T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Bölümlerimiz

Bölümlerimiz

2015 Ders Müfredatı

 

2015 Konaklama İşletmeciliği Ders Müfredatını indirmek için tıklayınız.

2015 Öncesi Ders Müfredatı

Konaklama İşletmeciliği Ders Müfredatı - indirmek için tıklayınız


Ders Programı

Haftalık Ders Programını indirmek için tıklayınız.


Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ VE PROGRAMDA İZLENECEK DERS KİTAPLARI İLE YARDIMCI KİTAPLARI. YARIYIL
Türk DiliI(202)
Bu ders öğrencilere dilin durumunu ve önemini, dil-kültür ilişkilerini Türkçenin diğer diller arasındaki yerini, tarihi gelişimini ve yayılmasını öğretmek amacındadır.
Ders Kitabı
Yeşilöz, Z. (2003). Türk Dili ve Kompozisyon. Ankara: Pelikan Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları
Aktaş, Ş. (2003). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.
Ağca, H. (1999). Yazılı Anlatım. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayınları.

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap TarihiI(202)
Bu derste batı ve Türk kültürlerinin karşılaşması sonucu oluşan politik, sosyal, kültürel ve sosyo psikolojik problemler nedeniyle Osmanlı İmparatorluğunun çökme ve dağılma sürecine bir reaksiyon olarak doğmuş reform hareketleri, Osmanlı İmparatorluğundan ulus devlete geçiş sürecindeki politik olaylar, ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından yönetilen kurtuluş hareketi sonucu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu incelenmektedir.
Ders Kitabı
Keskin, M. (2001). Türk İnkılabı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Kayseri: Ufuk Kitabevi.

İnsan, Toplum ve Medeniyet I(2 0 2 )
İnsanın tarihsel serüvenini şekillendiren sosyo-kültürel, dini, siyasal ve ekonomik değişimler, dönüşümler, yıkımlar, çatışmalar ve etkileşimler incelenecektir. Medeniyet kavramının tanımı, Bir medeniyetin kurucu unsurlarının neler olduğu incelenecektir. Tarihte süreklilik; tarihte ilerleme ve gerileme kavramları açıklanacaktır.

Ders Kitabı
Aras, R., Ergül, S. vd. Mardin Artuklu Üniversitesi İnsan, Toplum ve Medeniyet Ders Notları
Yardımcı Ders Kitapları
Demir, Ahmet. 2004. İslam’ın Anadolu’ya Gelişi. Sayfa 1–28, 59–130. İstanbul: Kent Yayınları.
Özdemir, Mehmet. 1997. “Endülüs’ün Yıkılış Sürecinde Öne Çıkan Bazı Hususlar”, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 36, s. 233–254.

Eldem, Edhem. 1999. “Avrupa ve Türkiye İlişkileri Tarihine Bir Bakış”.Tarihi Süreç İçerisinde Avrupa ile İktisadi Bütünleşme Sorunu Semineri. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası.

İktisada Giriş(202)
İktisat biliminin konusu, kapsamı, tanımı, yönetimi kıtlık kavramı ve iktisadi seçiş sorunu, toplumun karşılaştığı temel iktisadi problemler, iktisadi sorunun çözümlendiği ortam bazı temel iktisadi kavramlar, talep ve arzın genel esasları, tam rekabet piyasasında fiyat oluşumu, kayıtsızlık analizi ile tüketici dengesi, firma dengesi, eksik rekabet piyasaları, tekel piyasası, oligopol piyasaları ile tekelci rekabet piyasaları okutulmaktadır.Turizm Ekonomisi ile İlgili Temel Kavramlar. Turizmin Ekonomik Etkileri

Ders Kitabı
Ertek, T. (2006). Temel Ekonomi. İstanbul: Beta Basım Yayım.
Yardımcı Ders Kitapları
Parasız, İ. (2005). İktisadın ABC'si. Bursa: Ezgi Kitabevi.
Dinler, Z. (2003). İktisada Giriş. Bursa: Ekin Kitabevi.

Genel Turizm Bilgisi(202)
Turizm bilimine giriş, turizm deyimlerinin tanımı, özellikleri, insanları turistik gezilere yönelten faktörler, turizmin tarihsel gelişimi, gelişme faktörleri, turizmin fonksiyonları, turizm arzı ve ilgili istatistikler, turizm talebi, turizm gelirleri ve ilgili istatistikler, turizmin gelişimini sağlayan hareketler ve turizmin sınıflandırılması, turizmin kuruluşlarının hukuki bakımdan sınıflandırılması ve turizm kuruluşları, turizmde ulaştırma ve haberleşme, turizm personeli, doğal ve kültürel zenginliklerin turizm bakımından değerlendirilmesi, turizm eğitimi ve öğretimi, turizm politikası, turistik tanıtma ve pazarlama, turizm kredisi, turistlerin döviz işlemleri, seyahat çekleri, kredi kartları.
Ders Kitabı
Kuşluvan, Zeynep (2001). Genel Turizm (Ders Notu). Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir.
Yardımcı Ders Kitapları
Holloway, J. Christopher. (1991). The Business of Tourism. (3 th Edition). London: Pitman
Davidson, Rob. (1991). Tourism. London: Pitman
Usta, Öcal. (2001). Genel Turizm. İzmir: Anadolu Matbaacılık

İşletme Bilimine Giriş(303)
Bu dersin amacı, temel kavramların, işletme çevresi ve amaçlarının, işletme kuruluşunun, işletmelerin sınıflandırılmasının ve işletme türlerinin, işletme fonksiyonlarının incelenmesinin, yönetimin, üretim,,pazarlama, finans, insan kaynakları ve çağdaş yönetim anlayışlarının tanıtılmasıdır.
Temel kavramlar, işletmenin türleri, fonksiyonları, amaçları, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş sorunları, fizibilite raporu, kuruluş yerini seçimi, konumluk yeri, organize sanayi bölgeleri, işletmenin hukuki yapıları şahıs ve sermaye şirketlerinin özelliklerini, işletmeler arası birleşme ve anlaşma türleri, işletmelerde büyüklük ölçüleri, kapasite kavramı, optimal büyüklük. İşletme yönetiminin temel özellikleri, yöneticide aranan nitelikler, planlama, örgütlendirme, eşgüdüm, emir – kumanda, denetim ve eğitim işlevleri, işletmenin örgütsel yapısı, örgütsel kurumlar, modellerin incelenmesi,
Ders Kitabı
Can, H., Tuncer, D., & Ayhan, D.Y.,(2002), Genel İşletmecilik Bilgileri, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Yardımcı Ders Kitapları
Aldemir, C., Ataol, B. ve Budak, G. (2001). İnsan Kaynakları Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.
Powers, T. and Barrows, C. W. (1999). Introduction to Management in the Hospitality Industry (6th edition). New York : John Wiley and Sons, Inc.

Yabancı Dil I(10010)
Öğrenciler çeşitli konularda okuma parçaları okuyacaktır Hedeflenen amaçlar, metinler, başlıklar ve resimler arası ilişki kurabilme, ana fikir arama, kelime, cümle, paragraf ve metin tarama yeteneklerinin kazandırılmasıdır.
Ders Kitabı
New Headway Elementary
Yardımcı Ders Kitapları
Work Book, Teacher Book, Basic English Grammar, Longman English Dictionary, Oxford Bookworm Stage 1-2 ve Grpewine Video Book 1
II. YARIYIL
Türk Dili II (2 0 2)
Dil, isim, sıfat, zarf, cümlenin öğeleri, hece çeşitleri, kompozisyonda planın önemi, rapor hazırlama.
Ders Kitabı
Yeşilöz, Z. (2003). Türk Dili ve Kompozisyon. Ankara: Pelikan Yayınları.

Yardımcı Ders Kitapları
Aktaş, Ş. (2003). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.
Ağca, H. (1999). Yazılı Anlatım. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayınları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 0 2)
Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeler, T.B.M.M’ de gruplar, Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet’inin dış politikası (1923-1938).
Ders Kitabı
Keskin, M. (2001). Türk İnkılabı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Kayseri: Ufuk Kitabevi.

Turizm Ekonomisi(2 0 2)
Turizm Ekonomisi ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm ve Kalkınma İlişkisi; Turizmin ekonomik Etkileri; Turizm Talebi; Turizm Arzı; Turizmde Piyasa Çeşitleri; Turizmde Arz Talep Dengesi ve Fiyat Oluşumu; Turizmde Yabancı Sermaye ve Çokuluslu İşletmeler; Türkiye Ekonomisinde Turizmin Yeri.
Ders Kitabı
Ertek, T. (2006). Temel Ekonomi. İstanbul: Beta Basım Yayım.
Yardımcı Ders Kitapları
Parasız, İ. (2005). İktisadın ABC'si. Bursa: Ezgi Kitabevi.
Dinler, Z. (2003). İktisada Giriş. Bursa: Ekin Kitabevi.

İnsan, Toplum ve Medeniyet II( 2 0 2 )
Düşünce ve bilim tarihini nasıl okunulması gerektiği, İslam ve Batı düşünce tarihindeki temel paradigmaların neler olduğu, Modern dünyanın oluşum sürecinde etkili olmuş sosyal ve siyasal hareketlerin neler olduğu, Modernlik, milliyetçilik, feminizm, etnik kimlik ve ulus-devlet gibi kavramlar nasıl tanımlanacağı incelenecektir. Bu olguların tarihsel süreç içinde nasıl ortaya çıktığı ve toplumsal alanda nasıl bir etkinlik alanı oluşturdukları incelenecektir.
Ders Kitabı
Aras, R., Ergül, S. vd. Mardin Artuklu Üniversitesi İnsan, Toplum ve Medeniyet Ders Notları
Yardımcı Ders Kitapları
Demir, Ahmet. 2004. İslam’ın Anadolu’ya Gelişi. Sayfa 1–28, 59–130. İstanbul: Kent Yayınları.
Özdemir, Mehmet. 1997. “Endülüs’ün Yıkılış Sürecinde Öne Çıkan Bazı Hususlar”, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 36, s. 233–254.

Eldem, Edhem. 1999. “Avrupa ve Türkiye İlişkileri Tarihine Bir Bakış”.Tarihi Süreç İçerisinde Avrupa ile İktisadi Bütünleşme Sorunu Semineri. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası.

Pazarlama İlkeleri(303)
Pazarlamanın tanımı, konusu, kapsamı. Pazarlama biliminin gelişimi ve modern pazarlama yönetimi. Pazarlama çevresi, stratejik planlama ve planlamanın rolü. Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması süreci. Pazarlamada veri toplama yöntemleri. Tüketici pazarları ve tüketici davranışı. Endüstriyel pazarlar ve pazarlardaki alıcı davranışı biçimleri. Pazar bölümlendirme, hedef pazarın seçimi ve talep tahminleri. Pazarlamada mamulün geliştirilmesi, fiyatlama, tutundurma faaliyetleri, kişisel satış ve satış ve satış yönetimi. Reklâm, dağıtım kanalları, tanıtım, pazarlama organizasyonu ve uluslararası pazarlama.
Ders Kitabı
Torlak, Ö, Altunışık, R. ve Özdemir, Ş. (2003), Modern Pazarlama.İstanbul: Değişim Yayınları
Yardımcı Ders Kitapları
Kotler, P. (2000). Marketing Management. London: Printice-Hall.
Mucuk, İ. (2000). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Yükselen, C. (2000). Pazarlama: İlkeler- Yönetim. Ankara: Detay Yayıncılık.


Yiyecek-İçecek Üretimi(224)
Yiyecek İçecek yönetiminin önemi ve içeriği, mönü planlaması, yiyecek içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek içecek bölümünde işgücü kontrolü ve planlaması, kokteyl partileri, soğuk büfe, banket organizasyonu,servisin tanımı, servisin içeriği ve önemi, servis çalışanlarının pozisyonları ve görevleri, servis ve masa ekipmanları, restauranttaki hazırlık çalışmaları, servis metodları, müşterileri selamlama, yerleştirme ve müşteriye eşlik etme, kahvaltı servisi, banket servisi organizasyonu, büfe servisi, mönü planlaması, kokteyller.
Ders Kitabı
Baysal, A. Beslenme, Hatipoğlu yayınevi, 9.Bank, Ankara, 2002
Yardımcı Ders Kitapları
Whitney, E. N. , Rolfes, SR. Understanding Nutrition.Wads Worth/Thomson Learning Campany/ınc, USA,2002
Gibson, R.S. Principles of nutrition Assesment, Oxford Universitiy Pres, New York, 1990
Merdol, Kutluay, T. , Başoğlu, S.,Örer, N., Beslenme ve Diyetetik Açıklamalı sözlük, Hatipoğlu Yayınları:95, Ankara, 1997
Köksal, O., Gıda ve Beslenme ,Erciyes Üniversitesi Yayınları No:130, Kayseri,2001
Işıksoluğu, M, Beslenme ; Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2003

Yabancı Dil II(10010)
Başlangıç düzeyde kelime hazinelerini geliştirme, hedef dilde dört temel beceri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerine yönelik çalışmalar.
Ders Kitabı
New Headway Elementary
Yardımcı Ders Kitapları
Work Book, Teacher Book, Basic English Grammar, Longman English Dictionary, Oxford Bookworm Stage 1-2 ve Grpewine Video Book 1


III. YARIYIL


Genel Muhasebe( 2 0 2)
Envanter işlemleri ile ilgili temel kavramları açıklayabilme, bir işletme için envanterin önemini kavrayabilme Muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter çalışmalarının farkını kavrayarak muhasebe içi bilgiler arasındaki uyumsuzluğu giderici kayıtları yapabilme, bir işletmenin bir faaliyet dönemi ile ilgili olarak düzenlemesi gereken malî tabloların düzenlenmesini kavrayarak bunları yorumlayabilmedir.
Ders Kitabı
Sevilengül, Orhan. Genel Muhasebe. Gazi Kitabevi, 11. Baskı,Ankara, 2003.
Yardımcı Ders Kitapları
Akdoğan Nalan., Sevilengül Orhan. Tekdüzen Muhasebe Sistemi. Gazi Kitabevi, 1. Baskı,Ankara, 2003.

Turizm Pazarlaması
Pazarlama ve turizm pazarlaması ile ilgili temel kavramlar. Turizm işletmelerinde Pazar bölümlemesi, Pazar ve pazarlama stratejileri. Turizm pazarlama karması elemanları ve pazarlama araştırmaları. Turizm işletmeleri açısından modern pazarlama teknikleri
Ders Kitabı
Uygur, Selma (2007). Turizm Pazarlaması, Nobel Yayınevi, Ankara.
Yardımcı Ders Kitapları
Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
İçöz, O. (2001). Turizm İşletmeleri Pazarlaması. Ankara: Anatolia Yayıncılık.
Morrison, A. (2003). Hospitality and Travel Marketing. New York: Delmar Publishing

Önbüro Yönetimi I
Konaklama işletmeleri ve konaklama işletmelerinin çeşitli kriterlere göre sınıflandırılması, otel işletmelerinde ön büro, ön büroda kullanılan sistemler, rezervasyon, rezervasyon süreci, rezervasyon özellikleri, rezervasyon ofisinin diğer çalışmaları, danışma, resepsiyon ve resepsiyon ofisinde tutulan belgeler ve listelerin düzenlenmesi, ön kasa, ön kasa ofisinde tutulan belgeler ve düzenlenmesi, santral, ön büroda raporlar ve istatistikler, verilerin hazırlanması ve dosyalanması, konuk tipleri ve ilişkiler, fidelio ön büro modülü.
Ders Kitabı
Şener, Burhan. (2001). Otel İşletmeciliğinde Önbüro Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitapları
Emeksiz, M. ve Yolal, M. (2005). Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Gökdeniz, A. (1999). Otel İşletmelerinde Önbüro Yönetimi. Ankara: Turhan Kitabevi.
Foster, L. D. (1992). Rooms at the Inn: Front Office Operations and Administration. Ohio: Macmillan/Mcgraw- Hill.

Yiyecek İçecek Servisi
Yiyecek İçecek yönetiminin önemi ve içeriği, mönü planlaması, yiyecek içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek içecek bölümünde işgücü kontrolü ve planlaması, kokteyl partileri, soğuk büfe, banket organizasyonu,servisin tanımı, servisin içeriği ve önemi, servis çalışanlarının pozisyonları ve görevleri, servis ve masa ekipmanları, restauranttaki hazırlık çalışmaları, servis metodları, müşterileri selamlama, yerleştirme ve müşteriye eşlik etme, kahvaltı servisi, banket servisi organizasyonu, büfe servisi, mönü planlaması, kokteyller.

Ders Kitabı
Sökmen, A. (2001). Servis Tekniği ve Uygulamaları. Ankara : Detay Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitapları
Yörükoğlu, İ. ve Yörükoğlu, M.A. (1998). Konaklama-Ağırlama İşletmelerinde Servis Yönetimi (3. baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
Yılmaz, E. (1994). Konaklama Tesislerinde Servis ve Bar Hizmetleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Strianese, A. J. (1990). Dining Room and Banquet Management, USA: Delmar Publishers Inc.

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi, kapsamı, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, temel ilkeler, toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi ilkesi, insan kaynakları planlaması analiz yöntemleri, personel ihtiyacı çeşitleri, insan kaynakları planlamasında kullanılan sayısal teknikler, iş analizi ve iş tanımları, işgören bulma ve seçme, eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme, performans değerlemesi, iş değerlemesi ve ücret yönetimi, endüstri ilişkileri, işgören sağlığı ve iş güvenliği, bürokratik işlemler ve bilgi sistemleri
Ders Kitabı
Özgen, H., Öztürk, A. ve Yalçın, A. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları
Bingöl, D.(2003). İnsan Kaynakları Yönetimi (5. Baskı), İstanbul: Beta Basım Yayım.
Sabuncuoğlu, Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi (9. baskı). İstanbul: Teknografik Matbaa.

Kat Hizmetleri Yönetimi
Otel içindeki en masraflı ve maliyetli departman olan kat hizmetleri yönetimi tanımı ve uygulamaları Kat hizmetleri yönetimindeplanlama, örgütleme, eşgüdüm sağlama, denetim ve sanitasyonsüreçleri.
Ders Kitabı
AKOĞLAN, Meryem, Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları
SEZGİN, Orhan Mesurt, Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi,Ankara. 1994.

Yabancı Dil III(10010)
Orta Seviye; Orta Seviye İçin Dört Dil Becerisi: Okuma; Yazma; Dinleme ve Konuşma; Orta Seviye İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve pekiştirmek için kapsamlı faaliyetler.

Ders Kitabı
Headway Intermediate
Yardımcı Ders Kitapları
Farklı kitaplardan orta seviyede okuma parçaları, öğrenci çalışma kitabı ve kasetler.

Ticari Matematik (202)
Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır. Ticari matematik uygulamaları yapmak, Ticari matematik hesaplamaları yapmak, Yüzde ve binde hesaplarını kullanmak, Oran ve orantıyı hesaplamak, Maliyeti ve satışı hesaplamak, Faiz hesaplarını uygulamak, Iskonto hesaplarını uygulamak.
Ders Kitabı
Ticari Matematik,Sıdıka PARLAK, Ekin KİTABEVİ,Bursa/2004
Ticari ve Mali Matematik,Ertuğrul ÇETİNER, Gazi Kitabevi
Ticari Matematik,Zehra BAŞKAYA, Detay Yayıncılık, Bursa/2003
Turizm Ekonomisi,Özcan YAĞCI, Detay Yayıncılık, Ankara/2003


IV. YARIYIL

Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları
Konaklama işletmelerini diğer işletmelerden ayıran özellikler, konaklama işletmelerinin organizasyon yapısı ve muhasebe bölümü, muhasebe ile diğer bölümlerin ilişkileri, konaklama işletmelerinde muhasebenin amaçları, konaklama işletmelerinde kullanılan defterler ve belgeler, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi ilişkisi, konaklama işletmelerinde maliyet hesapları (7/a ve 7/b seçeneği), gider yerleri ve gider çeşitleri, gider akış şeması, konaklama işletmelerinde gelirlerin muhasebeleştirilmesi, yabancı paralı işlemler, konaklama işletmelerinde malzeme hareketlerinin takibi, kontrolü ve muhasebeleştirilmesi, konaklama işletmelerinde duran varlıklarla ilgili işlemlerin muhasebeleştirilmesi (amortismanlar, amortisman hesaplama yöntemleri ve muhasebeleştirilmesi, duran varlıkların satılması), konaklama işletmelerinde işçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesi (ücret hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi, kıdem tazminatının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi).
Ders Kitabı
Sevilengül, Orhan. Genel Muhasebe. Gazi Kitabevi, 11. Baskı,Ankara, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları
Akdoğan Nalan., Sevilengül Orhan. Tekdüzen Muhasebe Sistemi. Gazi Kitabevi, 1. Baskı,Ankara, 2003.

Yönetim ve Organizasyon
Yönetimle ilgili kavramlar, zamanın yönetimi, bilimsel yönetim dönemi, yönetimin fonksiyonları gibi konular işlenecektir. Bu derste öğrenciler organizasyon teorileri hakkında bilgilendirilir. Bilindiği gibi çeşitli değişkenlerden etkilenen ve zamana uyabilmek için değişen organizasyon yapılarında çok çeşitli yaklaşımlar ve görüşler vardır. Geçmişten günümüze doğru gelerek yapıların yaklaşımların incelendiği bu ders öğrencilere geleceğe yorum getirebilme yeteneği kazandırarak günümüz organizasyon yapıları hakkında detaylı bir bilgi vermektedir.
Ders Kitabı
Prof. Nurullah Genç, Yönetim ve Organizasyon, Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, 2007, Ankara
Akyay Uygur, Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayın ve Dağıtım, 2005, Ankara

Kat Hizmetleri Yönetimi II
Kat Hizmetlerinde Planlama ve Organizasyon; Diğer Bölümlerle İlişkiler; Kat Hizmetlerinde İletişim; Kat Hizmetlerinde Malzeme Yönetimi; Kat Hizmetlerinde Kontrol; Kat Hizmetlerinde Temizlik ve Dekorasyon; Kat Hizmetlerinde Hijyen; Kat Hizmetlerinde Güvenlik; Çamaşırhane Yönetimi
Ders Kitabı
AKOĞLAN, Meryem, Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları
SEZGİN, Orhan Mesurt, Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi,Ankara. 1994.

Yiyecek İçecek Yönetimi
Yiyecek İçecek yönetiminin önemi ve içeriği, mönü planlaması, yiyecek içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek içecek bölümünde işgücü kontrolü ve planlaması, kokteyl partileri, soğuk büfe, banket organizasyonu.
Ders Kitabı
Sökmen, A. (2001). Servis Tekniği ve Uygulamaları. Ankara : Detay Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitapları
Yörükoğlu, İ. ve Yörükoğlu, M.A. (1998). Konaklama-Ağırlama İşletmelerinde Servis Yönetimi (3. baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
Yılmaz, E. (1994). Konaklama Tesislerinde Servis ve Bar Hizmetleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Strianese, A. J. (1990). Dining Room and Banquet Management, USA: Delmar Publishers Inc.

İstatistik
İstatistik kavramı, istatistiksel tablolar, grafikler, ortalamalar, dağılma ölçüleri, dağılımlar, örnekleme dağılımı, hipotez testleri, korelasyon katsayısı, regresyon analizi, trend analizi, indeks sayılar, ki-kare dağılımı ve testi.
Ders Kitabı
Çil, B. (2004). İstatistik. Ankara: Detay Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları
Yüzer, A. F., Ağaoğlu, E., vd. (2003). İstatistik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Başar, A. (1999). Uygulamalı İstatistik. İstanbul: Akif Yayınları.


Önbüro Yönetimi II
Ön büronun fonksiyonları, iletişimin merkezi ve bilginin dağıldığı yer olarak ön büro, oda blokajı, rezervasyon ve kayıt, çıkış işlemleri, oda fiyatlama, döviz kurları, bagaj dağılımı.

Ders Kitabı
Şener, Burhan. (2001). Otel İşletmeciliğinde Önbüro Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitapları
Emeksiz, M. ve Yolal, M. (2005). Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Gökdeniz, A. (1999). Otel İşletmelerinde Önbüro Yönetimi. Ankara: Turhan Kitabevi.
Foster, L. D. (1992). Rooms at the Inn: Front Office Operations and Administration. Ohio: Macmillan/Mcgraw- Hill.

Yabancı Dil IV

Orta Seviye; Orta Seviye İçin Dört Dil Becerisi: Okuma; Yazma; Dinleme ve Konuşma; Orta Seviye İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve pekiştirmek için kapsamlı faaliyetler.
Ders Kitabı
New Headway Intermediate Coursebook.
Yardımcı Ders Kitapları
Farklı kitaplardan orta seviyede okuma parçaları, öğrenci çalışma kitabı ve kasetler.


V.YARIYIL

Turizmde Yatırım Projeleri
Genel yaklaşımlar ve aşamalı planlama tekniği, turizm geliştirme stratejisi ve yatırımprojeleri, turizm yatırım projelerini değerlendirmek için gerekli bilgiler, turizm projelerini analiz yöntemleri, turizm yatırımları için yapılabilirlik ve örnekler.


Ders Kitabı
Halil Sarıaslan, (1997)Yatırım Projelerinin Hazırlanması, ve Değerlendirilmesi, Turhan Kitabevi, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları
Ö. Tuğrul Özen; Şafak Kuru,Turizm Yatırımları, Özkan Ofset İstanbul.
Nüzhet Kahraman, (1986)Turizm’de Yatırım Projeleri, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.
www.turizm.gov.tr

Konaklama İşetmelerinde Otomasyon Sistemleri I
Turizm endüstrisinde kullanılan paket programlar ve merkezi rezervasyon sistemine dayalı uygulamalar.Konaklama İşletmeleri Bilgisayar Sistemleri veÖnbüro Rezervasyon Programları uygulamaları;
Ders Kitabı
Fidelio Kullanım Kılavuzu, 2007.
Yardımcı Ders Kitapları
Özen, A (2004). İnternetten temin edilen güncel bilgisayar bilgileri.

Halkla İlişkiler
Bu ders kapsamında öğrencilere uluslararası turizmin önemi ve karakteristikleri ile turizm endüstrisindeki uluslararası organizasyonları, tur operatörleri, oteller, havayolları, uluslararası turizm gelişmesinin sebebi ile gelişmekte olan ülkelere mali ve sosyal tesiri konuları işlenmektedir.

Ders Kitabı
Tengilimlioğlu, D. Ve Öztürk, Y. (2008). İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Yardımcı Ders Kitapları
Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ezgi Kitabevi, 2001

Uluslararası Turizm
Bu ders kapsamında öğrencilere uluslararası turizmin önemi ve karakteristikleri ile turizm endüstrisindeki uluslararası organizasyonları, tur operatörleri, oteller, havayolları, uluslararası turizm gelişmesinin sebebi ile gelişmekte olan ülkelere mali ve sosyal tesiri konuları işlenmektedir.
Ders Kitabı
Kozak, Metin (2005) Küreselleşme Sürecinde Uluslar arası Turizm ve Rekabet Edebilirlik. Detay Yayıncılık, Ankara.
Yardımcı Ders Kitapları
Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ezgi Kitabevi, 2001


Turizm Mevzuatı
Turizm hukuku ve kaynakları. Türkiye’de turizme ilişkin yasal düzenlemeler. Turizm mevzuatı, yasa, tüzük ve yönetmelikler.
Ders Kitabı
Kozak, N. (1999). Turizm Mevzuatı El Kitabı. Ankara: Turhan Kitabevi.
Yardımcı Ders Kitapları
Can, H. ve Güner, S. (1992). Turizm Hukuku ve Mevzuatı. Ankara: Adım Yayıncılık.
Andaç, F. (2004). Turizm Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Mesleki Yabancı Dil I

Turizm ile ilgili temel kavramların tanımı, turizmin olumlu, olumsuz etkileri, turizm pazarlaması, insan kaynakları yönetimi ve seyahat işletmeciliği konularını kapsayan terminoloji
Ders Kitabı
High Season-English for the Hotel and Tourism Industry / Keith Harding & Paul Henderson
Yardımcı Ders Kitapları
Harding, K. and Henderson, P. (1995). High Season. Spain: Oxford University Press
Harding, K. (1999). Going International. Hong Kong: Oxford University Press.

Seçmeli Yabancı Dil I

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Kalite Yönetim Sistemleri
Ünite kalite kavramı, Ünite Kalite Felsefesi, Ünite Kalite Yönetim Sistemlerinde Temel Kavramlar: Kalite Kontrol, Kalite güvence ve kalite iyiliştirme, Yönetim teknikleri, Süreç yönetim sistemi, Standardizasyon, sertifikasyon ve kalite ödülleri, stratejik yönetim, stratejik planlama, hizmet sektöründe kalite kavramı.

Ders Kitabı
Uyguç, N. (1998). Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi. Eylül Yayıncılık, İzmir.
Zengin, E.vd. (2005). Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi. Journal of Qafqaz University, Vol.3,No1.

VI. YARIYIL


Araştırma Teknikleri(2 1 3)
Bir disiplin olarak araştırma yöntemlerinin kapsamı ve önemi. Düşünme, bilim ve araştırma kavramları. Araştırma türleri. Bilimsel araştırmanın aşamaları. Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri; Anket Tekniği; Örnekleme Türleri, Veri ve Veri Türlerine Göre Kantitatif ve Kantitatif Analiz Teknikleri; Araştırma Raporu Yazma; Kaynak Gösterim Yöntemleri; Karşılaştırmalı metot. Bir araştırmanın kaleme alınması. Örnekleri ile araştırma raporu ve araştırma projesi yazım modelleri incelenecektir.
Ders Kitabı
Karasar, Niyazi, (1995):“Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler”,3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. 6. Baskı, Ankara.
Yardımcı Ders Kitapları
Arıkan, Rauf, (2005): “Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama”, 5. Baskı, Asil Yayın Dağıtım A.Ş., Ankara.
Dinler, Zeynel (2004):“Bilimsel Araştırma ve e-Kaynaklar”,Ekin Kitapevi Yayınları, Bursa.
Yıldırım Ali, Şimşek Hasan, (2005): “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”,Seçkin Yayınevi, Ankara.Konaklama İşetmelerinde Otomasyon Sistemleri II
Turizm endüstrisinde kullanılan paket programlar ve merkezi rezervasyon sistemine dayalı uygulamalar.Konaklama İşletmeleri Bilgisayar Sistemleri veÖnbüro Rezervasyon Programları uygulamaları;
Ders Kitabı
Fidelio Kullanım Kılavuzu, 2007.
Yardımcı Ders Kitapları
Özen, A (2004). İnternetten temin edilen güncel bilgisayar bilgileri.

Turizm Coğrafyası(2 0 2)
Coğrafya ve Turizm İlişkisi; Turizm Coğrafyası ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Talebinin Coğrafi Dağılımı; Turizm Arzının Coğrafi Dağılımı; Uluslararası Turizm ve Uluslararası Turist Akışları; Türkiye'de Turizm ve Yerli Turist Akışı; Türkiye'deki Turizm Kaynaklarının Coğrafi Dağılımı (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz).

Ders Kitabı
DEĞİRMENCİOĞLU A.Özdal-AHİPAŞAOĞLU H.Suavi; Anadolu’da Turizm Rehberliği -
Yardımcı Ders Kitapları
SEVİN Veli; Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası
BAYRAK M. Orhan; Türkiye Tarihi Yerler Kılavuzu, UMAR Bilge; İlkçağda Türkiye Halkı-Türkiye Tarihi Yerler kılavuzu- Türkiye’deki Tarihsel Adlar - Türkiye’de Tarihsel Anıtlar
GÜNGÖRDÜ Ersin;Türkiye’nin Turizm Coğrafyası – Türkiye’nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
KÖKSAL Aydoğan; Türkiye Turizm Coğrafyası;GÜRDAL Mehmet ; Türkiye Turizm Coğrafyası

Geleneksel Mutfak Uygulamaları(123)
Gastronomi ve İlgili Kavramlar; Gastronominin Bilimsel ve Sanatsal Boyutları; Bir Turistik Ürün ve Çekicilik Olarak Gastronomi; Ağırlama Endüstrisinin bir Boyutu Olarak Gastronomi; Gastronomi Turizmi ve Gastronomi Turizminin Gelişimi; Yeme Alışkanlık ve Geleneklerinin Gelişimi; Temel Beslenme İlkeleri. Bölgesel özelliğe sahip gelenekse yemeklerimizin yaşatılması ve nesillere aktarılması amacıyla özellikleri ve yapımlarının öğrencilere öğretilmesi.
Ders Kitabı
Kittler, P. G. & Sucher, K. P. (2007). Food and Culture. (5th Ed.). USA: Wadsworth Publishing.

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları(202)
Ders yönetimin kültürler arası karşılaştırılması sürecini incelemektedir. Kültürel, coğrafik ve birey, grup ve örgütsel davranış kapsamındaki farklılıkları yönetimi nasıl değiştirdiği ele alınmaktadır. Ülkelerin sosyo kültürel, ekonomik, teknolojik ve politik –yasal çevre şartlarındaki değişikliklerin örgütsel anlamdaki ilişkileri ana konulardır.

Ders Kitabı
Bakan, İsmail (2004). Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, Beta Basım Yayın.
Yardımcı Ders KitaplarıElma, C.; Demir, K. (2000) Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara: Anı Yayıncılık.
Baransel, A.; Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Avcıol Basım, İstanbul, 1993

Mesleki Yabancı Dil II

Önbüro, kat hizmetleri, yiyecek içecek yönetimi, turizm coğrafyası, işletme,muhasebe, finansman, konularını kapsayan terminoloji.
Ders Kitabı
High Season-English for the Hotel and Tourism Industry / Keith Harding & Paul Henderson
Yardımcı Ders Kitapları
Harding, K. and Henderson, P. (1995). High Season. Spain: Oxford University Press
Harding, K. (1999). Going International. Hong Kong: Oxford University Press.

Seçmeli Yabancı Dil II

Başlangıç seviyesinde, seçilen dilin temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

Örgütsel Davranış
Örgütsel Davranışa Giriş ve Yöntem, Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi ve Yeni Yaklaşımlar, Örgüt İçinde Birey ve Kimlik, Duygular, Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini, Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgüt Kültürü, Örgüt Dinamikleri, Örgütlerde Etik Davranışlar, Örgütlerde Liderlik.

Ders Kitabı
Sabuncuoğlu, Z.-Tüz, M., Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitabevi, 2001
Yardımcı Ders Kitapları
Eren E., Örgütsel Davranış, Beta Basım Yayım, 2001

VII. YARIYIL

Seyahat Acentacılığı Ve Tur Operatörlüğü(2 0 2)
Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Endüstrisinde Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinin Rolü ve Önemi; Paket Tur Hazırlanması ve Yönetimi; Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri; Türkiye'deki ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Endüstrilerinin Karşılaştırılması.

Ders Kitabı
İrfan Mısırlı, (2002). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. Ankara: Detay Yayıncılık.
Orhan İçöz, (2003). Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi. Ankara: Turhan Kitabevi.


Yardımcı Ders Kitapları
Buhalis, D. ve Licata, M. C. (2002). The Future of e-Tourism Intermadiares, Tourism Management, 23(3). 207-220.
Osman Eralp Çolakoğlu ve Ülker Çolakoğlu, (2007). Seyahat Acentaları Yönetimi , Detay Yayıncılık, Ankara.

Sektör Uyulamaları (3 3 6)
Bu ders ile öğrenciye, sektörel uygulamalar yapma becerisi kazandırılacaktır. Öğrencilere turizm ile ilgili güncel uygulamaların aktarılması amaçlanmaktadır. Turizm sektörünün yapısal analizi, Turizmde e-uygulamalar ve yönetimi, Turizm işletmelerinde kalitenin arttırılmasına yönelik uygulamalar, Turizmde hizmet pazarlaması yönetimi ile ilgili uygulamaları,

Kongre ve Fuar Yönetimi
Kongre ve fuarların gelişimi, Türkiye ve dünya istatistikleri, Türkiye’nin kongre potansiyeli, ulusal ve uluslararası kongre kuruluşları, kongre bütçesi konularının incelenmesi. Kongre organizasyonları ve yönetiminin öğretilmesi. Kongre turizminin sürdürülebilir turizme katkıları ve öneminin incelenmesi. Turizm Endüstrisinde kongre ve fuar organizasyonlarının sosyo- ekonomik önemi, uluslararası ve ulusal kongre turizminin temel özellikleri, ayrıca kongre organizasyonu faaliyetlerinde bulunan kurum-kuruluşların çalışmaları ve amaçları, kongre ve fuar organizasyonunda tüm aşamalarındaki hazırlık teknikleri ve süreçleri, kongre ve fuar organizasyonlarında finansal planlama ve tablolarının ilkeleri ve kongre ve fuar turizmi tanıtım ve pazarlama stratejileri incelenecektir.

Ders Kitabı
Aymankuy, Yusuf (2006). Kongre turizmi ve Fuar Organizasyonları. Detay Yayıncılık, Ankara.
Yardımcı Ders Kitapları
Celil ÇAKICI, 2006. Toplantı Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara.

Ziyafet Organizasyonu ve Protokol Servisi
İşletme içi ve dışı yiyecek içecek hizmetlerinin önemi ve tanımı; Ziyafet ve ikramhizmetlerinde yönetim şekli ve yönetim fonksiyonları; Ziyafetlerden beklenen faydanın sağlanması için yapılması gerekenler; Ziyafet ve ikram hizmetlerinin satış ve pazarlanması. Protokol kurallarına uygun davranışlar ve servis becerisi.
Ders Kitabı
Yaşar Yılmaz, Ziyafet organizasyonu ve yönetimi: Detay yayıncılık, Ankara.
Yardımcı Ders Kitapları
Yaşar Yılmaz, Servis Tekniği ve Yönetimi, : İnce, Balıkesir, 1989

Mesleki Yabancı Dil III
Mesleki İngilizce: Turizmin Tarihi ve Gelişimi; Turizmin Örgütlenmesi ve Yapısı; Seyahat Acentaları; Tur Operatörleri; Havayolu İşletmeleri; Deniz ve Nehir Seyahati; Karayolu ve Demiryolu Seyahati; Biletleme; Rezervasyon ve Sigorta; Bilgi Verme; Rehberlik; Turizm Pazarlaması; Turizmde Gelişmeler.
Ders Kitabı
High Season-English for the Hotel and Tourism Industry / Keith Harding & Paul Henderson
Yardımcı Ders Kitapları
Harding, K. and Henderson, P. (1995). High Season. Spain: Oxford University Press
Harding, K. (1999). Going International. Hong Kong: Oxford University Press.

Yabancı Dil III
Orta seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının tanımlanması, orta seviyede dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerilerine yönelik diyalog ve metin çalışmaları, mesleki terminoloji oluşturmaya yönelik kelime ve mesleki kalıpların işlenmesi.
Ders Kitabı
Headway Intermediate
Yardımcı Ders Kitapları
Farklı kitaplardan orta seviyede okuma parçaları, öğrenci çalışma kitabı ve kasetler.


VIII. YARIYIL
Turizm Sosyolojisi
Sosyolojinin Tanımı ve Konusu, Sosyolojinin Genel Amaçları, Sosyoloji ve Diğer Bilimler, Sosyolojide Yöntem ve Kullanılan Teknikler , Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler, Toplumsal Değişme, Sosyolojinin Turizm Olayına Yaklaşımı, Turizmin Topluma Etkilerini Belirleyen Temel Faktörler, Turizmin Ekonomik Etkileri, Turizmin Fiziksel Etkileri, Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri, Turizm ve Kültürel Değişim, Turistler Arasındaki İlişkilerin Boyutları, Turizm İletişimi ve Etkileşimdeki Kültürler, Semboller, Kültürlerarası Etkileşimde Turist Rehberlerinin Rolü, Turist-Yerel Halk Karşılaşmalarının Boyutları, Turizmde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Turizmde Yeni Bir Anlayış olarak Turizm Etiği, Kültür ve İletişim, Toplumsal Kategoriler ve Kalıp Yargılar, Türk Toplumunun Bos Zaman ve Tatil Etkinliklerinin Sosyolojik Nitelikleri, Türkiye'ye Gelen Turistlerin Bazı Toplumsal Özellikleri
Ders Kitabı:
Cevdet Avcıkurt, 2007. Turizm Sosyolojisi, , Detay Yayıncılık, Ankara.
Yardımcı Ders Kitapları
Hasan Zafer Doğan, 2004. Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri, Detay Yayıncılık, Ankara.

Mezuniyet ProjesiI(4 04)
Araştırılacak sorunları veya çözüm bulunacak konuyu tespit edebilme ve sınırlarını belirleyebilme, veri kaynaklarını tanıma, veri toplama ve analiz tekniklerini tanıma, analiz sonucunu yorumlayabilme ve bu konuların hepsini yazılı olarak ifade edebilme

Ders Kitabı
Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi,Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
Kaptan, S. Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri,Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
Yardımcı Ders Kitapları
Şencan, H. (1995). İşletmeciler ve İktisatçılar İçin Rapor Yazımı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını
Şencan, H. (2002). Bilimsel Yazım. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayını.


Yardımcı Ders Kitapları
Şencan, H. (1995). İşletmeciler ve İktisatçılar İçin Rapor Yazımı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını
Şencan, H. (2002). Bilimsel Yazım. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayını.

Turizm Politikası ve Planlaması
Bir ülkedeki dış ve iç turizm ile ilgili temel kamu politikaları ve uygulamaları. Özellikle dış ve turizmin ülkedeki toplam turizm hareketleri içindeki yeri ve önemi, dış turizmi geliştirmek ve ülkede coğrafi olarak dağılımı uygun olarak sağlamak, turizm endüstrisinin teşviki, turistlere sağlanacak olanaklar, dış tanıtım konusundaki uygulamalar, geliştirilecek ürün politikalarının önemi vurgulanmaktadır. Turizm ile ilgili olarak Türkiye’de 5 yıllık plan dönemlerinde uygulanan turizm politikaları ve bunların sonuçlarının değerlendirilmesi, Türk turizminin dünya turizmine entegre olması ve dünya turizminden daha fazla pay alması yönünde geleceğe dönük olarak uygulanabilecek politikaların ve stratejilerin formülasyonu ders kapsamında yer almaktadır.

Ders Kitapları
Hasan Olalı, 1990.Turizm Politikası ve Planlaması, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları.

Mesleki Yabancı Dil IV
Rezervasyon, ön büro, otel hizmetleri, yiyecek-içecek servisi ve danışma hizmetleriyle seyahat acentaları ve tur operatörlüğü hakkında bilgi verilerek bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere dil temeli kazandırılması, Tüm yönleriyle ele alınan İngilizce dilbilgisi konularının ana dil-hedef dil arasındaki farklı ve benzer yönlerin ortaya çıkarılarak dilin daha bilinçli kullanılmasına imkan verilmesi, Dil öğretiminde çevirinin yeri ve önemi, çeviri yaklaşımları, güncel ve akademik konularda özgün İngilizce metinlerin Türkçe’ye çevrilmesi, Güncel ve akademik konularda özgün Türkçe metinlerin İngilizce’ye çevrilmesi, Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yetisinin kazandırılması, Öğrencilerin özgün İngilizce okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme, sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama.

Ders Kitabı
High Season-English for the Hotel and Tourism Industry / Keith Harding & Paul Henderson
Yardımcı Ders Kitapları
Harding, K. and Henderson, P. (1995). High Season. Spain: Oxford University Press
Harding, K. (1999). Going International. Hong Kong: Oxford University Press.

SeçmeliYabancı Dil IV
Orta seviyede, seçilen dilin temel gramer konularının tanımlanması, orta seviyede dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerilerine yönelik diyalog ve metin çalışmaları, mesleki terminoloji oluşturmaya yönelik kelime ve mesleki kalıpların işlenmesi.

Turist Rehberliği
Turist Rehberliğine Giriş; Turist Rehberliğinin ve Tur Yönetiminin Tarihçesi; Tur ve Grup Çeşitleri; Tur Öncesi Hazırlık; turist Gruplarına Bilgi Verme; Hizmet Üreticileri ve Turistlerle İlişkiler; Turist Rehberliğinin Etik, Sosyal, Yasal ve Ekonomik Yönleri; Meslekle İlgili Örgütler ve Mesleğe Yönelik Diğer Kaynaklar.
Ders Kitabı
Pond, K.L. (1993). The Professional Guide: Dynamics of Tour Guiding. New York: Von Nostrand
Reinhold. Cohen, E. 1985. “The Tourist Guide. The Origins.
Yardımcı Ders Kitapları
Batman, O., Yıldırgan, R. ve Demirtaş, N. (2000). Turizm Rehberliği, Adapazarı: Değişim Yayınları.
Çimrin, H. (1995). Turizm ve Turist Rehberliğinin ABC'si. Antalya: Akdeniz Kitabevi.

Turizmde Dış Tanıtım (2 0 2)
Tanıtım kavramı, tanıtım faaliyetleri, uluslararası tanıtım kavramı ve faaliyetleri, turistik uluslararası tanıtım faaliyetlerinin temel çerçevesi, tanıtım karması elemanları; reklam, halkla ilişkiler, propaganda, enformasyon ve lobicilik faaliyetlerinin temel amaç ve özellikleri, bölgesel tanıtım. Kültürel uluslararası tanıtım; kültür kavramı, kültürel uluslararası tanıtım faaliyetlerin turizm sektörüne sağlayacağı katkılar, siyasi uluslararası tanıtım; siyasi uluslararası tanıtımın ülke imajına etkisi, siyasi uluslararası tanıtım faaliyetleri, ekonomik uluslararası tanıtım faaliyetlerinin turizm sektörüne sağlayacağı katkılar, ekonomik uluslararası tanıtım; uluslararası tanıtımda kullanılabilecek ekonomik kaynaklar, ekonomik uluslararası tanıtım faaliyetlerinin turizm sektörüne sağlayacağı katkılar. Kültürel, siyasi, ekonomik ve turistik uluslararası tanıtım arasındaki ilişki.Turistik uluslararası tanıtımı olumlu yönden etkileyen faktörler,turistik uluslararası tanıtımı olumsuz yönden etkileyen faktörler,imaj kavramı, imajı ortaya çıkaran faktörler, imajı olumlu yada olumsuz yönde etkileyen faktörler, turizm hareketlilikleri ve imaj arasındaki ilişki, stratejik ve taktik planlama ile imaj ilişkisi, Türkiye’nin uluslararası tanıtım faaliyetlerinin geçmişi ve bugünü, belli başlı rakip ülkelerin uluslararası tanıtım faaliyetleri, Türkiye’nin uluslararası tanıtımının üstün ve zayıf yönleri, bölgesel tanıtımın Türkiye açısından değerlendirilmesi, Türkiye’de uluslararası tanıtım için örgütlenme (kamu ve özel sektör açısından değerlendirme), hedef pazara uygun tanıtım kampanyası planlamak.

Ders Kitabı
Necdet Hacıoğlu, Turizm pazarlaması,II. Baskı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1991
Yardımcı Ders Kitapları
- Tourism an Introduction, Ray Youell, 1998, Addison Wesley Longman Limited, Printed in Singapore
- Tourism, Principles, Practices, Philosophies. Robert W. McIntosh- Charles R. Goeldner. Sixth Edition. Usa,1990
- Mill, Robert C. ve Alastair Morison, The Tourism System. New Jersey. Prentice
Hall Inc,1992
- Middleton, Victor. Marketing In Travel and Tourism. Oxford. Butterworth-Heinemann Ltd,1994

BÖLÜMDE OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER

Kültürel Etkinlikler
Ülkenin coğrafi konumu, bölgelerin kısa tarihleri, siyasal rejimleri ve ağırlıklı olarak kültürel özellikleri anlatılacaktır. Ders konusu ülke içerisinde yer alana bölgelerin demografik ve dinsel yapıları, sinema, edebiyat, güzel sanatlar, klasik ve popüler müzik alanında sembol haline gelmiş isimleri, doğal güzellikleri, önemli mimari eserleri, gelenekleri, içki ve mutfak kültürleri ayrıntılı incelenecektir.


Kültürel Çeşitlilik ve İletişim
Kültürel çeşitlilik ile iletişimin önemi, kültürel çeşitlilik kavramının önemini incelenir. Kültürel çeşitliliğin özellikleri, kültürel çeşitliliğin temel gerekliliği incelenir. Kültürel çeşitliliğin yerleşik kullanım değerleri incelenir. Kültürel çeşitlilik ile iletişimin değerlerini tartışılacaktır. Kültürel çeşitlilik ile iletişime yön veren kavramları incelenir. Kültürel çeşitliliğin işlevleri incelenir ve kültürel çeşitliliğe ilişkin çalışmaların sonuçları tartışılır.
Girişimcilik
Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri.
Ders Kitabı
Ertekin, G. Y., Atış, C. ve Yurtsever, Ş. (2006). Girişimcilik. Ankara: Karahan yayınları
Yardımcı Ders Kitapları
Çetinkanat, G. (2004). Adım Adım Girişimcilik.Ankara: Elips Kitap

Rekreasyon ve Animasyon
Temel kavramlar, rekreasyon, animasyon teorisi, konaklama animasyonu, seyahat animasyonu, uygulamalı animasyon faaliyetleri.

Ders Kitabı
Hazar, A. Rekreasyon ve Animasyon.
Yardımcı Ders Kitapları
Hazar, M. Oyunla Eğitim.
Karaküçük, S. Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme.

Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama
Besinlerin içinde bulunan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin kimyası, özellikleri, kaynakları, sindirimi, emilimi ve metabolizması, gereksinmeler, aşırı ve dengesiz alım sorunları ile besinlerin enerji değeri, enerji harcaması, enerji dengesi ve dengesizliği sorunları beslenme ve sağlık etkileşimi boyutundaki konular kapsamında incelenir.Sağlıklı beslenme için gerekli besinlerin özelliklerini dengeli beslenme için gerekli günlük besin miktarları ve beslenme ilkeleri. Menü planı,planlamaya etki eden faktörler, misafirlerin sosyal ve ekonomik durumlarına uygun menülerin, standart reçetelerin ve porsiyonların oluşturulması.

Ders Kitabı
Türkan, C. (2007). Turizmde Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama. Ankara: Detay Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitapları
Whitney, E. & Rolfes, S. R. (2007). Understanding Nutrition. (11thed.). USA: Wadsworth Publishing.
Bulduk, S. (2005). Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama. Ankara: Detay Yayıncılık.
Baysal, A. (2009). Beslenme.(12. Baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.


Uluslararası Mutfak
Mutfak bilgisinin kazandırılması, Dünya mutfaklarının ve farklı mutfaklarda yer alan yiyeceklerin gruplandırılması, özellikleri, çeşitleri ve pişirme yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı
Boyut Yayın Grubu. (2007). Dünya Yemekleri Serisi. İstanbul: Boyut Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitapları
Gürbüz, B. (2007). Dünya Mutfağı. Ankara: Detay Yayıncılık.
Fumey, G. & Etcheverria, O. (2007). Dünya Mutfakları Atlası. NTV Yayınları.

Alternatif Turizm(202)
Bir endüstri biçimi olarak İkinci Dünya Savaşı Sonrasında ivme kazanmaya başlayan turizm olgusu, 1970’li yıllarda, çalışma ve yaşama mekanlarındaki farklılaşmaya koşut olarak köklü değişimlere sahne olmuştur. Alternatif turizm bu köklü değişimlerin bir dışa vurumu olarak ortaya atılmış ve kısa sürede gelişmiş bir kavramdır. Alternatif turizm bir anlamda kitle turizminin neden olduğu olumsuzluklara bir tepki olarak ortaya çıkmış bir turizm anlayışıdır.
Bu başlık altında, 1970 öncesi turizm talebini oluşturan nesnel nedenler incelenecek ve alternatif turizmin ortaya çıkışını gerekli kılan temel nedenler, 1970 sonrasında gelişmeye başlayan Türk Turizmi gelişim serüveni bağlamında irdelenecektir. Alternatif turizmin bileşenleri olarak tanımlanabilecek kırsal turizm, ekoturizm, sorumlu turizm gibi kavramlar ve bunların Türk Turizmi için ifade ettiği anlamlar tartışmaya açılacaktır.
Ülkemizin sahip olduğu turizm potansiyeli alternatif turizm kavramı kapsamında değerlendirilerek bugüne ve geleceğe yönelik politikalar oluşturulmaya çalışılacaktır.
Turizm ve Çevre
Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramları, Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi, Turizm ve çevre dengesi, Türkiye’de turizm ve çevre politikaları ve ulusal-uluslararası standartları incelenecektir.
Ders Kitabı
Kahraman, Nüzhet, Türkay Oğuz (2009) Turizm ve Çevre, Detay Yayıncılık, Ankara.
Yardımcı Ders Kitapları
Güler, Çağatay (2008) Turizm ve Çevre, Yazıt Yayıncılık.
Beslenme ve Diyet
Besinlerin besin öğesi içerikleri, işleme ve pişirme yöntemleri, geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuarda uygulanması. Sağlıklı beslenme için gerekli beslenme ilkelerine uygun olan diyetler incelenecektir.
Ders Kitabı
Baysal, A. (2009). Beslenme.(12. Baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitapları
Whitney, E. & Rolfes, S. R. (2007). Understanding Nutrition. (11thed.). USA: Wadsworth Publishing.
Bulduk, S. (2005). Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama. Ankara: Detay Yayıncılık.
Türkan, C. (2007). Turizmde Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama. Ankara: Detay Yayıncılık.

20.yy Dünya Tarihi
19. yüzyıldan günümüze kadar dünyada ve Türkiye’de meydana gelen gelişmeler, bu dönemde dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini ve Türkiye’nin 20. yüzyılda dünya olaylarındaki rolünü incelenecektir. Küreselleşen dünyada, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olayların çok boyutluluğunu ve karmaşıklığını, farklı bakış açıları ele alınacaktır.

Ders Kitabı
Winock, Michel. Aydınlar Yüzyılı. Boğaziçi Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları
Mazower, Mark (2010). Karanlık Kıta: Avrupa’nın Yirminci Yüzyılı. Yapı Kredi Yayınları.

Turizm İşletmelerinde İletişim ve Müşteri İlişkileri
Mesleki İletişimin Temel Kavramları ve Turizm İletişimi Destekleyen Teknikler Turizm İşletmelerinde Yazılı İletişim Turizm İşletmelerinde Sözlü İletişim Turizm İşletmelerinde İletişimde Mekân ve Beden Dili Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri Tatmini Müşteri Sadakati İlişkisel Pazarlama Müşteri Hizmeti Müşterilerle İletişim Müşteri Kazanma ve Elde Tutma Müşteri Şikâyetleri İşletmede Müşteri İlişkileri Yönetiminin Oluşturulması Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkilerinin Ölçümü, Müşteri İle İletişim ve Sosyal Davranışlar.
Ders Kitabı
Aktepe, Cemalettin, Mehmet Baş ve Metehan Tolon (2009). Müşteri İlişkileri Yönetimi: Detay yayıncılık, Ankara.

Turizm İşletmelerinde Kariyer Gelişimi
Örgüt Kuramları ve Kariyer, Kariyer ile İlgili Kavramlar Kariyer Yaklaşımları Yaşam-Kariyer Aşamaları ve İlişkisi Kariyer Planlaması, Önemi, Kapsamı ve Amacı Kariyer Planlama YöntemleriKariyer ve Kariyer Planlaması Engelleri Kariyer Geliştirme Sistemleri Kişisel ve Örgütsel Kariyer Geliştirme Yönetsel ve Örgütsel Değişim ve Gelişimlerin Kariyere Etkisi Çalışma-İş-Kariyer İlişkisi Kariyer Danışmanlığı Kariyer Planlamasında Güncel Uygulamalar Kariyer Planlamasında Özel Durumlar.
Ders Kitabı
Erdoğmuş, Nişhat (2003). Kariyer Geliştirme Kuram ve Uygulama. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Turizmde Etik
Etik Kavramı Turizm ve Etik Etiğin Gelişim SüreciEtik Sistemi ve Etik Türleri Temel Etik İlkeleri Etik Standartları Etik Kodları Turizmde Uluslararası Etik Kodları Etik Karar Verme ModelleriEtik Sorunlar
Ders Kitabı
Kozak, Meryem Akoğlan, Hatice Güçlü (2009). Turizmde Etik, Kavramlar, İlkeler, Standartlar. Detay yayıncılık, Ankara.
Yardımcı Ders Kitapları
Latif, Hasan, Gazi Uçkun ve Seher Uçkun (2004). Turizmde Etik. Sakarya Kitabevi.

Turizmde Ulaştırma Sistemleri
Ulaştırmanın turizm ve turizmin gelişmesiyle ilişkileri, Ulaştırma şebekesinde ekonomiklik ile ilgili değerlendirmeler, Tarifeli ve tarifesiz seferlerin özellikleri, Ulaştırma politikasında az gelişmişlik kısır döngüsü kavramı, Çeşitli ulaştırma sistemlerinin birbiriyle karşılaştırılması, Ulaştırmanın turizmden nispi bağımsızlığı ve bunun yarattığı sorunlar, Turizmde ulaştırma şokları ve bunlar karşısında alınabilecek önlemler, Ulaştırma sektörüne devlet müdahaleleri, tarihsel gelişimi ve sonuçları
Ders Kitabı
Ahipaşaoğlu, Suavi ve İrfan Arıkan (2003). Seyahat İşletmeleri Yönetimi ve Ulaştırma Sistemleri. Detay yayıncılık, Ankara.

Sanat Tarihi
Sanat Tarihi Terimleri Turizm ve Sanat Tarihi ilişkisi Tarih Öncesi Dönemler Maden Çağı Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu Hitit Sanatı Frigya Sanatı Lidya Sanatı Urartu Sanatı Doğu Sanatları Mezopotamya –Mısır Sanatı Antik Yunan Dönemi Sanatı Antik Roma Dönemi Sanatı Erken Hıristiyan Dönem ve Bizans Dönemi Sanatı İran, Hindistan, Çin, Japonya, Uzakdoğu, Eski Amerika Sanatları İslam Sanatı Selçuklular SanatıOsmanlı Sanatı Çağdaş Türk Sanatı.
Ders Kitabı
Oktay;Türk Sanatı.Selçuklu ve Osmanlı Halıları,Çini ve minyatür Sanatı, İst. 1969Yetkin;
Yardımcı Ders Kitapları
S.K.; İslam Ülkelerinde Sanat, İstanbul, 1984.
Çoruhlu,Yaşar;Erken Devir Türk Sanatının ABC’si İst. 1978

Mezopotamya Tarihi
Prehistorik Çağlar'dan Babil'in yıkılışına kadar uzanan tarihsel süreç anlatılmaktadır. Öncü gelişmelerin ve uygarlıkların beşiği Mezopotamya, Coğrafi yapı, Mezopotamya Tarihinin Kaynakları, Mezopotamya'nın Tarihöncesi, Mezopotamya'da Tarihsel Sürecin Başlangıcı, Erken Hanedanlar Dönemi, Sami Toplumlarının Mezopotamya'ya Gelişi, Akkadlar, III. Ur Sülalesi (Yeni Sümer Devleti), Yeni Göçler ve Kent Devletleri, Hurriler, Amurrular, İsin-Larsa krallıkları, Eşnunna, Eski Assur Krallığı, Assur-Anadolu ticareti, Mari, Kassitler, Hurri-Mitanni Devlet, Orta Assur Krallığı, Önasya'da Büyük Göç Dalgaları ve Demir Çağı'nın Başlangıcı, Aramiler, Bir İmparatorluğun Doğuşu: Yeni Assur Krallığı ve Sanatı, Yeni Babil (Kalde) Krallığı gibi alt başlıklarda değerlendirilir

Ders Kitabı
Özcoşar, İbrahim (2010). Mardin Tarihi. Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları
Köroğlu, Kemalettin (2006). Eski Mazopotamya Tarihi; Başlangıçtan Perslere Kadar. İletişim Yayınları.

İlk Yardım ve Hijyen Bilgisi
Temel sağlık bilgi, Hijyen ve kişisel hijyen kuralları, acil üniteler, pozisyonlar, hasta ya da yaralının ihtiyaçlarını karşılama yöntemleri.
Ders Kitabı
Süzen B., İnan H. ( 2002 ), İlk Yardım, Birol Basın Yayın Dağıtım ve Ticaret, İstanbul.
Yardımcı Ders Kitapları
Ünsaldı T. ( 1994 ), İlk Yardım Ders Kitabı, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas.
Bilir N., Özvarış B.Ş., Yıldız A.Y.,(2000), Temel İlkyardım Bilgileri ve İlkyardım Eğitimi Becerileri Rehberi, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara.
Güler Ç.,Bilir N. (2000), Turizm Çalışanları İçin İlkyardım, Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara.

Yunan, Bizans ve Anadolu Sanatı
Yunan, Roma, Bizans Devri mimarisi ve mimari süslemesi konu edilmektedir. Anadolu genelinde Bizans Döneminde inşa edilmiş önemli yapılar, Bizans, Roma ve Yunan dönemlerine ait yapılar incelenecektir.
Ders Kitapları:
R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Middleseks 1965.
C. Mango, Byzantine Architecture, New York 1976.
T. Mathews, The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy, University Park, P.A. 1971.
S. Eyice, Son Devir Bizans Mimarisi, İstanbul 1980.
Carpenter, H. (2006). Antik Yunanda Sanat ve Mitoloji. İstanbul: Homer Yayınları.

Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri
Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindeki maliyet ilişkileri; Konaklama işletmelerinde maliyet yönetimi; Konaklama işletmelerinde maliyet teknikleri yöntemler, verimlilik ve uygulama.
Ders Kitabı
Aras, Haşim: Konaklama işletmeciliğinde yiyecek-içecek maliyet kontrolü, T.C. Turizm Bakanlığı 1993.
Yardımcı Ders Kitapları
AHLA: Food and Beverage Management. AHLA 2001.
Michael M. Coltman: Cost control fort he hospitality operation. 1989
Mitoloji
Mitoloji dersi kapsamında özellikle Yunan mitolojisi ve ona ait dinsel kimliklerin ve olayların hikayeleri ve sembollerini tanıtılması amaçlanmaktadır. Yunan mitolojisinin konusu, Yunan tanrılarının özellikleri , Yunan dininin özellikleri , Yunan dininde tapınaklar, rahipler ve kahinler, Helenlerle doğu arasındaki ilişkiler, Eski Yunan edebiyatının ilk eserleri Destanların basımı, Helen mitolojisine etki eden doğu destanları ve efsaneleri, 3. Kuşak tanrılar, Anadolu efsaneleri
Fast Food ve Franchising
Fast food işletmelerinin tarihi ve genel tanımı, servis türü, fast-food ürünlerinin enerji ve besin öğelerinin içerikleri, fast-food sistemi ile yapılan beslenmenin sağlıklı beslenme ile ilintisi.
Avrupa Birliği ve Turizm
Avrupa Birliği'nin tarihsel olarak değerlendirilmesi, AB hukuku, turizm alanında AB kurumlarının organizasyonu, fonksiyonları ve özellikleri. Birliğin turizme hukuksal yaklaşımı ve ayırdığı bütçeler, Türkiye- AB turizm ilişkilerinin zayıf ve güçlü yönlerine göre ayrılması
Evcil Hayvan Bakımı
Evcil hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin,görünümünü korumak ve bakımlarını yapmayı öğretmek amaçlanmaktadır. Evcil hayvanların, bakımı, fırçalanması,tüylerinin kesilmesi, tırnaklarının kesilmesi, banyo ve kulak temizliklerinin yapılmasını içermektedir

E-Ticaret
E-ticaret tanımı ve konseptleri, gelişimi, uygulamaları, modelleri, güvenliği, sipariş sistemleri, ödeme sistemleri, pazarlama çeşitleri, e-mağaza modelleri, Türkiye'deki uygulamaları, dünya ve Türki karşılaştırması, gelecekteki durumu. Elektronik Ticaret İçin Teknik Bileşenler, Teknik Roller, Uygulama.
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi kavramları ve toplam kalite felsefesinin tarihsel gelişimi, çağda gelişim, verimlilik, Pazar payı ve kar, kaliteyi geliştirmek için gereken stratejiler, rekabet ve ilkelerinin ürün ve hizmetler üzerindeki etkileri, kalite kontrolünde temel ilkeler, kalite kontrol olasılık dağılımları, standartlar, denetim ve örnekleme, kalite çemberleri.
Felsefeye Giriş
Felsefenin belli başlı alanlarının ve ana sorunlarının gözden geçirilmesi; felsefî bilginin ve objesinin özelliklerinin belirtilmesi; sosyolojinin araştırmalarında Bilgi Felsefesi problemlerinin incelenmesi; sosyal teorilerin özellikleri ve bunların doğa ve insan bilimlerindeki teorilerle karşılaştırılması.
İçki Teknolojileri
Alkollü ve alkolsüz içecekler: tarihçe, gelenekler ve içkilerin hazırlanışı. İçki servisi yöntemleri ve çeşitli içkilerle servisi, uyumlu olan yemekler ve yiyecekler. İçeceklerin duyusal değerlendirilmeleri. Yemek hazırlamada mutfakta kullanılan içecekler. Bar Yönetimi.İZLENECEK DERS KİTAPLARI İLE YARDIMCI KİTAPLAR:
·Genel ve Teknik İletişimÖğr.Gör. Hasan KIRMIZI,Celepler Matbaacılık
TRABZON/2004
·Genel İletişimİrfan MISIRLI,Detay Yayıncılık, ANKARA/2003
·İletişim Çatışmaları ve EmpatiÜstün DÖKMEN, Sistem Yayıncılık, İST.
·İktisada Giriş,Ersan BOCUTOĞLU, Metin BERBER, Kenan ÇELİK,
·Hizmet Ekonomisi,M.Hanifi ASLAN, Alfa Yayınları, 1998
Akademisyen Yayınevi,Rize/2003
·Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama,Prof.Dr. Sıdıka BULDUK, Detay Yayınları,
Ankara/Ekim 2002
·Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama,Cemal TÜRKAN, Detay Yayınları,
Ankara/Ağustos 2003
·Beslenme,Prof.Dr. Ayşe BAYSAL, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara/2004
·Temizlik Ürünleri Kullanımı ve Denetimi,Doç.Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK,
Öğr.Gör. Emine Yıldız, Detay Yayınları, Ankara/2002
·Endüstriyel Çamaşır Hijyeni, Velaaddin KILIÇ,Diversey & Lever
·Endüstriyel Temizlik Kimyası, Velaaddin KILIÇ, Diversey & Lever
·Bina Bakımı Eğitimi,Diversey & Lever
·Genel temizlik ve Hijyen, Henkel
·Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi, Doç.Dr. Orhan Mesut SEZGİN
·Önbüro Operasyonları YönetimiYrd.Doç.Dr. Ayhan GÖKDENİZ
Yrd.Doç.Dr. Yakup DİNÇ
·Gıda Teknolojisi,Prof.Dr. Sıdıka BULDUK, Dtay Yayınları, Ankara/2003
·Yemek Pişirme Teknikleri,Ülker GÜRMAN, M.E.B. Ankara/2000
·Beslenme,Prof.Dr. Ayşe BAYSAL, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara/2004
·Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği, Berra AKYÖNAY, Detay Yayıncılık, Ankara/2003
·Housekeeping Yönetim, OTED, İstanbul/2000
·Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi,Doç.Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK,
Detay Yayıncılık, Ankara/2001
·Turizm PazarlamasıProf.Dr. Necdet HACIOĞLU
·Turizm PazarlamasıProf.Dr. Bahattin RIZAOĞLU,
·Kongre Turizmi ve Fuar OrganizasyonlarıYrd.Doç.Dr. Yusuf AYMANKUY
·Toplantı YönetimiDoç.Dr. Celil ÇAKICI
·Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri, Alparslan USAL, Osman Avşar KURGUN,
Detay Yayıncılık, Ankara/2003
·Maliyet Kontrolü, Serhat KUTLAN, Alfa Yayınları, İstanbul/1998

·İşletmelerin Mali İşleri ve Muhasebesi,E. Okur, Ş. Okur, Alfa Yayınları,
İstanbul/2002
·2634 Sayılı Turizm Mevzuatı
·Turizm Hukuku ve MevzuatıProf.Dr. Halil CAN – Semih GÜNER
·Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü,Dr. İrfan MISIRLI, Detay Yayınları,
Ankara
·Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü,Prof.Dr. Necdet HACIOĞLU,
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Bursa/2000
·English For Housekeepers, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü/2000
·English for front Office Staff.
·English For Food &Beverage Managers,Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel
Müdürlüğü/2000
·Yiyecek ve İçecek YönetimiAhmet AKTAŞ, Antalya/2001
·Ziyefet ve İkramNilgün SEVİNÇ, Detay Yayıncılık, Ankara/2004
·Gıda ve Personel Hijyeni , Prof.Dr. Sıdıka BULDUK, Detay Yayınları, Ankara/2003
·Temel Mutfak Bilgisi,Öğr.Gör. Ahmet KAYA, Akdeniz Üniversitesi MYO.
Antalya/2000
·Turizm ve ÇevreProf.Dr. …….. KAHRAMAN
·Çevre ve (Eko) TurizmYrd.Doç.Dr. Nazmiye ERDOĞAN
·4857 Sayılı İş Kanunu
·Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri,Alparslan USAL, Osman Avşar KURGUN,
Detay Yayıncılık, Ankara/2003
·Konaklama İşletmeciliğinde Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü
Haşim ARAS, T.C. Turizm Bakanlığı Döner Sermayesi, Ankara/1993
·Otel ve Mutfak Endüstrisinde Bilgisayar Sistemleri,Cassel Educational
Ltd.,Ankara/1995
·Ağırlama Endüstrisinde Bilgisayar Sistemleri,Adnan TÜRKSOY, Turhan Kitabevi,
Ankara/1998
Turizm her geçen gün büyüyen yapısıyla ekonominin gelişmesi, yeni istihdam alanları oluşturması, yoksulluğun azaltılması, çevrenin korunması ve çok kültürlü barış ve anlayışın gelişmesinde hayati katkı sağlamaya devam etmektedir.
Yeme-içme faaliyetleri insan yaşamının vazgeçilmez bir ihtiyacını oluşturması yanında bir topluluğun doğal zenginlik ve kültürünü de doğrudan yansıtma özelliğine sahip olması nedeniyle turizmin vazgeçilmez tamamlayıcı bir unsurunu oluşturmaktadır.  Günümüzde, turist tercihlerinde tarihi ve kültürel miras ile çeşitli sanatsal ve kültürel aktivitelere doğru artmakta olan eğilim kapsamında turizm tercihleri arasında gastronomik değerlere doğru büyüyen bir ilgi görülmektedir. Bu kapsamda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü turizm ve gastronomi turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde önemli bir işlevi üstlenmektedir.  
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün amacı, yiyecek ve içecek sektörüne mutfak şefi ve yönetici olmaya aday, yerel yeme-içme kültürünü yaşatan, mevcut değerleri ortaya çıkaran, ulusal ve uluslararası mutfaklardan örnekleri sunabilecek şef aşçı ve yöneticiler yetiştirerek sektörde eksikliği hissedilen, nitelikli, eğitimli, lisan bilen eleman sayısının artmasına katkı sağlamaktır.
Bu amaca yönelik olarak Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün  müfredatında;  mutfak kültürü, sağlıklı beslenme, yiyecek içecek hazırlama ve sunumu, ulusal ve uluslar arası mutfak ve turizm konularında verilen dersler yanında İngilizce, Almanca Fransızca, Rusça ve seçmeli olarak da  Kürtçe, Arapça ve Süryanice dil dersleri yer almaktadır.
 
Arkeolojik ve kentsel sit alanları ve taşınmaz kültür varlıkları ile yaşayan bir müze olarak varlığını sürdürmekte olan Mardin geçmişten bugüne Türkler, Araplar, Kürtler, Süryaniler, Ermeniler ve Yezidilerden oluşan çok sayıda kültüre ev sahipliği yapmıştır. Kentin mutfağı farklı kültürel değerleri harmanlayan zengin ve çok renkli bir yapıya sahiptir. Gastronomi Turizmi potansiyeli açısından da Türkiye’de ilk sıralarda yer almakla olan Mardin, eğitim ve öğretimin yanında yaşayarak öğrenmek açısından da bu konuya ilgi duyan öğrenci ve araştırmacılara çok zengin bir ortam sunmaktadır.  
Yrd. Doç. Dr. Semra GÜRBÜZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü