T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Akademik Gelişim Koordinatörlüğü
  • /
  • YÖNERGE

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

YÖNERGE

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK GELİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Akademik Gelişim Koordinatörlüğü’nün yönetim, çalışma, esas ve usullerini düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Gelişim Koordinatörlüğü’nün faaliyet alanlarını, amaçlarını, yönetim organlarını ve görevlerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede adı geçen;

a) Koordinatörlük: Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Gelişim Koordinatörlüğü,

b) Koordinatör: Akademik Gelişim Koordinatörünü,

c) Yönetim Kurulu: Akademik Gelişim Koordinatörlüğü Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

f) Danışma Kurulu: Akademik Gelişim Koordinatörlüğü Danışma Kurulunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Koordinatörlüğün Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Koordinatörlüğün Amacı

MADDE 5 – (1) Koordinatörlüğün amacı; Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırmacı gelişimini desteklemek; üniversite öğrencilerinin, akademik ve idari personelin akademik gelişimlerine ve Üniversitenin uluslararası saygınlığını arttırmaya yönelik stratejiler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmaktır.

 (2) Fakülteler, enstitüler ve diğer koordinatörlüklerle ortaklık içerisinde öğrencilere ve personele yönelik doğrudan destek çalışmalarını, çalıştaylar, online kaynaklar, eğitimler ve danışmanlık hizmetlerini kapsar.

(3) Koordinatörün faaliyet planları ve öncelikleri üç ilke üzerinden belirlenir:

a) Üniversitenin stratejik önceliklerini desteklemek

b) Fakülteler, Enstitüler ve diğer destek koordinatörleriyle yakın ve iş birliği içerisinde çalışmak

c) Akademik gelişimin bütün gerekliliklerini dikkate almak.

MADDE 5 – (1) Koordinatör, Üniversitede öğrenme süreçlerinin ve öğretimin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla yürüteceği hizmetler;

a) Öğrencilerin akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla programlar yürütmek,

b) Öğretim elemanlarına yönelik öğretimi zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan programlar sunmak,

c) Mesleğe yeni başlayan öğretim üyeleri uyum programları düzenlemek,

ç) Yeni göreve başlayan araştırma görevlileri için uyum programı yürütme ve becerilerini geliştirmeye yönelik seminer ve eğitimler yürütmek,

d) Öğrenme ortamını geliştirmeyi amaçlayan nitelikli araştırmalar yürütme; araştırma sonuçlarını yayınlama ve kurum içi ilgili Koordinatörlerle paylaşarak öğrenme ve öğretmeyi geliştirecek düzenlemelerin planlanmasına ve yürütülmesine destek olmak,

e) Koordinatörlüğün çalışma alanları kapsamında danışmanlık hizmeti vermek,

f) Koordinatör, koordinatörlük tarafından sunulan hizmetleri değerlendirerek, Koordinatörlüğün gelecekteki çalışmalarına yön verir.

2) Koordinatörlük verdiği tüm hizmetlerin, Üniversitenin misyonuna paralel, mesleki ve etik ilkelere bağlı, gelişime ve yeniliklere açık bir biçimde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ihtiyaçlarına uygun olmasına önem verir.

 

Koordinatörlüğün faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Koordinatörlük 5. maddedeki amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Uluslararası üniversiteleri sıralama kuruluşlarıyla ilgili faaliyetler;

1) Üniversitenin sıralamalardaki mevcut durumunu tespit etmek ve değerlendirmek.

2) Üniversite ile sıralama kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak.

3) Uluslararası sıralamalarda Üniversitenin yerini iyileştirmeye yönelik planlama yapmak ve faaliyetlerde bulunmak.

b) Öğretim, öğrenim ve araştırma faaliyetlerinin nitelik ve niceliğini arttırmaya yönelik faaliyetler;

            1) Akademik personelin yabancı dil okur-yazarlıklarını geliştirici programlar düzenlemek.

            2) Akademik personelin lisans ve lisansüstü düzeyde ders verme ve tez danışmanlığı

faaliyetlerini destekleyici programlar yapmak.

c) Akademik gelişime yönelik araştırma, yayın ve bilimsel toplantılar;

1) Akademik gelişim ve kalite geliştirme disiplini ile alakalı araştırma ve yayın yapmak.

2) Akademik gelişim konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

           3)Uluslararası tanınırlığı olan bilim insanlarını üniversiteye davet etmek.

            Faaliyet alanları

MADDE 7 – (1) Koordinatör, bu yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan amaçlarına ulaşabilmek için, Üniversitenin ilgili akademik ve idari koordinatörleri ile işbirliği içinde öğrenme ve öğretimin iyileştirilmesine yönelik eğitim, araştırma ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

(2) Öğretim becerilerini geliştirmeyi isteyen öğretim elemanlarına destek olmak ve bilgi sunmak amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversiteye yeni katılan öğretim elemanlarına yönelik etkili öğretim seminerleri düzenlemek,

b) Öğretim elemanlarına yönelik; iletişim, ölçme ve değerlendirme, öğretimde teknoloji kullanımı, öğretim yöntemleri gibi konularda seminer, eğitim, kurs ve çalıştay düzenlemek,

c) Öğretim elemanlarının öğretimlerini iyileştirmeye yönelik bireysel veya grup danışmanlığı hizmeti vermek,

ç) Öğrenme ve öğretime ilişkin çevrimiçi kaynakların yer aldığı sanal kütüphane ortamının sunulmasına katkıda bulunmak,

d) Farklı alanlardan, bölümlerden öğretim elemanlarının bir araya gelerek eğitim ve öğretim ile ilgili bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaştıkları öğrenme ortamları oluşturmak,

e)Uzaktan eğitim ve öğretim teknolojilerinin etkin kullanımına yönelik eğitim ve kurs düzenlemek ve koordine etmek.

f)Üniversitenin,

1) Bilimsel çıktılarını izleyerek konu ile ilgili kurum içi veri akışını sağlamak,

2) Ulusal/uluslararası alanda bilimsel etkisini değerlendirmek.

3) Öncelikli araştırma alanlarını, potansiyel çalışma konularını, birlikte çalışılabilecek ulusal/uluslararası kurum ve kişileri belirlemek.

4) Fon sağlama ve yayın destek politikalarının şekillendirilmesinde ve iyileştirilmesinde yardımcı olacak raporlar üretmek,

5) Bilimsel çıktıların erişimini kolaylaştırmaya ve üniversitenin görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalara katkı sunmak,

6) Bilimsel performansı hakkında Yükseköğretim Kurulu ve diğer üst kuruluşlar tarafından istenen periyodik araştırma değerlendirme raporlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak,

7) Söz konusu çalışmaların sonuçlarını ilgili koordinatörlerle paylaşmak.

g) Öğretim elemanlarına yönelik araştırmayı /öğretimi zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan programlar sunmak

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koordinatörlüğün Organları ve Görevleri

Koordinatörlüğün organları

MADDE 8 – (1) Koordinatörlüğün organları; Koordinatör,ve Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

 

Koordinatörün Görevleri;

MADDE 9 – (1) Koordinatör; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten Koordinatör tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Koordinatör kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Koordinatör yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Koordinatörünün görevi sona erdiğinde koordinatör yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Koordinatör; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Koordinatörün görevleri;

a) Koordinatörlüğü temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,

c) Koordinatörlükte verilen hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Koordinatörlük personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından sorumlu olmak,

d) Her faaliyet dönemi sonunda, Koordinatörlüğün yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak,

e) Koordinatörlüğün çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumlu olmak,

f) Koordinatörlüğün amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılım sağlamak,

g) Koordinatörlüğün çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek,

2) Koordinatörlükte görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.

Koordinatör Yardımcısı

MADDE 9 – (1) Merkezde iki Koordinatör Yardımcısı bulunur. Koordinatörün önerisi üzerine Rektör tarafından dört yıl süre ile görevlendirilir. Koordinatör yardımcısı, koordinatörlüğün faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip uzman kişidir. Koordinatör görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine vekâlet eder. Koordinatör Yardımcısı, Koordinatörün kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Koordinatörün görevi sona erdiğinde Koordinatör Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu ve Görevleri;

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;  Koordinatörü, Koordinatör yardımcıları ile Koordinatörünün önereceği ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri aynı usulle Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, Koordinatör Koordinatörlüğün karar organıdır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri; Koordinatör tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda Koordinatöre yardımcı olmaktır.

Koordinatörlük danışma kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulunda, Koordinatörlüğün faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Koordinatörlük Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektör’ün onayıyla atanır. Danışma Kurulu, Üniversite içinden ve dışından 3 ile 9 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, gerektiği durumlarda da Koordinatörlük daveti üzerine, toplanır. Koordinatörün gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

 

Koordinatörlük danışma kurulunun görevi

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Koordinatörlüğün çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirmek ve bu doğrultuda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Koordinatörlüğün genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, kendi bulundukları Koordinatörlük ile işbirliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 - Koordinatörlüğün akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 - Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - Bu Yönerge hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü