جامعة ماردين آرتوكلو إدارة الترفيه
 • /
 • نبذة عن القسم

جامعة ماردين آرتوكلو

نبذة عن القسم

Rekreasyon Yönetimi Bölümü 29.03.2019 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden “Rekreasyon Yönetimi Ana Bilim Dalı” adı altında kurulmuş olup alınan karara karara istinaden 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ilk kez öğrenci alımını gerçekleştirecektir.   

 

Bölümün Amacı

Programın ana amacı; rekreasyon alanında günümüz gereksinimleri ve geleceğin öngörüleri doğrultusunda yüksek nitelikli eğitim ve öğretim vermek, bu alandaki işletmeciliği geliştirmek, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu iyi yetişmiş, alanındaki gelişmeleri takip edebilen, yönetici bilgi ve becerileri ile donanmış insanlar yetiştirmektir. Bununla beraber programın, serbest zamanın verimli bir biçimde değerlendirilmesi sağlanarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi amacı da bulunmaktadır.

 

Kabul ve Kayıt Şartları

 

Fakülteye kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre kabul edilirler. Fakülteye kabul için TYT ve YDT (Yabancı Dil) sınavlarından yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Turizm Fakültesinde yapılır.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

 

Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programdaki derslerle karşılaştırılarak, içerik ve kredi yükü açısından ilgili yönetmeliğe uyumlu olan dersler arasında intibak işlemi yaptırılabilir.

Yanısıra, programın öğretim planında yer alan ilk dört yarıyılında İngilizce dersleri için her akademik dönem başında seviye tespit sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar üst kurdan (ileri düzey) devam ederler. İngilizce dil bilgi düzeyi Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 (Intermediate) seviyesinde olanlar bu durumu belgelemeleri halinde ilk dönemden itibaren isterlerse İngilizce yerine ders programında yer alan alternatif bir yabancı dil dersi alabilirler.

 

Kazanılan Yeterlik Düzeyi

 

Programda mevcut olan derslerin (toplam karşılığı 240 AKTS) tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Öğrencilerin lisans derecesi elde edebilmek için programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 (4.00 üzerinden en az 2.0) ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca bu bölümden mezun olmak için öğrencilerin bölüm kurulunca uygun görülen işletmelerde 70 işgünü işyeri eğitimi (iş başında mesleki uygulamalar) yapması gerekmektedir.

 

Program Çıktıları

 

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler:

 1. Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur,
 2. İngilizcede Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir,
 3. İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir,
 4. Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim ve sunum becerileri edinir,
 5. Turizm olgusunun tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkış ve gelişim aşamasına ilişkin bilgi edinir,        
 6. Rekreasyon ve boş zaman kavramlarına ilişkin genel ve felsefi bilgi edinir,
 7. Turizm Sosyolojisi alanındaki temel kavram ve yaklaşımlara ilişkin bilgi sahibi olur,
 8. Turizmin sağlamış olduğu ekonomik avantajlarının yanısıra değerler sistemi boyutuna ilişkin gerekli bilgiyi edinir,
 9. Turizmin davranışsal boyutuna ilişkin temel bilgi, kavram, ilke ve temellere ilişkin bilgiye sahip olur,
 10. Boş zaman ve rekreasyon kavramlarının turizm planlamasındaki yeri ve önemini kavrar. 

 

 

Mezunların İstihdam Profilleri ve Çalışma Alanları

 

Programdan başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Söz konusu alanlar:

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü