T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
  • /
  • Lisansüstü

Lisansüstü

MİMARLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 
 
Mimarlık Yüksek Lisans Programı, tasarım ve kuram gibi iki temel alanda yoğunlaşmayı öngörmektedir. Hedef, kuramı tasarımı destekleyici bir yan pratik olarak gören yaygın araçsal eğilimin aksi doğrultuda düşünebilme imkânlarının araştırılması ve geliştirilmesidir. Öğretim programı, kuramsal düşüncenin ana mimari etkinliklerden biri olduğu ve tasarımla bağının içsel sayılması gerektiği doğrultusunda yürütülecektir. Tezli ve tezsiz olarak iki ayrı güzergahta geliştirilen programda tasarım projesi yapma pratiği tezli ve tezsiz dallarda, doğal olarak, farklı ağırlıkta yer tutmaktadır. Bu tasarım projesi yapma pratiğinde amaçlanan formasyon, tasarımsal ve kuramsal pratiklerin bütünlüğünün uygulamalı olarak ortaya konması ve deneyimlenmesidir. Kuramsal derslerdeyse, kentten tekil yapı ölçeğine, siyaset düşüncesinden kültür araştırmalarına dek bir dizi güncel akademik yönelimin eleştirel bir disiplinlerarası mesafeden tartışılması amaçlanmıştır.  
Program, tezli ve tezsiz olarak mimarlık alanında lisans eğitimi almış olanlara ve tezli olarak mimarlık, şehir ve bölge planlama disiplinlerinde lisans öğrenimi görmüş meslek adamlarına uzmanlık düzeyinde eğitim verebilmek amacıyla hazırlanmıştır.
 
Mimarlık Yüksek Lisans Programı dersleri şunlardır:
 
 
MİM 502- MİMARİ TASARIM PROJESİ I
Öğrencinin kendi saptayacağı bir yer ve oluşturacağı program çerçevesinde tarihsel çevrede ölçeği tekil yapıyı aşan yeni bir mekân düzenleme projesi yapması amacına yöneliktir.
 
MİM 503 -MİMARİ TASARIM PROJESİ II
Öğrencinin kendi saptayacağı bir yer ve oluşturacağı program çerçevesinde ölçeği tekil yapıyı aşan yeni bir mekân düzenleme projesi yapması amacına yöneliktir.
 
MİM 504 -MİMARİ TASARIM BİTİRME PROJESİ
Öğrencinin kendi belirleyeceği bir yer ve oluşturacağı program çerçevesinde ölçeği kentsel tasarım düzeyinde olan, ancak bina planlamayı da içeren bir kamusal mekânı düzenlemesi hedefine yöneliktir. Projeye sunum aşamasında bir kuramsal açıklama raporu eşlik edecektir.
 
MİM 505 -MİMARLIK VE TEKNOLOJİ TARTIŞMALARI
Teknolojiyi mimarlığa yardımcı bir etkinlik olarak gören gelenekselleşmiş düşünceye eleştirel bakışla yaklaşmayı öngören ders, genelde ve mimarlıkta, tekniğe ilişkin toplumsal ve epistemolojik analizleri yapmak üzere düşünülmüştür.
 
MİM 506 -TASARIM VE METODOLOJİ TARTIŞMALARI
Mimari tasarımda ve mimarlık historiyografisinde kullanılan yöntemlerin tarihine genel bir bakış olarak öngörülen derste, Feyerabend sonrası dünyada yöntemin varoluş imkânları tartışılacaktır.
 
MİM 507 -MİMARLIK VE POSTKOLONYAL TARTIŞMALAR
Doğu-Batı yarılmasının geçerliliğinin tartışma konusu olduğu Said sonrası toplumsal bilimler dünyasındaki genel kültürel okuma olanaklarına bir bakış… Mimarlığın dünya genelindeki toplumsal-kültürel çoğulluk içinde kavranması için kullanılabilecek teorik repertuara giriş.
 
MİM 508 -MİMARLIK VE MODERNLİK TARTIŞMALARI
Modernite kuramlarına ve modernliğe ilişkin popüler kavrayışa eleştirel yaklaşmayı amaçlayan ders, mimarlığın ve genelde mekân üretiminin bu bağlamda bir tartışma zemini kılınmasını hedeflemektedir.
 
MİM 509 -GÜNCEL MİMARLIK TARTIŞMALARI
Deterministik epistemik rejimlerin yıkılışı ve dijital teknolojinin mimari üretim alanına girişi sonrasında beliren değişmelere genel bir bakış. Mimarın, müşterinin ve kamusallığın yeni tanımları ve küreselleşmenin getirdikleri tartışılacaktır.
 
MİM 510 -MİMARLIK, KENT, KENTLEŞME TARTIŞMALARI
Mimarlığın ait olduğu kentsel ortamla ilişkileri yerelden metropoliten ölçeğe uzanan bir çerçevede tartışılacak, kentin ve mimarlığın fiziksel gerçekliği de bulunan, ancak öncelikle toplumsal nitelikte olduğu meselesi üzerinde çalışılacaktır.
 
MİM 511 -MİMARLIK KAVRAMLARINA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR
Mimarlık alanında Vitruvius’tan beri üretilen ve özellikle Erken Modern dünyada enflasyonist bir genişleme gösteren temel kavramların yeniden değerlendirilme ve tanımlaması için biçimlendirilmiştir.
 
MİM 512 -TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME VE MİMARLIK
18. yüzyıldan bugüne uzanan aralıkta Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde mimarlığın ve mimari bilginin değişen içeriği.
 
MİM 513 -MODERN MİMARLIK 1800-1930
Eklektisizmin doğuşundan totaliter siyasal rejimlerin belirişine dek mimarlıkta üslupsal ve düşünsel değişim süreçleri. Konu Avrupa ve Kuzey Amerika merkezli olarak değil, dünya ölçüsünde ele alınacak ve Akdeniz havzası ile Batı Asya’daki değişimlere özel bir vurguyla yaklaşılacaktır.
 
MİM 514 -MODERN MİMARLIK 1930-1990
Totaliter rejimlerin yaygınlaşmasından Soğuk Savaş’ın bitişine dek dünyada mimarlık alanında görülen tartışma ve eğilimler.
 
MİM 515 -TARİHSEL ÇEVRE OKUMALARI
Anıtsal veya vernaküler nitelikteki yapıları ve yapı topluluklarını farklı temsiliyet teknikleri kullanarak yeniden üretme ve belgeleme meselesi uygulamalı olarak ele alınacaktır.
 

MİMARLIK DOKTORA PROGRAMI
 
 
Mimarlık Doktora Programı, adının genelleyiciliğine karşın, temelde mimarlık tarihi ve kuramı disiplinini eksen almaktadır. Mimarlığın giderek inşai pratiklerle sınırlı olmadığının ve ağırlıklı biçimde söylemsel bir etkinlik olduğunun düşünülmeye başladığı güncel dünyada, programın amacı, bu alandaki düşünce üretme potansiyelini geliştirmek olarak tanımlanmıştır. Program, hem tasarımcı olmayı hedefleyenler, hem de mesleki pozisyonunu öncelikle kuramsal etkinlikte bulunmak olarak tanımlayanlar için biçimlendirilmiştir. Dolayısıyla, programın ders bileşimi disiplinlerarası niteliktedir. Bu yaklaşım, mimarlık bilgisini kendi içine kapalı bir teknik birikim olarak görmekten kaçınan kurum tavrının olağan sonucudur. Aynı nedenle, Mimarlık Doktora Programı’nda öğrenim görme imkânı mimar kökenlilerle sınırlanmamış ve geniş bir disipliner yaygınlık içinde olması öngörülmüştür. Bunun çeşitli toplumsal bilim alanları arasındaki kısıtlı diyalog ortamına olumlu katkıda bulunması beklenmektedir.  
Mimarlık Doktora Programı, mimarlık, şehircilik, şehir ve bölge planlama, sanat tarihi, sosyoloji, tarih, felsefe,  antropoloji ve arkeoloji alanlarında yüksek lisans eğitimi almış meslek adamlarına açıktır.
 
Mimarlık Doktora Programı dersleri şunlardır:
 
 
MİM 602 -TARİHYAZIMININ KURAMSAL MESELELERİ 
Ders, tarihyazımının tarihsel analizini yapmaya yönelik bir deneme olarak düşünülmüştür. İki ana mesele üzerinde yoğunlaşacaktır: 1. Mimarlık tarihini özerk bir disiplin olarak yazma yaklaşımları, 2. Mimarlık tarihi-genel tarih ayrımını problemleştiren yaklaşımlar.
 
MİM 603 -BATI ASYA-DOĞU AKDENİZ’DE MODERNLİK VE BARINMA KÜLTÜRLERİ 
Mimari çevredeki değişim gündelik yaşam pratikleri ve modernleşme süreçleri bağlamında ele alınacak, İran ve Orta Asya’dan Mısır’a ve Balkanlar’a uzanan bölgede kırsal ve kentsel barınma kültürleri tartışılacaktır.
   
MİM 604 -BATI ASYA-DOĞU AKDENİZ METROPOLLERİ 
Ders genel olarak Batı Asya ve Doğu Akdeniz metropollerinde modernleşmeyi sadece mimarlık ve kent planlamayla sınırlı kalmayan bir kapsamda tartışmayı ve tüm estetik üretimleri metropoliten bağlamları içinde kavramayı öngörmektedir. Metropolün mimarlığın olduğu gibi, edebiyattan görsel sanatlara ve popüler kültüre kadar başka toplumsal pratiklerin de içinde gerçekleştiği bir yer olma meselesi dersin ana eksenini oluşturmaktadır.
    
MİM 605 -GÜNCEL MİMARLIK SORUNSALLARI  
2000 eşiğinden bu yana mimarlık düşüncesi ve tasarımı dönemin bir dizi önemli örneği üzerinden “durum analizleri” şeklinde tartışılacaktır.
  
MİM 606 -OSMANLI MİMARLIĞI SORUNSALLARI  
Osmanlı mimarlığı tarihinin gelenekselleşmiş historiyografik yaklaşımlarıyla ikna edici yanıtları bulunamayan meselelere alternatif açıklamaların neler olabileceği sorgulanacaktır. Ders tematik olarak yürütülecektir.
   
MİM 607 -İSLAM MİMARLIĞI SORUNSALLARI
İslam mimarlığı teriminden başlamak üzere, belirli historiyografik açıklamalara eleştirel yeni okumalar yapmak amaçlanmaktadır. Modern dönem öncesinin İslam ülkelerinde mimarlık üretiminin hangi toplumsal-kültürel ortamlarda yapıldığı araştırılacaktır.
 
MİM 608 -HİSTORİYOGRAFİK METİN ANALİZİ  
Bir metnin tarihselliği içinde okunması için kullanılabilecek tekniklere genel bir bakış ve okuma pratikleri.
  
MİM 609 -MİMARİ METİN ANALİZİ
Mimarlık teorisi metinleri olarak bilinegelen yapıtların tarihdışı okunması meselesine eleştirel yaklaşımlar geliştirme pratikleri üretimi.
  
MİM 610 -KENTSEL TARİHE GİRİŞ
Ders genel olarak belirli bir ülke ve yerle sınırlı olmamak koşuluyla, kentsel değişimin dinamiklerini tartışmaya yönelik tematik bir çerçevede yürütülecek ve kentsel tarih çalışması yapmanın metodolojik meselelerine yönelik olacaktır.
  
MİM 611 -MARDİN FİZİKSEL ÇEVRE ARAŞTIRMALARI
Öğrencinin alan araştırması yürütme pratiklerine aşina kılınması amacına yönelik olan ders, kırda ve kentte tekil yapıdan yerleşim düzenine uzanan bir çerçevede strüktürel analiz yapma meselesi üzerinde yoğunlaşacaktır.
  
MİM 612 -İSLAM DÜŞÜNCESİ VE MEKÂN
En erken metinlerden başlayarak İslam düşüncesinde fiziksel gerçekliğin ve mekânın kavranması ve yeniden üretilmesi meselesine ilişkin tartışmalara giriş ve bu alanda mevcut okuma imkânlarının araştırılması.
 
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü