• /
  • Rektor

RektorProf. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA

1950 Mardin doğumlu olup, Mardin Cumhuriyet İlkokulu, Mardin İmam-Hatip Okulu, Mardin Lisesi, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Bugünkü M.Ü. İlahiyat Fakültesi/1973) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden (1975) mezun oldu. Daha sonra İ.Ü. İktisat Fakültesine kaydoldu. Fakat Edebiyat fakültesine asistan olunca üçüncü fakültesini bitiremeden Sosyal Siyaset bölümü 2. sınıftan ayrıldı.

Bir müddet Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalıştıktan sonra İstanbul Bakırköy Lisesinde öğretmenlik yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1 yıl müddetle Siyer-İslam Tarihi asistanlığı görevinde bulundu (1977), daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında asistan oldu (1978). Bugünkü Yüksek Lisans yerinde olan ve iki sömestrelik olarak uygulanan doktora hazırlık döneminden (1978-79 öğretim yılı) sonra 1979-1983 yılları arasında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde “Müneccimbaşı Ahmed İbn Lutfullah’ın Câmiü’d-düvel Adlı Eserinin Tenkidli Metin Neşri ve Tercümesi” adlı doktora tezi ile Ph.Dr. unvanını aldı. 1987’de Yardımcı Doçent, Ekim 1988’de Doçent, Haziran 1996’da Profesör unvanlarını aldı.


Hollanda/Rotterdam İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, aynı şehirde Avrupa İslam Üniversitesi Kurucu Başkanlığı ve Rektör Vekilliği, İslâmî İlimler Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Avrupa İslam Üniversitesi’nin uzaktan öğretim birim başkanlığını yaparak Türkiye’den 1200 öğrencinin uzaktan lisans düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayan çeşitli çalışmalar yaptı.


Akademik yaşantısında son olarak on yıl sonra tekrar kendi Üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalındaki görevine geri döndü (Temmuz 2009). Bu görevi sürdürmekte iken aynı zamanda Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi Dekanlığına tayin edildi. 3 Aralık 2014 tarihinde, Yükseköğretim Kurulunca Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü olarak görevlendirildi.


Yayınlanmış 15 telif ve 13 (cilt) tercüme eseri vardır. Akademik dergilerde yayınlanmış 37 makalesi ve katıldığı milli ve uluslararası sempozyumlara sunduğu 30 tebliği bulunmaktadır. Ayrıca 40 yıldan beri çeşitli resmi ve sivil kuruluşlarda onlarca konferans vermiş, seminerler düzenlemiş, birçok panele katılmıştır. Bir kaç ansiklopedide yayınlanmış çok sayıda maddesi olup ayrıca 6 ciltlik Şamil İslam Ansiklopedisi’nin genel yönetim ve ilmi redaksiyonunu yaparak yayına hazırlamıştır. Ayrıca “Hz. Peygamber ve Kurduğu Devlet” isimli 2 büyük cilt halinde hazırlanan siyer çalışmasına önemli sayıda sayfa eklemiştir. İngilizce ve Almanca dillerine tercüme edilen “ Tıp Tarihi” adlı kitap ile önemli bir çalışmaya imza atmıştır. Birçok edebî, ilmî, siyasî ve sosyal içerikli dergide yönetici ve yazar olarak görevler almıştır.


Birçok Sivil Toplum Kuruluşunun (vakıf ve derneğin) kurulmasında rol oynamış ve yönetim kurullarında yer alarak bunlar içerisinde bir kısmının genel başkanlığını üstlenmiştir. Akdemistanbul Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Kurumunun fahri eğitim danışmanlığı görevini sürdürmektedir.


Mardin Artuklu Üniversitesindeki rektörlük görevinin yanı sıra Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği Genel Başkanı, Mardin Artuklu İlahiyat Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine Yardım Derneği Başkanı, İHH Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 25 yıldan beri faaliyetleri devam eden Filistin Dayanışma Platformunun tabii üyesidir. Uluslararası Müslüman Alimler Birliği üyesi ve bu birliğin bir dönem İstanbul temsilcisi olan Ağırakça, Uluslararası Kudüs Müessesesi Mütevelli heyeti üyesi, Küresel Kudüs ve Filistin İçin Dayanışma Birliği’nin kurucusu ve yönetim kurulu 1.başkan yardımcısıdır.


Evli olup dört çocuğu ve dört torunu vardır. Arapça (çok iyi), Farsça ve İngilizce (orta düzeyde) bilmektedir.

  
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın Eserleri:

 
Akdem Yayınlarınca Yayınlanan Eserleri
1. Hz. Ebubekir’in Hilafet Dönemi
2. Selahaddin Eyyubi ve Kudüs’ün Yeniden Fethi
3. Kırk Hadisle Müslüman Şahsiyet
4. Ömer İbn Abdülaziz
5. İslam Tarihinde İlk Siyasi Hareketler
6. Osmanlı Devletinin Kuruluş Tarihi
7. İslam Tarihinde Tartışmalı Konular
8. Abbasi Devletinde Türk Kumandanlar
9. İslam Tıp Tarihi (İngilizce ve Almanca Tercümeleri bulunmakta)

 

Diğer Yayınevlerince Yayınlanan Eserleri

1. İslamî Devlet Düzeni (Düşünce Yayınları, 1978)
2. Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meâli(M. Beşir Eryarsoy ile birlikte, Buruc Yay.)
3. Hz. Ömer(Beyan Yay.)
4. Hz. Osman (Beyan Yay.)
5. Ömer Muhtar (Beyan Yay.)
6. Hz. Peygamber ve Kurduğu Devlet (Siyer, 2 Büyük Cilt)

 

Tercüme Eserleri
1. İslamın Tarih Yorumu- İmadüddin Halil, Risale Yay.
2. Hz. Muhammed ve Risaleti- Emile Dermenghem, İnsan Yay.
3. Gelenekler Çatışması- Prof. Dr. Muhammed Kutub, Beka Yay.
4. 20. Asrın Cahiliyesi- Prof. Dr. Muhammed Kutub, Beka Yayınları
5. Komutan Peygamber Hz. Muhammed’in Askeri Dehası-Mahmut Şit Hattab, Bir Yayıncılık
6. El- Kamil Fi’t- Tarih- İbnü’l- Esir’den “İslam Tarihi” adıyla, 4 cilt, Bahar ve Hikmet Yayıncılık
7. İslam’da Yönetim ve Yönetici- Said Havva, Petek Yayıncılık
8. Teori ve Pratikte Milliyetçilik- Mustafa Tahhan, Risale Yayıncılık

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü