliform bakterilerin tespiti 5 Gıdalarda mikrobiyel gelişmeyi etkileyen faktörler / Koliform bakteriler ve fekal E.coli aranması (EMS yöntemi) 6 Gıdalarda indikatör mikroorganizmalar / Koliform bakteriler (IMVIC testi) 7 Gıda kaynaklı mikrobiyel enfeksiyonlar / S.aureus izolasyonu ve sayımı koagulaz testi 8 Ara Sınav 1 9 Gıda kaynaklı mikrobiyel intoksikasyonlar / Gıdalarda Listeria aranması 10 Gıda kaynaklı mikrobiyel intoksikasyonlar / Gıdalarda Bacillus cereus aranması İlgili Kaynaklar 11 Gıda muhafaza ilkeleri / Meyve sularının bakteriyolojik muayenesi (Laktik asit bakterileri ve Alicyclobacillus spp.) 12 Gıda muhafaza ilkeleri / Antimikrobiyal maddelere duyarlılık testi


TEMEL KİMYA I

Kimya Bilimine Giriş / Maddenin özellikleri ve ölçümü / Atomlar ve atom kuramı / Kimyasal bileşikler / Kimyasal tepkimeler / Sulu çözelti tepkimelerine giriş / Gazlar / Atomun elektron yapısı / Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri / Kimyasal bağ I: Temel kavramlar / Kimyasal bağ II: Bağ kuramları 


TEMEL KİMYA II

Kimyasal kinetik / Kimyasal dengenin ilkeleri / Asitler ve bazlar / Asit-baz dengeleri / Organik kimyaya giriş / Doymuş hidrokarbonlar / Organik reaksiyonlar ve fonksiyonel gruplar / Alkoller / Eterler / Aldehitler ve ketonlar / Karboksilik asitler / Esterler / Aminler / Amidler


ORGANİK KİMYA

Organik kimyaya giriş / Doymuş hidrokarbonlar / Alkanlar / Alkenler / Alkinler / Organik reaksiyonlar / Fonksiyonel reaksiyonlar / Alkoller / Ketonlar / Eterler / Aldehitler / Karboksilli Asitler / Esterler / Aminler / Amidler


İLETİŞİM BECERİLERİ

İletişim ve kişilerarası iletişim / Kişi Algısı / Sözel Mesajlar / Sözel olmayan mesajlar / Dinlenme / Kişilerarası iletişim ve etik ilkeler / İlişki-Etkileşim süreci / Etkileşim bağlamları / Değişen ilişkiler / Aile ve arkadaşlarla iletişim / Yakın ilişkilerde iletişim / İletişimdeki engeller / Çatışma ve uzlaşma / Kültürel Farklılıklar ve iletişim


 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü