• 2012-2013 Yatay Geçiş Başvuruları

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.
A-BAŞVURU / DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1) Kurumlararası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri  aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde yapılır.
 
2)Hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 
3)Ara sınıflara ve yarıyıllara geçiş için;

a) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla  geçiş notu dâhil) 100 üzerinden en az  60 veya eşdeğeri olması gerekir.

b) (a) bendinde yer alan başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Ancak, bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece (a) bendine göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilebilir.
 
4)  Normal örgün öğretim programları ile ikinci öğretim programları arasındaki yatay geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 
a)Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 
b)Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir ve yatay geçiş yapılması durumunda ikinci öğretim öğrenim ücreti ödenmeye devam edilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk % 10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler normal örgün öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, yatay geçiş yapmaları halinde ikinci öğretim öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.
 
c) 2011-2012 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfı hariç,bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan ikinci öğretim öğrencileri yine ikinci öğretim programına yatay geçiş yapmaları halinde, yalnız o yıl için normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı öğrenim ücreti olarak öderler.
 
5)  Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 
6)  Vakıf yükseköğretim Kurumlarından normal veya ikinci öğretim programlarına geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini ödemek zorundadırlar.
 
7) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversitemiz senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalamasına göre değerlendirilir ve yerleştirme işlemleri ilgili birimin yönetim kurulu kararı üzerine ayrılan kontenjana göre yapılır.
 
8)Not değerlendirme sistemleri 4’lü sistem olan Üniversitelerden yatay geçişle gelmek isteyen öğrencilerin not dönüşümleri,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “4’lü sistemden 100’lü sisteme not dönüşüm tablosundaki” verilere göre ya da üniversitelerce düzenlenen karşılıklar kullanılarak yapılacaktır.
 
9)Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulur.
 
10)Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir.  Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.
 
11)Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.
 
·         SAT 1 (Minimum 1000 puan)
·         ACT (Minimum 21 Puan)
·         Abitur
·         Fransız Bakaloryası
·         GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
·         Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
·         Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
·         İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
 
12)Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki  diploma programında almış olduğu dersler muaf tutularak. diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortlaması belirlenir.
 
13)Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 
 
B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)   Başvurduğu programı (bölümü) belirten dilekçe.

2)   ÖSYS Sonuç belgesinin onaylı internet çıktısı.

3)   Not durum belgesi (Transkript), başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği dersler ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.

(Not belgesi yabancı dilde olanlar, bu belgenin onaylı Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca transkriptlerinde genel başarı not ortalaması hesaplanmamış olan öğrenciler, genel başarı not ortalamasını da hesaplatıp öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna onaylatmak zorundadırlar)

4)   2011-2012 eğitim-öğretim yılında bulunduğu sınıf mevcudunun ilk %10’una girip de normal örgün öğretim ve/veya ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapacak ikinci öğretim öğrencisinin, bulunduğu sınıf mevcudunun ilk %10’una girdiğine dair belgeyi de getirmesi gerekmektedir.
 
5)  Disiplin cezası almadığına dair yazı.
 
C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ
 

Başvuru Tarihi
Değerlendirme Tarihi
Sonuç İlan Tarihi
Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
 
Başlangıç
Bitiş
27.08.2012
31.08.2012
10.09.2012
12.09.2012
14.09.2012
17.09.2012
24.09.2012


Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak,  yukarıda belirtilen tarihler arasında ilgili akademik birime yapılacaktır.  
Not : Posta ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
    
             
     KONTENJANLAR
 

YOPKODU
YOPADI
SÜRE
PTR
ÖGK
2. Sınıf
3. Sınıf
Yurt İçi
Yurt Dışı
Yurt İçi
Yurt Dışı
 
Edebiyat Fakültesi
 
 
 
 
 
 
 
1851124
Antropoloji
4
TM-3
40
 
 
 
 
1851108
Felsefe
4
TM-3
40
4
 
4
 
1851165
Kürt Dili ve Edebiyatı
4
TS-2
20
2
 
 
 
1851132
Sanat Tarihi
4
TS-2
30
 
 
 
 
1851116
Sosyoloji
4
TM-3
40
2
 
 
 
1851088
Tarih
4
TS-2
60
5
 
5
 
1851071
Türk Dili ve Edebiyatı
4
TS-2
60
6
3
6
3
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
 
 
 
 
 
 
1851149
İktisat
4
TM-1
40
 
 
 
 
 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
 
 
 
 
 
 
 
1851014
Mimarlık
4
MF-4
20
2
 
2
1
 
Sağlık Yüksekokulu
 
 
 
 
 
 
 
1851096
Ebelik
4
YGS-2
50
6
 
6
 
1851022
Hemşirelik
4
YGS-2
110
10
 
10
 
 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 
 
 
 
 
 
 
1851157
Konaklama İşletmeciliği
4
YGS-6
30
6
 
 
 

 

YOPKODU
YOPADI
SÜRE
PTR
ÖGK
KONTENJAN
Yurt İçi
Yurt Dışı
 
Meslek Yüksekokulu
 
 
 
 
 
1855194
Bilgisayar Programcılığı
2
YGS-1
30
2
 
1857168
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
2
YGS-1
30
2
 
1855019
Elektrik
2
YGS-1
50
2
 
1857017
Elektrik (İÖ)
2
YGS-1
50
2
 
1855112
Elektronik Teknolojisi
2
YGS-1
50
2
 
1857099
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
2
YGS-1
50
2
 
1855104
İnşaat Teknolojisi
2
YGS-1
40
2
 
1857119
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
2
YGS-1
40
2
 
1855084
İşletme Yönetimi
2
YGS-6
40
2
 
1857135
İşletme Yönetimi (İÖ)
2
YGS-6
40
2
 
1855129
Makine
2
YGS-1
40
2
 
1857033
Makine (İÖ)
2
YGS-1
40
2
 
1855076
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
YGS-6
40
2
 
1857082
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
2
YGS-6
40
2
 
1855051
Turizm ve Otel İşletmeciliği
2
YGS-6
30
2
 
1857127
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
2
YGS-6
30
2
 
 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 
 
 
 
 
1855178
Çocuk Gelişimi
2
YGS-4
40
6
 
1855153
İlk ve Acil Yardım
2
YGS-2
40
6
 
1857143
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
2
YGS-2
40
6
 
1855161
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
2
YGS-2
30
6
 
1857151
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
2
YGS-2
30
6
 
1855186
Yaşlı Bakımı
2
YGS-2
40
6
 
 
Kızıltepe Meslek Yüksekokulu
 
 
 
 
 
1855206
Organik Tarım
2
YGS-6
30
5
 
1855214
Tohumculuk
2
YGS-6
30
5
 
 
Midyat Meslek Yüksekokulu
 
 
 
 
 
1855145
Bilgisayar Programcılığı
2
YGS-1
30
6
 
1857102
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.304)
2
YGS-1
30
5
 
1855068
Çocuk Gelişimi
2
YGS-4
30
2
 
1857066
Çocuk Gelişimi (İÖ)
2
YGS-4
30
2
 
1855137
Elektrik
2
YGS-1
30
6
 
1857074
Elektrik (İÖ) (Bk.304)
2
YGS-1
30
3