T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • ÖĞRETİM ELEMANI İLANI (Öğr. Gör.-Arş. Gör.31.12.2019)

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI (Öğr. Gör.-Arş. Gör.31.12.2019)

...

Genel kadro ve Usulü hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

-Yabancı Dil üzerine eğitim veren meslek yüksekokulları hariç, diğer meslek yüksekokullarının, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Muafiyet

-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

-Meslek Yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolan haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvuruları

 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler

-Başvuru dilekçesi (Üniversitemizin http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi/formlar adresinden temin edilebilir)

-Özgeçmiş

-ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )

-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

-Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti)

-Nüfus Cüzdan fotokopisi

-Askerlik Belgesi fotokopisi

-1 (bir) adet vesikalık fotoğraf

-İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir, e-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)

-İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)

AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

                                                                                           ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANI

S. No

Unvanı

Birim/Bölüm/Program

Der.

Ad.

ALES

Y. Dil

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

1

Öğr.Gör.

Meslek Yüksekokulu-İnşaat Bölümü/İnşaat Teknolojisi programı

3

1

 Sayısal 70

Muaf

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, hidrolik alanında yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında 10 yıl alanında çalışmış olmak.

 

                                                                                            ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

Sıra No

Unvanı

Birim/Bölümü/ ABD/

Der.

Adet

ALES

Y. Dil

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

1

Arş.Gör.

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı-Temel İslam Bilimleri Bölümü/ İslam Hukuku ABD.

6

1

 Sözel 70

50

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup, İslam hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2

Arş.Gör.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Eski Türk Edebiyatı ABD.

5

1

Sözel 70

50

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapıyor olmak.

3

Arş.Gör.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü/ İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD.

5

1

Sözel Sayısal Eşit Ağırlık 70

50

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

4

Arş.Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı - İktisat Bölümü/         İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD

7

1

 Sözel Sayısal Eşit Ağırlık 70

60

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Yoksulluk Çalışmaları alanında doktora yapıyor olmak.

5

Arş.Gör.

Turizm Fakültesi Dekanlığı-Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü/ Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD.

5

1

Sözel Sayısal 70

70

Turizm Fakültesi Dekanlığı

Fakültelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

MÜRACAAT YERİ: Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ

31.12.2019

SON BAŞVURU TARİHİ

14.01.2020

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

17.01.2020

GİRİŞ SINAVI TARİHİ

22.01.2020

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH

24.01.2020

Sonuçların ilan edileceği internet adresi: http://www.artuklu.edu.tr

31.12.2019 Tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete