T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİARTUKLU AKADEMİ DERGİSİ

Cilt & Sayılar

Sayı 1

Sayı 1 - Makaleleri

Jenerik
Jenerik
Ahmet AĞIRAKÇA
İlk Sayımızla Başlarken
Abdurrahman Demirci
Hz.Ebû Bekir’in Fetih Anlayışı
Zafer DUYGU
Zafer DUYGU VII. Yüzyıldaki İslam Fetihlerinin ve Müslüman Hâkimiyetinin Hıristiyan Tarih Yazımına İzdüşümleri
Ahmet AKBAŞ
Kullanıldığı Bağlamlar ve İfade Ettiği Anlamlar Açısından Kur’ân-ı Kerim’de “Ferah” Kavramı
Resul ÇATALBAŞ
Milaslı Dr. İsmail Hakkı’nın Hayatı, Eserleri ve İslam ile İlgili Görüşleri
Maşallah TURAN
Allah ve Ahiret İnancı Bağlamında Muhammed Esed’in Sembolizm Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım
Mahmut MEÇİN
Molla Sadrâ’da Meâd Problemi
Taha NAS
İmam Şâfî'nin Sahâbe Kavline Bakışı
Kitap Tanıtımları ve Araştırma Notları
Kitap Tanıtımları ve Araştırma Notları
Yayın ve Yazım İlkeleri
Yazım Kuralları

Sayı 2

Sayı 2 - Makaleleri

Jenerik
Jenerik
Ahmet AĞIRAKÇA
İkinci Sayımızı Hazırlarken
Kaynaklar Işığında İsrâ ve Miraç Olayı
Kerim BULADI
Kur’an’a Göre Orantısız Güç Kullanma
Hüseyin ŞAHİN
Tanrı’nın Varlığına Dair Modern Delillerden İnsancı İlke ve Hassas Ayar Delili
Uğur Alkan
Osmanlı Kültüründe Salât-u Selam Mûsikîsi Geleneği
Ibrahim AL-DIBOU
İnanç Esasları Eğitiminin Davranış ve Ahlaka Tesiri (Kurʼan Ayetleri Çerçevesinde Bir Araştırma)
Hasan ALKHATTAF
Kelamcıların Usulünde Tümevarım ve Akıl Yetisinin Yeri
Kitap Tanıtımları ve Araştırma Notları
Kitap Tanıtımları ve Araştırma Notları
Yayın ve Yazım İlkeleri
Yazım Kuralları

Sayı 1

Sayı 1 - Makaleleri

Jenerik
Jenerik
Ahmet AĞIRAKÇA
Bir Sayımızı Daha Yayınlarken
Ahmet AKBAŞ
Kur’ân-ı Kerîm’de Bir Mutluluk İfadesi Olarak “Kurratu ‘Ayn” Terkibi
Bedri ASLAN
Semânî’nin Kevâtiu’l-Edille Adlı Kitabında Âhâd Haber Konusunda Debûsî’ye Yönelttiği Eleştiriler
Mehmet AKBAŞ
Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kürtler ve Kürdistan
Ahmet GEMİ
el-Mevsılî’nin el-İhtiyâr Adlı Fıkıh Kitabında Geçen Şevâhid Beyitlerin Çözümlenmesi
Ibrahim AL-DIBOU
Nass ve Tarih Bağlamında Kelamcılar Arasındaki İhtilaflar (H. 3. ve 6. Asırlar Arasında)
Abdulhalim Abdullah
İrabda Mahalli Olmayan Cümleler - Ferra Örneği (ö. 207)
Kitap Tanıtımları ve Araştırma Notları
Kitap Tanıtımları ve Araştırma Notları
Yayın ve Yazım İlkeleri
Yazım Kuralları

Sayı 2

Sayı 2 - Makaleleri

Jenerik
Jenerik
Ahmet AĞIRAKÇA
Dördüncü Sayımızı Yayınlarken
Veysel K. ALTUN
Din Eğitimi Alanındaki Bilimsel Çalışmaların Seyri Hakkında Bir Değerlendirme
Fikret ÖZÇELİK
Urve b. ez-Zübeyr ve Kütüb-i Tis’a’daki Rivayetleri
Sabahattin BALA
Şark Medreselerinin Kurumsal Yapısı ve İşleyişi: Mardin Örneği
Ayman Jassım ALDOORİ
Ekonomik Planlamada Peygamber Modeli
Hasan ALKHATTAF
Mutezilî Aklın Mahiyeti (Mutezilî Aklın Temel Unsurlarını ve Mutezile’nin Karşı Tezlerini Ele Alan Analitik Bir Çalışma)
Süleyman TAAN
İslam’ın İlk Yıllarında Şiirdeki Seviye Kaybına Yeni Bir Bakış
Ferda YILDIRIM
Sempozyum Tanıtımı: “Bilim Tarihi ve Felsefesi” Sempozyumu
Yayın ve Yazım İlkeleri
Yayın ve Yazım İlkeleri

Sayı 1

Sayı 1 - Makaleleri

Jenerik
Jenerik
Ahmet AĞIRAKÇA
Dördüncü Sayımızı Yayınlarken
Mehmet ŞAHİN
Muhammed b. İbrahim ve Yûsuf u Zuleyhâ’sı
Abdullah Taha İMAMOĞLU - Veli KARATAŞ
İrâde-i Seniyyeyi Hadislerle Desteklemek: II. Mahmud Dönemi Şeyhülislamlarından Yâsincizâde Abdülvehhâb Efendi ve Hulâsatu’l-Burhan fî İtaati’s- Sultan Adlı Risalesi
Hasan TÜRKMEN
Söylemin Belirleyiciliği Bağlamında Tenzihi Söylemin İzdüşümü
Bedri ASLAN
Seferilik Tespiti Hususunda İmam Ebû Hanife ve İmam Şafiî’nin Görüşlerinin Sonraki Dönemlere Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme
Kutbettin EKİNCİ
Gazalî’nin Mutasavver Tefsiri
Abdulsalam YOUSSEF
Beyzavî’nin Tefsirdeki Metodu
Abbâs Zeryâb HÛYÎ
Gazzâlî ve İbn Teymiyye (Çeviri ve Notlar: Naim Döner)
Ahmet Şimşek
Kitap Tanıtımı: "Kur’ân’da İnsanın Mutluluğu: İnsanlığın Mutluluk Arayışına Kur’ânî Açıdan Farklı Bir Bakış"
Ümmü Seher Göküş
Kitap Tanıtımı: "Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı"
Yayın ve Yazım İlkeleri
Yayın ve Yazım İlkeleri

Sayı 2

Sayı 2 - Makaleleri

Jenerik
Jenerik
Ahmet AĞIRAKÇA
6.Sayımıza Başlarken
Halit Yeşilmen
Etno-Dini Kimlik Açıdan Mahallemiler
Mehmet Halit AYAR
Şeyh Abdurrahman Sâmî Efendi’nin Nâme-i Muharrem’i
Ahmet Şimşek
Zühd, Şiir ve Dil: İbn Malik ve el-Maksûr ve’l-Memdûd Adlı Eseri
Haşim ÖZDAŞ
Meala Fîrûz Adlı Kürtçe Meâlin Biçimsel ve Dilsel Tahlili
Mehmet Ata DENİZ
İlletin Tespitinde Münâsebet Metodu: Detaylı Bir İnceleme
Ayman Jassım ALDOORİ
Hz. Peygamberin Sünneti Işığında Eğitim Becerileri
Ümmü Seher Göküş
Kitap Tanıtımı: "Yabancı Dil Öğretimi"
Yayın ve Yazım İlkeleri
Yayın ve Yazım İlkeleri

Sayı 1

Sayı 1 - Makaleleri

Jenerik
Jenerik
Ahmet AĞIRAKÇA
Hz. Ömer’in Müslüman Olması Meselesi ve Rivayetlerin Değerlendirilmesi
Maşallah TURAN
Kur’an’daki İfadelerin Yapısal Özelliklerinin Sağladığı Mana Derinlikleri
Halit Yeşilmen
Değişim ve Çözüm Sürecinde Mahallemilerde Kimliğin İnşası
Mehmet Selim AYDAY
Hüsâmeddin Ali el-Bitlisî’nin Hakîkat-i Muhammediyye ve Hakîkat-i Murtazaviyye ile İlişkilendirdiği Âyetler
Faruk GÜN
Mehdîlik İnancı Üzerine Bir İnceleme
Mehmet Ata DENİZ
İslam Hukukunda Vakıf Mallarının Satımı - Mukayeseli Bir Çalışma
Hasan ALKHATTAF
Peygamberlerde Bulunmayan Biyolojik Kusurlar (Sünnî ve Mutezilî Kelamına Dair Bir Araştırma)
Kitap Tanıtımları ve Araştırma Notları
Bilim Tarihi ve Felsefesi (Tarih ve Problemler)
Karanlık Gösterilen Aydınlık Çağ: el-Cezerî (Uluslararası Sempozyum Bildiriler Kitabı)
Yayın ve Yazım İlkeleri
Yayın ve Yazım İlkeleri