T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİARTUKLU AKADEMİ DERGİSİ
 • /
 • Yayın ve Yazım İlkeleri

Yayın ve Yazım İlkeleri

Yayın ve Yazım İlkeleri

 
 
 • 1

  “Artuklu Akademi” Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan uluslararası bilimsel hakemli bir dergidir.

   
 • 2

  “Artuklu Akademi”de, başta islami ilimler olmak üzere sosyal bilimlere matuf her türlü akademik çalışmalara yer verilir.

   
 
 • 3

  “Artuklu Akademi”de telif makalelerin yanı sıra çeviri, sadeleştirme, edisyon-kritik ve kitap değerlendirmesi çalışmaları yayımlanır.

   
 • 4

  Yayımlanmak üzere gönderilen telif makaleler, Yayın Kurulunun incelemesinden sonra konunun uzmanı üç hakeme gönderilir ve en az iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayımlanır. /p>

   
 
 • 5

  Ya­yım­lan­ma­yan ya­zı­lar iade edilmeyecek, sadece hakem raporları yazara gönderilerek karar bildirilecektir.

   
 • 6

  Hakemlerden ikisi “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” görüşü belirttiği takdirde, gerekli düzeltmelerin yapılması için makale yazara iade edilir. Düzeltme yapıldıktan sonra hakemlerin uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir.

   
 
 • 7

  Çeviri veya sadeleştirme yazılarında, metinlerin orijinallerinin bir kopyası eklenmelidir.

   
 • 8

  Kitap değerlendirme yazılarının yayınına Yayın Kurulu karar verir.

   
 
 • 9

  Ya­zı­la­rın bi­limsel ve hu­kuki sorumlulu­ğu ya­zar­la­rı­na ait­tir. Müelliflere, yazılarının yayınlandığı “Artuklu Akademi Dergisi” sayısından iki adet gönderilir, telif ücreti ödenmez.

   
 • 10

  Yayınına karar verilen yazılar öncelikle matbu olarak yayımlanacak, her yeni sayı çıktığında ise bir önceki sayının tüm makaleleri,pdf olarak Artuklu Akademiʼnin web sayfasında yayımlanacaktır.

   
 
 • 11

  Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayımlanmamış olması veya başka bir bilimsel yayın organında değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. İlmî toplantılarda sunulmuş tebliğler, gerekli açıklamaların yapılması şartıyla yayımlanabilir.

   
 • 12

  Başvurular posta yoluyla Mardin Artuklu Ünv. İslami İlimler Fakültesi Yenişehir/MARDİN adresine veya elektronik posta yoluyla artukluakademi@artuklu.edu.tr adresi­ne ya­pı­lır.

   
 
 • 1

  Artuklu Akademi’de Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde yazılmış akademik yazılara yer ve­ri­lir.

   
 • 2

  Makaleler 10.000, kitap değerlendirmeleri ve diğer yazılar ise 1.500 kelimeyi geç­memelidir.

   
 
 • 3

  Makalelere, İngilizce başlık ve 150-200 kelimearasında İngilizce ve Türkçe özet ve anahtar kelimelereklenmelidir.

   
 • 4

  Metin kısmı Times New Roman yazı tipi ve 12 puntoyla, başlıklar bold olarak, metnin tamamı 1,5 satır aralıkla, dipnotlar ise tek satır aralıkla ve 10 punto ile yazılmalıdır. Metin içi alıntılar için dipnot yazım kuralları geçerlidir..

   
 
 • 5

  Sayfa düzeni A4 boyutunda olmalıdır. Kenar boşlukları soldan 2.5 cm, sağdan 2.5 cm, üstten 2.5 cm ve alttan 2.5 cm olmalıdır.

   
 • 6

  Metinde dipnot numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.

   
 
 • 7

  Ma­ka­le­lerin sonunda kaynakça verilmelidir.

   
 • 8

  Yayımlanması talebiyle gönderilecek yazılarda aşağıda detayları verilen kaynak gösterim kurallarına riayet edilmelidir.

   
 
 • a

  Kitap: Yazar adı-soyadı, eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı (çev.:), tahkikli ise (tahk.:), sadeleştirme ise (sad.:), edisyon ise (ed.: veya haz:), baskı yeri,varsa yayınevive tarihi (örnek: Mardin, Mardin Artuklu Üniv. Yay., 2004), cildi (örnek: c. IV), sayfası (s.), sayfadan sayfaya (ss.); yazma eser ise, yazar adı, eser adı (italik), kütüphanesi, numarası (no:), varak numarası (örnek: vr. 10b). Hadis eserlerinde varsa hadis numarası belirtilmelidir.

   
 • b

  Makale: Yazar adı-soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı (çev.:), varsa yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi, süreli yayın ise (örnek: sayı: 3), sayfası.

   
 
 • c

  Basılmış sempozyum bildirileri ve ansiklopedi maddeleri, makalenin referans veriliş düzeniyle aynı olmalıdır.

   
 • d

  Dipnotlarda ikinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; sadece yazarın soyadı, eserin kısa adı, cilt ve sayfa numarası yazılır.

   
 
 • 3

  Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce vb. diğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır.

   
 • f

  Ayetler; sûre adı, sûreno/ayet no sırasına göre verilmelidir. (Örnek: el-Bakara, 2/10.)

   
 
 • 10

  Yazılarda kullanılan çizimler, grafikler, resimler vb. malzeme JPEG ya da GIF formatında olmalıdır. Görsel malzeme ve ekler mail yoluyla ayrıca ulaştırılmalı, gerektiğinde ayrı bir dosya halinde elektronik ortamda teslim edilmelidir.

   
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü