T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
  • /
  • Ön Lisans & Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Ön Lisans & Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Kapsam

Dayanak

Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci kabulü

Kayıt işlemleri

Kayıt yenileme ve ders kayıt koşulu

Kayıt dondurma

Kayıt sildirme

İlişik kesme

Yatay ve dikey geçişler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-öğretim takvimi ve dönemleri

Eğitim-öğretim süresi

Eğitim-öğretim programları

Yan dal programı

Çift anadal programı

Derslerin kredi değerleri

Ders alma ve alınan dersi transfer etme

Ön koşullu dersler

Üst yarıyıldan ders alma koşulları

Derslere devam

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav çeşitleri

Ara sınav

Mazeret sınavı

Yarıyıl sonu sınavı

Bütünleme sınavı

Tek ders sınavı

Muafiyet sınavı

Notların verilmesi

Sınavlara giriş şartları

Ders başarı notu

Başarı durumu

Akademik başarı not ortalamaları

Sınav sonuçlarına itiraz

Muafiyet ve intibak

Akademik danışmanlık

Meslek stajları

Mezuniyet

Mezuniyet belgesi ve diplomaların düzenlenmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin işleri

Tebligat ve adres bildirme

Katkı payları ve ücretler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Yürürlük

Yürütme

 

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarının ön lisans ve lisans kayıt, eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarındaki kayıt, eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarını,

b) İlgili kurul: Fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulu kurulunu,

c) İlgili yönetim kurulu: Fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ç) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

e) Rektörlük: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt-Kabul, Kayıt Yenileme, Kayıt Sildirme, İlişik Kesme,Yatay ve Dikey Geçişler, Kayıt Dondurma

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulu programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü,  ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına göre yapılır.

(2) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Üniversite tarafından yapılır.

(3) Yurt dışından öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır.

Kayıt işlemleri

MADDE 6 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıtları ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Kayıt için istenilen belgeler ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenir.

(2) Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için şahsen başvuru yaparlar. Ancak mazeretini belgelendiren adaylar kesin kayıtları vekilleri tarafından yaptırabilir.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu bilgi ve belgelerin doğru olmadığı anlaşılırsa ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli kanuni işlem yapılır.

(4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlere alınacak öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Kayıt yenileme ve ders kayıt koşulu

MADDE 7 – (1) Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri kayıtlı oldukları programdaki tüm dersleri almakla yükümlüdür. Ön lisans ile lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Seçmeli dersler, öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi alanı içinden veya dışından ve kendi isteği ile aldığı derslerdir. Öğrenci bu dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, ilgili yönetim kurulunun onayladığı eğitim-öğretim programı çerçevesinde aynı yıldaki başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından da seçebilir.

(2) Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin bir yarıyılda tekrarlamak zorunda olduğu dersler de dahil olmak üzere, alabileceği teorik ve uygulamalı derslerin toplamı kırk saatten fazla olamaz.

(3) Öğrenciler; her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde harçlarını yatırarak, bilgisayar ortamında kayıtlarını yenilemek ve danışmanlarına onaylatmak zorundadır. Bu süre içerisinde haklı veya geçerli bir nedeni olmadan, kaydını yenilemeyen, ayrıca mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrenciler; o yarıyıldaki derslere, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeretleri nedeniyle kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde ilgili birime başvurmaları ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazeretlerinin uygun görülmesi halinde kayıtları yapılır.

(4) Derslere kayıt ve yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler.

Kayıt dondurma

MADDE 8 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenciye bir yarıyıl veya bir öğretim yılı süreyle izin verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde iki yılı (dört yarıyılı) geçemez. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak, daha önce katkı payı ödenmiş ise iade edilmez.

(2) Öğrencinin kaydının dondurulabilmesi için haklı ve geçerli nedenlerin bulunması gerekir. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Sağlık sorunu nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bunu üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir yazıyla belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi ve bu durumun ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilebilir olması,

d) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen öğrencinin, ilgili yönetim kurulunun izniyle eğitim ve öğretimine ara vermesi,

e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası dışındaki hallerin bulunması,

f) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

ğ) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

Kayıt sildirme

MADDE 9 – (1) Öğrenciler; ilgili birime dilekçe ile başvurarak kendi isteğiyle kayıtlarını sildirebilirler. Kaydı silinen öğrenciye ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin aşağıda belirtilen durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Öğrenci kendi yazılı isteği ile kaydını sildirebilir. Kendi isteği ile kaydı silinen veya mezun olarak Üniversiteden ayrılan öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı lisans programlarına dikey geçişleri; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar Eğitim-öğretim türleri

MADDE 12 – (1) Üniversitede, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile örgün eğitim, yaygın eğitim, ikinci öğretim, açıköğretim, uzaktan eğitim programları açılabilir.

Eğitim-öğretim takvimi ve dönemleri

MADDE 13 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, konsevatuar ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim; Senatonun belirlediği akademik takvime göre yürütülür.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı yarıyıl esasına göre yapılır. Eğitim-öğretim süresi bir yılda güz ve bahar olmak üzere en az ondört haftalık (yetmiş eğitim-öğretim günü) iki yarıyıldan oluşur. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini değiştirebilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 14 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz; ancak Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 15 – (1) İlgili birimlerde; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik, atölye ve laboratuvar çalışmaları ve inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet-bitirme tezi, proje ve benzeri diğer etkinlikler yer alabilir.

(2) Eğitim-öğretim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı, yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca düzenlenerek Senatonun onayına sunulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayıyla açılır veya kaldırılır. Eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.

(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri, bütün öğrenciler için verilen zorunlu ortak derslerdir. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

Yan dal programı

MADDE 16 – (1) Yan dal programı açılması, ilgili bölümün/anabilim dalının isteği, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve yan dal programı, bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir programa kayıtlı olan öğrencilerden isteyenlere kendi lisans programlarına ek olarak bir yan dal programını izleme izni verilebilir. Yan dal programı ayrı bir lisans programı niteliğinde değildir. Yan dal programına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Çift anadal programı

MADDE 17 – (1) İlgili bölümler ile ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı alınarak herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden, gerekli koşulları karşılayanlar arasından istekli olanların kendi lisans programlarına ek olarak çift ana dal programına devam etmelerine ve ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlanır. Çift ana dal programına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 18 – (1) Haftada bir saat teorik ders, iki saat teorik ders uygulaması, laboratuvar, atölye ve klinik çalışması gibi uygulama çalışmaları ve üç saatlik inceleme, gezi, ödev, sınava hazırlanma, bireysel çalışma, mezuniyet tezi, proje çalışmaları gibi diğer etkinlikler bir kredidir. Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.

Ders alma ve alınan dersi transfer etme

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, ilgili yönetim kurullarından önceden izin almak koşuluyla; Üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarından, yurt içi yükseköğretim kurumlarından, denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Ders transferlerinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde yer alan puan aralıkları veya katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Öğrencinin yurt içi diğer öğretim kurumlarından ders alabilmesi için, o kurumun ÖSYM yerleştirme puanının daha yüksek olması zorunludur. Yurt dışı uygulama, Erasmus ve diğer programların kapsamı ve kuralları çerçevesinde yapılır.

Ön koşullu dersler

MADDE 20 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölüm tarafından gerekçeleri belirtilerek ilgili kurula önerilir ve bu kurulların onayından sonra kesinleşir. Ön koşul niteliğindeki dersler başarılmadıkça, ön koşula bağlı olan dersler alınmaz.

Üst yarıyıldan ders alma koşulları

MADDE 21 – (1) Öğrenci üçüncü yarıyıldan itibaren, önkoşullu olan dersler dışında ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki en çok saat sınırının izin verdiği ve ders saatleri çakışmadığı ölçüde danışmanının onayı ile üst yarıyıl programından ders alabilir. Öğrencilerden alt sınıflardan başarısız dersi bulunmayan ve akademik başarı not ortalamaları 80-89 arasında olanlar iki ders, 90 ve üstü olanlar ise üç ders alabilirler. Öğrenciler bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilirler.

Derslere devam

MADDE 22 – (1) Öğrenciler; derslere, uygulamalara, öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışmalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar, Başarı, Muafiyet, Danışmanlık, Stajlar ve Mezuniyete İlişkin Esaslar Sınav çeşitleri ve düzenlenmesi

MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Güz ve bahar dönem sonu (final) sınavları, ait oldukları yarıyıl sonlarında yapılır. Dönem sonu sınavlarının yapılacağı yer, dekanlıkça/yüksekokul müdürlüğünce belirlenir ve ilk sınavdan en az onbeş gün önce ilan edilir. Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Ara sınava mazereti nedeniyle katılmayan öğrenciler hariç, diğer öğrenciler sınavlara katılmazsa sıfır almış sayılır. Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(2) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı bölümlerde ön koşullu proje ve atölye dersleri için ara sınav, bütünleme sınavı yapılmaz. Bitirme projesi değerlendirmesi ilgili bölümün bitirme esasları çerçevesinde yapılır.

(3) Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çekilmesine yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler, o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav not çizelgeleri iki nüsha olarak final ve/veya bütünleme sınavlarının yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna imzalanarak teslim edilir. Sınav not çizelgeleri ilgili birim tarafından, sınav belgeleri de ilgili öğretim elemanı tarafından mezuniyetten sonra en az beş yıl süreyle saklanır.

Sınav çeşitleri

MADDE 24 – (1) Üniversitede uygulanan sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavından oluşur.

Ara sınav

MADDE 25 – (1) Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla, ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme esasları fakülte/yüksekokul/konservatuar yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Aynı yarıyıla ilişkin derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

Mazeret sınavı

MADDE 26 – (1) Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri, ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler; ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık/yüksekokul/konservatuar müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Rektörlükçe Üniversiteyi temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciler, mazeret sınavına alınır.

(2) Sağlık mazereti nedeniyle ara sınava veya ara sınavlara giremeyen öğrencilerin giremedikleri ara sınav veya sınavlara girebilmeleri için; bulundukları yerdeki sağlık kuruluşundan sağlık raporu almış olmaları gerekir. Öğrenci, rapor süresince devamsız sayılır.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 27 – (1) Yarıyıl sonu sınavı, dersin devam koşulunun yerine getirilmiş olması kaydıyla yarıyıl sonunda ilgili kurullar tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

Bütünleme sınavı

MADDE 28 – (1) Bütünleme sınavına, dönem sonu sınavına girme hakkına sahip olduğu halde sınava katılamayan veya sınava girdiği halde sınavda başarılı olamayan öğrenciler girebilir.

Tek ders sınavı

MADDE 29 – (1) Mezuniyet durumunda olup, sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere, başarısız olduğu döneme bakılmaksızın güz ve bahar yarıyılı sonunda tek ders sınavı açılır. Yapılacak sınavda alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Öğrencinin gireceği tek ders sınavının dersin ait olduğu yarıyıl sonunda yapılması durumunda o dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırması zorunludur. Öğrencinin gireceği tek ders sınavının dersin ait olduğu yarıyılın sonunda değil de bir sonraki yarıyılın sonunda yapılması durumunda katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.

Muafiyet sınavı

MADDE 30 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan birimlere yeni kaydolan öğrenciler için öğretim yılı başında ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavı açılabilir. Bu sınav ile ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Notların verilmesi

MADDE 31 – (1) Sınav notları öğretim elemanı tarafından, interaktif olarak Öğrenci İşleri Otomasyonuna işlenir. Bundan sonra notlar interaktif olarak ilan edilir ve kesinleşir. Sınavların bitimini izleyen hafta içerisinde sınav notları ile ilgili işlemlerin tamamlanması zorunludur. Öğrenci İşleri Otomasyonundan iki nüsha olarak alınan not listeleri dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanır. İmzalı listelerin bir nüshası ilgili bölüm başkanlığı veya dekanlık/yüksekokul müdürlüğü/konservatuar müdürlüğünde, diğer nüshası ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında muhafaza edilir.

Sınavlara giriş şartları

MADDE 32 – (1) Muafiyet sınavı dışındaki sınavlara girebilmek için; kayıt yenilemiş olmak, teorik derslerin en az % 70'ine devam etmek, uygulamalı derslerin uygulamalarının en az % 80'ine katılmak ve uygulamalarda başarılı olmak gerekir. Ancak, teorik derslerde bir defa devam almış olan öğrenci, bir daha devam etmek zorunda değildir. Uygulamalarda başarısızlık halinde ders tekrar alınır.

(2) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerektiğinde bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, ilgili kurullar karar verir.

Ders başarı notu

MADDE 33 – (1) Ders başarı notu; öğrencinin ara sınavları ile yarıyıl sonu sınavlarında aldıkları puanların birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için; ara sınav veya sınavların ortalamasının en az %30'u ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav sonuçlarının en çok %70'inin toplamının en az 60 olması gerekir. Bütünleme sınavına katılan öğrencinin aldığı not yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Mezuniyet başarı derecesi aşağıdaki şekilde belirlenir:

Sözel derece                 Başarı puanları             Başarı notu (harfle)

 

Mükemmel                   90-100                                      AA

 

Pekiyi                           80-89                                        BA

 

İyi                                 70-79                                        BB

 

Orta                              65-69                                        CB

 

Geçer                            60-64                                        CC

 

Başarısız                       0-59                                          FF

Başarı durumu

MADDE 34 – (1) Öğrencinin, bir eğitim-öğretim yılı sonunda toplam dörtten fazla dersten başarısız olması durumunda öğrenci, o yıl için başarısız sayılır ve öğrencilerin burs ve yurt işlemlerinde bu başarı sınırı dikkate alınır.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, dönem sonunda ilgili birim tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin dönem akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir. Bir yarıyılın akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için; öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notlar ile o derslerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam kredi bulunur, daha sonra bütün derslerden alınan toplam kredi, derslerin kredi değerleri toplamına bölünür. Bu değer akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır. Genel akademik başarı not ortalaması yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 36 – (1) Sınav sonuçları öğrenci işleri otomasyonuna işlenip ilan edildikten sonra maddi hata dışında not değiştirilemez.

(2)Öğrenci, sınav sonuçlarına; sonuçların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde dekanlığa/ilgili birim müdürlüğüne maddi hata yönünden itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine, sınav evrakı, ders sorumlusu tarafından incelenir, maddi hata varsa düzeltilir. İtiraz sonucunun en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılıp, ilgili birim tarafından yazılı olarak ilgili öğrenciye ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi zorunludur.

(3) Dersin sorumlusu olan öğretim üyesi veya öğretim elemanınca; sınav notunda maddi hata olduğunu tespit etmesi halinde dilekçe ile ilgili birime müracaat edilerek, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde bildirilmesi gerekir. İlgili birim not düzeltme ilgili dilekçeleri bir üst yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu tarihten sonra not düzeltmeleri yapılamaz.

Muafiyet ve intibak

“MADDE 37(02.03.2016 Tarihli Resmi Gazete- Değişiklik) – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek ya da özel yetenek sınavıyla Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren on iş günü içinde başvurmaları halinde, daha önce kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumlarından başarmış oldukları derslerden ilgili birim yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz. İlgili birimler yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim-öğretime başlayacakları tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde muaf tutulacak derslerin notlarını, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla, öğrenci işleri otomasyon yöneticiliğine EBYS ile göndereceklerdir. Bu tarihten sonra gönderilen kararlar işleme alınmaz.

(2) Bulunduğu sınıfta alması gereken toplam kredi (AKTS) miktarının en az %75’inden muaf olan bir öğrencinin intibak ettirileceği bir üst sınıf belirlenir. Bu yetki, ilgili birim yönetim kuruluna aittir. Bir öğrenci kayıt olduğu programda mezun olması için alması gereken minimum kredi (AKTS) sayısının, yarısından fazlasından muaf sayılamaz.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve başarılmış olan dersler, 100’lük sisteme göre 60’ın altında ise ilgili birim yönetim kurulu kararı ile muafiyet talebi kabul edilen dersin başarı notu 60 olarak değerlendirilir ve öğrencinintranskriptine 60 olarak işlenir. Başarılmış olan dersin notu 60’ın üzerinde ise ve ilgili birim yönetim kurulu bu dersin muaf tutulmasına karar vermiş ise bu not olduğu gibi işlenir. Diğer yükseköğretim kurumunda almış olduğu notun 100’lük sistemde karşılığı yok ise Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not karşılıkları esas alınır.

(4) Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan yatay geçiş ile gelen öğrencinin intibak ettirileceği sınıf ilgili bölüm başkanının önerisiyle, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bir sınıfta alması gereken toplam kredi (AKTS) miktarının en az %60’ından  muaf olan bir öğrenci, bir üst sınıfa intibak ettirilir.

(5) Kurumlar arası yatay geçiş ya da merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapan öğrencilerin muafiyetleri, intibak ettirileceği sınıf ve alması gereken derslerin belirtildiği yönetim kurulu kararı, ilgili birim tarafından yatay geçiş kesin kayıt tarihinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde öğrenci işleri otomasyon yöneticiliğine EBYS ile gönderilir.

(6) Muafiyetlerde baz alınacak kredi sistemi AKTS, AKTS yok ise ulusal kredi sistemidir.

(7) İntibak ettirildiği sınıfta öğrencinin alması gereken ders yükü haftalık kırk saatten fazla olamaz.”

Akademik danışmanlık

MADDE 38 – (1) Eğitim ve öğretimin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için bölüm başkanlığının önerisi ilgili birim tarafından ders kayıtları başlamadan önce her öğrenci için bir akademik danışman görevlendirilir.

(2) Danışmanlar, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanı olduğu öğrencilerin ders kayıtlarına yardımcı olur ve öğrenci tarafından onaylanmış ders kayıtlarını kontrol ederek onaylar. Hatalı yapılan ders kayıtları için öğrenciyi uyarır ve gerekli düzeltmeyi yaptıktan sonra ders kaydını onaylar. İlgili birimin aldığı kararların öğrencilere duyurulmasında yardımcı olurlar.

Meslek stajları

MADDE 39 – (1) Eğitim-öğretim programının özelliklerine göre, öğrencilerin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarmasını sağlamak üzere staj zorunluluğu olan fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarında staj çalışmaları ilgili birimler tarafından her programın özelliğine göre hazırlanan ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen esaslara göre yapılır.

Mezuniyet

MADDE 40 – (1) Öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen koşulları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyete hak kazanırlar.

Mezuniyet belgesi ve diplomaların düzenlenmesi

MADDE 41 – (1) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici olarak, diplomalarını alırken iade etmek üzere mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet belgesinde öğrencinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası ve bitirdiği eğitim-öğretim programının adı yazılır. Mezuniyet belgeleri ilgili fakültede dekan tarafından, yüksekokul ve konservatuarda ise müdür tarafından imzalanarak mühürlenir.

(2) Üniversite tarafından verilen diplomalara ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. Diplomasını kaybedenlere, gazete ilanı ve dilekçeyle başvurmaları halinde ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir diploma düzenlenir.

(3) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için, katkı payları ya da öğrenim ücretleri ile ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

(4) Diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri

MADDE 42 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 43 – (1) Tebligat; öğrencinin kendisine elden veya Üniversiteye bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır.

(2) Üniversiteye bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili birime bildirmemiş veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

(3) Öğrenciler, ilgili birim ve Üniversitenin resmi internet sitesinde yapılan duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Katkı payları ve ücretler

MADDE 44 – (1) Katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler, Üniversite Yönetim Kurulunca Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde belirlenir. Katkı payını veya öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 46 – (1) 2/8/2009 tarihli ve 27307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü