• Kayıt Dondurma

 

Lisans Programları:

 

Kayıt dondurma ve makul mazeretler

 

 

MADDE 7 – (1) İlgili yönetim kurulu kararı ile öğrenciye her defasında bir yarıyıl veya bir öğretim yılı süreyle izin verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde iki yılı (dört yarıyılı) geçemez, bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder. En az iki yarıyıl süre ile kayıt donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payı varsa bu miktar iade edilmez.

 

 

(2) Öğrencinin kaydının dondurulabilmesi için haklı ve geçerli nedenlerin bulunması gereklidir. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

 

a) Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü sağlık kuruluşları sağlık kurulundan gerekli raporun alınması,

 

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi,

 

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belgeyle belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

 

ç) Birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bunun ilgili yönetim kurulunca makul sayılması,

 

d) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen öğrencinin, ilgili yönetim kurulunun izniyle eğitim ve öğretimine ara vermesi,

 

e) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya okuldan çıkarılmayı gerektirmeyen mahkumiyet hali,

 

f) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması ile askere alınması,

 

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

 

ğ) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer haller.

 

 

Lisansüstü Programları:

 

Kayıt dondurma

 

MADDE 12 – (1) Enstitü yönetim kurulu, aşağıda yazılı lisansüstü programında öğretimi devamlı etkileyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı, programa devam edemeyen öğrencilerin öğrenim sürelerini, en fazla iki yarıyıla kadar, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınmak koşuluyla dondurabilir. Zorunlu askerlik bu sürenin dışındadır. Kayıt dondurma süresi, toplam eğitim süresine dâhil edilmez. Kayıt dondurma nedenleri şunlardır:

a) Süreli olarak yurtiçi veya yurtdışında yapılacak öğrenim veya görevlendirmeler,

b) Enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.

 

 

Kayıt Dondurma Yönetmeliğini indir