جامعة ماردين آرتوكلو قسم إدارة السياحة
 • /
 • نبذة عن القسم

جامعة ماردين آرتوكلو

نبذة عن القسم

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2010 yılında kurulmuş ve 2011-2012 akademik yılından itibaren bünyesinde “Konaklama İşletmeciliği Bölümü” ile turizm alanında eğitim vermiştir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın teklif yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu ve ek 158’inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 04/06/2018 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun kapatılmasına ve aynı tarih ve kanun maddesi uyarınca “Turizm Fakültesi” kurulmasına karar verilmiştir.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü adının Turizm İşletmeciliği Bölümü olarak değiştirilmesi konusundaki teklifi 10/04/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile söz konusu teklif uygun görülmüştür. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında “Turizm İşletmeciliği” adı altında öğrenci alınacaktır. 

Bölümün Amacı

Turizm İşletmeciliği bölümü, turizm sektörünün gerektirdiği temel bilgi, beceri ve yeterliliklerin yanısıra iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip bireylerin yetiştirilmesini sağlayacak yeterliliklerin istenilen seviyede gerçekleşmesi ile sektöre nitelikli işgücü sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca turizmin akademik alanda gelişimine katkı sunabilecek turizm alanında araştırma yapabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, sahip olunan turistik değerlerin sürdürülebilirlik bağlamında korunması adına gerek duyulan bilinci oluşturmak ulaşılması düşünülen bir diğer önemli amaçtır. 

Kabul ve Kayıt Şartları

Fakülteye kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre –eşit ağırlık puan türünde- kabul edilirler. Fakülteye kabul için yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Turizm Fakültesinde yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programdaki derslerle karşılaştırılarak, içerik ve kredi yükü açısından ilgili yönetmeliğe uyumlu olan dersler arasında intibak işlemi yaptırılabilir.

Ayrıca, programın öğretim planlının ilk dört yarıyılında yer alan İngilizce dersleri için her akademik dönem başında seviye tespit sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar üst kurdan (ileri düzey) devam ederler. İngilizce dil bilgi düzeyi Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 (Intermediate) seviyesinde olanlar bu durumu belgelemeleri halinde ilk dönemden itibaren isterlerse İngilizce yerine ders programında yer alan alternatif bir yabancı dil dersi alabilirler.

Kazanılan Yeterlik Düzeyi

Programda mevcut olan derslerin (toplam karşılığı 240 AKTS) tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Öğrencilerin lisans derecesi elde edebilmek için programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 (4.00 üzerinden en az 2.0) ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca bu bölümden mezun olmak için öğrencilerin bölüm kurulunca uygun görülen işletmelerde 70 işgünü işyeri eğitimi (iş başında mesleki uygulamalar) yapması gerekmektedir.


Program Çıktıları

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler:

 1. Turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili kuramlar, olgular ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
 2. İngilizce dilinde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
 3. 3.İkinci bir yabancı dil olarak (İngilizce dışında, Almanca, Rusça vb.) en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
 4. Yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel olarak etkili iletişim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
 5. Verilerden mesleki bilgi üretir, üretilen bilgileri sentezler, analiz eder, yorumlar, değerlendirir ve sonuca ulaşır; araştırma yapma ve proje hazırlama becerisi kazanır. Edindiği bu bilgileri turizm sektöründe ortaya çıkan problemlerin çözümünde kullanarak deneyim kazanır ve mesleki gelişimine katkı sağlar.
 6. Turizm işletmelerinde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerini, otomasyon sistemlerini kullanabilme becerisine sahip olur.
 7. Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları, toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranışlar geliştirerek uygular.
 8. Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turizm sektörünün gerektirdiği şekilde özen gösterir.
 9. Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerden misafirlerin profiline uygun iletişim becerilerini kullanır.
 10. Turizm İşletmeciliği ile ilişkili disiplinler hakkında (Genel İşletme, Ekonomi, Muhasebe, Hukuk gibi) bilgi birikimine sahip olur.
 11. Turizm İşletmeciliği alanının alt dalları olan konaklama, seyahat, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri, etkinlik yönetimi gibi konularda temel bilgi düzeyine sahiptir.
 12. Yönetici ve Liderlik tipleri hakkında bilgi ve birikim sahibi olur ve iş ortamında mahiyetindeki kişileri en etkin şekilde yönetmeye çalışır.
 13. Turizm ile ilgili politika ve stratejiler konusunda hizmet süreçlerini etkileyecek sorunlara çözüm önerileri sunabilir.
 14. Ülkenin sahip olduğu turistik değerlerinin sürdürülebilirlik bağlamında korunması konusunda sürdürülebilir turizm bilincine sahip olur.

 

Mezunların İstihdam Profilleri ve Çalışma Alanları

İyi eğitim almış ve deneyimli turizmciler öncelikle aşağıdakiler olmak üzere geniş iş olanaklarına sahiptirler. Mezunların Çalışma Alanları:

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü