• /
  • Yazarlar için Kontrol Listesi

Yazarlar için Kontrol Listesi

Yazarlar için Son Kontrol Listesi

 

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

1. Dergiye gönderilen çalışmalar Microsoft Word programında, A4 kâğıt boyutunda, tüm kenarlarından 2,5 cm boşluklu sayfaya, Times New Roman karakterinde, 12 punto olarak, çift aralıklı, tek sütun halinde ve iki yana yaslanmış olarak yazılmıştır. Sayfa numaraları ana metnin başladığı sayfadan başlayarak alt ortada belirtilmiştir.

2. Gönderilen çalışmanın daha önceden yayımlanmadığı ya da başka bir dergiye eşzamanlı değerlendirilmek üzere sunulmadığı Kapak Yazısı belirtilmiştir.

3. Kapak Yazısı ve Başlık Sayfası dokümanları “Yazım Kuralları”na uygun bir şekilde hazırlanmış olarak ayrı birer dosya şeklinde gönderilmiştir.

4. Çalışma; Tez, Bildiri Özeti, Poster vb. bir çalışmadan üretilmişse, tarihi ile Kapak Yazısı’nda belirtilmiştir.

5.Telif Hakkı Formu” ve “Çıkar Çatışması Formu” doldurulduktan sonra tüm yazarlar tarafından ıslak imza ile imzalanmış olmalı ve imzalanan form taranarak dergiye gönderilmiştir.

6. Başlık Sayfasında;

7. Ana Metin içerisinde 100-250 kelime arasında bilgilendirici Türkçe ve İngilizce Özet bulunmaktadır.

8. Anahtar Kelimeler Türkçe ve İngilizce özetlerin altına (3-5 adet) yazılmıştır.

9. Giriş Bölümü’nde araştırmanın problemi ve önemi net bir şekilde vurgulanmıştır.

10. Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma Bölümleri ilgili alt başlıklarla yazılmıştır.

11. Alt başlıklar en fazla üçüncü dereceye kadar kullanılmıştır. Tüm başlıklar ve alt başlıklar, kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve numaralandırılarak yazılmıştır.

12. Gereç ve Yöntem Bölümü’nde araştırmanın yeri ve zamanı, evreni ve örneklemi, veri toplama araç ve yöntemleri, araştırmanın etik yönü ile istatistiksel analizler ve verilerin değerlendirmesi ayrıntılı bir biçimde verilmiştir.

13. Ana Metin içinde; Yazar Adı, Kurum Bilgisi, Etik Kurul isim bilgisi yoktur.

14. Bulgular Bölümü’nde, araştırma bulguları yorumsuz olarak açıklanmıştır.

15. Bulgular Bölümü’nde, ilgili tablo, şekil, grafik ve resimler metin içinde uygun yerlere yerleştirilmiş ve metinde geçiş sırasına göre sırasıyla numaralandırılmıştır.

16. Tablo şekil, grafik ve resim başlıkları ilk harf büyük olacak şekilde sola yaslanmış olarak yazılmış ve başlıkta kısaltma yapılmamıştır.

17. Tartışma Bölümü’nde, çalışmadan elde edilen sonuçlar, ilgili güncel literatür ile tartışılmıştır.

18. Sonuç ve Öneriler Bölümü’nde çalışmadan elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlar doğrultusunda ilgili öneriler belirtilmiştir.

19. Sınırlılıklar Bölümü’nde çalışma sınırlılıkları belirtilmiştir.

20. Metin içinde kaynak gösterimi doğru bir şekilde (metin içinde kullanım sırasına göre numaralandırma) yapılmıştır.

21. Metin sonu kaynakça yazımı kurallara uygun olarak hazırlanmıştır.

22. Kaynaklar son yıllara aittir ve kaynak sayısı makalenin türüne göre uygun sayıdadır.

23. Tüm makale Türkçe ve İngilizce Dil Bilgisi ve İmla Kuralları açısından dikkatlice kontrol edilmiştir.

24. Çalışmanın “İntihal Raporu”nun bir örneği gönderilmiştir.

** Ana Metin içinde; Yazar Adı, Kurum Bilgisi, Etik Kuruluna dair Teşekkür yazısı vb. olmadığından emin olunuz. Çalışmanızın hakem değerlendirmesinde “Çift Kör Hakemlik Değerlendirilmesi” ilkesince tarafsız bir şekilde ele alınabilmesi açısından bu önemlidir.

 

Yazarlar için Son Kontrol Listesi'ne erişmek için tıklayınız.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü