T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • /
  • Dersler ve Öğretim Üyeleri

Dersler ve Öğretim Üyeleri

Dersler

SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ



I. Yarıyıl
 
Zorunlu Dersler
 
Dersin Kodu Dersin Adı Saat T+U Krd
SBY-I Sosyal Bilimlerde Yöntem I 3+0 3
SOT Sosyal Teori 3+0 3
MPM Modernite ve Postmodernite 3+0 3

 
Seçmeli Dersler
 
Dersin Kodu Dersin Adı Saat T+U Krd
TTY Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 3+0 3
STT Sosyolojide Temel Tartışmalar 3+0 3
SMO Sosyolojik Metin Okumaları 3+0 3

 
II. Yarıyıl
 
Zorunlu Dersler
 
Dersin Kodu Dersin Adı Saat T+U Krd
SBY-II Sosyal Bilimlerde Yöntem II 3+0 3
SBF Sosyal Bilim Felsefesi 3+0 3
PPY Postmodernizm ve Postyapısalcılık 3+0 3
EYTPE Seminer 3+0 3

 
Seçmeli Dersler
 
Dersin Kodu Dersin Adı Saat T+U Krd
TOC Toplumsal Cinsiyet 3+0 3
SL Sosyoloji Literatürü 3+0 3
ORS Ortadoğu Sosyolojisi 3+0 3

 
III. ve IV. Yarıyıl
 
Dersin Kodu Dersin Adı Saat T+U Krd
EYTPE Tez 0+1 0

 
Öğrencinin tezli yüksek lisans programından mezun olabilmesi için en az 21 kredilik 7 ders, II. Yarıyılda seminer dersi almak ve tez çalışmasını tamamlamak zorundadır. Bu kapsamda: I. Yarıyılda 9 kredilik zorunlu 3 ders ve 3 kredilik seçmeli 1 ders; II. Yarıyılda 9 kredilik zorunlu 3 ders ve 3 kredilik seçmeli 1 ders ve 3 kredilik seminer dersi; almak zorundadırlar. III. Dönemden itibaren tez çalışması yapılacaktır.
 

Ders İçerikleri

 
(SBY-I) SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM-I
Bilim ve bilimsel araştırmanın tanımı; toplumsal bilimlerde yöntem ve yöntem ilkeleri; araştırma planının yapılması: a.) araştırma konusunun belirlenmesi, b.) araştırma evreninin belirlenmesi, c.) araştırma tipinin belirlenmesi, d.) başvurulacak gözlem tekniğinin seçilmesi; varsayımın tanımı ve özellikleri; toplumbilim alan araştırmalarında kullanılan varsayım örnekleri; gözlem ve gözlem araçları; gözlemleri standartlaştırmanın araçları; soru dizisinin hazırlanma ilkeleri; soruların biçimi ve dile getirilmesi; örneklemin tanımı ve amaca uygun bir örneğin özelliklerinin açıklanması; örneklem teknikleri.
 
 
(SOT) SOSYAL TEORİ
Sosyoloji biliminin oluşumundaki teorik alt yapının temellerini ilişkin bir sorgulamayı içeren bu derste, öğrencilerin ortaya çıkan sosyoloji bilimindeki teoriler üzerine düşünme kapasitelerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Sosyal teoriyle, öğrencinin kuramsal açıdan sosyoloji bilgisi tamamlanacak ve alandaki düşünürleri daha yakından tanımaları sağlanacaktır.
 
 
(MPM) MODERNİTE VE POSTMODERNİTE
Bu derste öğrencilere modernite ve posmodernite kavramları ve bu konuda öne çıkan konular verilmektedir. Modernite ve posmodernite tanımı ve tanımdaki zorluklar Postmodernizmin başlangıcı Modernizm-Postmodernizm ilişkisi kapitalizmin bir aşaması olarak postmodernizm (Jameson) Postmodernizmin sosyal biçimi ve sosyal tavırlar Modernizme karşı postmodernizm Büyük anlatıların reddedilmesi (Lyotard) Büyük ölçekli evrensel veya global kavramlara karşı yerel olaylar. Bununla beraber, çağdaş felsefenin en önemli tartışmalarından olan postyapısalcılık ve postmodernizm konusunda temel terimleri ve kavramları tanıtmaktadır. Modern düşüncenin temel kavramlarının eleştirisi yoluyla ortaya çıkan yaklaşımların ortak yönlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır
 
 
(TTY) TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI
Toplumsal yapı kavramı; Toplumsal yapı kuramları; Türkiye’nin toplumsal yapısı; Türkiye’nin toplumsal yapısını etkileyen kültürel, etnik, dini, siyasi faktörler; Tarihsel süreçte toplumsal yapıdaki değişiklikler; Önemli tarihsel olayların günümüzdeki etkileri; Din, laiklik ve siyaset tartışmaları
 
 
(STT) SOSYOLOJİDE TEMEL TARTIŞMALAR
Sosyolojide günümüz sorunlarına ilişkin problemler konusunda neler tartışıldığı, çözüm önerileri ve ülkemizdeki etkileri tartışılacaktır. Günceller beslenen bu dersteki amaç, gündemi ve dünyayı daha yakından takip edebilmek ve bilimdeki yeniliklerden haberdar olabilmektir. Bunun yanında da benzer problemlere geçmişte nasıl cevaplar verildiği ve günümüzdeki farklılığı ele alınacaktır.
 
 
(SMO) SOSYOLOJİK METİN OKUMALARI
Sosyoloji bilimine temel oluşturmuş bilim adamları, düşünürler ve teorisyenlerin eserlerinden yola çıkarak onların düşünce sistemlerini anlamaya ilişkin temel eserlerin okutulması. Sokrates, Palton, Aristotales, İbn-i Haldun, Machivelli, Tocqueville, Durkheim, Hugo, Rousseaue ve Sorokin, Dante, Türkçe’ye çevrilmiş eserleri inceleme konusu yapmaktadır.
 
 
(SBY-II) SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM II
Bilim ve bilimsel araştırmanın tanımı; toplumsal bilimlerde yöntem ve yöntem ilkeleri; araştırma planının yapılması: a.) araştırma konusunun belirlenmesi, b.) araştırma evreninin belirlenmesi, c.) araştırma tipinin belirlenmesi, d.) başvurulacak gözlem tekniğinin seçilmesi; varsayımın tanımı ve özellikleri; toplumbilim alan araştırmalarında kullanılan varsayım örnekleri; gözlem ve gözlem araçları; gözlemleri standartlaştırmanın araçları; soru dizisinin hazırlanma ilkeleri; soruların biçimi ve dile getirilmesi; örneklemin tanımı ve amaca uygun bir örneğin özelliklerinin açıklanması; örneklem teknikleri.
 
 
(SBF) SOSYAL BİLİM FELSEFESİ
Doğa ve insan bilimlerinde bilim anlayışlarının ve ana problemlerinin incelenmesi. Bilimsel izah, teori inşası, modellerin kullanımı, hipotezlerin doğrulanması ve teorik kendiliklerin statüsü konularının bilim tarihinden alınan örnekler ışığında tartışılması. Bilimsel araştırmada ortaya çıkan felsefi soruların ele alınması. Bilimsel araştırmada yöntemin önemi. Dersin temel amacı, bilimin ve bilimsel bilginin nasıl üretildiğine ilişkin farklı yaklaşımları öğrenciye tanıtmaktır. Dersin ilk bölümünde, Popper, Kuhn, Feyerabend ve Quine’ın görüşleri bağlamında, doğa bilimlerinin temel kavramları ve buna ilişkin tartışmalar incelenir. Devamında ise doğa bilimleri-tinsel bilimler ayrımı ele alınır ve hermeneutik gelenek, tarihselcilik, tarihsicilik temel kavramlarıyla ele alınır ve bu kavramlara ilişkin tartışmalar incelenir.
 
 
(PPY) POSTMODERNİZM VE POSTYAPISALCILIK
Bu derste öğrencilere modernite ve posmodernite kavramları ve bu konuda öne çıkan konular verilmektedir. Modernite ve posmodernite tanımı ve tanımdaki zorluklar Postmodernizmin başlangıcı Modernizm-Postmodernizm ilişkisi kapitalizmin bir aşaması olarak postmodernizm (Jameson) Postmodernizmin sosyal biçimi ve sosyal tavırlar Modernizme karşı postmodernizm Büyük anlatıların reddedilmesi (Lyotard) Büyük ölçekli evrensel veya global kavramlara karşı yerel olaylar. Bununla beraber, çağdaş felsefenin en önemli tartışmalarından olan postyapısalcılık ve postmodernizm konusunda temel terimleri ve kavramları tanıtmaktadır. Modern düşüncenin temel kavramlarının eleştirisi yoluyla ortaya çıkan yaklaşımların ortak yönlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır
 
 
(EYTPE) SEMİNER
Seminer programına genel bakış, araştırma konusuyla ilgili makale ve tez incelemesi, bir sorun ile ilgili araştırma yapılması ve seminer sunumunun yapılması.

 
 
(TOC) TOPLUMSAL CİNSİYET
Bu derste temel yaklaşımlar bağlamında cinselliğin ve cinsiyetin toplumsal olarak kurulduğu, iktidar ilişkilerinin cinsiyet tanımlarındaki rolü ve yalnızca feminist kuramların ve kadın sorununun değil aynı zamanda da erkeklik sorunun da toplumsal cinsiyet çalışmalarında alması gereken yer tartışılacaktır.
 
 
 
 
 
 
(SL) SOSYOLOJİ LİTERATÜRÜ
Çeşitli dönemlerde yayınlanmış başlıca sosyoloji kitaplarının içeriklerini ve sosyolojik düşünce üzerindeki etkilerini incelenmesi. Temel sosyoloji kitapları, Kapital - Karl MARX, İdeoloji ve Ütopya - Karl MANNHEIM, Max Weber ve Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu ve E. DURKHEIM - İntihar ve sosyolojiye katkıları üzerinden sosyolojinin temel konularını öğrenilmesi.
 
 
(ORS) ORTADOĞU SOSYOLOJİSİ
Bu dersin amacı, ilk çağlardan modern zamanlara dek Orta Doğu’daki siyasi, iktisadi ve kültürel gelişmeleri incelemektir. Bu bağlamda Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel güvenlik politikaları ve dünya ekonomisi üzerindeki etkisi tartışılacaktır.
 
 
(EYTPE) TEZ
Araştırıcının belirlediği bir konu hakkında hazırlayacağı tez ve süreci izlenecektir.
 

Öğretim Üyeleri

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü