جامعة ماردين آرتوكلو التوجيه السياحي
 • /
 • نبذة عن القسم

جامعة ماردين آرتوكلو

نبذة عن القسم

Turizm Rehberliği Bölümü Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 28.02.2018 tarihli toplantısında alınan karar ile kurulmuş olup, ilk öğrenci kayıtlarını 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde alacak ve eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacaktır.

Bölümün Amacı

Bölümün amacı ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve mesleki yenilikleri takip etmek,  güncele uygun bilimsel ve kaliteli bir eğitim - öğretim sağlayarak sektöre bilgi ve becerileri ile katma değer yaratan nitelikli turist rehberleri,  iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde ikinci bir yabancı dili bilen; Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel çekicilikleri hakkında bilgi sahibi; insan ilişkilerinde iyi iletişim becerilerinde yetenekli; olay ve olguları yorumlarken analitik düşünebilen; sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş; hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip; liderlik ve temsil yeteneği olan; nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda, hazırlanan öğretim planında (müfredatta)  yer alan derslerinin belirlenmesinde turizm sektöründeki gelişmeler ve yenilikler, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), T.C. Turizm Bakanlığı, Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Dünya Turist Rehberleri Birliği (WFTGA)’nin zorunlu gördüğü derslere de yer verilmiştir.

Kabul ve Kayıt Şartları

Fakülteye kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre kabul edilirler. Fakülteye kabul için TYT ve YDT (Yabancı Dil) sınavlarından yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Turizm Fakültesinde yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programdaki derslerle karşılaştırılarak, içerik ve kredi yükü açısından ilgili yönetmeliğe uyumlu olan dersler arasında intibak işlemi yaptırılabilir.

Ayrıca, programın öğretim planlının ilk dört yarıyılında yer alan İngilizce dersleri için her akademik dönem başında seviye tespit sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar üst kurdan (ileri düzey) devam ederler. İngilizce dil bilgi düzeyi Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 (Intermediate) seviyesinde olanlar bu durumu belgelemeleri halinde ilk dönemden itibaren isterlerse İngilizce yerine ders programında yer alan alternatif bir yabancı dil dersi alabilirler.

Kazanılan Yeterlik Düzeyi

Programda mevcut olan derslerin (toplam karşılığı 240 AKTS) tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Öğrencilerin lisans derecesi elde edebilmek için programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 (4.00 üzerinden en az 2.0) ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca bu bölümden mezun olmak için öğrencilerin bölüm kurulunca uygun görülen işletmelerde 70 işgünü işyeri eğitimi (iş başında mesleki uygulamalar) yapması gerekmektedir.


Program Çıktıları

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler:

 1. Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur,
 2. İngilizcede Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir,
 3. İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir,
 4. Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
 5. Grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
 6. Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
 7. İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
 8. Turist rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
 9. Bir seyahat işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için güncel yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular.
 10. Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.
 11. Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
 12. Bir turu planlar, uygular ve denetler.
 13. İlkyardım konusunda temel bilgiye sahip olur ve uygular.
 14. Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
 15. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.
 16. Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
 17. Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.
 18. Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turist rehberliğinin gerektirdiği şekilde özen gösterir.
 19. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur ve Cumhuriyet’in temel değerlerini benimser.
 20. Sanatsal ve sportif konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri ve Çalışma Alanları

İyi eğitim almış ve deneyimli rehberler öncelikle aşağıdakiler olmak üzere geniş iş olanaklarına sahiptirler. Mezunların Çalışma Alanları:

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü