جامعة ماردين آرتوكلو قسم فنون الطهي
 • /
 • نبذة عن القسم

جامعة ماردين آرتوكلو

نبذة عن القسم

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü I. Öğretimine 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde öğrenci alımına başlanılmıştır. Bahse konu yıl içerisinde mevcut 30, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde ise 50 olarak belirlenen kontenjanın tamamı dolmuştur. Bölümün II. Öğretimi ise Yükseköğretim Kurulunun onayı ile 2019-2020 tarihinde öğrenci alımına başlanılacaktır.

Bölümün Amacı

Günümüzde, tüketiciler sağlıklı ve güvenli yiyecek-içecekler tüketmek istemekte, yine ülkemiz açısından çok önemli olan turizm sektöründe turist tercihlerinde tarihi ve kültürel miras ile çeşitli sanatsal ve kültürel aktivitelere doğru önemli bir eğilim görülmektedir. Bu eğilim kapsamında gastronomik değerlere ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü sağlıklı ve güvenli yiyecek içecek üretimi ve gastronomi turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde, mevcut kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir işlevi üstlenmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün amacı, yiyecek ve içecek sektörüne mutfak şefi ve yönetici olmaya aday, sağlıklı ve güvenli yiyecek içecek üretebilen, yerel yeme-içme kültürünü yaşatan, mevcut değerleri ortaya çıkaran, ulusal ve uluslararası mutfaklardan örnekleri sunabilecek gastronom ve yöneticiler yetiştirerek sektörde eksikliği hissedilen, nitelikli, eğitimli, lisan bilen eleman sayısının artmasına katkı sağlamaktır.

Kabul ve Kayıt Şartları

Fakülteye kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre kabul edilirler. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü Sözel puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.  Fakülteye kabul için yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Turizm Fakültesinde yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programdaki derslerle karşılaştırılarak, içerik ve kredi yükü açısından ilgili yönetmeliğe uyumlu olan dersler arasında intibak işlemi yaptırılabilir.

Ayrıca, programın öğretim planlının ilk dört yarıyılında yer alan İngilizce dersleri için her akademik dönem başında seviye tespit sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar üst kurdan (ileri düzey) devam ederler. İngilizce dil bilgi düzeyi Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 (Intermediate) seviyesinde olanlar bu durumu belgelemeleri halinde ilk dönemden itibaren isterlerse İngilizce yerine ders programında yer alan alternatif bir yabancı dil dersi alabilirler.

Kazanılan Yeterlik Düzeyi

Programda mevcut olan derslerin (toplam karşılığı 240 AKTS) tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Öğrencilerin lisans derecesi elde edebilmek için programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 (4.00 üzerinden en az 2.0) ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca bu bölümden mezun olmak için öğrencilerin bölüm kurulunca uygun görülen işletmelerde 70 işgünü işyeri eğitimi(iş başında mesleki uygulamalar) yapması gerekmektedir.


Program Çıktıları

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler:

 1. Gıda güvenliği, aşçılık, beslenme ilkeleri, işletme yönetimi, kültür ve turizm ile ilgili kuramlar, olgular ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
 2. Ulusal-uluslararası iş sağlığı, iş ve gıda güvenliği standart ve yasal düzenlemeleri bilir ve uygular. İngilizce dilinde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
 3. İkinci bir yabancı dil olarak (İngilizce dışında, Almanca, Rusça vb.) en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
 4. Alanına ilişkin teknolojik araçları ve mutfak ekipmanlarını tanır ve kullanım şekillerini bilir.
 5. İşletme ve yönetim fonksiyonları ile menü planlama ve yiyecek içecek maliyet kontrolünü bilir ve uygular.
 6. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında ihtiyaç duyulan sanatsal bilgi ve becerileri kazanır, gıda maddelerine yönelik “duyusal analiz” ve “kalite kontrol” yeteneğine sahip olur.
 7. Kuver tasarımı, sunum ve servis tekniklerini bilir ve uygular.
 8. Klasik / modern mutfak uygulamalarını, akımlarını ve pişirme yöntemlerini, yenilikleri takip edebilir.
 9. Gıdaların özellikleri ve besin değerleri, özel beslenme mutfakları hakkında bilgi sahibi olur.
 10. Türk ve dünya mutfaklarını ve yiyecek içecek kültürünü tanır, farklılık ve benzerliklerini bilir,; yöresel ve uluslararası reçetelere nasıl ulaşacağını bilir ve uygulayabilir.
 11. Yemek yarışması, festival, seminer, çalıştay vb. etkinliklerde yer alabilir ve organizasyonları yönetebilir.
 12. Alanına ilişkin bilgi ve iletişim teknolojilerini, otomasyon sistemlerini kullanabilir.
 13. Türk mutfağının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, gastronomik değerleri, çevreyi ve kültürel değerleri koruma ve sürdürülebilirliğini sağlama konusunda bilgi sahibi olur.
 14. Farklı kültürleri tanır ve iletişim becerisine sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri ve Çalışma Alanları

İyi eğitim almış ve deneyimli gastronomlar öncelikle aşağıdakiler olmak üzere geniş iş olanaklarına sahiptirler. Mezunların Çalışma Alanları:

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü