T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • /
  • Başvuru ve Kayıt

Başvuru ve Kayıt

Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü
(1) Yüksek lisans eğitim programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Adayların, ALES den başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. Yüksek lisans programına başvuruda bulunabilmek için belirlenen ALES puanının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara öğrenci kabulünde ALES e girmiş olma koşulu aranmaz.
c) Adayın başarılı sayılabilmesi için ALES (taban 55) puanının % 50 si, Yüksek lisans başvurularında lisans not ortalamasının, doktora başvurularında ise yüksek lisans not ortalamasının esas alınması), 100 lük not sisteminde- taban puan 65 olmak üzere akademik başarı not ortalamasının % 15 i, Yabancı dil puanının  % 15 i esas alınır. Diğer % 20’lik kısma ise Anabilim /Anasanat Dalları karar verir:  İlgili Anabilim Dalı/Sanat Dalı diğer % 20 lik kısmı akademik not ortalaması, ALES ve Yabancı Dil puanına dağıtabileceği gibi mülakat, bilim sınavı, niyet mektubu şeklinde de değerlendirebilir. Nihai değerlendirmede ortaya çıkabilecek eşitlik durumunda öncelikli olarak ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda mülakat not üstünlüğü esas alınır.
ç) Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. Bu hesaplamalar sonrasında 55 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilir. Bilim sınavı enstitü yönetim kurulu kararına göre yazılı, sözlü veya her ikisinden de yapılır.
d) Anabilim Dalları başvuru kabulünde alan sınırlaması getirebilir.   Anabilim Dalları taban puanların (ALES ve Yabancı Dil) çerçeve yönetmeliğe aykırı olmayacak şekilde yükseltilmesine karar verebilirler.
e) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
(2) Yüksek lisans eğitim programlarına yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Lisans diplomasına sahip olmak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kontenjan dâhilinde ve bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilir.
b) Adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları lisans diplomalarına ilişkin denklik belgesinin aslını veya Enstitü tarafından onaylı suretini, eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans programları için lisansüstü programlarını izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerine dair Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş kurumlardan alınmış belgenin veya Üniversite tarafından görevlendirilecek Türk Dili ve Edebiyatı alanında üç uzmandan oluşan komisyon tarafından yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olduklarını gösteren belgenin aslı veya bilgisayar çıktısını, eğitim dili Türkçe dışında olan yüksek lisans programları için ilgili dili lisansüstü programları izleyebilecek düzeyde bildiklerine dair Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş kurumlardan alınmış belgenin veya Üniversite tarafından görevlendirilecek ilgili alanda üç uzmandan oluşan komisyon tarafından yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olduklarını gösteren belgenin aslı veya bilgisayar çıktısını, diploma ve not dökümlerinin aslını ve onaylı Türkçe tercümesini Enstitüye ibraz etmeleri gerekir.
c) Adayların başarı notları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre hesaplanır.
ç) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
 

Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü
(1) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ile Fen Fakültesi mezunlarının ise lisans veya yüksek lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.
b) ÜDS, KPDS veya YDS den  en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen herhangi bir yabancı dil sınavından en az bu puanlara eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu asgari puanlar başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.
c) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; adayın yüksek lisans not ortalaması 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Doktora programına başvuruda bulunabilmek için yüksek lisans not ortalamasının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir.
ç) Doktora programına başvuranların, ALES den başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. ALES için belirlenen taban puan Senato tarafından yükseltilebilir. Ancak, Üniversitede tezli yüksek lisans eğitimine başlayıp eğitimini başarı ile tamamladıktan sonra, en fazla bir yarıyıl ara vererek Üniversitede doktora eğitimine başlayacak olanlarda yeniden ALES e girme şartı aranmaz.
d) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara öğrenci kabulünde ALES e girmiş olma koşulu aranmaz.
e) Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının % 50 si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 15 i, yabancı dil puanının % 15 i ve bilim mülakat sınavının % 20'sinin toplamının en az 65 olması gerekir. Ancak, adayın bilim mülakat sınavından en az 70 puan almış olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 70 ten daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.
f) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
(2) Doktora programlarına yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kontenjan dâhilinde ve bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilir.
b) Yabancı uyruklu adayların, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS, KPDS veya YDS'den en az 55, veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanlara eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu asgari puanlar başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.
c) Adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları Yüksek Lisans diplomalarına ilişkin denklik belgesinin aslını veya Enstitüce onaylı suretini, eğitim dili Türkçe olan doktora programları için lisansüstü programları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerine dair Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş kurumlardan alınmış belgenin veya Üniversite tarafından görevlendirilecek Türk Dili ve Edebiyatı alanında üç uzmandan oluşan komisyon tarafından yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olduklarını gösteren belgenin aslı veya bilgisayar çıktısını, eğitim dili Türkçe dışında olan doktora programları için ilgili dili lisansüstü programları izleyebilecek düzeyde bildiklerine dair Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş kurumlardan alınmış belgenin veya Üniversite tarafından görevlendirilecek ilgili alanda üç uzmandan oluşan komisyon tarafından yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olduklarını gösteren belgenin aslı veya bilgisayar çıktısını, diploma ve not dökümlerinin aslını ve onaylı Türkçe tercümesini Enstitüye ibraz etmeleri gerekir.
ç) Adayların başarı notları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre hesaplanır.
d) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
 

Lisansüstü Programlarına Kayıt
(1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik sınavını kazanan adayların listesi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Kayıt ve kabul şartları, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(2) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim harcını yatırdıktan sonra, danışmanına ve Anabilim Dalı Başkanına ders kayıt formunu onaylatıp Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrenci otomasyon sistemine giriş yaparak ders kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi bizzat öğrenci tarafından yapılır. Ders kaydı süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt süresi bitiminden itibaren en geç üç (3) iş günü içinde mazeretini belgelendirmek kaydıyla Enstitüye başvurur. Sağlıkla ilgili mazeretlerin, herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporuyla belgelendirilmesi ve bu raporun Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Mazereti uygun görülen öğrencilere ders kaydı yenileme hakkı verilir. Mazereti uygun görülmeyen öğrenciler, o yarıyılda ders kaydını yenileyemez, derslere ve seminerlere giremez ve bu süre öğrencilik süresinden sayılır.
(3) Danışman, her yarıyıl başında lisansüstü öğrencilerle birlikte Enstitüde açılan dersler içerisinden öğrencinin alacağı dersleri belirler, ders kayıt formuna ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı otomasyon sistemine giriş yaparak Enstitüye bildirir. Öğrenci, yarıyıl başladıktan sonra en geç iki hafta içerisinde o yarıyıl programda açık olan başka dersleri kredi sınırını aşmamak koşuluyla alabilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Bu değişiklik, ancak anılan süre içinde danışmanın, Anabilim Dalı Başkanının ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.
 (4) Enstitüye kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen, kaydını yaptırmayan öğrencinin öğrencilik hakları düşer. Hakkını kaybeden öğrencinin yerine bir defaya mahsus olmak üzere sıralama listesine göre öğrenci alınabilir. Konuyla ilgili işlemler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu işlemler yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş (15) gün içinde sonuçlandırılır.
 
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü