T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİARTUKLU AKADEMİ DERGİSİ

Cilt & Sayılar

Sayı 1

Sayı 1 - Makaleleri

Ahmet AĞIRAKÇA
İlk Sayımızla Başlarken
Abdurrahman Demirci
Hz.Ebû Bekir’in Fetih Anlayışı
The Abu Bakr's Perception of Conquest
Zafer DUYGU
Zafer DUYGU VII. Yüzyıldaki İslam Fetihlerinin ve Müslüman Hâkimiyetinin Hıristiyan Tarih Yazımına İzdüşümleri
The Projections of Islamic Conquests and Muslim Sovereignty in VIIth Century on the Christian Historiography
Ahmet AKBAŞ
The Concept of “Farah” with the respect to terms Stated and Used Contexts in Quran
Kullanıldığı Bağlamlar ve İfade Ettiği Anlamlar Açısından Kur’ân-ı Kerim’de “Ferah” Kavramı
Resul ÇATALBAŞ
Milaslı Dr. İsmail Hakkı’nın Hayatı, Eserleri ve İslam ile İlgili Görüşleri
The Life and Works of Dr. Milasli Ismail Hakki and the His Views on Islam
Maşallah TURAN
Allah ve Ahiret İnancı Bağlamında Muhammed Esed’in Sembolizm Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım
A Critical Approach to Muhammad Asad’s Perception of Symbolism in the Context of Belief in God and the Hereafter
Mahmut MEÇİN
Molla Sadrâ’da Meâd Problemi
The Problem of Resurrection/Ma’ad in Mulla Sadra
Taha NAS
İmam Şâfî'nin Sahâbe Kavline Bakışı
Perspective of Imam Al-Shaf‘i on the Companions' View
Şengül ÇELİK
Felsefeden Çıkış
Avrupa Yakası Yayıncılık

Sayı 2

Sayı 2 - Makaleleri

Ahmet AĞIRAKÇA
İkinci Sayımızı Hazırlarken
Kaynaklar Işığında İsrâ ve Miraç Olayı
The Miracle of Al-Isra and Miraj in the Light of the Sources
Kerim BULADI
Kur’an’a Göre Orantısız Güç Kullanma
Disproportionate Force According to Qur’an
Hüseyin ŞAHİN
Tanrı’nın Varlığına Dair Modern Delillerden İnsancı İlke ve Hassas Ayar Delili
Anthropic Principle and Fine Tuning Argument of Modern Evidences about the Existence of God
Uğur Alkan
Osmanlı Kültüründe Salât-u Selam Mûsikîsi Geleneği
The Tradition of Salat-u Selam Music in Ottoman Culture
Kelamcıların Usulünde Tümevarım ve Akıl Yetisinin Yeri
The Mental and Inductive Methodologies of Theologians
Kelamcıların Usulünde Tümevarım ve Akıl Yetisinin Yeri
The Mental and Inductive Methodologies of Theologians
Yasin MERAL
“Leyse Aleynâ fi’l-Ümmiyyîne Sebîl” (Al-i İmran, 3:75)
Eskatolojik Açıdan Kişisel Özdeşlik Sorunu (Ankara: Araştırma Yayınları, 2014), 220 sayfa

Sayı 1

Sayı 1 - Makaleleri

Ahmet AĞIRAKÇA
Bir Sayımızı Daha Yayınlarken
Ahmet AKBAŞ
Kur’ân-ı Kerîm’de Bir Mutluluk İfadesi Olarak “Kurratu ‘Ayn” Terkibi
The Phrase of “Qurratu ‘Ayn” as an Expression of Happiness in the Holy Qur’an
Bedri ASLAN
Semânî’nin Kevâtiu’l-Edille Adlı Kitabında Âhâd Haber Konusunda Debûsî’ye Yönelttiği Eleştiriler
Criticisms by Samani to Debûsî Regarding Âhâd News in His Book Qawatiu’l-Adilla
Mehmet AKBAŞ
Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kürtler ve Kürdistan
Kurds and Kurdıstan in the Eyes Of Awlıya Chalaby
Ahmet GEMİ
el-Mevsılî’nin el-İhtiyâr Adlı Fıkıh Kitabında Geçen Şevâhid Beyitlerin Çözümlenmesi
Analysis of the Shavaheed Verses in the Fiqh Book Titled al-Ikhtiyar by Al-Mavsili
Ibrahim AL-DIBOU
إبارهیم الدیبوّ والتاریخ - من القرن الثالث إلى السادس الهجري ّمین بین النصِ ّ اختلافات المتكل
İrabda Mahalli Olmayan Cümleler - Ferra Örneği (ö. 207)
Parsing of Sentences that Have no Place to Express – The Sample of al-Farra 207H
Asr-ı Saadet Dünyası Der: Adnan Demircan (İstanbul: Siyer Yayınları, 2015)
Yayın ve Yazım İlkeleri
Nass ve Tarih Bağlamında Kelamcılar Arasındaki İhtilaflar (H. 3. ve 6. Asırlar Arasında)
Speakers Controversies between Text and History-From (The Third to the Sixth Century of the Islamic Century)

Sayı 2

Sayı 2 - Makaleleri

Ahmet AĞIRAKÇA
Dördüncü Sayımızı Yayınlarken
Veysel K. ALTUN
Din Eğitimi Alanındaki Bilimsel Çalışmaların Seyri Hakkında Bir Değerlendirme
An Evaluation on the Process of Scientific Researches About the Religious Education Field
Fikret ÖZÇELİK
Urve b. ez-Zübeyr ve Kütüb-i Tis’a’daki Rivayetleri
Urwah Ibn Zubayr and His Narrations in the al-Kutub at-Tis’a
Sabahattin BALA
Şark Medreselerinin Kurumsal Yapısı ve İşleyişi: Mardin Örneği
Institutional Structure and Functioning of Orient Madrassas: Example of Mardin
Ayman Jassım ALDOORİ
أﯿﻤن ﺠﺎﺴم اﻟدوري اﻟﻨﱠﺒوي ﻓﻲ اﻟﺘﱠﺨطﯿط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ُديَاﻟﻬ
Ekonomik Planlamada Peygamber Modeli
The Prophetic Mohammad’s Guidance in Economic Planning
Hasan ALKHATTAF
ﺤﺴن اﻟﺨطﺎف ﻠﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻛوﻨﺎﺘﻪ اﻟﻀرورﯿﺔ وﺘﻌﺒﯿارت اﻟﻤﻌﺘزﻟﺔ ﻋن ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ْ دارﺴﺔ وﺼﻔﯿﺔ ﺘﺤ ّ ﻤﺎﻫﯿﱢﺔ اﻟﻌﻘل اﻻﻋﺘازﻟﻲ
Mutezilî Aklın Mahiyeti (Mutezilî Aklın Temel Unsurlarını ve Mutezile’nin Karşı Tezlerini Ele Alan Analitik Bir Çalışma)
The Mu’tazili Intellect A Descriptive And Analytical Study Of The Necessary Components Of The Mu’tazili Intellect And Its Violations
Süleyman TAAN
ﺴﻠﯿﻤﺎن اﻟطﻌﺎن ﻨﺤو رؤﯿﺔ ﺠدﯿدة ﻟﻘﻀﯿﺔ ﻀﻌف اﻟﺸﻌر ﻓﻲ ﺼدر اﻹﺴﻼم
İslam’ın İlk Yıllarında Şiirdeki Seviye Kaybına Yeni Bir Bakış
Towards A New Vision For The Issue Of The Weakness Of Poetry In The Beginning Of Isla
Ferda YILDIRIM
Artuklu Akademi Günleri
“Bilim Tarihi ve Felsefesi” Sempozyumu
Yayın ve Yazım İlkeleri

Sayı 1

Sayı 1 - Makaleleri

Ahmet AĞIRAKÇA
Dördüncü Sayımızı Yayınlarken
Mehmet ŞAHİN
Muhammed b. İbrahim ve Yûsuf u Zuleyhâ’sı
Muhammed b. Ibrahım and Yûsuf and Zuleyhâ
Abdullah Taha İMAMOĞLU - Veli KARATAŞ
İrâde-i Seniyyeyi Hadislerle Desteklemek: II. Mahmud Dönemi
Şeyhülislamlarından Yâsincizâde Abdülvehhâb Efendi ve Hulâsatu’l-
Burhan fî İtaati’s-Sultan Adlı Risalesi
Supporting the Sultan’s Judgement with Hadiths: The Tratise Titled
KHulâsatu’l-Burhan fî Itaati’s-Sultan by Shaykhulislam Yasincizade
Abdulwahhab Efendi from the Period of Mahmud II
Hasan TÜRKMEN
Söylemin Belirleyiciliği Bağlamında Tenzihi Söylemin İzdüşümü
The Reflection of the Discourse of the Tanzîh in the context of the
Characteristic of the Discourse
Bedri ASLAN
Seferilik Tespiti Hususunda İmam Ebû Hanife ve İmam Şafiî’nin
Görüşlerinin Sonraki Dönemlere Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation On The Reflections Of Views Of Imam Abu Hanifa And
Imam Shafii About Being On Journey To Later Periods
Kutbettin EKİNCİ
Gazalî’nin Mutasavver Tefsiri
Ghazali’s Interpretation of Imagination
Abdulsalam YOUSSEF
عبدالسلام يوسف
منهج البيضاويّ في التفسير
Beyzavî’nin Tefsirdeki Metodu
The Methodology of Al-Baydawi in his Tafsir
Abbâs Zeryâb HÛYÎ
Gazzâlî ve İbn Teymiyye
Ghazali and Ibn Taymiyyah
Çev: Naim DÖNER
Kur’ân’da İnsanın Mutluluğu: İnsanlığın Mutluluk Arayışına Kur’ânî
Açıdan Farklı Bir Bakış
Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Yayın ve Yazım İlkeleri