• /
  • Rektör

RektörProf. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA

1950 yılında Mardin’de doğdu. Sırasıyla Mardin Cumhuriyet İlkokulu, Mardin İmam-Hatip Okulu, Mardin Lisesi, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Bugünkü M.Ü. İlahiyat Fakültesi/1973) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden (1975) mezun oldu. Daha sonra İ.Ü. İktisat Fakültesine kaydoldu. Fakat Edebiyat fakültesine asistan olunca üçüncü fakültesini bitiremeden Sosyal Siyaset bölümü 2. sınıftan ayrıldı.

Bir müddet Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalıştıktan sonra İstanbul Bakırköy Lisesinde öğretmenlik yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bir yıl müddetle Siyer-İslam Tarihi asistanlığı görevinde bulundu (1977), daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında asistan oldu (1978). Bugünkü Yüksek Lisans yerinde olan ve iki sömestir olarak uygulanan doktora hazırlık döneminden (1978-79 öğretim yılı) sonra 1979-1983 yılları arasında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde “Müneccimbaşı Ahmed İbn Lutfullah’ın Câmiü’d-düvel Adlı Eserinin Tenkidli Metin Neşri ve Tercümesi” adlı doktora tezi ile Ph.Dr. unvanını aldı. 1987’de Yardımcı Doçent, Ekim 1988’de Doçent, Haziran 1996’da Profesör unvanlarını aldı.

Mayıs 1999’da 28 Şubat askeri darbesi döneminde YÖK tarafından başörtüsü eylemlerine destek verdiği gerekçesiyle uzun yıllar görev yaptığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümündeki görevine son verilerek haksızca kamu görevinden çıkartılma cezasıyla cezalandırıldı.

2007 yılında Danıştay bu cezanın haksız yere verildiğine hükmetti. Bu arada Hollanda/Rotterdam İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, aynı şehirde Avrupa İslam Üniversitesi Kurucu Başkanlığı ve Rektör Vekilliği, İslâmî İlimler Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Avrupa İslam Üniversitesinin uzaktan öğretim birim başkanlığını yaparak Türkiye’den 1200 öğrencinin uzaktan lisans düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayan çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Akademik yaşantısında on yıl aradan sonra tekrar kendi üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalındaki görevine geri döndü (Temmuz 2009). Bu görevi sürdürmekte iken aynı zamanda Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi Dekanlığına tayin edildi. 3 Aralık 2014 tarihinde, Yükseköğretim Kurulunca Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü olarak görevlendirildi. Ardı sıra 26 Şubat 2015 tarihinde üniversite bünyesinde gerçekleştirilen rektörlük seçimlerinde en yüksek oyu aldı ve 18 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından rektörlük görevine getirildi.

Yayınlanmış 18 telif ve 13 (cild) tercüme eseri vardır. Akademik dergilerde yayınlanmış onlarca makalesi ve katıldığı milli ve uluslararası sempozyumlara sunduğu 43 tebliği bulunmaktadır. Ayrıca 40 yıldan beri çeşitli resmi ve sivil kuruluşlarda onlarca konferans vermiş, seminerler düzenlemiş, birçok panele katılmıştır. Birkaç ansiklopedide yayınlanmış çok sayıda maddesi olup ayrıca 6 ciltlik Şamil İslam Ansiklopedisi’nin genel yönetim ve ilmi redaksiyonunu yaparak yayına hazırlamıştır. Birçok edebî, ilmî, siyasî ve sosyal içerikli dergide yönetici ve yazar olarak görevler almıştır.

Birçok Sivil Toplum Kuruluşunun (vakıf ve derneğin) kurulmasında rol oynamış ve yönetim kurullarında yer alarak bunlar içerisinde bir kısmının genel başkanlığını üstlenmiştir. Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumlarının eğitim danışmanlığı görevini sürdürmektedir.

Mardin Artuklu Üniversitesindeki rektörlük görevinin yanı sıra Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği Genel Başkanı, Mardin Artuklu İlahiyat Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine Yardım Derneği Başkanı, Birlik Vakfı Mardin Şube Başkanı, İHH Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 25 yıldan beri faaliyetleri devam eden Filistin Dayanışma Platformunun tabii üyesidir. Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği üyesi ve bu birliğin bir dönem İstanbul temsilcisi olan Ağırakça, Uluslararası Kudüs Müessesesi Mütevelli heyeti üyesi, Küresel Kudüs ve Filistin için Dayanışma Birliği’nin kurucusu ve yönetim kurulu 1.başkan yardımcısıdır.

Evli olup dört çocuk ve beş torun sahibidir. Arapça (çok iyi), Farsça ve İngilizce (orta düzeyde) bilmektedir.

 

Akdem Yayınlarınca Yayınlanan Eserleri:

1. Hz.Ebubekir’in Hilafet Dönemi

2. Salâhaddin Eyyûbî ve Kudüs’ün Yeniden Fethi

3. Kırk Hadisle Müslüman Şahsiyet

4. Ömer İbn Abdülaziz

5. İslam Tarihinde İlk Siyasi Hareketler

6. Osmanlı Devletinin Kuruluş Tarihi

7. Abbasi Devletinde Türk Kumandanlar

8. İslam Tıp Tarihi

9. History of Islamic Medicine (Aynı eserin İngilizce tercümesidir.)

10. İslam Tarihinde Tartışmalı Konular

11. Dava Adamı Olmak

12. Kudüs ve Filistin Davamız

13. İslam Medeniyetinin Dirilişi

 

Diğer Yayınevlerince Yayınlanan Eserleri:

1. Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâli (M. Beşir Eryarsoy ile birlikte, Buruc Yay.)

2. İslamî Devlet Düzeni (Düşünce Yay.)

3. Hz. Ömer (Beyan Yay.)

4. Hz. Osman (Beyan Yay.)

5. Ömer Muhtar (Beyan Yay.)

 

Tercüme Eserleri:

1. İslamın Tarih Yorumu - İmadüddin Halil, Risale Yay.

2. Hz. Muhammed ve Risaleti - Emile Dermenghem, İnsan Yay.

3. Gelenekler Çatışması - Prof.Dr.Muhammed Kutub, Beka Yay.

4. 20. Asrın Cahiliyesi - Prof.Dr.Muhammed Kutub, Beka Yay.

5. Komutan Peygamber Hz.Muhammed’in Askeri Dehası - Mahmut Şit Hattab, Bir Yay.

6. el-Kâmil fi’t-Tarih - İbnü’l-Esîr’den, “İslam Tarihi” adıyla, 4 cilt, Bahar ve Hikmet Yay.

7. İslam’da Yönetim ve Yönetici – Said Havva, Petek Yay.

8. Teori ve Pratikte Milliyetçilik – Mustafa Tahhan, Risale Yay.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü