• /
  • Makale Hazırlama Kuralları

Makale Hazırlama Kuralları

Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, "Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf)” kılavuzu temel alınarak Artuklu International Journal of Health Sciences "Yazım Kuralları"na göre hazırlanmalıdır.

Buna göre yazarların;Yazım Kuralları

Biçim ve Yapı

Dergiye gönderilen yazılar Microsoft Word programında, A4 kâğıt boyutunda, tüm kenarlarından 2,5 cm boşluklu sayfaya, Times New Roman karakterinde, 12 punto olarak, çift aralıklı, tek sütun halinde ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Makale açık ve anlaşılır bir dil ile, Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Makalenin kapak sayfası hariç, her sayfası numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları ana metnin başladığı sayfadan başlayarak alt ortada belirtilmelidir.


Semboller ve Kısaltmalar

Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzundan yararlanılmalıdır. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Kısaltmalar yazı içinde kullanılabilir, ancak ilk kullanımlarında kısaltmaların açıklamalarını takiben kısaltmalar parantez içinde kullanılmalıdır. Klinik ve laboratuvar çalışmalarında kullanılacak ölçüm birimlerinin Uluslararası Birimler Sistemi (SI) kısaltmaları için http://jn.nutrition.org/content/120/1/20.full.pdf adresinden yararlanılabilir.


Ön Yazı 

Ön yazıda çalışmanın önemi ve özet dahil herhangi bir dilde yayınlanıp yayınlanmadığı ve makalenin yayınlanmak üzere başka bir yerde değerlendirilmekte olup olmadığı bir açıklaması yer almalıdır.


Kapak Sayfası

Aşağıdaki bilgileri içeren ayrı bir başlık sayfası hazırlanmalı ve diğer dosyalar ile birlikte gönderilmelidir:


Özet

Her makaleyle beraber 250 kelimeyi geçmeyen, Türkçe ve İngilizce bilgilendirici bir özet olmalıdır. Özette kısaltma kullanılmamalıdır. Özet; araştırmanın giriş, amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet makalenin bütününü tam olarak yansıtmalı, içerik ve dil açısından mutlaka birbiri ile uyumlu olmalıdır. Derleme makalenin özeti, makalenin ana noktalarını kısaca yansıtmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler en az 100, en fazla 250 kelime içermelidir.


Anahtar Kelimeler

Anahtar kelimeler, özet sayfasının altında en az 3, en fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve birbirinden virgülle ayrılmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne; (Bkz: www.bilimterimleri.com) ve İngilizce anahtar kelimeler "Medical Subject Headings (MeSH)" (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)'e uygun olarak verilmelidir.


Ana Metin

Dergide yayımlanmak üzere kabul edilecek yazı çeşitleri araştırma makaleleri, derleme, olgu/vaka sunumları ve editöre mektuptur.


Giriş

Bu bölümde, makaleye konu olan güncel bilgiler verilmelidir. Çalışma konusunu oluşturan iddialar geçmişte yapılan çalışmalar göz önüne alınarak oluşturulmalı, hedeflenen soruya net bir açıklama getirmelidir.


Gereç ve Yöntem

Bu bölümde, araştırmanın yeri ve zamanı, evreni ve örneklemi, veri toplama araç ve yöntemleri, araştırmanın etik yönü ile istatistiksel analizler ve verilerin değerlendirmesi ayrıntılı bir biçimde verilmelidir.


Bulgular

Bu bölümde, araştırma bulguları yer almalıdır. Bulgular yorumsuz olarak açıklanmalıdır. Bir tabloda ya da figürde verilmiş olan veriler başka bir tablo ya da figürde ve metin içinde tekrarlanmamalıdır. Tablolar, şekiller, grafikler ve fotoğraflar metin içinde yeri belirtilerek kullanım sırasına göre başlıklarıyla ayrı bir dosyada gönderilmelidir.


Tartışma

Giriş ve bulgular bölümündeki anlatımlar bu bölümde tekrarlanmamalıdır. Elde edilen sonuçlar ilgili, güncel literatür ile tartışılmalıdır.


Sonuç ve Öneriler

Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlar doğrultusunda ilgili öneriler belirtilmelidir.


Sınırlılıklar

Varsa çalışma sınırlılıkları belirtilmelidir.


Teşekkür

Yazının hazırlanmasına katkıda bulunmuş ancak yazarlık kriterlerini yerine getirmeyen bütün akademik ve/veya teknik yardım (İstatistiksel Analiz, İngilizce/Türkçe Değerlendirme) için teşekkür, bu kısımda belirtilmelidir.


Çıkar Çatışması

Yazarlar, çıkar çatışmasına yol açabilecek mali, danışman, kurumsal ve diğer ilişkiler de dahil olmak üzere makaledeki tüm olası çıkar çatışmalarını belirtmelidir. Çıkar çatışması yoksa, bu da açıkça belirtilmelidir. Çıkar çatışmasının olmadığı durumlarda “Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yoktur.” cümlesi yazılmalıdır.


Finansal Destek

Bu bölümde, çalışma için alınan fonlar, özellikle de finansman ayrıntıları belirtilmelidir. Finansal destek yok ise “Bu çalışmada herhangi bir finansal destek alınmamıştır.” cümlesi yazılmalıdır.


Etik Kurul Onayı

Etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için Gereç ve Yöntem bölümünde alınan etik kurulun adı, sayı ve tarihi belirtilmelidir. Araştırmalar için gerekli görüldüğü takdirde “Etik Kurul Onay Belgesi”nin bir örneği gönderilmelidir. Etik kurul onayı gerektirmeyen çalışmalar için “Bu çalışma için etik kurul onayına gerek yoktur.” cümlesi yazılmalıdır.


Yazarlık Katkısı

Çalışmanın fikir/kapsam, tasarım, denetleme/danışmanlık, veri toplama ve/veya işleme, analiz ve/veya yorum, kaynak taraması, makalenin yazımı, eleştirel inceleme, kaynaklar aşaması dahil olmak üzere hangi kısmında hangi yazarların nasıl ve ne derece katkısının olduğu yazar isim soyisminin baş harfi ile belirtilmelidir.

Örneğin; YY: Araştırmanın tasarımı

              AB: Literatür Taraması

              LB: Veri Toplama ve Analizi

              YY, AB, LB: Makalenin Yazımı ve Son Kontroller


Metin İçinde Kaynak Gösterimi


Kaynakça Yazımı


Kaynaklar

Kaynak yazım örnekleri aşağıdaki gibidir:

Süreli Yayın / Dergi

Kitap

Kitap Bölümü

Online Kaynak

WHO, UNICEF. Planning guide for national implementation of the Global strategy for infant and young child feding. World Health Organization 2007. Date: 08.04.2015. Available:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43619/1/9789241595193_eng.pdf?ua=1


Tablo, Şekil, Resim ve Grafikler


Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Konular


Yazışma Adresi

Makaleler sadece online sistem aracılığıyla gönderilebilir.


 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü